Vaihtomatkan ehdot ja rahoitus

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Matkatuen myöntämiseen liittyy yleisiä ehtoja sekä vaihto-ohjelmakohtaisia ehtoja. Perehdythän huolellisesti matkatuen ehtoihin ennen vaihtohakemuksen tekemistä.

Matkatuen yleiset ehdot

 • Matkatukea hakevalla henkilöllä on oltava voimassa oleva työsuhde Helsingin yliopistoon vaihtoon haettaessa ja vaihdon aikana. Lisäksi hakijan esimiehen on hyväksyttävä vaihtomatkan sisältö ja vaihdon ajankohta. Matkatukea ei voida myöntää henkilöille, joilla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta Helsingin yliopistoon.
 • Liikkuvuuspalvelut voi myöntää hakemuksesta matkatukea, jota tulee hakea viimeistään 2 kk ennen matkaa. (Huom! Jotkut vaihtokohteet edellyttävät hakemusta jo 3 kk ennen vaihtomatkaa.)
 • Vaihto ei voi jatkua viikonlopun yli, muutoin kuin vaihdon virallisesta ohjelmasta johtuvasta syystä (esim. opetettava kurssi jatkuu seuraavalla viikolla).
 • Vaihtomatka on työmatka, jossa on noudatettava Helsingin yliopiston matkustusohjetta matkan suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Matkatukipäätös voidaan peruuttaa, mikäli vaihtomatka ei täytä vaihdon työsuunnitelmassa kuvattua vaihdon ohjelmaa ja vaihtopäiviä.
 • Vaihdon päivien ja vaihdon matkustuspäivän muutokset on aina ilmoitettava liikkuvuuspalveluihin hyvissä ajoin, koska muutokset voivat vaikuttaa matkatuen kokonaismäärään. Mikäli vaihto peruuntuu tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure), tulee osallistujan ottaa viipymättä yhteyttä liikkuvuuspalveluihin tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Erasmus-opettajavaihdon erityisehdot

Opetusvelvollisuus Erasmus-vaihdoissa

 • Erasmus-opettajavaihtoon sisältyy aina opetusvelvollisuutta vastaanottavassa korkeakoulussa ja siksi kannattaa aloittaa yhteistyö vastaanottavan korkeakoulun kanssa hyvissä ajoin, jotta vaihdon aikana annettavasta opetuksesta ehditään sopia. Kohdeyliopistossa annettavan opetuksen tulee kuulua vastaanottavan yliopiston opetusohjelmaan. Lisäksi opetusta annetaan opiskelijoille, jotka voivat olla eri tutkintotasoilla opiskelevia. Erasmus-opettajavaihdossa pelkkä tutkimukseen liittyvä vaihto ilman opetusta, ei ole EU:n Erasmus-ohjelmasäännöistä johtuen mahdollinen.

Vaihdon aikana annettavan opetuksen tuntimäärä määräytyy vaihdon keston ja vaihto-ohjelman perusteella:

 • Erasmus-opettajavaihtoon, joka kestää 2 päivää – 5 päivää (5 työpäivää + enintään 2 matkapäivää) tulee sisältyä vähintään 8 tuntia opetusta per vaihto. Kahden viikon pituisessa vaihdossa tulee opetusta sisältyä vaihtoon yhteensä 16 tuntia. Jos vaihto kestää yli 7 päivää, mutta alle 14 vuorokautta, opetustunnit lasketaan suhteellisesti.
 • Pedagogiseen opettajavaihtoon osallistuvalla opetustuntimäärä on puolet normaalista opetustunneista, koska pedagogiseen vaihtoon liittyy tavoitteellista pedagogisten taitojen kehittämistä vaihdon aikana. Pedagogisesta vaihdosta sovitaan kohdeyliopiston vaihdon yhdyshenkilön kanssa ja sen tavoitteet kirjataan vaihdon työsuunnitelmaan (=Mobility Agreement-dokumentti). Pedagoginen opettajavaihto on tarkoitettu sellaiselle opettajalle, joka haluaa kehittää pedagogisia taitojaan vaihdon aikana.
 • Jos olet epävarma Erasmus-opettajavaihdon opetusvelvollisuuteen liittyvistä opetustuntimääristä, ota yhteyttä liikkuvuuspalveluihin, josta saat tarkempaa tietoa. Näin varmistetaan, että vaihto täyttää Erasmus ohjelman rahoitusehdot.  

Vaihdon kesto

Vaihdon kestoon vaikuttaa valittu vaihto-ohjelma, voimassa oleva vaihtosopimus sekä Erasmus Global -rahoitetussa vaihdossa myös käytettävissä olevan rahoituksen määrä.
Tavallisimmat vaihtojaksojen kestot ovat seuraavat:

Erasmus opettajavaihto: vähintään 2 päivää - enintään 7 tai 14 vuorokautta (sisältäen matkustuspäivät)

Erasmus Global vaihto: vähintään 5 päivää – enintään 7 tai 14 vuorokautta (sisältäen matkustuspäivät)

Vaihto-ohjelman sisällön suunnittelu ja sopiminen kohdeyliopiston kanssa

 • Vaihtoon liittyvää ohjelmaa tulee olla vaihdon jokaisena päivänä ja ohjelma kirjataan päiväkohtaisesti vaihdon työsuunnitelmaan. Erasmus-vaihto ajoittuu arkipäiville, eikä vaihto voi kestää yli viikonlopun, ellei siihen ole hyvin perusteltu vaihdon ohjelmaan liittyvä syy (esim. opetettava kurssi jatkuu toiselle vaihtoviikolle).
 • Vaihdon sisältö ja ohjelma kuvataan vaihdon työsuunnitelmassa (Mobility Agreement), josta käy ilmi mitä vaihdon sisältö. Jos vaihtomatkaan liittyy erillisiä matkustuspäiviä (Erasmus vaihdossa enintään yksi matkapäivä ennen vaihtoa ja yksi matkapäivä vaihdon jälkeen), sovi niistä liikkuvuuspalvelujen kanssa, jotta saat myös matkapäiville liikkuvuustukea.
 • Erasmus-opettajavaihdossa suunnittelet vaihdon työsuunnitelman (Mobility Agreement) sisällön yhdessä vastaanottavan korkeakoulun kanssa. Sinun tulee kirjata työsuunnitelmaan vaihdon tavoitteet ja päiväkohtainen ohjelma (ml. opetus). Vaihtoon osallistuva, hänen esimiehensä ja vastaanottavan yliopiston yhteyshenkilö hyväksyy (=allekirjoittaa) työsuunnitelman hyvissä ajoin ennen vaihtoa, jotta Erasmus-matkatuki voidaan myöntää.

Vaihtopalautteen antaminen vaihdon jälkeen

 • Vaihdon jälkeen Sinun tulee antaa palautetta vaihdosta vastaamalla sähköpostitse tulevaan EU Survey -kyselyyn. Vastaukset jäävät Erasmus-ohjelman ja liikkuvuuspalveluiden käyttöön. Jos osallistut pedagogiseen Erasmus-opettajavaihtoon, tulee sinun lisäksi täyttää sähköinen pedagogista vaihdon osuutta koskeva palautekysely.

Vaihdon rahoitus

Erasmus+ opettajavaihtojen rahoitus

Liikkuvuuspalvelut myöntää hakemuksesta matkatukea Erasmus+ opettajavaihtoihin. (Katso lisää kohdasta: Miten haen vaihtoon.)

Erasmus opettajavaihdossa, pedagogisessa opettajavaihdossa sekä Erasmus global opettajavaihdossa vaihdon matkatuki lasketaan kohdemaan etäisyyteen perustuvan matkatuen ja päiväkohtaisen tuen yhteissummana. Vaihdon kesto vaikuttaa siis matkatuen suuruuteen, joten on tärkeää, että ilmoitat vaihdon päivät tarkasti hakemuksessasi ja ilmoitat jos niihin tulee myöhemmin muutoksia. Matkatuen suuruus on Erasmus vaihdoissa Euroopan komission linjausten mukainen. Matkapyyntö tehdään liikkuvuuspalveluihin. Lisätietoja: Liikkuvuuspalvelut

First+, Nordplus ja Erasmus+ Global opettajavaihtojen rahoitus

Liikkuvuuspalvelut myöntää hakemuksesta matkatukea First+, Nordplus ja Erasmus+ Global opettajavaihtoon kunakin lukuvuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Hakukuulutus julkaistaan Flammassa. Lisätietoja: Liikkuvuuspalvelut 

Yliopistonlaajuisiin kahdenvälisiin vaihtosopimuksiin perustuvan vaihtomatkan rahoitus

Liikkuvuuspalvelut ei 1.8.2019 alkaen myönnä matkatukea Euroopan (EU/ETA –alueen) ulkopuolisiin kohteisiin (ellei kyseessä ole Erasmus+ Global tai First+ -vaihtosopimukseen perustuva opettajavaihto).Vastaanottava yliopisto saattaa tarjota vaihtosopimuksen perusteella opettaja- ja tutkijavaihdossa ilmaisen majoituksen enintään 14 päivän ajaksi. Näet partnerilistasta mitkä yliopistot tarjoavat asumisedun.

Sovi vaihtomatkan kulujen kattamisesta omassa tiedekunnassasi/yksikössäsi. Vaihtomatkan suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa Helsingin yliopiston matkustusohjetta ja vaihtoon lähtevän tulee tehdä hyvissä ajoin ennen vaihtoa matkapyyntö omaan yksikköön

Vaihtoaika: 1.8.2019 alkaen opettaja- ja tutkijavaihdon kesto on kaikissa kahdenvälisen opettaja- ja tutkijavaihdon vaihtokohteissa enintään 14 päivää. 

Opettajavaihto-ohjelmien erityisehdot

First+, Nordplus ja Erasmus+ Global vaihto-ohjelmiin liittyvät erityisehdot julkaistaan vaihto-ohjelman hakukuulutuksessa Flammassa.