Coronavirusets påverkan på undervisning: frågor och svar

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Sidan uppdaterad 13.10 kl. 10.18. 

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor och svar om coronaviruset covid-19 som gäller i synnerhet lärare. Studenternas vanliga frågor finns i Instruktioner för studerande.

Universitetet följer alltid i första hand myndigheternas anvisningar. Följ uppdaterad information primärt på Helsinki.fi.

Nästa informationstillfälle om coronavirussituationen ordnas måndagen den 25.10.2021 kl. 9-10.

Situationen nu

 • Efter sommarens accelerationsfas befinner sig huvudstadsregionen igen i samhällsspridningsfasen. Helsingfors universitet fortsätter tillämpa begränsningsnivå 2 i enlighet med återhämtningsplanen.
 • I enlighet med de tidigare planerna genomförs undervisning och tentamina i första perioden som en kombination av när- och distansundervisning. Eventuella avvikelser är liksom hittills möjliga på beslut av lägescentralen.
 • När restriktioner hävs nationellt utökas närundervisningen i den mån det är möjligt.
 • Utgångspunkten är att universitetets byggnader och undervisningslokaler håller öppet med normala öppettider. Självstudielokaler har öppnats och i mån av möjlighet öppnas fler självstudielokaler. 
 • Hygienkraven i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar gäller i lokaler som används för undervisning, kundbetjäning och evenemang (inte i arbetslokaler) till årets slut.
 • Bibliotekens, museernas och motionstjänsternas verksamhet fortsätter i enlighet med sommarens riktlinjer. Den aktuella informationen om bibliotekens öppettider och tjänster hittar du på bibliotekets egen webbplats.
 • Disputationerna kan ordnas och planeras med fysisk närvaro.
 • Hybridarbetet börjar den 1 november och oktober månad är en övergångstid.
 • Vi uppmuntrar alla vid universitetet att ta coronavaccinet, eftersom en omfattande vaccinationstäckning möjliggör sammankomster och en normal verksamhet vid universitetet. Vaccineringsuppgifter räknas som konfidentiella hälsouppgifter, så chefer och lärare kan inte kräva eller samla in sådana uppgifter av studenterna eller personalen. Det är förstås möjligt att diskutera vaccineringsuppgifter på frivillig basis.
 • Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler, dock så att man följer de regionala rekommendationerna i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Viktigt att vi alla följer de gemensamma spelreglerna för att förebygga smitta:

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus.
 • Gör en bedömning om du behöver testa dig: https://www.omaolo.fi/
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Undvika närkontakt med varandra.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt. (Möten, utvecklingsdagar o.d. ordnas främst på distans.)
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler. För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna. Kontrollera de senaste rekommendationerna om munskydd på universitetets webbplats

Insjuknande eller exponering för coronaviruset

Jag känner mig sjuk. Vad ska jag göra? 

Se instruktioner på sidan: Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet

En student på min kurs har insjuknat i coronaviruset. Vad gör jag?

 1. Om myndigheten vid kommunens social- och hälsovårdssektor (den epidemiologiska verksamhetsenheten) kontaktar dig för att kunna spåra dem som exponerats, be dem kontakta chefen för studieärenden vid din fakultet. Skicka kursens deltagarlista per epost till chefen för studieärenden. Du får den information som behövs via Sisu.
 2. Kontakta omedelbart chefen för studieärenden vid din fakultet som ger dig ytterligare instruktioner. Obs! Identiteten på den som fått smitta är konfidentiell information, de exponerade får inte ta del av informationen.
 3. Om studenten kontaktar dig och berättar att hen fått ett positivt coronatestresultat, tacka för informationen och fråga när studenten deltagit i närundervisningen. Berätta att efter det att myndigheten varit i kontakt med universitetet kontaktar universitetet dem som exponerats. Universitetet ger inte ut information över vem det är som har insjuknat. Informera också i detta fall chefen för studieärenden.
 4. Om möjligt förbered dig på att ge den som insjuknat och dem som blivit smittade ett alternativt sätt att avlägga kursen eller ersättande uppgifter. Om det är nödvändigt att ställa in undervisningen är det fakultetens lägescentral som tar det beslutet.

Om studenten är sjuk eller försatt i karantän får hen inte delta i närundervisningen. En student som blivit sjuk kan med egen anmälan bli borta från undervisningen. Studenten informerar kursens lärare om att hen insjuknat. Universitetet kräver inga sjukintyg och studenthälsovården skriver i regel inte heller ut sjukintyg. I dessa fall bör studenten kontakta läraren som bedömer om det är möjligt att ordna självstudiealternativ för frånvarotiden.

Samlar man in deltagarlistor i närundervisningen om gruppen exponeras?

Om det framkommer att gruppen exponerats sker smittspårningen i första hand genom deltagarlistorna i Sisu och det behövs inga närvarolistor. Till studenterna kan man gärna framhålla vikten av att de anmäler sig i tid till kursen och att de också annullerar sin anmälan vid behov. Om det av någon speciell orsak är nödvändigt att samla in närvarolistor bör man av datasäkerhets- och hygienorsaker undvika att listan cirkulerar bland studenterna. Närvarolistorna måste förstöras tre veckor efter det att kursen avslutats.

Undervisning hösten 2021 

Undervisning och tentamina 13.9–31.10.2021 (första perioden)

Närundervisning ordnas på campusen i grupper med begränsat antal deltagare och så att deltagarna har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. Föreläsningar med ett stort antal studenter ordnas på distans.

Undervisning och tentamina i första perioden genomförs på planerat sätt.

 • Uppgifterna om undervisningslokalernas kapacitet anges i en Excelfil på Flamma och i schemaläggnings- och lokalbokningssystemet Optime (kräver inloggning med användarnamnet vid universitetet). För undervisningslokaler i gemensam användning finns informationen på lokalernas presentationssidor.
 • I planeringen av närundervisningen har man prioriterat undervisning i små grupper. Massföreläsningar ordnas i regel på distans.  
 • I planeringen av närundervisningen har man prioriterat särskilt första årets studenter i kandidat- och magisterprogrammen och andra årets studenter i kandidatprogrammen.
 • Närundervisningen har planerats så att den ordnas i grupper med högst 50 studenter med beaktande av den lokalkapacitet som kravet på säkerhetsavstånd tillåter. Lägescentralen vid en fakultet eller undervisande enhet kan utöka antalet studenter.
 • Fysiska tentamina som redan planerats in kan ordnas på så sätt att det i samma lokal får vistas över 50 studenter med beaktande av den lokalkapacitet som kravet på säkerhetsavstånd tillåter.
 • Om alla planerade studieavsnitt inte kan ordnas tryggt som närundervisning, gör enhetens lägescentral en prioritetsordning för närundervisningen.

Undervisning och tentamina 1.11–31.12.2021 (andra perioden)

När restriktioner hävs nationellt utökas närundervisningen i den mån det är möjligt.

 • Närstudier möjliggörs t.ex. genom att öka gruppstorlekarna i takt med att lokalkapaciteten ökar.
 • De planerade undervisningstiderna fortsätter gälla, och föreläsningar med ett stort antal studenter ordnas på distans som planerat. Annan distansundervisning kan efter övervägande ändras till närundervisning. Inom hybridundervisningen kan antalet studenter som deltar i närundervisningen utökas, eller så kan undervisningen ändras till närundervisning helt och hållet.
 • Ändringarna kan planeras under antagandet att salarnas platskapacitet motsvarar normalläget.
 • Närundervisning och fysiska tentamina kan ordnas enligt deras normala kapacitet.
 • Vid planeringen av ändringar i undervisningen beaktas de planer som lärarna och studenterna redan har gjort samt de undervisningslokaler som finns tillgängliga.
 • Ändringarna meddelas innan anmälningstiderna börjar. Vid behov får utbildningsprogrammen närmare anvisningar om tidsplanen av fakulteterna.
 • Lärarna uppdaterar vid behov kurssidan med ändringar i hur kursen ordnas innan anmälningstiden börjar. Om det sker stora ändringar i hur kursen genomförs efter det att anmälningstiden börjat, informerar läraren de studenter som anmält sig till kursen.
Exempel på ändringar i undervisningen

Exempel på ändringar som kan göras inom den existerande bokningen för undervisningslokalen eller genom att ändra bokningen till en annan lokal ifall en passande undervisningslokal finns ledig

 • Då det är fråga om hybridundervisning kan man öka antalet studerande som deltar i närundervisningen eller ändra hela hybridundervisningen till närundervisning.
 • En kurs som planerats som distansundervisning kan ändras till att genomföras helt eller delvis som närundervisning.
 • Om maximiantalet deltagare i undervisningen eller tentamina har fastställts enligt den kapacitet som undervisningslokalen tillåter så att säkerhetsavstånden kan hållas kan deltagarantalet ökas.
Antalet platser i undervisningslokalerna

Notera att fram till början av den andra perioden, d.v.s. den 1.11.2021, kan man även se platskapaciteten som möjliggör att säkerhetsavstånd kan hållas i bokningssystemen. Den normala platskapaciteten och platskapaciteten då säkerhetsavstånden beaktats finns på webbsidan för undervisningslokaler (på finska).

Den normala platskapaciteten syns under rubriken “paikkamäärä” och platskapaciteten där säkerhetsavstånden beaktas syns inom parentes efter namnet på lokalen. Platskapaciteten finns också i Optime (kräver inloggning med universitetets användarnamn). Platskapaciteten kan i Optime ses till exempel i lokalens kalender i formatet “Forsthuset, sal 12 (17) (44)” där 17 är platskapaciteten där säkerhetsavstånden beaktats och 44 den normala platskapaciteten.

Den första undervisningsperioden ordnas enligt planerna och från och med den andra periodens början 1.11.2021 kan lokalerna användas enligt deras normala kapacitet.

Kan man kräva närvaro i undervisningen?

 • Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, praktik, möten med patienter, färdighetskurser). Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande prestationssätt för sådana kurser.  
 • Om en student som hör till en riskgrupp bedömer att hen inte kan delta i närundervisningen, bör hen kontakta kursens lärare i ett så tidigt skede som möjligt. Studenter som hör till en riskgrupp kan i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ ifall läraren bedömer att till exempel kursens innehåll och läromål möjliggör dessa. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.
 • Om studenten är sjuk eller försatt i karantän får hen inte delta i närundervisningen. I dessa fall bör studenten kontakta läraren som bedömer om det är möjligt att ordna självstudiealternativ för frånvarotiden.
 • Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Om närkontakt inte kan undvikas i en undervisningssituation, hur skall man gå till väga med munskydd?

Läraren kan bedöma situationen och rekommendera användningen av munskydd (eller visir) i undervisningen. Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler, dock så att man följer de regionala rekommendationerna i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Vad bör man beakta då man ordnar kontaktundervisning och fysiska tentamina? 

 • Instruktioner för användning av undervisningslokaler
 • I mån av möjlighet att studenterna kan flytta sig från distansundervisning till kontaktundervisning under dagens lopp.
 • Man kan ordna flerformsundervisning t.ex. så att studieavsnittet kan innehålla både kontakt- och distansundervisning.

Disputationer

Disputationerna kan ordnas och planeras med fysisk närvaro från augusti 2021.

Distansundervisning, hybridundervisning och distanshandledning

Var hittar jag instruktioner för hur jag ordnar min undervisning på distans?

Instruktioner gällande distansundervisning finns på följande sidor:

Om du behöver utrustning för distansundervisningen (t.ex. kamera eller mikrofon) hittar du instruktioner för hur du skaffar utrustningen Flamma på sidan Så här skaffar du IT-utrustning (kräver inloggning).

Var hittar ja instruktioner för hur jag ordnar hybridundervisning?

Med hybridundervisning menar man ett undervisningstillfälle där en del av studenterna pär på plats i undervisningslokalen och en del deltar i undervisningen på distans.

Du hittar information om undervisningsutrymmen som lämpar sig för hybridundervisning på sidan Lokaler för undervisning och information om utrustning på sidan Undervisningsvideor och direktuppspelning av föreläsningar. Pedagogiska och tekniska instruktioner för hybridundervisningen förbereds för tillfället. Instruktionerna för distansundervisningen kan också till en del användas i hybridundervisningen, se instruktionerna Hur ändrar jag en kurs eller tentamen till distansundervisning? och Distans- och online-undervisningen: pedagogiska instruktioner.

Det finns inga undervisningsutrymmen bokade för mig i Optime. Betyder det att jag måste ordna all min undervisning på distans?

Prestationssätten för de olika kurserna har bestämts av utbildningsprogrammets ledningsgrupp. Om det är något oklart med prestationssättet, kontakta schemaplaneraren vid ditt utbildningsprogram (se Flamma för kontaktuppgifter). De bokar och ombokar de lokaler som används för undervisning.

Du hittar ytterligare information om undervisningslokalerna på sidan Lokaler för undervisning.

Måste också t.ex. avhandlingarnas handledningsträffar ordnas på distans?

Distanshandledning rekommenderas. Efter övervägande kan t.ex. ISP-handledning för nya studerande ordnas som närhandledning med hänsyn till riskgrupper och säkerhetsavstånd.

Måste tentresultaten publiceras inom en månad också under undantagssituationen?

Resultat för förhör och andra studieprestationer måste publiceras senast en månad från datumet för förhöret eller prestationens sista inlämningsdag också under undantagstillståndet.

Publiceringstiden kan förlängas till sex veckor ifall det finns en mycket välmotiverad orsak (t.ex. att man själv eller en familjemedlem blivit sjuk). Det här undantaget är i kraft endast under undantagstillståndet på universitetet som orsakats av coronaviruset. Ifall publiceringen av resultaten försenas, måste det meddelas åt studerandena i möjligast god tid, senast en månad efter förhöret.

Undervisning våren 2022

Undervisningen planeras utan pandemirelaterade restriktioner.

Planeringen av undervisningen bygger utbildningsprogrammets undervisningsprogram, de beslut som tagits i utbildningsprogrammens ledningsgrupper på våren 2021 gällande undervisningsprogrammet och på lärarens pedagogiska utvärdering av hur undervisningen bäst kan genomföras. Utgångspunkten är att undervisningen planeras så att kurserna antingen ordnas som närundervisning eller som distansundervisning (ingen hybridundervisning). Undervisningen planeras så att det slutgiltiga undervisningsprogrammet publiceras för studerande senast i slutet på november. Utbildningsprogrammen informerar lärarna om hur vårens undervisning planeras och tidtabellen för planeringen.

De preliminära undervisningsprogrammen för vårterminen 2022 finns i Instruktioner för studerande.

Studenternas frågor

Studerande behöver stöd till distansstudier och välbefinnande i undantagssituationen. Vart kan jag hänvisa dem?

Du kan hänvisa studeranden till Psykiskt välbefinnande -instruktionen i vilken har man listat olika stödservice i denna undantagssituation. På sidan Till stöd för studierna gjort av studiepsykologerna har man samlat tips för distansstudier. Dessutom erbjuder vi under Handledningshörnans Hälsotisdagar evenemang som stöder studenternas studieförmåga och välmående. Se mer i Handledningshörnans sida.

Hur vet studenterna hur kurserna ordnas på hösten?

De slutliga undervisningsprogrammen för kandidat-, magister-, licentiat- och doktorandprogrammen samt Språkcentrum publiceras i Sisu och i Studieutbud med en exceptionell tidtabell på grund av coronavirusläget: undervisningsprogrammen för höstterminen 2021 publiceras före slutet av juli och för vårterminen 2022 före slutet av november. Det slutliga undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om tidpunkter, lokaler, lärare och anmälningar samt vid behov uppgifter som preciserar informationen i undervisningsplanen.

Den exakta tidpunkten för publiceringen av undervisningsprogrammen varierar något, utbildningsprogrammen och Språkcentralen informerar vid behov separat om saken.

Obs: både det preliminära och det slutliga undervisningsprogrammet kan behöva ändras mer än vanligt på grund av coronasituationen.

Ifall det i Sisu och på kurssidan inte finns uppgett ett undervisningsutrymme i samband med kurstidtabellen betyder det oftast att undervisningen ordnas på distans. Ifall det är något oklart med prestationssättet, ombedes studenterna att kontrollera informationen på kurssidan och i Moodle (ifall Moodle används på kursen). Vid behov kan studenten kontakta läraren.

Kom ihåg i tid att informera studenterna om kursens prestationssätt antingen på kurssidan eller i Moodle.

En hur stor andel av studenterna deltar på hösten i distansundervisningen och en hur stor andel i närundervisningen?

 • Då man planerat undervisningen vid universitetet har ingen studerandegrupp uteslutits från närundervisningen. Villkoret för att ordna närundervisning i den första perioden är att man beaktar salarnas platsantal och att undervisningsgrupperna är små så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånden.
 • I den andra perioden tillämpas hygienkraven i undervisningslokalerna. Undervisningen kan planeras enligt lokalernas normala kapacitet.
 • Pedagogiskt har man alltså kunnat gå inför lösningar där en del av kurserna ordnas som närundervisning och en del på distans. På det här sättet har man kunnat möjliggöra studier i mindre grupper även i sådana fall då det totala antalet studenter på en kurs är stor.

Ordnas närundervisningen främst för någon speciell studerandegrupp (t.ex. gulnäbbar, andra årets studerande)?

I närundervisningen prioriteras enligt behov särskilt första årets studenter i kandidat- och magisterprogrammen och andra årets studenter i kandidatprogrammen.  

Är det möjligt att det med kort varsel kan komma ändringar i arrangemangen om t.ex. virussituationen blir sämre?

Om virussituationen blir sämre så att man enligt myndighetsinstruktionerna måste stänga lokaler och övergå till distansundervisning görs ändringar i undervisningen enligt behov. Enligt den information som nu finns tillgänglig är detta osannolikt.

Kan en student delta i Examinarium-tenter även om universitetets lokaler är stängda?

På alla kampus Examinarium-tentlokalen är öppna. Examinarium-tentamina kan ordnas enligt höstens undervisningsprogram. Utrymmesbegränsningarna gällande Examinarium-lokalerna kommer att tas bort den 1 november, varefter lokalerna är tillgängliga för bokning som vanligt. Om studenten har frågor om Examinarium-tentamina kan hen kontakta tentamensservicen.

Om man har problem med att komma in i universitetets lokaler, finns det telefonnummer till vaktmästaren vid ytterdörren.

Det finns handdesinfektionsmedel och desinficerande dukar i tentlokalerna. Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler. Vid behov får studenten ett munskydd av vaktmästaren / i lokalen i Helsingfors beroende på campus.

Var kan studenterna hitta information om faciliteter för självständiga studier?

Faciliteter som är avsedda för studenters självständiga studier finns på alla campus. I september 2021 öppnades fler lokaler för självständigt studier på olika campus. Lokaler fungerar också som undervisningsutrymmen och används för självständigt studier när inga andra aktiviteter är reserverade där. Ytterligare information om självständigt studier, bokningsstatus och regler finns i Instruktioner för Studerande.

Studerande frågar om situationen med studerandeutbyte, vart kan jag hänvisa dem?

Följ med Helsingfors universitets Service för internationellt utbildningssamarbete information om hur coronaviruset påverkar studerandeutbyten. Informationen uppdateras då läget förändras.

Ytterligare information och kontaktpersoner

Coronavirus-epostadress

Ifall du har frågor gällande universitets åtgärder till följd av coronaviruset, så kan du skriva till e-postadressen coronavirus@helsinki.fi. Experter inom undervisnings- och studieärenden, sakkunnig personal och arbetshälsovården, IT-enheten, utrymmesärenden och städtjänster samt konferens- och evenemangsexperter svarar på meddelandena.

Läs mera om situationen

Ytterligare information får du av

Centrumcampus

 • Humanistiska och Teologiska fakulteten:studiechef Anu Holvikivi, tfn 02941 23351
 • Pedagogiska fakulteten: studiechef Virpi Kiljunen, tfn 02941 28013 
 • Juridiska fakulteten och Språkcentrum: studiechef Johanna Harju, tfn 02941 24038
 • Statsvetenskapliga fakulteten: studiechef Mikko Vanhanen, tfn 02941 24806

Campus Gumtäkt: studiechef Anne Palo, tfn 02941 50061

Campus Mejlans: studiechef Terhi Kemilä, tfn 02941 26627

Campus Vik:

 • studiechef Maika Strömberg, tfn 02941 58021
 • studiechef Pia Saarinen, tfn 02941 50601

Servicen för internationellt utbildningssamarbete: chef Minna Koutaniemi, tfn 02941 22939

Antagningsservicen:

 • Studentantagning: Riitta Heinsalo, tfn 02941 28332  
 • Studentantagning: Maarit Kallio, tfn 02941 22774  
 • Rådgivning för sökande: Karolina Kokko-Uusitalo, tfn  02941 22353 

Öppna universitetet: specialist Sanna Saari-Salomeri, tfn 02941 02947