Den ansvarige personens roll vid handledning

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Förutom egentliga avhandlingshandledare utnämns en ansvarig person för alla doktorander. Den ansvariga personen är en professor vid hemfakulteten eller en docent som är anställd vid fakulteten och väl förtrogen med krav och praxis inom doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet.

Handledning är inte den ansvariga personens egentliga uppgift, men avhandlingens handledare kan också utnämnas till ansvarig person, om han eller hon uppfyller de nämnda kriterierna.

Som ansvarig person är din uppgift att säkerställa att doktoranden känner till kraven som gäller doktorsexamina och är medveten om hemfakultetens praxis gällande granskning av avhandlingar. Tillsammans med doktorandprogrammets ledningsgrupp ansvarar du för din del också för handledningsarrangemangens kontinuitet och hjälper doktoranden vid behov att hitta en ny handledare.

När granskningen av avhandlingen påbörjas, är din uppgift att efter att ha diskuterat med handledarna lägga fram ett officiellt förslag till fakulteten om avhandlingens förhandsgranskare och senare om medlemmar som ska utnämnas till betygsnämnden.

Inom vissa doktorandprogram godkänner den ansvariga personen även de studiehelheter som ingår i doktorsexamen.