Miten muutan kurssin tai tentin etä- tai hybridiopetukseksi?

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Seuraathan yliopiston, tiedekuntien ja koulutusohjelmien päivittyviä koronaohjeistuksia yliopiston verkkosivuilta sekä Opetustyön ohjeista.

Lähiopetuksen voi korvata esimerkiksi verkko-opetuksella, etätentillä tai kirjallisella oppimistehtävällä. Koska tilanteet voivat tulla vastaan hyvinkin nopeasti, yliopisto ei voi taata opetusteknologiaan tai pedagogisiin ratkaisuihin liittyvää tukea etäopetuksen järjestämiseen.

Huomioi toteutus- ja suoritustapaa valitessasi nämä pedagogiset perusperiaatteet:  

 1. Koulutusohjelman opetussuunnitelma ja erityisesti siinä opintojaksolle määritellyt tavoitteet ja sisällöt on otettu huomioon.
 2. Koulutusohjelman johtoryhmän päättämä opetusohjelma ja erityisesti siinä kurssille määritellyt toteutus- ja suoritustavat on otettu huomioon.
 3. Toteutustapa, sisällöt, opetus- ja arviointimenetelmät sekä oppimateriaalit tukevat kurssin keskeisten osaamistavoitteiden saavuttamista ja opiskelemisen mielekkyyttä.  
 4. Toteutustapa ohjaa opiskelijaa rakentamaan ja analysoimaan tietoa sen toistamisen sijaan. 
 5. Etäopetuksen toteutustapa mahdollistaa opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen.
 6. Toteutustavasta koituva työmäärä on oikein mitoitettu. Huomioi, että etäopiskelu on opiskelijalle vaativampaa kuin lähiopetus. Lisäksi opiskelija on koronakriisissä kokonaisvaltaisen kuormituksen alla. Ks. lisäohjeet: Opiskelijan työmäärän mitoitus ja opintopisteet.

Tiedota kurssin toteutus- ja suoritustavasta opiskelijoille kurssisivun kautta. Täältä löydät kurssisivun käyttöohjeet. Kurssisivun kautta voi Moodlen tavoin myös jakaa tehtäviä ja ohjeita. Jos opetat Avoimessa yliopistossa, sovi tiedotuksesta Avoimen yliopiston koulutusasiantuntijan kanssa. 

Etä- ja hybridiopetuksen toteuttaminen

Moodle etäopetuksessa

Lähiopetukseksi suunniteltu opetus on mahdollista toteuttaa etäopetuksena Moodlen kautta. Lähtökohtana toimii silloin lähiopetukseen suunniteltu opetus- ja oppimateriaali. Jotta etäopiskelu olisi opiskelijoille mielekästä ja mahdollistaisi korkeatasoisen oppimisen, sinun kannattaa tukea opiskelijoiden oppimista kysymysten ja tehtävänantojen kautta, ks. pedagoginen ohjeistus tämän sivun lopusta.

Zoom etä- ja hybridiopetuksessa

Vuorovaikutteinen (kaksisuuntainen) opetus on mahdollista toteuttaa videoviestintäohjelma Zoomin välityksellä. Zoomilla voidaan toteuttaa esim. luennot, seminaarit, opiskelijoiden aktivointi, pienryhmätyöskentely, kyselyt ym. 

Opetusvideot ja luentojen suoratoistaminen

Opetustilat (etäopetus ja hybridiopetus)

Löydät tietoa etä- ja hybridiopetukseen soveltuvista tiloista sivulta Opetuksessa käytettävät tilat.

Koronavirustilanteen aikana on tärkeää huomioida lisäksi myös ohjeet, jotka löytyvät yleisten tietojen osalta helsinki.fi-sivulta Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa ja opetustilojen osalta sivulta Opetustilojen käyttö koronavirustilanteessa

Hybridiopetus

Hybridiopetuksella tarkoitetaan opetustilannetta, jossa opetustilassa on paikalla osa opiskelijoista ja osa osallistuu opetukseen etäyhteyden kautta. Hybridiopetusta on käytetty yliopistoissa suhteellisen vähän, joten siihen löytyy vähän valmiita malleja. 

Hybridiopetusta suunniteltaessa pitää huomioida, että opetus vaatii opetustilalta ja sen tekniikalta paljon. Tilassa olisi hyvä olla kiinteä videoviestintävarustelu (esim. kamera ja mikit), joka mahdollistaa opetuksen välittämisen osallistujille videoviestintäohjelman (esim. Zoom) tai Unitube-suoratoiston avulla. Ensimmäinen tapa mahdollistaa helpommin vuorovaikutuksen toteuttamisen ja myös etäpäästä voidaan esittää tällöin omaa sisältöä. Unitube-suoratoistossa vuorovaikutus on aina yksisuuntainen, joten kysymyksiä ja mahdollista aktivointia varten rinnalle pitää ottaa jokin taustakanava (esim. Flinga). 

Hybridiopetuksessa on tärkeää huomioida etäosallistujat, jotta he saavat mahdollisimman tasa-arvoisen opetuskokemuksen. Tämä voi olla haastavaa varsinkin yksin opettavalle opettajalle. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa hyödyntää opettajaparia tai apuopettajana toimivaa opiskelijaa etäosallistujien osallistamisessa ja aktivoinnissa.

Pedagogiset ohjeet etäopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Miten toteuttaa etäopetus poikkeustilanteessa: pedagogiset ohjeet

Yliopistopedagogiikan keskuksen laatimat pedagogiset ohjeet on tarkoitettu tilanteeseen, jossa opettaja käyttää ainakin jonkin verran reaaliaikaisen videokontaktin mahdollistavaa teknologiaa, esim. Zoomia, ja opetuksen tukena on Moodle-alusta.

Etätentin järjestäminen Moodlessa

Salitenttien sijaan opettaja voi järjestää tentin verkossa tai muuten etänä. Keinoja etätentin järjestämiseen on monia, mutta suositeltavinta on käyttää Moodlea.

Moodle on Helsingin yliopistolla käytettävä digitaalinen oppimisympäristö, jossa opettaja voi julkaista opetusmateriaaleja sekä tuottaa aktiviteetteja etäopetuksensa tueksi. Moodlessa on myös mahdollista seurata opiskelijoiden suoritusten edistymistä ja arvioida opiskelijoiden suorittamia aktiviteetteja. Mikäli Moodle ei ole sinulle vielä tuttu, tästä Moodle-uutisesta löydät tarvitsemasi informaation etäopetuksessa alkuun pääsemiseksi. 

Moodlessa etätentin voi toteuttaa monella eri tavalla, mutta helpoin ja yksinkertaisin keino on käyttää Moodlen Tehtävä-aktiviteettia. Tehtävä-aktiviteetista ja sen käytöstä etäopetuksessa löytyy kattava kuvaus Moodlen Opettajan oppaasta: Tehtävä-aktiviteetti. Moodlessa on myös muita etätenttimisen mahdollistavia työkaluja, joita voit tarkastella työkalutaulukossa

Mikäli etätenttiin on osallistumassa yli 200 opiskelijaa kerralla, ilmoita tulevasta tentistä tenttipalveluille, jotta liian moni samanaikainen tenttitapahtuma ei johda palvelimen kuormittumiseen. Tästä syystä kannattaa myös valmistautua siihen, että tentin alkamisaikaa täytyy sovitella palvelinruuhkan välttämiseksi kiireisimpinä tenttipäivinä. Tenttipalveluilta on myös mahdollista saada tukea opettajan rakentaman etätentin asetusten tarkistamiseen. Ole yhteydessä oman kampuksesi tenttipalveluihin.

Millainen on hyvä etätentti?

Huomioi, että etätentissä opiskelijalla on lähtökohtaisesti pääsy kaikenlaiseen materiaaliin. Siitä syystä tenttikysymysten ja tehtävänantojen tulee korostaa opintojaksolla opetettujen sisältöjen soveltamista, yhdistelyä ja/tai analysointia ulkoa muistamisen ja toistamisen sijaan. 

Moodlen opettajan oppaaseen on koottu pedagoginen tietopaketti etätenttimiseen: Millainen on hyvä etätentti. Ohjeet toimivat pedagogisena apuna etätentin suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi ohjeissa käsitellään erilaisia kysymystyyppejä, kuten soveltavat esseekysymykset, monivalintakysymykset ja suullinen tenttiminen sekä esitellään erilaisia ratkaisuja kysymysten toteuttamiseksi.

Tukea pedagogisiin ja teknisiin kysymyksiin: moodle@helsinki.fi 

Tietosuojaohjeet etätenttien valvontaan

Opetuksen arviointitapa on päätetty opetussuunnitelmassa.

Harkitse onko etävalvotun tentin toteuttaminen tarpeellista. Etävalvonta on viimeinen vaihtoehto. Tällä hetkellä yliopistolla ei ole tarjolla etävalvontaan tarkoitettua välinettä ja tämän vuoksi valvonnan järjestäminen on melko työlästä. Mieti voiko oppimistavoitteiden saavuttamisen ja osaamisen varmistaa tai mitata muilla tavoilla ja ilman reaaliaikaista etävalvontaa, kuten soveltamiskykyä edellyttävällä aineistokokeella? Arvioinnista voi olla hyvä käydä keskustelua myös opiskelijoiden kanssa.

Jos on tarpeellista käyttää etävalvontaa, valitse vähimmin yksityisyyden suojaa ja henkilötietoja vaarantava toteutustapa (oikeasuhtaisuus tavoitteen ja keinon välillä). Käytä aina vain yliopiston tarjoamia ja etävalvontaan parhaiten soveltuvia palveluja (Zoom, Moodle) ja järjestelmiä valvonnan toteuttamiseen. Etävalvottu tentti voidaan toteuttaa niin, että kurssin Moodle-alueelle yhdistetään linkki zoom –alueelle, jossa valvonta tapahtuu (kirjautuminen tenttiin Moodlen kautta, valvonta zoomilla). Jokaisen opettajan vastuulla on tilannekohtaisesti arvioida, miten henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa rajataan vain tarpeelliseen - näistä ohjeista voi saada harkintaan lähtökohtia.

Etävalvotulle tentille on pyynnöstä tarjottava vaihtoehtoinen, opiskelijoita tasavertaisesti kohteleva suoritustapa. Suunnittele valmiiksi, miten vaihtoehtoinen tapa toteutetaan, mikäli sille tulee tarve. Myös tentin järjestämistä muilla sähköisillä tenttijärjestelmillä, kuten Examilla, kannattaa harkita. Kotona tapahtuva etävalvonta ei voi olla pakollinen opiskelijalle.

Anna tentin osallistujille selkeästi ja hyvissä ajoin tietoa opintojakson arvioinnista ja kerro ainakin seuraavat asiat:

 • Kerro opiskelijalle, että hänellä on oikeus pyytää vaihtoehtoista tapaa opintojakson arviointiin.
 • Kuvaa mahdollisimman ymmärrettävästi ja kirjallisesti, miten valvonta toteutetaan ja mihin valvonta kohdistuu sekä onko käytössä esim. videoyhteys, ääniyhteys, puhelinyhteys tai, aktiviteettitietojen/lokitietojen (esim. Moodlen tiedot, Ouriginal plagiaatintunnistus) avulla tehtävä etävalvonta.
 • Opiskelijan tulee itse aktiivisilla toimillaan mahdollistaa etävalvonnan käynnistyminen
 • Ohjeista opiskelijaa siitä, miten hän voi itse vaikuttaa omaan yksityisyyteensä:
  • Kehota opiskelijoita valitsemaan tentin suorituspaikka siten, että tilassa on mahdollisimman vähän henkilökohtaisia elementtejä. Myös julkinen tila, kuten kirjasto voi olla mahdollinen.
  • Ohjeista myös viestintäpalvelun taustakuvan käyttö.
  • Kerro opiskelijoille oikeudesta keskeyttää etävalvonta, kuten esimerkiksi sammuttaa kamera. Huomioi, että tällöin myös voit joutua hylkäämään tenttisuorituksen ja miettimään hylkäämisen perustelut.
 • Pääsääntöisesti opiskelijat eivät saa nähdä toistensa videokuvaa. Siinä tapauksessa, että tentin toteuttamistavan vuoksi (esim. ryhmätentissä) opiskelijan pitää jakaa videokuvansa muiden opiskelijoiden kanssa, kerro selkeästi myös siitä.
 • Kerro, mitä laitteita, ohjelmistoja ja materiaaleja tai muita apu- ja tukivälineitä opiskelijan on sallittua käyttää tentin aikana ja mitä vaatimuksia opiskelijan käyttämä laitteiston sekä ohjelmiston on täytettävä, että etävalvonta voidaan toteuttaa. Kerro myös, mitä ei saa olla käytössä.
 • Ilmoita käytettävissä oleva aika.
 • Anna myös yhteystiedot mahdollisia ongelmatilanteita varten!

Etätenttien tallentaminen

Valvonnan on tapahduttava reaaliaikaisesti, älä tallenna valvontaa paitsi poikkeustapauksessa. Tallenteen tekemiselle tulee olla perusteltu syy, kuten vilppiepäily (ks. luvun viimeinen kappale). Tallenteiden käsittelyä ja säilyttämistä, tietoturvaa ja säilytysaikoja koskevat tietosuojamääräykset, koska tallenne sisältää opiskelijan henkilötietoja (kuva, ääni, toiminta). Huomioi, että tenttisuoritukset ovat salassa pidettäviä. Huolehdi että osallistujien ei ole mahdollista tallentaa tilaisuutta.

Tallenteita tulisi olla vain yliopiston koneilla ja vain henkilöillä, jotka ovat työsuhteessa yliopistoon. 

Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Tallenteet on poistettava mahdollisimman pian arvioinnin valmistumisesta tai mahdollisesta oikaisupyynnöstä.

Valvontaa tekevät pääsääntöisesti opettajat omissa tenteissään. Pääsy etävalvontatietoihin on rajattava. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi salasanalla tms. turva-asetuksilla, jolloin varmistetaan, että sisään pääsevät vain henkilöt, joilla on siihen oikeus.

Henkilöllisyyden tarkistaminen etätentissä

Henkilöllisyyden tarkistaminen tentin yhteydessä on sallittua etäyhteydellä. Kuitenkin myös tunnistamisen tarpeellisuus ja toteuttamistapa tulee harkita tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti henkilöllisyyden tunnistamista ei tule tallentaa, sillä tunnistamista koskevat tallenteet lisäävät identiteettivarkauden riskiä.

Mikäli henkilöllisyyden tunnistaminen on välttämätöntä, voit tehdä sen tietoturvallisesta yhteydestä ja pääsyn rajauksesta huolehdittuasi esimerkiksi:

 • edellyttämällä opiskelijaa kirjautumaan omilla tunnuksillaan ja omalla nimellään etävalvontaan mukaan.
 • pyytämällä opiskelijaa näyttämään opiskelijakorttia tai virallista henkilökorttia etäyhteydessä kameralle, mutta huomaa, että henkilökorttia ei voi pyytää näyttämään koko ryhmän läsnä ollessa vaan esimerkiksi breakout rooms –toiminnon avulla henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti.

Henkilöllisyyttä ei pidä todentaa millä keinoilla hyvänsä. Älä pyydä lähettämään esimerkiksi passikopiota sähköpostissa itsellesi. Kohtele opiskelijoita henkilöllisyyden tunnistamisessa yhdenvertaisesti.

Vilppiepäilyt

Vilppiepäilyt ja muut poikkeustilanteet etävalvotussa tentissä hoidetaan tavanomaisia ohjeita soveltaen.

 1. Helsingin yliopistossa on ohjeet vilppitapausten ja poikkeustilanteiden käsittelyyn. Sovella niitä. Ohjeet löytyvät Flamman Opetuksen säädökset ja päätökset -sivulta (vaatii kirjautumisen).
 2. Lokitietojen tarkastaminen tai muu vilppitapausten jälkikäteinen selvittäminen etävalvontaan liittyvien tietojen avulla suoritetaan korkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja niissä nimettyjen vastuuhenkilöiden toimesta, noudattaen hyvän hallinnon edellyttämiä menettelytapoja.
 3. Etävalvontatilanteessa, kesken tenttitilaisuutta sattuvissa poikkeustilanteissa (esim. yleinen tietoliikenteen häiriö, tenttivalvojan yhteyshäiriö) tentin valvoja ratkaisee, voidaanko etävalvottua tenttiä jatkaa poikkeustilanteen päätyttyä kuten muissakin tenteissä. Poikkeustilanteen selvityksessä voidaan käsitellä myös käyttäjäaktiviteettitietoja ja lokitietoja korkeakoulun käytäntöjen mukaisesti.
 4. Akuutissa tenttirikkomusepäilytapauksessa valvoja voi ottaa tilanteesta tallenteen, kuten kuvankaappauksen, asian selvittämistä varten. Tentin valvontaa varten tehtyä tallennetta saavat käsitellä vain ne, joiden tehtäviin tentin valvonta tai siihen liittyvän rikkomusepäilyn tai muun poikkeustilanteen selvittäminen kuuluu. Tallenteen säilyttämiseen liittyy myös omat säännöksensä.
 5. Opiskelijan oikeus valvonnan keskeyttämiseen tulee varmistaa (esim. kameran sulkemalla), mutta tenttisuoritus voidaan tästä syystä joutua hylkäämään.

Kirjallinen oppimistehtävä

Lähiopetuksen tai tentin voi korvata myös kirjallisella oppimistehtävällä. Oppimistehtävä voi olla esimerkiksi essee, referaatti, analyysi tai oppimispäiväkirja. Kirjallisen oppimistehtävän tehtävänannossa tulee huomioida opetuksen pedagogiset periaatteet sekä tehtävän edellyttämän työmäärän oikea mitoitus.

Tehtävänannon tulisi siis korostaa opiskellun tiedon toistamisen sijaan sen käyttämistä, esimerkiksi soveltamista, yhdistelyä tai analyysiä. Huomioi opiskelijan opintojen vaihe: kandiopintojen tehtävät eivät voi olla yhtä vaativalla tasolla kuin maisteriopintojen tehtävät.

Erityisjärjestelyt etäopetuksessa

Poikkeustilanne itsessään ja sitä seuraava etäopiskelu asettavat opiskelijoille uudenlaisia vaatimuksia ja näiden huomioiminen kurssin rakentamisessa on keskeistä. Uusien opiskeluun liittyvien toimintatapojen omaksuminen voi viedä paljonkin aikaa ja resursseja. Kurssin työmäärän arvioiminen saattaa olla opettajallekin haastavaa. Lähtökohtaisesti etäopiskelu on opiskelijalle vaativampaa kuin lähiopetus. Tämä on hyvä muistaa kaikkien opiskelijoiden kohdalla.

Poikkeustilanteessa erityisjärjestelyt voivat näyttäytyä eri tavoin kuin tavallisesti. Ne opiskelijat, jotka ovat tarvinneet paperitentteihin lisäaikaa, tarvitsevat sitä todennäköisesti myös verkkotentteihin. Osassa kursseista suoritukset koostuvat tällä hetkellä erilaisista tehtävistä tenttien sijaan, jolloin voi syntyä tarve lisäajalle tehtävien palautuksiin.

Yksittäisen kurssin kohdalla aikataulu voi tuntua väljältä, mutta opiskelijalla voi olla monta kurssia yhtä aikaa. Siten jos kaikkiin on esimerkiksi viikoittaisia tehtäviä, lisäajan tarve syntyy tehtävien kokonaisuudesta.

Lisätietoa ja vinkkejä opettajille Erityisjärjestelyt-ohjeessa.

Etäopetuksen tukipalvelut opettajalle

Voit kysyä etä-/hybridiopetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta opetusteknologiapalveluiden järjestämässä etäopetuksen kahvilassa torstaisin klo 10-11 Zoomissa. Linkin ja lisätietoa löydät tästä Flamma-uutisesta (vaatii kirjautumisen).

Palveluosoitteet

Opetusteknologiapalvelut

Tenttipalvelut

HYPE