Ska jag bli avhandlingshandledare

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Välj annan undervisningsarrangör

Handledaren är på många sätt det viktigaste stöder för en doktorand. Handledaren handleder avhandlingsundersökningen och ledsagar doktoranden genom doktorandutbildningen. Handledaren ska förbinda sig till en undersökningsprocess som eventuellt tar flera år, eftersom det kan uppstå överraskande hinder längs vägen. Då du överväger om du ska bli handledare gör du också klokt i att fundera över om du har tid och resurser också under de kommande åren och inte bara i nuläget.

Trots att det är krävande är det också mycket givande att handleda en avhandlingsundersökning. En del handledare kan också lockas av att börja handleda så många doktorander som möjligt på en gång. Flera doktorandprogram har emellertid kvoter för maximiantalet doktorander som man kan handleda, så att arbetsbördan för en handledare inte blir för stor och att handledarens tid räcker till för alla som ska handledas.

Handledningsarrangemang

Handledarna kan ha olika roller i handledningsförhållandet, varvid ansvaren och kraven varierar. I regel deltar flera handledare i handledningen av en avhandlingsundersökning. Det är viktigt att komma överens om handledarnas roller och arbetsfördelning på förhand och de skrivs ner i den handledningsplan som utarbetas i början av avhandlingsprocessen. Handledarnas roller kan variera till exempel enligt ansvar, expertis och/eller erfarenhet.

Om du är intresseras av att handleda en avhandlingsundersökning, lönar det sig att börja arbeta i par med en mer erfaren handledare eller vara med i en mer begränsad handledningsroll. I princip kan man bli handledare till och med ganska snabbt efter att man själv disputerat. Därmed kan du skaffa dig erfarenhet av handledning av avhandlingsundersökning innan du börjar som huvudhandledare för en hel avhandlingsundersökning. Om minimikrav som ställts för handledningsarrangemangen i varje doktorandprogram berättas närmare i antagningsgrunderna för doktorandprogrammen. Dessa finns på doktorandprogrammens externa webbplats i samband med ansökningsinstruktionerna om rätten att avlägga doktorsexamen.

Hurdana kunskaper behövs?

Handledarens expertis kan vara kunnande som gäller forskningstemat, dess teoretiska eller metodologiska utgångspunkter, men även handledningsmässigt kunnande som gäller processhantering. I en del avhandlingsprojekt behövs expertis särskilt i fråga om handledning av forskning som är tvärvetenskapligt eller rör sig över sektorsgränser. 

I ett bra handledningsförhållande bör den som handleds även få tillräckligt med stöd för planering av studierna och finansiering av dem, det akademiska arbetets spelregler, integration i vetenskapssamhället samt karriärplanering. Du kan läsa mer om praxisen för handledning av avhandlingsarbete här.

Förutom expertis som gäller avhandlingsforskning gör nya handledare klokt i att läsa igenom examensfordringarna för doktorandens doktorandprogram som finns i studiehandboken för varje doktorandprogram i WebOodi. Handledarens uppgift är att stödja studeranden i planeringen av studier, så det är viktigt att handledaren känner till de krav som doktorandprogrammet för den som handleds ställer för studierna.

Varifrån får handledaren stöd?

Doktorandprogrammets ledningsgrupp svarar för programmets handledningsarrangemang, så vid behov kan du vända dig till chefen för ditt doktorandprogram, en medlem i ledningsgruppen eller doktorandprogrammets planerare. 

Din kollegor, de övriga handledarna, som är med i programmet kan erbjuda bra kollegialt stöd. Du träffar dem i gemensamma evenemang som ordnas av ditt doktorandprogram, din forskarskola och HU. 

Centret för universitetspedagogik (HYPE) ordnar handledningsutbildning och universitetspedagogiska studier som en del av den personalutbildning som erbjuds lärare och forskare vid Helsingfors universitet, mer information: info-hype@helsinki.fi

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.