Opinnäytetyön julkisuus ja julkaiseminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Opiskelijan laatima ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö on julkinen asiakirja. Yliopiston kaikessa toiminnassa sovelletaan julkisuuslakia, ja opinnäytetyön julkisuus perustuu tähän lakiin. Yliopistolla tai opettajalla ei ole toimivaltuutta päättää tästä opinnäytetyön julkisuudesta vastoin julkisuuslakia.

Opinnäytetyön julkisuus ja arkistointi

Julkisuus tarkoittaa, että yliopiston on pyynnöstä annettava kenelle tahansa opinnäytetyö nähtäville. Asiakirjojen julkisuus ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkea opinnäytetöihin liittyvää tietoa kuten arvosteluperusteita olisi perusteltua julkistaa avoimesti ja sähköisessä muodossa esimerkiksi verkossa tai yksittäisellä kurssilla.

Opinnäytetyön ohjaajana sinun on hyvä varmistaa, että opiskelijoilla on etukäteen tiedossaan se, että valmistuva opinnäytetyö on julkinen asiakirja. Ohjaajan tulee myös tutkimussuunnitelman ja muun ohjaamisen yhteydessä huolehtia, että opinnäytetyön aiheen ja aineiston valinta ei ole ilman hyväksyttäviä perusteita ristiriidassa tämän julkisuuden lähtökohdan kanssa.

Ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytetyöt arkistoidaan pysyvästi. Helsingin yliopistossa opinnäytetöiden arkistoinnista ja antamisesta nähtäville huolehtii yliopiston kirjasto.

Opinnäytetyön julkaiseminen verkossa

Julkisuusperiaatteen ohella myös vapaan tutkimuksen ja tieteen lähtökohtiin kuuluu opinnäytetyön julkinen käsittely ja arviointi. Helsingin yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen lähtökohtiin, ja osana tämän avoimuuden toteuttamista myös opinnäytetyöt pyritään saattamaan sähköisesti ja avoimesti saataville. Tähän opiskelija antaa erikseen suostumuksensa. Osana opiskelijan ohjausta on hyvä tutustuttaa avoimen tieteen lähtökohtiin ja kannustaa opinnäytetyön julkaisemiseen.

Kaikkien ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiden tiivistelmät julkaistaan Helsingin yliopiston kirjaston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa. Lisäksi opinnäytteen hyväksymisen jälkeen opiskelijat antavat suostumuksensa opinnäytteen kokotekstin julkaisemisen Heldassa. Julkaisemisen myötä opinnäyte on avoimesti saatavilla ja se saa pysyvän verkko-osoitteen.

Opiskelijalla on tekijänoikeus myös eThesiksessä julkistettuun tutkielmaansa. Onkin siis asianmukaista pyytää opiskelijalta suostumus, mikäli haluat käyttää hänen tutkielmaansa opetuksessa esimerkkinä onnistuneesta tutkielmasta.

Salassa pidettävä aineisto ja opinnäytetyö

Poikkeuksellisesti opinnäytetyö voi käsitellä salassa pidettäviä tietoja kuten yrityssalaisuuksia tai yksittäisten henkilöiden terveydentilatietoja tai tietoja rikoksista. Opetusministeriön ohjeistuksen mukaan opinnäytetöitä, jotka lain nojalla olisi määrättävä salassa pidettäviksi, ei tule ryhtyä laatimaan. Tai opinnäytetyö on laadittava siten, että salassapidon alaiset tiedot sijoitetaan ainoastaan varsinaisesta työstä erilliseen liitteeseen.

Erillinen liite tarvitaan myös sen takia että kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteet tarkistetaan rehtorin päätöksen mukaisesti Urkundissa ja tämä tiedosto ei saa sisältää salassa pidettävää tietoa.

Jotta opinnäytetyö voi sisältää salassa pidettävän liitteen, on tähän saatava lupa dekaanin tai tiedekunnan päätöksen mukaisesti koulutusohjelman johtajan päätöksellä. Opiskelija on hyvä ohjata pyytämään tämä lupa mahdollisimman varhain opinnäytetyötä suunniteltaessa.

Ohjaajan tehtävänä on neuvoa ja ohjeistaa tutkimusaineistoon liittyvissä tietosuojakysymyksissä, kuten aineiston anonymisoinnissa.

Viivästetty julkaiseminen (embargo)

Tietyissä tapauksissa opinnäyte ei sisällä varsinaista salassa pidettävää materiaalia, mutta sitä ei voida julkaista normaaliaikataulussa muista syistä (esimerkiksi jos opinnäytettä tehdään tutkimusryhmässä, ei sitä välttämättä voida julkaista ennen varsinaisen tutkimuksen julkaisua). Tällöin opinnäytteelle voidaan myöntää tiedekunnan ohjeiden mukaisesti lupa viivästettyyn julkaisemiseen (engl. embargo).

Opiskelijan tulee ilmoittaa opinnäytetyön mahdollisesta viivästetyn julkaisemisen tarpeesta työn palauttamisen yhteydessä. Viivästettyä julkaisua ei tehdä vain opiskelijan toiveesta, vaan sille tulee olla perustellut syyt.