Ouriginal (Urkund) - instruktioner

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Här hittar du instruktioner för att använda Ouriginal

Helsingfors universitet använder plagiatidentifieringssystemet Ouriginal. Ouriginal används i samband med granskningen av studier och lärdomsprov för att stöda den studerandes vetenskapliga skrivande, antingen direkt per e-post eller via Moodle och E-thesis.

Läraren bestämmer om plagiatidentigieringen används under kursen.

 

OBS. Namnet på Urkund har ändras till Ouriginal under våren 2021. Detta kräver inga åtgärder från studenter och lärare. Men båda namnen kan visas i användargränssnitt och meddelanden.

Skapa analysadress

Analysadressen kan skapas av någon som är anställd vid Helsingfors universitet och behöver Ouriginal för sina arbetsuppgifter.

Studenter (inklusive forskarstuderande) kan inte skapa sig analysadress.

Aktivera analysadressen på följande sätt:

  • Logga in till Ouriginal på addressen https://www.ouriginal.com/
  • Välj på login sidan Sign in to webinbox (global) ja alasvetovalikosta Institution – Select your institution >  University of Helsinki. Klicka på “Sign in via institution" 
  • På följande sida skriv in ditt användarnamn och lösenord vid Helsingfors universitet i fälten. Godkänn utlämningen av personuppgifterna
  • Efter detta ser du dina uppgifter i webinboxen. Analysadressen syns på nere högra sidan. 

Informationen kopplas till ditt HU användarnamn

Om du inte ser adressen, har du inte fått lärartillstånd. Om du ändå behöver Ouriginal till arbetsuppgifterna kontakta (opetusteknologia at helsinki fi ) så kan vi uppgradera dig till lärare i Ouriginal

Forskarstuderandes avhandling granskas alltid med handledarens analysadress.

Ouriginal via e-post

  •  När du börjar använda Ouriginal på din kurs ger du analys-adressen till dina studenter. (Se även instruktioner för studenterna)
  • När studenten skickar in sitt dokument för kontroll i Ouriginal via din analys-adress, tar det några timmar innan analysen är färdig (högst 24 timmar enligt Ouriginal).
  • När kontrollen är färdig får du ett meddelande till din helsinki.fi-adress. I e-postmeddelandet finns en sammanställning av träffarna i de databaser som dokumentet har jämförts med och uppgifter om det längsta sammanhängande citatet (antalet ord). I samma meddelande finns en länk till kontrollrapporten där du kan granska textens autenticitet närmare. Observera att matchningsprocenten inte är ett bevis för att texten är ett plagiat, utan textens källhänvisningar måste alltid granskas närmare.

Använd Ouriginal via Moodle och Ethesis

Moodle

Det är även möjligt att använda Ouriginal i Moodle.  När man aktiverar Filinlämning i Moodle i nån av aktivitterna blir det möjligt att koppla på plagiat-kontrollen och hela kontrollprocessen sker i Moodle (inlämning av dokumentet, läsning av kontrollrapporten m.m.).   Mera information (på finska och engelska) i Moodlen opettajanopas.

Ethesis

Alla examensarbeten vid Helsingfors universitet granskas vid Ouriginal. När en student återvänder sin avhandling till Ethesis för utvärdering granskas arbetet också av Ouriginal. Granskaren ser analys-rapporten i Ethesis bedömningsvy.

 

 

 

Använda Ouriginal via webbgränssnitt

Varje lärare som har en analysadress har möjlighet att logga in med sitt eget HU ID i Ouriginal webbgränssnitt.

Inställningar - dina egna inställningar
I dina inställningar ser du din information, men inte ändra din kontaktinformation (e-postadress osv.) 

 Lista av dina egna kurser
I webbinboxen ser du alla filer som skickats till dig som har valts av avsändaren (studenten) för att lagras i referensdatabas. Därför, om eleven inte sparar dokumentet, kommer det inte heller att visas i den här vyn. 

 

Rapportvy

Se Ouriginals egen guide till rapportvyn och en video rapportvy

Det är önskvärt att eleven ser sin egen textgranskningsrapport. Det är en bra idé att läsa rapporten tillsammans med eleven i klassrummet. Rapporten kan också sparas som en PDF eller e-postas till studenten som länk.

OBS! Alla ändringar du gör i rapportvyn förblir så länge som ändringarna du gör. webbläsarfönstret är öppet. Om du vill fortsätta granska vid ett senare skede kan du spara rapportens webblänk eller skicka den till dig själv under "Dela".

 

Regler för användningen

REKTORS BESLUT  11/2013 (18.1.2014)

Regler för användningen av plagiatkontrollsystemet vid Helsingfors
universitet

Bakgrund
Helsingfors universitets center för undervisningsteknologi inledde på beslut av
utvecklingsdirektören 14.2.2011 en utredning om anskaffningen av ett system för
plagiatkontroll och vidare åtgärder vid universitetet och fakulteterna. Utredningen inleddes
2011 med ett pilotprojekt med frivilliga fakulteter och lärare och deras studenter. På basis av resultaten och rekommendationerna av projektets uppföljningsgrupp beslutade
utvecklingsdirektören 16.1.2012 att universitetet inleder anskaffningen av ett system för
plagiatkontroll. I upphandlingsprocessen valdes systemet Urkund.

Grunderna för användningen av systemet
I universitetets kärnuppdrag ingår att lära studenterna god vetenskaplig sed och god praxis i studierna. Till detta hör att frågor som gäller etik inom forskning och undervisning tas på
allvar. Enligt universitetslagen ska universiteten ordna sin verksamhet så att hög
internationell kvalitet säkerställs inom forskning, konstnärlig verksamhet, utbildning och
undervisning med iakttagande av etiska principer och god vetenskaplig sed. Användningen
av ett system för plagiatkontroll hör till universitetets normala kvalitetssäkring.
När det gäller användningen av systemet är det av central betydelse att studenterna
behandlas likvärdigt och att systemet förbättrar kvaliteten på bedömningen. Med systemet
signalerar Helsingfors universitet också att man ser allvarligt på fusk och att fusk inte är
acceptabelt.

Användningen av systemet
Plagiatkontrollen är ett led i Helsingfors universitets kvalitetssäkring när det gäller såväl studiehandledningen som bedömningen av examensarbeten (kandidatavhandling,
pro gradu-avhandling, licentiatavhandling och doktorsavhandling) och andra
studieprestationer. Urkund kan användas av alla som är anställda vid Helsingfors universitet och behöver systemet i sitt arbete.

Urkund är inte en separat form av handledning eller bedömning, utan ett hjälpmedel i den sedvanliga handlednings- och bedömningsprocessen.Kontrollrapporten som systemet skapar visar endast en eventuell procentuell likhet med andra texter, och den som handleder eller bedömer studieprestationen måste tolka rapporten och dra slutsatser utgående från den.

Eftersom bruket av plagiatkontroll hör till bedömningen av en studieprestation kan studenten inte förbjuda läraren att använda Urkund om studenten vill att arbetet ska bedömas. Detta gäller också handledningen av en studieprestation. Studentens text måste temporärt sparas i systemet för att det ska vara tekniskt möjligt att analysera den. Texten får dock inte utan studentens uttryckliga samtycke lagras i systemet för att användas som jämförelsematerial, eftersom det inte är nödvändigt för bedömningen eller handledningen av arbetet. Studentens samtycke till att texten sparas i systemet och används som jämförelsematerial är frivilligt och påverkar inte bedömningen av arbetet. Utbildningsservicen ger allmänna praktiska anvisningar för hur systemet ska användas och ansvarar för utbildningen av användarna.

Från och med 1.8.2013 *) genomgår alla examensarbeten för högre högskoleexamen
plagiatkontroll i samband med att de lämnas in för bedömning.Fakulteterna och
centralförvaltningen utfärdar tillsammans anvisningar för hur man ska gå tillväga.
När det gäller examensarbeten och andra studieprestationer kan efter behov också
halvfärdiga versioner genomgå plagiatkontroll under handledningsprocessen. Fakulteterna
kan vid behov ge mer detaljerade anvisningar för hur systemet kan användas till systematisk granskning av studieprestationer, för pedagogiska ändamål samt för stickprov.

En lärare kan, inom ramen för de anvisningar som universitetet och fakulteten utfärdar,
använda plagiatkontrollen till en systematisk kontroll av skriftliga arbeten, till granskning av
ett enskilt arbete där plagiat misstänks och som hjälpmedel i handledningen. Med
systematisk kontroll avses att alla arbeten som skrivs under samma tidsperiod för en viss
studieprestation kontrolleras. Läraren kan använda programmet till att granska ett enskilt
arbete när läraren har en rimlig misstanke om plagiat. Läraren kan efter behov använda
systemet som ett hjälpmedel för handledningen. Vid användningen av systemet ska
studenterna behandlas likvärdigt och systemet får inte användas på godtyckliga grunder.

Informationen till studenterna om systemet
Studenterna ska på universitetets webbsidor, i studiehandböckerna och på andra lämpliga
sätt informeras om att universitetet använder ett plagiatkontrollprogram. Det rekommenderas att läraren informerar studenterna när plagiatkontroll systematiskt tillämpas på ett studieavsnitt.

Studenten ska ges tillfälle att ta del av systemets kontrollrapport om studentens arbete
samtidigt som studenten får ta del av den bedömda skriftliga eller på annat sätt sparade
studieprestationen. Studenten får alltså på begäran se rapporten och den bedömda
studieprestationen och får på begäran en länk till rapporten. Läraren kan också efter eget
gottfinnande välja alternativet att studenten automatiskt skickas en länk till rapporten. När
det gäller en avhandling för högre högskoleexamen ska studenten ges tillfälle att ta del av
rapporten innan bedömningen utförs, senast då studenten meddelas om vitsordsförslaget.

Om misstanke om plagiat väcks eller stärks på basis av systemets rapport, behandlas
misstanken enligt studieprestationens typ så att man antingen tillämpar universitetets interna förfarande för utredning av misstanke om fusk eller plagiering eller följer Forskningsetiska delegationens anvisningar för handläggning av misstanke om avvikelse från god vetenskaplig praxis. En misstanke som väcks eller stärks i samband med att systemet används i handledningen behandlas på samma sätt. När studenten meddelas att en misstanke om plagiat ska behandlas och studenten ges tillfälle att ge en förklaring, ska han eller hon också ges tillfälle att ta del av systemets rapport.

Urkund kan också användas i studentantagningar, t.ex. till att kontrollera forskningsplaner,
och i andra motsvarande sammanhang. Den sökande ska då informeras om att arbetet
kontrolleras som ett led i antagningsprocessen eller motsvarande process.

Urkund kan också användas till att kontrollera ett examensarbete som skrivits vid
Helsingfors universitet och som redan har godkänts, om det väcks en grundad misstanke om att arbetet inte uppfyller kraven på god vetenskaplig praxis. Studenten som har skrivit
arbetet ska informeras om att arbetet kontrolleras på grund av misstanke om avvikelse från god vetenskaplig praxis, och han eller hon ska beredas möjlighet att ta del av rapporten och ge en förklaring. Urkunds rapporters offentlighet, sekretess och förvaring
Urkunds rapporter är myndighetshandlingar i enlighet med lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999). Eftersom rapporten också avslöjar den
kontrollerade studieprestationens innehåll, bestäms rapportens offentlighet och sekretess på samma sätt som det kontrollerade dokumentets offentlighet och sekretess:

  • När ett examensarbete har bedömts är rapporten om arbetet offentlig.
  • En rapport om en studieprestation som inte är ett examensarbete är sekretessbelagd både före och efter bedömningen.
  • Om bedömningen av ett examensarbete avbryts på studentens begäran är rapporten om det aktuella examensarbetet ännu inte offentlig. Om det emellertid i fråga om ett ännu inte bedömt examensarbete finns misstankar om fusk och ärendet utreds genom universitetets interna förfarande eller i enlighet med Forskningsetiska delegationens anvisningar, blir det icke bedömda examensarbetet och rapporten över arbetet offentliga när beslut har fattats i ärendet.

Rapporterna sparas i Urkund i ett år efter att studieprestationen har kontrollerats. Om
misstanken om plagiat utreds enligt universitetets interna förfarande eller i enlighet med
Forskningsetiska delegationens anvisningar förvaras rapporten på samma sätt som de
övriga dokumenten i processen.

Ikraftträdande
Denna anvisning träder i kraft omedelbart.

*) 1.8.2014

*) Tarkennus Rehtorin päätös  79/2013 23.4.2013
Kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteet tarkastetaan järjestelmässä arvosteltavaksi luovuttamisen yhteydessä viimeistään 1.8.2014 alkaen. Tiedekunnat voivat aloittaa opinnäytteiden kattavan plagiaatintunnistusjärjestelmässä tarkastamisen jo 1.8.2013 tai muuna ajankohtana lukuvuoden 2013 – 2014 aikana.

Urkund tillgänglighetsutlåtande

Den digitala tjänstens tillgänglighet och Otillgängligt innehåll (enligt kriterierna i WCAG 2.1)

Urkund-systemet uppfyller delvis tillgänglighetskraven.. Information om otillgängligt innehåll finns på Urkunds sida https://www.urkund.com/more-than-a-pretty-page-accessibility-online/

Noterade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst?
Ge respons om tillgängligheten per e-post opetusteknologia@helsinki.fi

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss, det vill säga administratören, om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.