Elektroniska tentamina och bedömning av dem

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Elektroniska tentamina erbjuder flexibilitet för undervisningen och studierna. Samtidigt möjliggör de mångsidigt utnyttjande av bedömningssätt, gör det lättare att skriva och bedöma svar samt minskar mängden pappersarbete. Målet för Helsingfors universitet är att som en del av den övriga digitaliseringsutvecklingen öka antalet Moodle- och Examinarium-tentamina.

Läs också om bestämmelser som gäller förhör.

Examinarium

Examinarium är ett elektroniskt tentamenssystem där studeranden kan göra en tentamen som läraren gjort på förhand vid en flexibel tidpunkt. Tentamina görs i separata tentamenslokaler med dator och inspelande tentamensövervakning. Dessutom görs stickprovskontroller. Examinarium-tentamen lämpar sig särskilt för litteraturförhör, mognadsprov och personliga tentamina, men också för att ersätta traditionella saltentamina. Examinarium ökar flexibiliteten i studierna och frigör läraren från att ordna separata tentamenstillfällen under läsåret.

Helsingfors universitets tentamenslokaler:

Aleksandria 4:e våningen 16 platser
Aleksandria källarvåningen K133, 16 platser
Används av alla fakulteter: Tillgänglig tentamenslokal (1 plats), används för specialbehov
I Vik
Biokeskus 1, 4:e våningen, 8 platser
In Centre Korona, K1 våningen, 6 platser
I Gumtäkt
Chemicum 1:a våningen A122, 12 platser
I Mejlans
Biomedicum 2B sh15, 16 platser
St. Michel
Universitetscentret 1 plats
Lahtis
Niemi campus 1 plats

Tentamenslokalernas kapacitet är bra i förhållande till användningen. I bästa fallet skulle man under en vanlig vardag kunna göra cirka 220 tentamina på tre timmar och många fler kortare tentamina. Tentamenslokalerna har öppet högst under fastigheternas öppettider (en del också på kvällar och lördagar).

Tentamensprocessen i Examinarium

 • Läraren skapar en tentamen i systemet och ger ut den (observera att undervisningen ska först ha skapats i Sisu).
 • Studeranden anmäler sig till tentamen eller kursen i Sisu enligt fakultetens normala praxis och bokar därefter en plats i tentamenssystemet. Studeranden får en bekräftelse per e-post om en lyckad platsbokning.
 • Studeranden gör tentamen i tentamenslokalen.
 • Läraren bedömer tentamen i tentamenssystemet (systemet skickar varje vecka ett meddelande om studerande som anmält sig till tentamen och om tentamina som inte ännu bedömts).
 • Feedback och vitsord skickas till studeranden per e-post

Mer information och stöd för att ordna Examinarium-tentamina:

Bruksanvisningar för Examinarium
HU:s tentamenstjänster:
citycentre-exams@helsinki.fi
kumpula-exams@helsinki.fi
viikki-exams@helsinki.fi
meilahti-exams@helsinki.fi

Webbtentamen i Moodle

Tentamina som ordnas i Moodle är typiska s.k. hem-/materialtentamina där studeranden gör tentamen fritt på en plats som han eller hon själv väljer med sin egen dator och studeranden kan ha tillgång till bland annat studieperiodens litteratur och internet.

Tentamen kan bland annat vara
– en essätentamen/uppsats
– en flervalstentamen som Moodle bedömer automatiskt
– en tentamen som innehåller olika typer av frågor

Via Moodle är det möjligt att lämna in olika slags filer, så studerandens tentamen/uppgift kan också till exempel vara att lämna in en självgjord video.

Läs mer om sidan Hur ändrar jag en kurs eller tentamen till distansundervisning?

Ytterligare information:

Presentation av Moodle
moodle@helsinki.fi

Elektroniska salstentamina på Moodle

Elektroniska salstentamina genomförs antingen som öppna eller slutna tentamina. Om tentamen är öppen kan studenterna dra nytta av webbmaterial och egna filer under tentamen antingen fritt eller i begränsad omfattning. Behovet av tekniskt stöd är mindre än vid slutna tentamina.  

Om tentamen är sluten kan studenterna inte komma åt webbmaterial, egna filer eller ordbehandlingsprogram när de skriver tentamen, eftersom åtkomsten till material utanför Moodle-området hindras. Slutna tentamina genomförs med webbläsaren Safe Exam Browser (SEB) som studenten installerar på sin dator före tentamen. Installationsanvisningar för SEB finns i Instruktioner för studerande. Behovet av tekniskt stöd är ofta större i samband med SEB-tentamina. 

Arbetsfördelning före tentamen 

 • Läraren meddelar Tentamensservicen på sitt campus (se kontaktuppgifter längre ner) om den elektroniska tentamen minst 4 veckor före tentamenstillfället i det fall att hen behöver tekniskt stöd eller övervakare vid tentamenstillfället.  
 • Läraren skapar tentamen på Moodle. Enheten Undervisningsteknologi hjälper läraren vid behov med att skapa tentamen och frågebanken. Anvisningar för hur man skapar Moodle-tentamina finns i Moodles handbok för lärare (på finska) och i Wikin
 • Studenten anmäler sig till tentamen (eller kursen) i Sisu senast 10 dagar före tentamenstillfället. Ytterligare information om bestämmelser gällande anmälan och förhör finns här.  
 • Tentamensservicen kontrollerar att den bokade salen lämpar sig för elektroniska salstentamina och koordinerar eventuella ändringar. Vid elektroniska salstentamina ska man reservera minst en halv timme extra tid i början och i slutet av bokningen så att eventuella tekniska problem kan lösas.  
 • Läraren skickar Tentamensservicen en länk till den färdiga tentamens Moodle-område senast 3 vardagar före tentamenstillfället. Tentamensservicen kontrollerar tentamens inställningar och kontaktar vid behov läraren.  
 • Tentamensservicen skickar länken till tentamensområdet per e-post till de anmälda studenterna senast en vardag före tentamenstillfället, tillsammans med tekniska anvisningar för elektroniska salstentamina. Tentamensservicen svarar också på eventuella frågor av studenter.  Anvisningarna för elektroniska salstentamina finns i Instruktioner för studerande. 

Arbetsfördelning vid tentamenstillfället 

 • Tentamensservicen sköter om praktiska arrangemang för elektroniska tentamina enligt överenskommelse. De kan till exempel ordna tekniskt stöd och övervakare, och kontrollera studenternas identitet vid tentamenstillfället.  
 • Studenterna skriver tentamen vid tentamenstillfället. 

Arbetsfördelning efter tentamen 

 • Läraren kontrollerar studenternas poäng (bl.a. i fråga om flervalsuppgifter och matchande) och bedömer essäsvar. Läs mera (på finska): https://docs.moodle.org/3x/fi/Tentit_opetuksen_aikana 
 • Läraren kan definiera en bedömningsskala för tentamen på Moodle och då räknar Moodle ut studenternas poäng. Resultaten skickas till Studentservicen för registrering i enlighet med anvisningarna. 
 • Om du behöver hjälp med inställningarna för bedömning på Moodle kan du kontakta Undervisningsteknologi.  

Undervisningsteknologi erbjuder också pedagogiskt stöd för att skapa elektroniska tentamina och för automatisk bedömning på Moodle. Kontakta vid behov: moodle@helsinki.fi.  

Är du intresserad av Moodle-utbildning? Sök kurser i Suffeli. Undervisningsteknologi ordnar vid behov också kurser för utbildningsprogrammen.   

Tentamensservicen ansvarar för arrangemangen i samband med elektroniska salstentamina. Kontakta Tentamensservicen vid ditt campus.

Centrum: citycentre-exams@helsinki.fi
Gumtäkt: kumpula-exams@helsinki.fi
Vik: viikki-exams@helsinki.fi
Mejlans: meilahti-exams@helsinki.fi

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.