Alemman korkeakoulututkielman tarkastus ja arviointi

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyy 6 op:n laajuinen kirjallinen tutkielma. Tutkielma on osa oman tieteenalan aineopintoja. Lue myös ohjeet tutkielman ohjaukseen.

Kandidaatintutkielman arviointiohjeet

Kandidaatin tutkielmassa opiskelijan tulee osoittaa kykyä tieteelliseen ajatteluun, tieteenalan ongelmien käsittelyyn ja tieteelliseen viestintään. Opiskelija voi tehdä tutkielman itsenäisesti tai osallistumalla ryhmätyöhön tai laajempaan tutkimus­projektiin, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus.  Tutkielman kukin opiskelija kirjoittaa itsenäisesti, pääsääntöisesti äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi. Tutkielman tarkastuksen ja arvioinnin tuleekin keskittyä tähän opiskelijan itsenäiseen osuuteen.

Tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5. Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosana otetaan huomioon laskettaessa aineopintojen kokonaisarvosana. Opiskelija, joka on tyytymätön tutkielmansa arvosteluun, voi pyytää siihen oikaisua suullisesti tai kirjallisesti arvostelusta vastaavalta opettajalta. 

Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisältyy tutkielman arviointiin liittyviä yksityiskohtaisempia määräyksiä ja ohjeita.

Tiivistelmä

Tutkielmasta laaditaan aina tiivistelmä suomeksi/ruotsiksi sekä joissain tapauksissa englanniksi. Mikäli tutkielman tiivistelmä tarkastetaan tutkinnon kypsyysnäytteenä, tutustu koulutusohjelmasi ohjeisiin. 

Lisätietoa kieliperiaatteista esimerkiksi kypsyysnäytettä koskien löydät täältä.

Lisätietoa alemman tutkielman ohjauksesta löydät täältä.

Tutkielman tarkastaminen Urkundilla

Myös alemman korkeakoulututkinnon ohjaamiseen ja tarkistamiseen voi käyttää Urkundia. Urkundin voi esimerkiksi ottaa käyttöön seminaarin Moodle-kurssialueen tehtävänpalautuksissa tai ohjaaja voi käyttää sitä sähköpostinsa kautta.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.