Tyytymättömyys opinnäytetyön arvosteluun ja oikaisumenettely

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tutkielman arvostelupäätöksellä ja sen perusteluilla on opiskelijan kannalta usein tärkeä merkitys. Tutkielma, sen arvosteluperusteet ja arvosanat ovat arvosanasta annetun päätöksen jälkeen julkista tietoa, josta pyydettäessä annetaan tieto yliopistolta.

Ylemmän korkeakoulututkielman arvosanaesitystä laadittaessa noudatetaan tiedekuntaneuvoston päätöksellä annettuja arvostelumenettelyä koskevia ohjeita ja arviointiperusteita. Pääsääntöisesti arvosanaehdotuksen tai -ehdotuksien sisällöt muodostavat perustelut tiedekuntaneuvoston tai koulutusohjelman johtoryhmän antamalle arvosanalle. Arvosanaehdotuksessa kuvatut perustelut ovat keskeinen opiskelijan oikeusturvan tae: perustelut auttavat ymmärtämään ja hyväksymään päätöksen lopputuloksen. 

Opinnäytetyön vetäminen pois arvioinnista

Opiskelija saa tiedoksi annetut arvosanalausunnot ennen kuin ylemmän korkeakoulututkielman hyväksymistä koskeva asia menee tiedekuntaneuvoston kokoukseen päätettäväksi. Opiskelijan kannalta arvosanaehdotuksen saaminen tietoon viivytyksettömästi ja mahdollisimman hyvissä ajoin on merkityksellistä, sillä opiskelijalla on tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 43 §:n mukaan oikeus pyytää kirjallisesti, että tutkielman arvostelu keskeytetään. Tällaisen pyynnön johdosta arvostelumenettely raukeaa. Keskeyttämisen syynä on useimmiten opiskelijan halu parantaa tutkielmaansa paremman arvosanan saamiseksi.

Arviointiin osallistunut opettaja saa tiedon arvostelumenettelyn raukeamiseksi. Opettajasta ei tule esteellistä antamaan saman opiskelijan tutkielmasta arvosanaesitystä uudelleen opiskelijan jättäessä tutkielmansa arvioitavaksi.

Opinnäytetyön arviointia koskeva oikaisupyyntö

Saatuaan tiedoksi opinnäytetyötä koskevan arvosanan, jonka perustelut muodostuvat yleensä arvosanalausunnosta tai -ehdotuksesta, on opiskelijalla 14 vuorokautta aikaa hakea oikaisua tutkielman arvosteluun. Oikaisupyyntö osoitetaan suoraan yliopiston oikeusturvalautakunnalle. Opiskelija saa oikaisupyynnön laatimiseen ohjeet saamansa arvostelupäätöksen yhteydessä. Arviointiin osallistuneen opettajan tulee ohjata arviointipäätökseen tyytymätön yhteyttä ottanut opiskelija käyttämään oikaisupyyntömenettelyä.

Oikeusturvalautakunta pyytää oikaisupyynnön johdosta lausunnon arvostelusta päättäneeltä tiedekuntaneuvostolta tai koulutusohjelman johtoryhmältä. Tässä vaiheessa on mahdollista, että arvosteluun osallistuneilta opettajilta pyydetään myös lausuntoa tai lisäselvitystä tutkielman arvioinnista. Tällöin tutkielman arviointia on mahdollisuus tarkastella uudelleen opiskelijan oikaisupyynnössä esitettyjen perusteiden valossa. Arvostelupäätöksen antanut toimielin päättää kuitenkin lausunnon sisällöstä, siihen liitettävästä selvityksestä ja mahdollisesta arvosanan muuttamisesta tai pysyttämisestä ennallaan, joten yksittäisen arvosanaesityksen tehneen opettajan tehtävänä on lähinnä yhteistyö asian selvittämisessä.

Oikeusturvalautakunta voi hyväksyä tai hylätä oikaisupyynnön tai esimerkiksi oikaisupyynnön saapuessa määräajan jälkeen jättää sen tutkimatta. Oikeusturvalautakunta voi oikaisupyynnön hyväksyessään palauttaa tutkielman arvostelun uudelleen tehtäväksi. Oikeusturvalautakunta voi myös hylätä oikaisupyynnön, jolloin tiedekuntaneuvoston antama arvosana jää voimaan.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.