Opinto-oikeuden peruuttaminen SORA-aloilla

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tämä ohje koskee vain sellaisia koulutusaloja, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta taikka potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Näitä aloja ovat

 • farmaseutin tutkinto ja proviisorin tutkinto;
 • hammaslääketieteen kandidaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto;
 • lääketieteen kandidaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto;
 • psykologian kandidaatin ja psykologian maisterin tutkinto;
 • humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto logopedian alalla;
 • sosiaalityön koulutus
 • psykoterapeuttikoulutus
 • opettajankoulutus

Näillä aloilla opiskelijavalinnoissa pyritään siihen, että hakijoilla on ennakkoon tieto alan lainsäädäntöön ja terveydentilavaatimuksiin sekä valintaperusteisiin perustuvista soveltuvuuskriteereistä. Myös opiskelijavalinnoissa varmistetaan hakijan soveltuvuus alalle.

Toisinaan kuitenkin opiskelijan soveltumattomuus ilmenee tai syntyy vasta opintojen kuluessa. Jos sinulla opettajana herää huoli tai saat tietoa, jonka perusteella pohdit onko opiskelija terveydentilan tai toimintansa vuoksi soveltuva toimimaan edellä mainitun alan käytännön tehtävissä tai harjoittelussa, on hyvä aina ottaa asia puheeksi opintoasiainpäällikön kanssa. Tiedekunnassa varmistetaan silloin, onko tarpeen käynnistää ns. SORA-selvitys eli selvitys opiskelijan soveltuvuudesta alalle. Myös opiskelijan työharjoittelujaksoilta tullut huolta aiheuttava palaute voi synnyttää tarpeen soveltuvuuden selvittämiseen.

Opinto-oikeuden peruuttamisen perusteet

Yliopisto voi peruuttaa opiskelijan opinto-oikeuden, jos

 • opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä; tai
 • opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi

Jos opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen lapseen kohdistuneista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista, huumausainerikoksista tai sakkoon lapseen kohdistuneista rikoksista. Tätä tarkoitusta varten opiskelijoita voidaan vaatia esittämään rikosrekisteriotteen (rikostaustaote). Jos opetustehtäviisi liittyy ja sinulle on osoitettu tehtäväksi rikosrekisteriotteiden tarkistaminen, varmistathan, että noudatat niiden tarkistamisessa ja käsittelyssä tiedekunnan ohjeita ja opiskelijoiden tasapuolista kohtelua. Rikosrekisteriotteita ei kerätä tai jäljennetä taikka toimiteta esimerkiksi harjoittelupaikkaan, vaan niiden tarkistamisesta tehdään salassapidettävä merkintä erilliseen tiedostoon (ei opintosuoritusrekisteriin). Vain tilanteessa, jossa otteen vuoksi joudutaan selvittämään asiaa tarkemmin, voidaan rekisteriotteesta ottaa jäljennös.

Kun huoli opiskelijan terveydentilasta tai käyttäytymisestä herää

Opiskelijaa koskevan huolen esiin tuominen ei aina johda SORA-selvitykseen, vaan ensiksi tiedekunnan ja yliopiston puolesta otetaan tilanne opiskelijan kanssa esiin ja varmistetaan, että hänelle on järjestetty kaikki tarvittava tuki opintojensa suorittamiseen ja annettu tieto erilaisista tukimuodoista. Osa asioista voidaan hoitaa myös epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisen ja kurinpitomenettelyn keinoin. SORA-selvitys on opiskelijan kanssa yhteistyössä tehtävä selvitys, jossa huolella varmistetaan opiskelijan oikeusturvan toteutuminen ja laissa edellytettyjen selvitysten toteuttaminen. Päätöksenteon opiskelijan opinto-oikeuden peruuttamisesta on perustuttava huolelliseen selvitykseen ja arviointiin, ja päätöksen tekee yliopiston hallitus. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista yliopiston on selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää yliopiston sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.

Opiskelijan terveydentilaa ja mahdollisia SORA-selvityksiä koskevat tiedot ovat salassapidettäviä, ja myös asiasta tietävän opettajan tulee huolehtia tietojen tietoturvallisesta käsittelystä ja salassapidosta.

SORA-keinojen marssijärjestys

SORA-keinojen marssijärjestys

Huumausainetestaukset

Yliopisto voi tietyin, yliopistolaissa tarkoin määrätyin edellytyksin velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen. Jos

 • sinulla opettajana on perusteltua aihetta epäillä opiskelijan olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista ja
 • testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja
 • opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja
 • huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä tai vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai merkittävästi lisää yliopiston tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausainelaissa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä

voidaan huumausainetekstiä koskeva todistus vaatia. Olethan tällaisen epäilyn ilmetessä yhteydessä tiedekuntasi opintoasiainpäällikköön.

Opinto-oikeuden päättyminen muusta syystä

Opinto-oikeuden peruuttaminen on eri asia kuin opinto-oikeuden päättyminen esimerkiksi opinnoissa viivästymisen vuoksi. Jos opiskelijasi esittää kysymyksiä opinto-oikeuden päättymisestä ja lisäajan hakemisesta, voit ohjata hänet opiskelijan ohjeisiin. Lisäajan myöntämisestä opinto-oikeuden päätyttyä päättää tiedekunta opiskelijan hakemuksesta.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.