Hur ändrar jag en kurs eller tentamen till distansundervisning?

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Följ med utbildningsprogrammets, fakultetens och universitetets instruktioner om coronavirusläget som uppdateras på Helsinki.fi och Instruktioner för undervisning

Man kan ersätta närundervisningen t.ex. med nätundervisning, hemtentamen eller med en skriftlig inlärningsuppgift. Eftersom situationer kan uppstå snabbt, kan universitetet inte garantera närstöd för distansundervisningens undervisningsteknologi eller för de pedagogiska lösningarna i anknytning till anordnandet av distansundervisningen. 

Ta i beaktande följande pedagogiska grundprinciper då du väljer utförande- och prestationssätt: 

 1. Utbildningsprogrammets undervisningssplan, och speciellt de mål och innehåll för studieavsnittet som preciserats i den, har tagits i beaktande.
 2. Utbildningsprogrammets undervisningsprogram, och speciellt de utförande- och prestationssätt för kursen som preciserats i det, har tagits i beaktande.
 3. Hur kursen utförs, innehållet, undervisnings- och utvärderingsmetoder samt undervisningsmaterialet stöder både kursens centrala lärandemål och studieglädjen. 
 4. Utförandesättet gör att studerande bygger och analyserar information, framom att repetera den. 
 5. Sättet på vilket distansundervisningen förverkligas möjliggör som bäst växelverkan mellan studerandena. 
 6. Arbetsmängden som orsakas av kursens förverkligande är rätt dimensionerat. Ta i beaktande att distansstudier är mer krävande för studerande än närundervisning. Under coronakrisen är studerande under en omfattande belastning. Se Dimensionering av studerandes arbetsmängd och studiepoäng

Informera studerande om prestationssättet genom kurssidan. Här hittar du anvisningar för hur du använder kurssidan. Genom kurssidan kan du som på Moodle också dela uppgifter och instruktioner. Om du undervisar på Öppna universitetet, kom överens om kommunikationen med en av Öppna universitetets utbildningsexperter

Förverkligandet av nätundervisning

Instruktioner för användning av Moodle 

Undervisning som är planerad som närundervisning är möjlig att genomföra på distans genom Moodle. Som utgångspunkt fungerar närundervisningens undervisnings- och inlärningsmaterial. För att distansundervisningen ska vara meningsfull och möjliggöra en högklassig inlärning, lönar det sig att du stöder studerandenas lärande genom frågor och uppgifter, se de pedagogiska instruktionerna i slutet av den här sidan. 

Undervisningsvideor och streaming av föreläsningar 

Undervisningslokaler

Du kan hitta information om undervisningslokaler som lämpar sig för distans- och hybridundervisning på webbsidan Lokaler för undervisning.

Under coronaviruspandemin är det dessutom viktigt att iaktta de allmänna anvisningarna på Helsinki.fi sidan Coronavirusläget vid Helsingfors universitet och de mer specifika anvisningar som gäller undervisningslokaler på sidan Användning av undervisningslokalerna under situationen med coronaviruset

Pedagogiska principer för distansundervisning

Distans- och online-undervisningen: pedagogiska instruktioner

Dessa instruktioner gäller undervisning som sker online, i första hand via videokontakt i realtid, t.ex. Zoom, samt via Moodle.

Ordning av en distanstentamen på Moodle

Istället för att ordna tentamen i en sal, kan läraren ordna tentamen på nätet eller på annat sätt på distans. Det finns många sätt att ordna en distanstentamen på, men det som är mest rekommenderbart är att använda sig av Moodle. Moodle är en digital lärmiljö som används vid Helsingfors universitet. På Moodle kan läraren publicera undervisningsmaterial och producera aktiviteter som stöder distansundervisngen. På Moodle är det också möjligt att följa med hur studerandes studier framskrider och utvärdera aktiviteter som studerande genomför. Den information du behöver för att komma igång med distansundervisningen på se den här Moodle-nyheten

En distanstentamen kan förverkligas olika sätt på Moodle:

Observera att utgångsläget för en distanstentamen är att studerande har tillgång till allt material. Till följd av det ska uppgiftsbeskrivningen och tentamensfrågorna betona tillämpning, kombinering och/eller analys istället för utantillmemorering och upprepning.

På lärarens guide på Moodle har ett pedagogiskt informationspaket för distanstentamina skapats: Hurudan är en bra distanstentamen. Instruktionerna fungerar som pedagogisk hjälp vid planerandet och förverkligandet av en distanstentamen. I instruktionerna behandlas därtill olika typer av frågor, som tillämpade essefrågor, flervalsfrågor och muntlig tentamen. I instruktionerna presenteras också olika lösningar för att förverkliga frågorna.

Tentamenstjänsterna erbjuder också stöd för att granska inställningarna på en tentamen som en lärare skapat. Tentamenstjänsterna

Stöd för pedagogiska och tekniska frågor: moodle@helsinki.fi

Dataskyddsinstruktioner för övervakningen av tentamina på distans

Studieavsnittets bedömningsmetoder finns fastställda i undervisningsplanen.

Bedöm om det är nödvändigt att ordna distanstentamen. Distansövervakning är det sista alternativet. Just nu erbjuder universitetet inga verktyg för distansövervakning och därför är det rätt så arbetsdrygt att ordna övervakningen.

Överväg om det är möjligt att använda andra sätt att mäta hur väl studenten har uppnått kunskapsmålen och om det är möjligt att avstå från distansövervakning i realtid. Kan du till exempel ordna ett materialbaserat prov som kräver förmåga att tillämpa? Det kan vara bra att också diskutera bedömningen med studenterna.

Om det är nödvändigt att ha distansövervakning ska du genomföra övervakningen på det sättet som i minsta mån äventyrar studenternas integritetsskydd och personuppgifter (rätt proportion mellan mål och metod). Använd alltid endast de tjänster (Zoom, Moodle) och system som universitetet erbjuder och som bäst lämpar sig för distansövervakning. En tentamen med distansövervakning kan genomföras så att det på kursens Moodle-område finns en länk till Zoom, där distansövervakningen sker (inloggning till tentamen via Moodle, övervakning via Zoom). Det är lärarens ansvar att från fall till fall bedöma hur behandlingen av personuppgifter begränsas och integritetsskyddet tryggas så att endast nödvändiga åtgärder genomförs – dessa anvisningar är avsedda att erbjuda utgångspunkter för övervägandet.

Om en tentamen ordnas med distansövervakning måste det alltid finnas ett alternativt prestationssätt som studenten kan välja och som behandlar studenterna jämlikt. Du ska ha det alternativa prestationssättet färdigt planerat ifall att det skulle behövas. Det lönar sig också att överväga möjligheten att ordna tentamen med hjälp av andra elektroniska system, t.ex. Exam. Distansövervakning i hemmet får inte vara obligatoriskt för studenten.

Informera dem som deltar i tentamen klart och tydligt och i god tid om studieavsnittets bedömning och berätta åtminstone följande:

 • Berätta för studenten att hen har rätt att be om ett alternativt sätt för bedömning av studieavsnittet.
 • Beskriv så tydligt som möjligt och skriftligen hur övervakningen genomförs och vad den riktar sig på samt om t.ex. video-, ljud- eller telefonkontakt används eller om distansövervakningen sker genom att granska aktivitetsdata/loggdata (t.ex. Moodles uppgifter, plagiatkontroll med Urkund).
 • Studenten ska själv genom aktiva gärningar möjliggöra att distansövervakningen kommer igång.
 • Ge studenten anvisningar om hur hen själv kan påverka sin integritet:
  • Uppmana hen att delta i tentamen på ett ställe med så få personliga element som möjligt. Även en offentlig lokal såsom ett bibliotek kan användas.
  • Ge också anvisningar om användningen av bakgrundsbild i kommunikationstjänsten.
  • Berätta för studenterna om deras rättighet att avbryta distansövervakningen till exempel genom att stänga av kameran. Observera att du då också kan bli tvungen att underkänna tentamensprestationen och fundera ut grunder för underkännandet.
 • I regel får studenterna inte se varandras videobilder. Om det på grund av sättet som tentamen genomförs på är nödvändigt för studenten att dela sin videobild med andra studenter (t.ex. vid grupptentamen) ska du också berätta tydligt om det.
 • Berätta vilka apparater, program och material eller hjälpmedel studenten får använda under tentamen och vilka krav den apparatur och de program som studenten använder måste uppfylla för att distansövervakningen ska kunna genomföras. Berätta också vad studenten inte får använda.
 • Meddela hur mycket tid studenten har till sitt förfogande.
 • Ge även kontaktuppgifter med tanke på eventuella problemsituationer.

Övervakningen måste ske i realtid. Spela in övervakningen endast i undantagsfall. Det ska finnas motiverade skäl till att spela in, t.ex. misstanke om fusk (se sista paragrafen i det här kapitlet). Bestämmelserna om dataskydd omfattar behandlingen och lagringen av inspelningarna, eftersom de innehåller studentens personuppgifter (bild, röst, verksamhet). Observera att tentamensprestationer är sekretessbelagda. Se till att deltagarna inte har möjlighet att spela in tentamenstillfället.

Inspelningar ska lagras endast på universitetets datorer och hos personer som är anställda vid universitetet.

Skriftliga och på annat sätt bevarade studieprestationer ska förvaras minst sex månader räknat från den tidpunkt då resultatet offentliggjordes. Inspelningarna ska raderas så fort som möjligt efter att bedömningen har blivit klar eller efter att en eventuell omprövningsbegäran har lämnats in.

Övervakningen sköts i regel av den lärare som ordnar tentamen. Tillträdet till data om distansövervakade tentamina måste begränsas. Detta kan göras till exempel med hjälp av lösenord eller andra säkerhetsinställningar som säkerställer att endast de kan komma åt uppgifterna som har rättighet till det.

Det är tillåtet att kontrollera studentens identitet på distans i samband med tentamen. Det ska ändå bedömas från fall till fall om det är nödvändigt att identifiera studenten och hur identifieringen ska genomföras. Utgångspunkten är att man inte ska spela in identifieringen, eftersom sådana inspelningar ökar risken för identitetsstöld.

Om det är nödvändigt att identifiera studenten kan du göra det genom en säker förbindelse efter att du har avgränsat tillträdet, t.ex. genom

 • att kräva att studenten loggar in med sitt användarnamn och eget namn för att delta i distansövervakningen
 • att be studenten visa upp sitt studentkort eller officiella identitetskort framför kameran, men observera att du inte kan be studenten visa upp identitetskortet när hela gruppen närvarar utan att du måste använda till exempel individuella breakout rooms.

Identifieringen får inte ske hur som helst. Be till exempel inte studenten skicka en kopia av sitt pass till dig per e-post. Bemöt studenterna jämlikt när du identifierar dem.

Misstankar om fusk och andra undantagssituationer under tentamina med distansövervakning sköts enligt vanliga anvisningar.

 1. Helsingfors universitet har anvisningar om hur man ska gå till väga om man misstänker fusk eller vid undantagssituationer. Tillämpa dem. Du hittar anvisningarna på Flamma under rubriken Opetuksen säädökset ja päätökset (på finska, kräver inloggning).
 2. Att granska loggdata eller på annat sätt i efterhand reda ut misstankar om fusk med hjälp av uppgifter från distansövervakning genomförs enligt högskolans anvisningar och av de ansvarspersoner som fastställts i anvisningarna, med beaktande av de tillvägagångssätt som krävs enligt principerna om god förvaltning.
 3. Om en undantagssituation inträffar under en tentamen med distansövervakning, t.ex. en allmän störning i datakommunikationen eller att övervakaren får problem med uppkopplingen, är det på samma sätt som i fråga om andra tentamina övervakaren som avgör om tentamen kan fortsätta efter att undantagssituationen har upphört. När undantagssituationen reds ut kan man också använda aktivitetsdata och loggdata i enlighet med högskolans praxis.
 4. I akuta fall där övervakaren misstänker fusk kan hen ta en inspelning, t.ex. en skärmdump, som kan användas för att utreda fallet. En inspelning som har gjorts för övervakning av tentamen får användas endast av dem till vars uppgifter det hör att övervaka tentamen, eller att reda ut misstankar om fusk eller hur en undantagssituation har förlöpt. Det finns också bestämmelser om hur inspelningar ska förvaras.
 5. Studentens rättighet att avbryta distansövervakning (t.ex. genom att stänga av kameran) ska tryggas, men man kan bli tvungen att underkänna tentamensprestationen på grund av avbrytningen.

Skriftliga inlärningsuppgifter

Närundervisning eller tentamen kan också ersättas med skriftliga inlärningsuppgifter. En inlärningsuppgift kan t.ex. vara en essä, ett referat, en analys eller en inlärningsdagbok. Då en skriftlig inlärningsuppgift tilldelas ska undervisningens pedagogiska principer (se nedan) samt en rätt dimensionerad arbetsmängd tas i beaktande. 

Uppgiften borde betona användning av information framom upprepning av den: t.ex. tillämpning, kombination eller analys av informationen. Ta i beaktande i vilket skede av studierna studerandena befinner sig i: kandidatstudiernas uppgifter kan inte vara på samma kravnivå som magisterstudiernas uppgifter. 

Individuella arrangemang under undantagstillståndet

Undantagstillståndet och distanstudierna ställer nya krav på studerande. Det är centralt att det här tas i beaktande under kursplaneringen. Det kan kräva mycket tid och resurser att anamma nya sätt att studera och gå till väga på. Att utvärdera kursens arbetsmängd kan vara utmanande också för läraren. Utgångsläget är att distansstudier är mer krävande än närstudier för studerande. Det här är bra att komma ihåg med tanke på alla studerande.

Under undantagstillstånder kan individuella arrangemang se annorlunda ut än normalt. De studerande som har behövt tilläggstid under papperstentamina, behöver det med stor sannolikhet också under nättentamina. I en del av kurserna består prestationerna för tillfället av olika uppgifter istället för tentamina, och det kan uppstå behov av tilläggstid för inlämningen av uppgifterna.

En enskilds kurs tidtabell kan kännas slapp, men studerande kan gå många kurser samtidigt. Ifall alla kurser har veckovisa uppgifter, uppstår ett behov för tilläggstid för uppgiftshelheten.

Läs mera information och tips till lärare på sidan Individuella arrangemang

Stöd för undervisning för lärare

Du kan fråga om planering och genomförande av distans-/hybridundervisning i Digipeda café på torsdagar i Zoom. Du hittar länken och mer information i den här Flamma-nyheten (kräver inloggning).

Kontakta stödtjänster

Utbildningsteknologiservicen

Tentamenstjänster

HYPE Centret för universitetspedagogik