Opetuksen ja opetusmateriaalin suunnittelu pähkinänkuoressa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Opetuksen suunnittelu on opettajalle keskeinen osa opetustyötä ja siihen valmistautumista. Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa opetuksen suunnittelusta, tavoitteista sekä esimerkiksi opetuksen verkkopalveluista ja niiden tuesta. 

Tavoitteena linjakas ja sulautuva opetus

Helsingin yliopistossa opetuksen suunnittelun lähtökohtana on konstruktiivinen linjakkuus, (ks. Yliopistopedagogiikan koulutus) jonka mukaan opetuksen tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointikäytänteet ovat linjassa keskenään ja tukevat yhdessä laadukasta, syväsuuntautunutta oppimista.

Viimeisten vuosien aikana opetuksen käytänteet ovat tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen myötä muuttuneet. Kun opetuksessa luodaan tieto- ja viestintäteknologioiden avulla monipuolisia oppimisympäristöjä käytetään siitä nimitystä sulautuva opetus. Sulautuvalla opetuksella tarkoitetaan lähiopetuksen ja tietoverkkojen välityksellä toteutetun opetuksen integrointia (Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2005). 

Kannattaa huomioida, että sulautuvan opetuksen suunnittelu on erilaista kuin luento-opetuksen suunnittelu. Sulautuvan opetuksen suunnittelussa pitää huomioida verkko- ja lähiopetusympäristöjen ominaisuudet, eli asiat kannattaa tehdä siellä missä ne sujuvat parhaiten.

Verkko-oppimisympäristössä voidaan osallistujien välillä käyttää kahdenlaista verkkovuorovaikusta:

 1. Samanaikaista puheeseen perustuvaa vuorovaikutusta (vaikka henkilöt eivät ole lähellä toisiaan) voidaan tehdä Adobe Connect Pron välityksellä.
 2. Eriaikaista tekstiin pohjautuvaa vuorovaikutusta voidaan käydä verkkokeskustelualueilla, kommenttien välityksellä ja yhteiskirjoittamisalueilla. Tekstin välityksellä tapahtuva vuorovaikutus antaa osallistujille vapauden valita opiskeluajankohdan joustavammin sekä antaa aikaa vastaustauksen ja/tai tekstin miettimiseen. 

Linjakkaan sulautuvan opetuksen suunnittelussa huomioidaan kurssin osaamistavoitteet, käytettävät oppimisympäristöt, opetuksen sisällöt, opettajan ja opiskelijoiden toiminta, oppimistehtävät ja niiden arviointi. Näiden kaikkien pitää olla linjassa keskenään. Opetuksen suunnittelussa opettaja voi hyödyntää sulautuvan opetuksen matriisia, jossa kurssi paloitellaan pienempiin jaksoihin, joihin kirjataan jakson aika, osaamistavoitteet, toiminnan ja oppimisympäristön. Matriisin jaksoja voidaan hyödyntää myös verkko-oppimisympäristön rakentamisessa.

Lue lisää: Konstruktiivinen linjakkuus (Biggs, 1996).

Opetustyön määrän mitoitus

Opetustyön määrää mitoitettaessa otetaan huomioon opetuksen sisältö sekä opetuksen vaatima valmistelutyö, erityisesti uudistettavien opetusjaksojen valmisteluun käytettävä aika. Tutustu työsuunnitelmaohjeisiin intranet Flammassa

Toisinaan opetusmateriaalin laatiminen voi edellyttää opettajalta tavallista enemmän valmisteluaikaa ja panostusta - opintojakso toteutetaan ensimmäistä kertaa, opintojakson toteuttamistapaa kehitetään, opetettava sisältö on muuttunut merkittävästi tms. Nämä seikat kannattaa tuoda esiin työsuunnitelmasta keskusteltaessa. Näin työmäärä voidaan ottaa huomioon opetusvelvollisuuden sisällöstä sovittaessa.

Opetuksen kehittäminen otetaan myös huomioon opetusansioiden arvioinneissa opetustehtäviin valittaessa.

Opetuksen suunnittelu vaiheittain

Kurssin suunnittelu tulee aloittaa varhain, jotta opetusohjelma voidaan suunnitella siten, että opiskelijoiden lukujärjestykset ovat mahdollisimman laadukkaat ja järjestettävä opetus saa tarkoituksenmukaiset opetusajat ja -tilat.

 1. Tutustu koulutusohjelman ja erityisesti tämän kurssin opetussuunnitelmaan
   
 2. Pohdi seuraavia kysymyksiä:
  1. Keitä ovat kurssille tulevat opiskelijat? Millaisia kurssiin liittyviä perustietoja ja -taitoja he jo hallitsevat?
  2. Mitkä ovat keskeiset opiskelijan tavoitteet kurssin aikana? Mitä asioita, tietoja ja taitoja opiskelijoiden on ehdottomasti hallitseva kurssin suoritettuaan?
  3. Miten opiskelijoiden osaamista arvioidaan kurssin aikana ja/tai sen jälkeen?
    
 3. Pohdi, millaisten oppimistehtävien avulla opiskelijat saavuttavat määritetyt osaamistavoitteet.
  1. Hahmottele kurssin eteneminen sisältöjen ja opiskelijoiden toiminnan kautta.
  2. Kurssin hahmottelemiseen voit hyödyntää esimerkiksi ABC-työpajaa. (linkki tulossa)
    
 4. Täytä opetusohjelmakyselyyn opetuksen järjestämiseen liittyvät tiedot (mm. opetuksen rytmitys ja tilatarpeet). Jos haluat että opetuksessa käytetään etäopetusohjelmaa (Adobe Connect), suoratoistoa tai opetustilanne videoidaan, pitää sinun ilmoittaa siitä koulutussuunnittelijalle.
   
 5. Tarkista Oodissa olevat tiedot, anna mahdolliset lisätiedot koulutussuunnittelijalle. (Tämä voit tehdä vasta kun opetustapahtuma on luotu Oodiin, yleensä noin touko-kesäkuussa. Koulutussuunnittelija lähettää sinulle pyynnön tarkastaa opetus.)
   
 6. Tarkista, että kurssisivulla on tarvittavat ohjeet opiskelijoille kurssin suorittamisesta.
   
 7. Valitse kurssin verkkovälineet ja luo ne.
   
 8. Linkitä mahdollinen Moodle-kurssialue kurssisivuille.
   
 9. Rakenna oppimisympäristö suunnitelmasi mukaan.

Verkko-oppimisympäristöt ja osaamisen arviointi

Helsingin yliopiston opettajilla on käytettävissä monipuoliset opetuksen verkkopalvelut sekä niiden tuki. Verkko-oppimisympäristöt ovatkin nykyisin todella monipuolisia ja sisältävät erilaisia verkkovälineitä.  Yleisesti käytettyjä verkko-oppimisympäristöjä ovat kurssisivut, Moodle, Mooc sekä Adobe Connect Pro.

Kaikki edellä mainitut ympäristöt soveltuvat oppimateriaalin jakamiseen ja opettajan tiedottamiseen. Näiden lisäksi Moodlessa, Moocissa ja Adobe Connectissa on monipuolisia verkkovälineitä, joiden avulla luodaan tiloja osallistujien väliseen vuorovaikutukseen. Moodlessa ja Moocissa voidaan luoda tehtävien palautuspaikkoja hyvin monipuolisesti joko jokaisen osallistujan, määrätyn ryhmän tai vain opettajan nähtäville.

Verkko-oppimisympäristöjen  arviointivälineet ovat  monipuolistaneet opiskelijoiden osaamisen arviointia. Moodlen ja Moocin tenttityökalussa on moninaisia tehtävätyyppejä, joiden avulla voidaan tehdä itsearvointitehtäviä, salitenttejä tai kotona tehtäviä verkkotenttejä ja kotitehtäviä. 

Osaamisen arviointia voidaan myös monipuolistaa lisäämällä arvioijien määrää, itsearviointia ja/tai vertaisarviointia esimerkiksi Moodlen ja Moocin työpajatyökalulla. Monilla kursseilla osaamisen arvioinnissa on myös siirrytty tenteistä oppimistehtäväkohtaiseen arviointiin, jolloin kurssin aikana opiskelijat tekevät yhden tai useamman oppimistehtävän, joiden yhteisarviointi muodostaa kurssin arvosanan.

 

Opetustilan valinta

 • Koulutussuunnittelijat suunnittelevat lukujärjestykset ja tekevät opetukseen liittyvät tilavaraukset lukujärjestys- ja tilavarausohjelmisto Optimella. Opetustiloihin liittyvät tarpeet kysytään yleensä tammi-helmikuussa. Mikäli opetustilavarausta on tarpeen muuttaa, ota yhteyttä koulutusohjelman lukujärjestystiimiin.
 • Lisätietoa opetusohjelmasta ja sen julkaisusta löydät täältä.
 • Jos haluat, että opiskelijat toimivat opetustilassa pienryhmissä tehden yhdessä asioita, pyydä tilaa, jossa kalustus soveltuu tämän tyyppiseen opetukseen. 
 • Jos luentosi suoratoistetaan verkko-osoitteeseen, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse tulla paikalle, pyydä tilaa, jossa suoratoistaminen on mahdollista. 
 • Jos opetuksesi tallennetaan videolle, pyydä tilaa, jossa videointi on mahdollista. 
 • Jos opetustilassa olevien opiskelijoiden lisäksi kurssille osallistuu etäjäseniä, pyydä tilaa, jossa on etäopetus on mahdollista. 

Lisätietoa tilojen varaamisesta löydät Flammasta.

Opetusmateriaalin suunnittelu

Yliopisto kannustaa digitaalisten opetusmateriaalien kehittämistä ja opetusmateriaalien avoimuuden edistämistä. Tutustu yliopiston ja oman koulutusohjelmasi digiloikkaan täällä

Tutustu täällä opetustyön välineisiin, jotka tukevat opetusmateriaalin suunnittelua ja laatimista. 

Opetusmateriaali voi sisältää myös henkilötietoja esimerkiksi kuvien tai videoiden yhteydessä, jos niissä näkyy tunnistettavia henkilöitä. Otathan silloin huomioon henkilötietojen suojaamista koskevat tietosuojaohjeet

Tutustu täällä tekijänoikeuksien huomioon ottamiseen opetusmateriaalia laadittaessa ja kootessa. 

Jos opintojakson laadittava oppimateriaali toimii samalla kuulustelun ja arvioinnin materiaalina, otathan huomioon seuraavat rehtorin päätöksellä annetut määräykset:

 • Kuulusteltavasta kirjallisuudesta ja aineistoista päätetään opetussuunnitelmassa. Niistä sekä niihin tehdyistä muutoksista tulee ilmoittaa opiskelijoille yliopiston sähköistä järjestelmää käyttäen.
 • Koulutusohjelman johtoryhmä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen kirjallisuus ja aineistot ovat opiskelijan saatavissa. Johtoryhmä voi linjata, että kunkin opintojakson vastuuopettaja tarkastaa oman opintojaksonsa kirjallisuuden ja aineiston saatavuuden.
 • Kirjallisuus ja aineistot ovat saatavilla, kun ne on hankittu kirjastoon tai muuhun vastaavaan yksikköön, josta opiskelijan on mahdollista saada ne käyttöönsä.
 • Oheislukemiston luonteinen tai yksittäisen opiskelijan kanssa erikseen sovittava kuulustelukirjallisuus ja -aineistot voidaan jättää ilmoittamatta opetussuunnitelmassa, mutta niiden tulee olla opiskelijoiden saatavissa. Tällaisesta kirjallisuudesta ja aineistosta opiskelijan tulee sopia kuulustelun vastaanottavan opettajan kanssa ennen kuin hän ilmoittautuu kuulusteluun.