Coronavirusets påverkan på undervisning: frågor och svar

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Välj annan undervisningsarrangör

Sidan uppdaterad 14.9. kl 15.20 (instruktioner om deltagarlistor)

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor och svar om coronaviruset covid-19 som gäller i synnerhet lärare. Studenternas vanliga frågor finns i Instruktioner för studerande.

Universitetet följer alltid i första hand myndigheternas anvisningar. Följ uppdaterad information primärt på Helsinki.fi.

Situationen nu

 • På grund av den rådande coronasituationen övergår universitetet inte helt och hållet till fas 3 i återhämtningsplanen Återhämtningsplanen (pdf).
 • Inom undervisningen och handledningen följer man de instruktioner gällande hösten som getts i juni: undervisning och handledning på distans rekommenderas och det ordnas inga massevenemang. Närundervisning kan efter övervägande ordnas med beaktande av säkerhetskraven. Speciellt för första årets studerande strävar man att ordna möjligheter att också träffas på campus för undervisning och handledning.

Viktigt att vi alla följer de gemensamma spelreglerna för att förebygga smitta:

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus.
 • Gör en bedömning om du behöver testa dig: https://www.omaolo.fi/
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Gå inte för nära andra människor och håll ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter alltid när det är möjligt.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt. (Möten, utvecklingsdagar o.d. ordnas främst på distans.)
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Helsingfors universitet rekommenderar användning av munskydd i arbets- och studierelaterade situationer där det inte är möjligt att iaktta säkerhetsavstånd. Universitetet tillhandahåller ansiktsmasker för personalen och studenterna i sådana situationer där användningen av munskydd rekommenderas.

Jag känner mig sjuk. Vad ska jag göra?

En student på min kurs har insjuknat i coronaviruset. Vad gör jag?

 1. Om myndigheten vid kommunens social- och hälsovårdssektor (den epidemiologiska verksamhetsenheten) kontaktar dig för att kunna spåra dem som exponerats, be dem kontakta chefen för studieärenden vid din fakultet. Skicka kursens deltagarlista per epost till chefen för studieärenden. Du får den information som behövs via WebOodis Min undervisning -sida. Du kan ladda ner en deltagarlista med tilläggsinformation i Excel-format, listan innehåller då också studenternas kontaktuppgifter.
 2. Kontakta omedelbart chefen för studieärenden vid din fakultet som ger dig ytterligare instruktioner. Obs! Identiteten på den som fått smitta är konfidentiell information, de exponerade får inte ta del av informationen.
 3. Om studenten kontaktar dig och berättar att hen fått ett positivt coronatestresultat, innan hen har kontaktat myndigheterna, tacka för informationen och fråga när studenten deltagit i närundervisningen. Berätta att efter det att myndigheten varit i kontakt med universitetet kontaktar universitetet dem som exponerats. Universitetet ger inte ut information över vem det är som har insjuknat. Informera också i detta fall chefen för studieärenden.
 4. Om möjligt förbered dig på att ge den som insjuknat och dem som blivit smittade ett alternativt sätt att avlägga kursen eller ersättande uppgifter. Om det är nödvändigt att ställa in undervisningen är det fakultetens lägescentral som tar det beslutet.

En student som blivit sjuk kan för tillfället med egen anmälan bli borta från undervisningen. Studenten informerar kursens lärare om att hen insjuknat. Universitetet kräver inga sjukintyg och studenthälsovården skriver i regel inte heller ut sjukintyg.

Samlar man in deltagarlistor i närundervisningen om gruppen exponeras?

Om det framkommer att gruppen exponerats sker smittspårningen i första hand genom deltagarlistorna i WebOodi och det behövs inga närvarolistor. Till studenterna kan man gärna framhålla vikten av att de anmäler sig i tid till kursen och att de också annullerar sin anmälan vid behov. Om det av någon speciell orsak är nödvändigt att samla in närvarolistor bör man av datasäkerhets- och hygienorsaker undvika att listan cirkulerar bland studenterna. Närvarolistorna måste förstöras tre veckor efter det att kursen avslutats.

Hur organiseras undervisning, tenter och disputationer på hösten?

Höstens undervisning planeras och genomförs enligt sommarens plan.

 • Undervisning och handledning på distans rekommenderas.
 • Kontaktundervisning kan ordnas för grupper på högst 50 personer i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. Vid behov bedömer lägescentralen behovet av kontaktundervisning och gör prioriteringar. Se instruktioner för användning av undervisninglokaler.
 • Vid planeringen av scheman och lokaler beaktar vi inverkan av säkerhetsavstånd på antalet platser (t.ex. differentierade starttider och större salar).
 • Uppgifterna om undervisningslokalernas kapacitet med säkerhetsavstånd har uppdaterats i schema- och lokalbokningsprogrammet Optime (kräver inloggning med användarnamn) och på undervisningslokalernas presentationssidor. Lokalernas kapacitet och övriga uppgifter finns också i en Excel-fil på Flamma (kräver inloggning med användarnamn).
 • För nya studenter rekommenderas kontaktundervisning i någon form under första perioden för att stödja studiestarten och stärka samhörigheten.
 • Praktik kan genomföras under iakttagande av målorganisationens instruktioner och efter lägescentralens övervägande.
 • Studenter som hör till en riskgrupp kan i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.
 • Användningen av självstudielokalerna begränsas i fråga om antalet personer så att säkerhetsavstånd kan hållas.

Om coronapandemin förvärras ordnas undervisningen i enlighet med striktare säkerhetskrav:

 • undervisningen ordnas i regel på distans
 • närundervisning kan ordnas mycket begränsat, till exempel när det gäller undervisning i laboratorium
 •  självstudielokalerna är inte i bruk.

De internationella utbildningsprogrammen bestämmer själva eller i enlighet med fakultetens riktlinjer vilka studiealternativ de erbjuder studenterna hösten 2020 (distansundervisning, uppskjuten studiestart e.d.).

Det är också möjligt att undervisningen till vissa delar måste inhiberas. Fakulteterna kan vid behov fatta särskilda beslut och instruera utbildningsprogrammen om eventuella avvikande arrangemang.

Distanstentamina rekommenderas också för höstterminen. From och med 1.6.2020 kan tentamina som är kritiska ordnas på Universitetet genom fakultetens beslut. Alexandrias tentutrymme öppnas 17.8. Mer information om Examinarium hemsida. 

Det rekommenderas fortfarande att disputationer ordnas på distans. Om en disputation ordnas i universitetets lokaler, får antalet personer i publiken uppgå till högst hälften av salens kapacitet med beaktande av säkerhetsavstånd på 1–2 meter samt övriga säkerhetsföreskrifter. Läs ytterligare anvisningar för disputationer.

Hur kan jag ordna min undervisning på distans?

Man kan ersätta närundervisningen t.ex. med nätundervisning, hemtentamen eller med en skriftlig inlärningsuppgift. Som lärare kan du bestämma om kursens nya pedagogiska lösningar. Informera studerande om det nya prestationssättet genom kurssidan (se anvisningar för  kurssidan). Informera också ditt utbildningsprogrammets ansvariga planerare.

Eftersom situationer kan uppstå snabbt, kan universitetet inte garantera närstöd för distansundervisningens undervisningsteknologi eller för de pedagogiska lösningarna i anknytning till anordnandet av distansundervisningen.

Ifall du hamnar undervisa på distans, är rekommendationen att du i första hand ordnar distansundervisningen hemifrån.

Distansundervisning kan för tillfället också ordnas i lämpliga utrymmen på universitetet, se mera information på sidan nedan.

Hur ändrar jag en kurs eller tentamen till distansundervisning?

 • praktiska instruktioner t.ex. utrymme för distansundervisning, Moodle-instruktioner
 • pedagogiska tips för distansundervisning

Undervisningsvideor och direktuppspelning av föreläsningar

 • teknisk information om olika distansundervisningsverktyg

Om du behöver utrustning för distansarbetet, t.ex. kamera eller mikrofon, kontakta helpdesk@helsinki.fi. Ny utrustning kan, med tillstånd av din närmaste chef, beställas via Helpdesk. Observera att din enhet står för kostnaderna. Du behöver den betalande enhetens wbs-kod.

Kan närundervisning ordnas i vissa situationer?

Kontaktundervisning kan ordnas för grupper på högst 50 personer i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. Vid behov bedömer lägescentralen behovet av kontaktundervisning och gör prioriteringar. Se instruktioner för användning av undervisninglokaler.

Närundervisning rekommenderas till nya studerande i någon form under den första perioden för att stödja början av deras studier.

I alla fall ska man trygga personalens och studenternas säkerhet genom lokal- och hygienarrangemang och säkerhetsavstånd.

Måste också t.ex. avhandlingarnas handledningsträffar ordnas på distans?

Distanshandledning rekommenderas också för höstterminen 2020. Efter övervägande kan t.ex. ISP-handledning för nya studerande ordnas som närhandledning med hänsyn till riskgrupper och säkerhetsavstånd.

Kan jag resa utomlands?

Resor utomlands och i Finland ska begränsas till enbart nödvändiga resor. Vad gäller resebegränsningar så följer vi Statsrådets riktlinjer. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna innan du bokar en resa och innan du reser.

Om det är absolut nödvändigt att företa en arbetsresa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du iaktta karantän också i arbetet. Anställda får komma till arbetsplatsen först 14 dygn efter hemkomsten till Finland. Ett eventuellt coronatest befriar inte från karantän.

Om du måste företa en privat resa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du på förhand komma överens med din chef om distansarbete, semester eller befrielse från arbete under karantänen (14 dygn).

Hur påverkar undantagstillståndet examensförnyelsens tidtabell?

Övergångsperioden för utbildningsförnyelsen för lägre och högre högskoleexamens förlängs. Studerande kan lämna in begäran om examensintyg för examen enligt de gamla examensfordringarna senast 18.12.2020. Fakulteterna planerar enligt det en tidtabell för inlämning av Pro gradu-avhandlingar för granskning, samt för möten som bestämmer om avhandlingarna.

Studerande frågar om situationen med studerandeutbyte, vart kan jag hänvisa dem?

Följ med Helsingfors universitets Mobilitetsservices information om hur coronaviruset påverkar studerandeutbyten. Informationen uppdateras då läget förändras.

Måste tentresultaten publiceras inom en månad också under undantagssituationen?

Resultat för förhör och andra studieprestationer måste publiceras senast en månad från datumet för förhöret eller prestationens sista inlämningsdag också under undantagstillståndet.

Publiceringstiden kan förlängas till sex veckor ifall det finns en mycket välmotiverad orsak (t.ex. att man själv eller en familjemedlem blivit sjuk). Det här undantaget är i kraft endast under undantagstillståndet på universitetet som orsakats av coronaviruset. Ifall publiceringen av resultaten försenas, måste det meddelas åt studerandena i möjligast god tid, senast en månad efter förhöret.

Studerande behöver stöd till distansstudier och välbefinnande i undantagssituationen. Vart kan jag hänvisa dem?

Du kan hänvisa studeranden till Psykiskt välbefinnande -instruktionen i vilken har man listat olika stödservice i denna undantagssituation. På sidan Till stöd för studierna gjort av studiepsykologerna har man samlat tips för distansstudier. Dessutom erbjuder vi under Handledningshörnans Hälsotisdagar evenemang som stöder studenternas studieförmåga och välmående. Se mer i Handledningshörnans sida.

Coronavirus-epostaddress har tagits i bruk

Ifall du har frågor gällande universitets åtgärder till följd av coronaviruset, så kan du skriva till e-postadressen coronavirus@helsinki.fi. Experter inom undervisnings- och studieärenden, sakkunnig personal och arbetshälsovården, IT-enheten, utrymmesärenden och städtjänster samt konferens- och evenemangsexperter svarar på meddelandena.

Läs mera om situationen

Ytterligare information får du av

Centrumcampus

 • Humanistiska och Teologiska fakulteten:studiechef Anu Holvikivi, tfn 02941 23351
 • Pedagogiska fakulteten: studiechef Virpi Kiljunen, tfn 02941 28013 
 • Juridiska fakulteten och Språkcentrum: studiechef Johanna Harju, tfn 02941 24038
 • Statsvetenskapliga fakulteten: studiechef Mikko Vanhanen, tfn 02941 24806

Campus Gumtäkt: studiechef Anne Palo-Kauppi, tfn 02941 50061

Campus Mejlans: studiechef Linnea Lindh, tfn 02941 26627

Campus Vik:

 • studiechef Maika Strömberg, tfn 02941 58021
 • studiechef Pia Saarinen, tfn 02941 50601

Mobilitetsservicen: chef Minna Koutaniemi, tfn 02941 22939

Öppna universitetet: specialist Sanna Saari-Salomeri, tfn 02941 02947