Coronavirusets påverkan på undervisning: frågor och svar

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Välj annan undervisningsarrangör

Sidan uppdaterad 16.10. kl 14.15 (Undervisningen under hösten 2020 och Undervisningen under våren 2021).

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor och svar om coronaviruset covid-19 som gäller i synnerhet lärare. Studenternas vanliga frågor finns i Instruktioner för studerande.

Universitetet följer alltid i första hand myndigheternas anvisningar. Följ uppdaterad information primärt på Helsinki.fi.

Situationen nu

 • På grund av den rådande coronasituationen övergår universitetet inte helt och hållet till fas 3 i återhämtningsplanen Återhämtningsplanen (pdf).
 • Fakulteterna och utbildningsprogrammen rekommenderas ordna undervisningen på distans fram till slutet av året med undantag för nödvändig kontaktundervisning (laboratorie- och färdighetskurser samt tentamina enligt lägescentralens övervägande).

 

Viktigt att vi alla följer de gemensamma spelreglerna för att förebygga smitta:

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus.
 • Gör en bedömning om du behöver testa dig: https://www.omaolo.fi/
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Gå inte för nära andra människor och håll ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter alltid när det är möjligt.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt. (Möten, utvecklingsdagar o.d. ordnas främst på distans.)
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Munskydd rekommenderas starkt för anställda, studenter, besökare, och kunder som rör sig i universitetets offentliga lokaler (inkl. restauranger, museer, bibliotek och motionscenter). Munskydd rekommenderas vid närundervisning och handledning. Laboratorieundervisning förutsätter munskydd. För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna. Kontrollera de senaste rekommendationerna om munskydd på universitetets webbplats

Insjuknande eller exponering för coronaviruset

Jag känner mig sjuk. Vad ska jag göra? 

Se instruktioner på sidan: Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet

En student på min kurs har insjuknat i coronaviruset. Vad gör jag?

 1. Om myndigheten vid kommunens social- och hälsovårdssektor (den epidemiologiska verksamhetsenheten) kontaktar dig för att kunna spåra dem som exponerats, be dem kontakta chefen för studieärenden vid din fakultet. Skicka kursens deltagarlista per epost till chefen för studieärenden. Du får den information som behövs via WebOodis Min undervisning -sida. Du kan ladda ner en deltagarlista med tilläggsinformation i Excel-format, listan innehåller då också studenternas kontaktuppgifter.
 2. Kontakta omedelbart chefen för studieärenden vid din fakultet som ger dig ytterligare instruktioner. Obs! Identiteten på den som fått smitta är konfidentiell information, de exponerade får inte ta del av informationen.
 3. Om studenten kontaktar dig och berättar att hen fått ett positivt coronatestresultat, innan hen har kontaktat myndigheterna, tacka för informationen och fråga när studenten deltagit i närundervisningen. Berätta att efter det att myndigheten varit i kontakt med universitetet kontaktar universitetet dem som exponerats. Universitetet ger inte ut information över vem det är som har insjuknat. Informera också i detta fall chefen för studieärenden.
 4. Om möjligt förbered dig på att ge den som insjuknat och dem som blivit smittade ett alternativt sätt att avlägga kursen eller ersättande uppgifter. Om det är nödvändigt att ställa in undervisningen är det fakultetens lägescentral som tar det beslutet.

En student som blivit sjuk kan för tillfället med egen anmälan bli borta från undervisningen. Studenten informerar kursens lärare om att hen insjuknat. Universitetet kräver inga sjukintyg och studenthälsovården skriver i regel inte heller ut sjukintyg.

Samlar man in deltagarlistor i närundervisningen om gruppen exponeras?

Om det framkommer att gruppen exponerats sker smittspårningen i första hand genom deltagarlistorna i WebOodi och det behövs inga närvarolistor. Till studenterna kan man gärna framhålla vikten av att de anmäler sig i tid till kursen och att de också annullerar sin anmälan vid behov. Om det av någon speciell orsak är nödvändigt att samla in närvarolistor bör man av datasäkerhets- och hygienorsaker undvika att listan cirkulerar bland studenterna. Närvarolistorna måste förstöras tre veckor efter det att kursen avslutats.

Undervisningen under hösten 2020

Hur organiseras undervisning, tenter och disputationer på hösten?

Fakulteterna och utbildningsprogrammen rekommenderas ordna undervisningen på distans fram till slutet av året med undantag för nödvändig kontaktundervisning (laboratorie- och färdighetskurser samt tentamina enligt lägescentralens övervägande). 

Säkerhetsavstånd och munskydd rekommenderas i alla undervisningssituationer. 

Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig. 

De internationella utbildningsprogrammen bestämmer själva eller i enlighet med fakultetens riktlinjer vilka studiealternativ de erbjuder studenterna hösten 2020 (distansundervisning, uppskjuten studiestart e.d.). 

Ytterligare information om användningen av undervisningslokaler under hösten 2020 finns på universitetets yttre webbsidor.

Det rekommenderas fortfarande att disputationer ordnas på distans. Om en disputation ordnas i universitetets lokaler, får antalet personer i publiken uppgå till högst hälften av salens kapacitet med beaktande av säkerhetsavstånd på 1–2 meter samt övriga säkerhetsföreskrifter.

Vi rekommenderar att följande arrangemang följs till slutet av året: 

 • publiken ska bära munskydd under hela disputationstillfället 
 • universitetet erbjuder munskydd till deltagare som kommer till disputationen utan eget munskydd 
 • disputanden, opponenten och kustos rekommenderas bära munskydd under hela disputationstillfället, åtminstone när de kommer till och lämnar lokalen 
 • ingen traktering ordnas i samband med disputationer. 

Läs ytterligare anvisningar för disputationer.

Användningen av munskydd i undervisning och handledning

 • Munskydd rekommenderas vid närundervisning, självstudier och handledning. Laboratorieundervisning förutsätter munskydd.
 • På praktik följs praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner.
 • För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna.
 • Munskydden som universitetet tillhandahåller är avsedda i första hand för användning i studiesammanhang.

Undervisningen under våren 2021

Hur organiseras undervisning, handledning och tentamina på vårterminen 2021? 

Undervisningen, handledningen och tentamina ordnas fortsättningsvis i regel på distans våren 2021. Behovet av kontaktundervisning bedöms av fakulteternas lägescentraler, som också gör de prioriteringar som behövs och ger anvisningar till utbildningsprogrammen. Lägescentralen är den instans som drar upp riktlinjerna för kontaktundervisning och fysiska tentamina för grupper på över 50 personer. Kontaktundervisning och fysiska tentamina kan ordnas huvudsakligen för grupper på högst 50 personer. Säkerhetsföreskrifterna måste följas: vi håller säkerhetsavstånd, använder munskydd, iakttar god handhygien, och kommer inte till campus när vi är sjuka.

Kontaktundervisning kan ordnas om undervisningen inte kan ordnas på distans utan att lärandets kvalitet och lärandemålen blir väsentligt lidande. För att stärka samhörigheten bland studenterna rekommenderas kontaktundervisning i någon form i olika skeden av studierna. Mängden kontaktundervisning får inte vara betydligt större än under höstterminen 2020. 

Vad bör man beakta då man ordnar kontaktundervisning och fysiska tentamina? 

Då man tar beslut om kontaktundervisning och fysiska tentamina samt då man ordnar dem bör man ta i beaktande förutom det ovan nämnda även följande: 

 • Instruktioner för användning av undervisningslokaler
 • Inverkan av säkerhetsavstånd på antalet platser (t.ex. differentierade starttider och större salar). 
 • I mån av möjlighet att studenterna kan flytta sig från distansundervisning till kontaktundervisning under dagens lopp. 
 • Rekommendationen för användning av munskydd
 • Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.

Beslut om undervisningsformerna tas huvudsakligen innan anmälningstiden börjar. Man bör inte göra ändringar i undervisningen efter detta även om coronapandemin lättar. Om coronapandemin förvärras ordnas undervisningen i enlighet med striktare säkerhetskrav. Distans- och kontaktundervisningen ordnas enligt den tidtabell som redan planerats. Man kan ordna flerformsundervisning t.ex. så att studieavsnittet kan innehålla både kontakt- och distansundervisning. 

Allmänna instruktioner om hur undervisningen ordnas på våren

Kursernas ansvariga lärare bör se till att studenterna har all behövlig information om undervisningen innan anmälningstiden börjar och i god tid innan undervisningen börjar. Noggrannare instruktioner om hur undervisningen ordnas utarbetas i den fakultet/utbildningsprogram/enhet som arrangerar undervisningen. 

Praktik kan genomföras under iakttagande av målorganisationens instruktioner och efter lägescentralens övervägande. 

Användningen av självstudielokalerna begränsas i fråga om antalet personer så att säkerhetsavstånd kan hållas. Se öppettiderna för biblioteken, lärcentren och tentamensutrymmena

Kan man kräva närvaro i undervisningen? 

Studenten bör aktivt delta i undervisningen. I utbildningsprogrammets läroplan kan man slå fast att det är obligatoriskt att närvara i undervisningen ifall det finns pedagogiska grunder för det eller ifall undervisningsarrangemangen förutsätter det. Tvånget kan gälla ett enskilt studieavsnitt eller en del av det. (Då man tar ett beslut som gäller obligatorisk närvaro bör man också ta ett beslut om ifall det krävs 100, 90 eller 75 % närvaro i undervisningen.) 

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, möten med patienter, färdighetskurser). Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande prestationssätt för sådana kurser.  

Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Distanundervisning och -handledning

Hur kan jag ordna min undervisning på distans?

Man kan ersätta närundervisningen t.ex. med nätundervisning, hemtentamen eller med en skriftlig inlärningsuppgift. Som lärare kan du bestämma om kursens nya pedagogiska lösningar. Informera studerande om det nya prestationssättet genom kurssidan (se anvisningar för  kurssidan). Informera också ditt utbildningsprogrammets ansvariga planerare.

Eftersom situationer kan uppstå snabbt, kan universitetet inte garantera närstöd för distansundervisningens undervisningsteknologi eller för de pedagogiska lösningarna i anknytning till anordnandet av distansundervisningen.

Ifall du hamnar undervisa på distans, är rekommendationen att du i första hand ordnar distansundervisningen hemifrån.

Distansundervisning kan för tillfället också ordnas i lämpliga utrymmen på universitetet, se mera information på sidan nedan.

Hur ändrar jag en kurs eller tentamen till distansundervisning?

 • praktiska instruktioner t.ex. utrymme för distansundervisning, Moodle-instruktioner
 • pedagogiska tips för distansundervisning

Undervisningsvideor och direktuppspelning av föreläsningar

 • teknisk information om olika distansundervisningsverktyg

Om du behöver utrustning för distansarbetet, t.ex. kamera eller mikrofon, kontakta helpdesk@helsinki.fi. Ny utrustning kan, med tillstånd av din närmaste chef, beställas via Helpdesk. Observera att din enhet står för kostnaderna. Du behöver den betalande enhetens wbs-kod.

Måste också t.ex. avhandlingarnas handledningsträffar ordnas på distans?

Distanshandledning rekommenderas också för höstterminen 2020. Efter övervägande kan t.ex. ISP-handledning för nya studerande ordnas som närhandledning med hänsyn till riskgrupper och säkerhetsavstånd.

Måste tentresultaten publiceras inom en månad också under undantagssituationen?

Resultat för förhör och andra studieprestationer måste publiceras senast en månad från datumet för förhöret eller prestationens sista inlämningsdag också under undantagstillståndet.

Publiceringstiden kan förlängas till sex veckor ifall det finns en mycket välmotiverad orsak (t.ex. att man själv eller en familjemedlem blivit sjuk). Det här undantaget är i kraft endast under undantagstillståndet på universitetet som orsakats av coronaviruset. Ifall publiceringen av resultaten försenas, måste det meddelas åt studerandena i möjligast god tid, senast en månad efter förhöret.

Studenternas frågor

Studerande behöver stöd till distansstudier och välbefinnande i undantagssituationen. Vart kan jag hänvisa dem?

Du kan hänvisa studeranden till Psykiskt välbefinnande -instruktionen i vilken har man listat olika stödservice i denna undantagssituation. På sidan Till stöd för studierna gjort av studiepsykologerna har man samlat tips för distansstudier. Dessutom erbjuder vi under Handledningshörnans Hälsotisdagar evenemang som stöder studenternas studieförmåga och välmående. Se mer i Handledningshörnans sida.

Studerande frågar om situationen med studerandeutbyte, vart kan jag hänvisa dem?

Följ med Helsingfors universitets Mobilitetsservices information om hur coronaviruset påverkar studerandeutbyten. Informationen uppdateras då läget förändras.

Examensförnyelsen och övergångsperioden

Hur påverkar undantagstillståndet examensförnyelsens tidtabell?

Övergångsperioden för utbildningsförnyelsen för lägre och högre högskoleexamens förlängs. Studerande kan lämna in begäran om examensintyg för examen enligt de gamla examensfordringarna senast 18.12.2020. Fakulteterna planerar enligt det en tidtabell för inlämning av Pro gradu-avhandlingar för granskning, samt för möten som bestämmer om avhandlingarna.

Resor

Kan jag resa utomlands?

Resor utomlands och i Finland ska begränsas till enbart nödvändiga resor. Vad gäller resebegränsningar så följer vi Statsrådets riktlinjer. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna innan du bokar en resa och innan du reser.

Om det är absolut nödvändigt att företa en arbetsresa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du iaktta karantän också i arbetet. Anställda får komma till arbetsplatsen först 10 dygn efter hemkomsten till Finland. Ett eventuellt coronatest befriar inte från karantän.

Om du måste företa en privat resa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du på förhand komma överens med din chef om distansarbete, semester eller befrielse från arbete under karantänen (10 dygn).

Ytterligare information och kontaktpersoner

Coronavirus-epostadress

Ifall du har frågor gällande universitets åtgärder till följd av coronaviruset, så kan du skriva till e-postadressen coronavirus@helsinki.fi. Experter inom undervisnings- och studieärenden, sakkunnig personal och arbetshälsovården, IT-enheten, utrymmesärenden och städtjänster samt konferens- och evenemangsexperter svarar på meddelandena.

Läs mera om situationen

Ytterligare information får du av

Centrumcampus

 • Humanistiska och Teologiska fakulteten:studiechef Anu Holvikivi, tfn 02941 23351
 • Pedagogiska fakulteten: studiechef Virpi Kiljunen, tfn 02941 28013 
 • Juridiska fakulteten och Språkcentrum: studiechef Johanna Harju, tfn 02941 24038
 • Statsvetenskapliga fakulteten: studiechef Mikko Vanhanen, tfn 02941 24806

Campus Gumtäkt: studiechef Anne Palo-Kauppi, tfn 02941 50061

Campus Mejlans: studiechef Linnea Lindh, tfn 02941 26627

Campus Vik:

 • studiechef Maika Strömberg, tfn 02941 58021
 • studiechef Pia Saarinen, tfn 02941 50601

Mobilitetsservicen: chef Minna Koutaniemi, tfn 02941 22939

Öppna universitetet: specialist Sanna Saari-Salomeri, tfn 02941 02947