Ska jag åka på lärar- och forskarutbyte?

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Välj annan undervisningsarrangör

Mer information om lärar- och forskarutbyte. 

Ska jag åka på lärarutbyte?

Vid lärarutbyten kan du utveckla dina pedagogiska färdigheter, få erfarenhet av undervisning på främmande språk, du kan skapa nätverk och kontakter med kollegor i partnerhögskolor och bekanta dig med partnerhögskolans undervisningskultur och undervisningsmetoder inom din egen vetenskapsgren.

Lärarutbyte erbjuder många olika möjligheter att utveckla sin egen undervisning och att berika enhetens undervisningsutbud samt att stärka samarbetet med partneruniversitet. Erasmus-lärarutbyte utgår från ömsesidighet, varvid du som lärare vid Helsingfors universitet får bekanta dig med partnerhögskolans undervisningskultur och dessutom får en enhet eller ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet i och med lärarutbytet en undervisningsresurs från partnerhögskolan.

Enligt den feedback om utbyten som lärare har gett är Erasmus-lärarutbyte för väldigt många lärare vid Helsingfors universitet en positiv inlärningserfarenhet som utvecklar det egna kunnandet.

 

Vad är Erasmus-lärarutbyte? – Erasmus-lärarutbyte i korthet

Erasmus är ett utbytesprogram för högskolor som finansieras av Europeiska unionen och genom vilket undervisningspersonalen vid Helsingfors universitet kan åka på utbyte till ett utländskt universitet. Lärare kan söka resebidrag från mobilitetsservicen för att täcka inkvarterings- och resekostnader under utbytet. Lärarutbytets resekostnader ersätts enligt universitetets reseanvisningar, då resebidrag söks i god tid före den planerade utbytesresan. Erasmus-resebidragets storlek räknas enligt mållandet och utbytesperiodens längd.

Erasmus och Erasmus Global-lärarutbytesprogrammen utgår från enhetsspecifika utbytesavtal som ingåtts av högskolor. Förutsättningen för lärarutbyte är att det ingåtts ett bilateralt lärarutbytesavtal mellan högskolor på enhets- eller fakultetsnivå samt att det fortfarande finns utbytesplatser för perioden i fråga. Beviljandet av Erasmus-resebidrag förutsätter att den lärare som åker på utbyte har ett giltigt anställningsförhållande vid Helsingfors universitet.

Ska jag åka på lärar- och forskarutbyte utanför EU/EES-området?

Helsingfors universitet har cirka 60 bilaterala samarbetsavtal där lärar- och/eller forskarutbyte ingår med utländska universitet utanför EU/EES-området. Undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet kan söka till länder utanför Europa för högst två veckor långt lärar- eller forskarutbyte.   I utbytet kan ingå forsknings- och/eller undervisningsarbete samt varierande annat utbyte som är till nytta för båda parterna med partneruniversitetets undervisnings- och forskningspersonal.