Examinarium

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Examinarium är ett elektroniskt tentamenssystem där studerande kan göra en tentamen som läraren på förhand har gjort i systemet vid en tidpunkt de själva önskar. Tentamina görs i separata tentamenslokaler med dator och inspelande tentamensövervakning. Här hittar du instruktioner för användning av systemet

Planering av frågor och tentamen

Du måste godkänna de funktionella kakorna för att se videon.

Som bakgrund för planering av frågor:
Tentamen är uppdelad i temaområden och frågor inom dem. Temaområdet kan innehålla frågor som ställs till alla som svarar på en tentamen eller så definieras frågor som lottas ut åt studeranden ur en viss grupp.

Det finns fem typer av frågor: essä, flervalsfrågor med ett rätt alternativ, flervalsfrågor med ett eller flera alternativ, fyll i luckorna-prov och påståendefrågor. Uppgiften består av en text och av högst en bifogad fil. Den bifogade filen kan vara en bild eller en PDF-fil.

Svaret på frågan kan vara en text där man kan göra enkla formuleringar, till exempel listor. (Det är möjligt att bifoga filer till svaret, men för närvarande begränsar tentamensdatorernas programvaruutbud den här typen av svar.)

Du kan också göra en personlig tentamen som andra studerande inte kan anmäla sig till.

Pedagogisk planering av frågor
Anvisningar för att göra tillämpade tentamensfrågor (PDF, på finska) 
Fundera över maximiantalet poäng för varje fråga. Välj motsvarande frågor som lottas ut sinsemellan som har samma värde i fråga om maximiantalet poäng.

Det lönar sig också att fästa vikt vid att de frågor som läggs till i temaområdet är lika värda, dvs. att man har samma möjlighet att få det bästa vitsordet eller en godkänd prestation för olika frågor.

Om studenter borde ha med sig material under tentamen, t.ex. anteckningar, kan man inte göra tentamen i ett tentakvarium. Materialtentamina med gemensamt material för alla tenterande kan genomföras om materialet är bifogat som bilaga till tentamen.

Litteraturtentamina i Examinarium

Litteraturtentamina och andra tentamen som är oberoende av undervisning, och som är möjliga att genomföra fritt under akademiska året, är idealiska för Examinarium. Läraren förbereder och publicerar tentamen med alternativa frågor före läsårets början, och kan sedan koncentrera sig på att bedöma studerandes svar, till exempel en gång i månaden. Studenterna anmäler sig till provet i Sisu och får tillgång till Examinarium-tentamen. Efter bedömningen överförs bedömningsinformationen automatiskt till Sisu (se avsnitten Bedömning av tentamenssvar och Sisu-anvisningar  för mer information).

Kurstentamina i Examinarium

Kurstentamina skiljer sig från det litteraturtentamina genom att provperioden och antalet av omtagningar är mer begränsad. Därför rekommenderas det att tentamen i Examinarium delas upp i två delar: kurstentamen omedelbart efter kursen och omtentamen efter en kort paus. Under pausen bedöms tentamenssvar för kurstentamen.

Personlig tentamen i Examinarium

I vissa kurser förbereds tentamen individuellt för varje student (t.ex. mognadsprov eller prov med ett stort antal valbar litteratur och bara några tentander). I sådana fall uppmanas studenterna att registrera sig i Sisu och kontakta tentatorn som skapar en personlig tentamen utifrån begäran. Systemet meddelar studenten när den personliga tentamen har skapats och tentatorn så snart tentamen är klar för bedömning.

Att lägga till en tentamen och basuppgifter

Logga in med en webbläsare i Examinarium (Mozilla Firefox rekommenderas som webbläsare). Om Examinarium inte kan definiera rätt roll åt dig, kontakta supportadressen opetusteknologia @ helsinki.fi.

Att skapa en tentamen
Välj ”Skapa ny tentamen” på arbetsbordet.

Välj tentamenstyp:

 • Tentamen (öppen för alla studenter som har anmält sig via Sisu).
 • Personlig tentamen (i tentamens basuppgifter begränsas de studenter som kan avlägga tentamen).

Studieperiod i Sisu

 • Till följande bestäms det studiemoment i Sisu som tentamen gäller.
 • Skriv ut studieavsnittets kod eller namn tills programmet hittar rätt studieavsnitt, och välj rätt studiemoment från listan. Du känner igen ett studiemoment i Sisu på att det utöver studieavsnittets kod också anges studiemomentets namn och längd. Ta kontakt med utbildningsplaneraren om du inte hittar rätt studiemoment.
 • Examinarium visar endast pågående studiemoment och studiemoment som börjar inom tre månader. 

Tentamens språk
Under Tentamens språk definieras de prestationsspråk för tentamina som visas för studeranden. Det påverkar inte användargränssnittets språk, det kan användaren välja själv.

Du kan välja flera språk. I bedömningsskedet väljer tentatorn språk för tentamensprestationen i fråga.

Spara.

Komplettera basuppgifter för tentamen
Studieperiodens namn, bedömningsskalan och studiepoängen kommer automatiskt från Sisu (Antalet studiepoäng som studenten får kan ändras i bedömningsskedet.)

Tentamenstyp

 • Tentamenssvar för tentamina som är markerade som helhetsprestationer skickas automatiskt till Sisu för registrering. 
 • Om du inte vill använda automatisk överföring till Sisu, eller om studieavsnittets vitsord inte består enbart av den aktuella tenten, välj då prestationstypen delprestation. Om tentamensprestationen är låst som delprestation, registrerar läraren kursens slutvitsord i Sisu på studiemomentets flik Bedömning

Att tillägga tentatorer och bedömare
En tentamen kan ha flera tentatorer eller bedömare (bedömaren kan inte spara den slutgiltiga bedömningen eller redigera tentamen).
Ifall du lägger till en annan tentator/bedömare till din tentamen måste han eller hon först vara registrerad i systemet.

Specialkrav hos tentamensdatorerna och bilagor i tentamen
I fältet för programvara avgränsas vilken typ av dator som går att använda för tentamen. Det finns pdf-läsaren, Windows kalkylatorn och Wordpad och Paint program i alla datorn. För tillfället har Examinarium följande alternativ:

 • ”Drawing table”: datorerna i Kumpula och i Vik (utrymme Viikki Infokeskus) är utrustade med ritplattor och Xournal++ program för beräkningar och ritningar. 
 • ”Finlex”, som begränsar tentamenslokalen till Aleksandrias K133-lokal, där sidan www.finlex.fi är tillgänglig.
 • ”No Finlex”, som begränsar tentamenslokalen till andra än Aleksandrias K133-lokal (ingen tillgång till webbplats www.finlex.fi).
 • ”Matlab, Geogebra, ChemDraw, Origin, R, R Studio”: speciella programmen installerad i del av datorer i Gumtäkts utrymmen.
 • ”No Matlab, Geogebra etc.” datorerna i Gumtäkts utrymmen utan speciella programmen.

Det går att lägga till en bilaga som är gemensam för alla studenter som skriver tentamen
Använd PDF-dokument eller bilder som går att öppna med tentamensdatorerna.

Att kopiera en tentamen
Du kan kopiera en tentamen genom att välja ”kopiering” via tentamenslista-vyn och under den välja allmän eller personlig tentamen
Därefter definieras för den nya tentamen nödvändiga uppgifter såsom namn, studieperiod osv.

Att lägga till frågor

Du kan skapa frågor direkt under tentamens mellanflik för frågor eller söka efter färdiga frågor i frågebanken.

Frågebanken är en samling av dina egna frågor. Det går att skapa frågor direkt i frågebanken och sedan använda dem i alla dina tentamina.
Om du använder samma fråga i flera tentamina påverkar eventuella ändringar du gör (förutom poäng) alla tentamina.
Det går att deläga en fråga. Alla ägare kan redigera frågan.

Frågorna delas in i ämnesområden
Du kan lägga till flera frågor i ett ämnesområde och bland dessa lottas ut ett antal frågor som läraren bestämt för varje studerande som gör sin tentamen. Vid utlottningen ska antalet poäng för frågorna i ämnesområdet vara samma.
Alternativt kan man lägga till en eller flera frågor utan utlottning, varvid alla som gör sin tentamen får samma frågor.

I tentamen läggs frågorna upp enligt ämnesområde och ämnesområdets namn är synligt för studeranden.
Du kan lägga till i frågorna nyckelord som du senare kan använda till att söka frågor.

Du kan bifoga en fil till din fråga. Bilagan ska vara en PDF-fil eller en bildfil som man kan öppna med tentamensdatorerna.

Att skapa en essäfråga
Skriv frågan i textrutan. Du kan redigera vad du skriver i editorn (länka inte till www-adresser eftersom tentmensdatorerna bara har tillgång till tentamensprogrammet).
Du kan bestämma essäsvarens rekommenderade längd. Längden är bara en rekommendation: programmet begränsar inte tentamenssvarens längd, men studeranden kan jämföra sitt svar med rekommendationen.
Välj bedömningsskala: poäng eller godkänt–underkänt. Om du väljer poäng ska du också ange maxpoäng.
För essäfrågor kan du skriva bedömningskriterier (som ett modellsvar) för dig själv och andra bedömare.

Att skapa flervalsfrågor
Det finns två varianter av flervalsfrågor:
•    Ett rätt: studeranden kan endast välja ett av svarsalternativen.
•    Flera rätt: studenten kan välja ett eller flera svarsalternativ och poängen bestäms utgående från alternativens sammanlagda poängsumma.
Skriv och editera frågan i editorn.
Lägg till svarsalternativ och poäng

För frågor med ett rätt svar väljer du det rätta svarsalternativet och bestämmer frågans maxpoäng.
För frågor med ett eller flera rätta svar bestämmer du poängsummor för alla alternativ (positiva eller negativa poäng).

Text med luckor
En fråga kan ha flera luckor som studenten ska fylla i. Luckornas svar kan bestå av text eller siffror.
Se instruktioner för att skapa en uppgift med luckor (på finska) 

Att lägga till frågor från frågebanken
Du kan lägga till frågor som du skapat tidigare genom att välja ”Lägg till frågor från frågebanken”. 
Du kan söka efter frågor du skapat genom att använda sökfunktionen. Skriv något ord eller en fras ur frågan, eller studieperiodens namn, tentamens namn eller något av nyckelorden.
När du lagt till en fråga till din tentamen kan du vid behov redigera den genom att trycka på ”Inställningar” och ”Redigera”. Om frågan används i flera tentamina redigeras den i alla tentamina på en gång (med undantag för poäng som inte ändras i andra än den aktuella tentamen).

Frågebanken

I frågebanken finns alla dina frågor från alla dina tentor, och de frågor du har lagts till som ägare. I frågebanken kan tentatoren också exportera valda frågor (endast essä- och flervalsfrågor) till Moodle i XML-format.

Att publicera en tentamen

Inställningar för tentamens Publicera-flik.

Tidtabell
Tentamensperiodens inlednings- och avslutningsdagar, det vill säga den tidsperiod under vilken det finns tentamenstider att boka.
När det finns anmälningar till tentamen kan du be opetusteknologia @ helsinki.fi om förkortning av tentamensperioden.
Observera att tentamensperioden inte får vara längre än studieavsnittet som det beskrivs i Sisu.
Det finns sex alternativ för tentamens längd: 30 minuter, 55 minuter, 1 t 55 minuter, 1 t 25 minuter, 2 t 25 minuter eller 2 t 55 minuter.
Det finns ingen förseningsmarginal i tentamenstiden, ”de 5 minuter som saknas” är reserverade för att logga ut från tentamensdatorn så att nästa studerande kan inleda sin tentamen när klockan slår jämt.

Om dina studenter hat rätt till extra tid i tentamen, se sidan "Specialarrangemang vid tentamenstillfällen".

Publiceringsinställningar
Som standard är maximiantalet prestationer före bedömning 1. Bedömningen frigör tentamen så att den kan tas om, och tentatorn kan frigöra en ny prestation åt studeranden om han eller hon har avbrutit tentamen.

Lägg till deltagare: Om tentamenstyp är "Personlig tentamen", inkludera alla studenter som har rätt att delta i tentamen i deltagarlistan.

 • Med alternativet ”Deltagare som loggat in på EXAM (rekommenderat)” kan du söka efter namn på studenter som har loggat in på Examinarium minst en gång.
 • Om studerande inte har loggat in på Examinarium tidigare, välj "Deltagare som inte loggat in på EXAM" och lägga till hans/hennes helsinki.fi-adress (den e-postadress som är kopplad till användarnamnet).

När tentamen är färdig klicka i slutet av sidan
”Spara och publicera” när du vill öppna tentamen för studerandena.
”Spara” om tentamen inte är färdig för publikation eller om du redigerar en tentamen som redan har publicerats.

I förhandsgranskningen kan du se hur tentamen ser ut för studerandena. Frågorna lottas ut också för förhandsgranskningen

Bedömning av tentamenssvar

Allmänt
En gång per vecka får du från Examinarium per e-post ett veckosammandrag om allmänna tentamina där du ser om någon har anmält sig till din tentamen och om du har tentamensprestationer som väntar på bedömning. Alternativt ser du alltid den aktuella situationen om du loggar in i systemet. Du får alltid ett e-postmeddelande om personliga tentamina, då studeranden har bokat en tentamenstid och då tentamenssvaret kan bedömas.

Enligt universitetets tentamensinstruktion är bedömningstiden en månad från tentamensdagen, varefter studeranden borde kunna se vitsordet för sin tentamen i Oodi. Därmed kan du om studerandena gör tentamina sporadiskt samla material för bedömning under fyra veckor och bedöma flera prestationer på en gång. Videoupptagningarna från tentamenstillfället finns tillgängliga i en månad.

Prestationer-fliken
Logga in i Examinarium-systemet med dina egna koder https://examinarium.helsinki.fi.
På arbetsbordet ser du en lista över dina egna tentamina. I tabellens kolumner ser du hur många tentamensprestationer som väntar på din granskning (Svar som inte ännu bedömts / Väntar på slutgiltig bedömning) och hur många som anmält sig till dina tentamina (Bokningar).

Välj tentamen. Under fliken Prestationer ser du tentamenssvaren som är i olika granskningsskeden:
Avbrutna tentamensförsök: vid behov kan du frigöra åt dem en ny prestation genom att välja rubriken ”Frigör”. Den andra listan visar studerande som inte kommit på en tentamen.

Svar som ska bedömas (bedömningen har inte inletts eller inte ännu avslutats).
Bedömda tentamensvar (vitsord har getts, men det är inte ännu bekräftat, så tentatorn kan fortfarande ändra bedömningen).
Registrerade prestationer (bedömningen kan inte längre ändras och studeranden har informerats om resultatet).

Bedömning av tentamenssvar
Öppna den icke-bedömda tentamen genom att klicka på studerandens namn.
I den övre delen av vyn Bedömning av svaret ser du bland annat hur länge studeranden skrev sin tentamen och om han eller hon har tidigare tentamensprestationer för samma tentamen. Under det hittar du tentamensfrågorna och studerandens svar.
Du kan ge frågan poäng (eller godkänt/underkänt ifall du valt det som bedömningsskala) genom att klicka på rullgardinsmenyn.

Feedback till studeranden
Du kan också ge studeranden verbal feedback i fältet De studeranden feedback i högra övre hörnet. Du stänger rutan genom att klicka på den röda Dölj-pilen. Din kommentar sparas automatiskt.
Välj till slut ett vitsord i Tentamens vitsord-rullgardinsmenyn. Vid behov kan du byta tentamens prestationstyp till delprestation samt definiera studiepoäng.
 

Bedömningsinformation

 • Texten i fältet ”Tilläggsinformation till studentregistret” syns inte för studenten och överförs inte till Sisu.
 • Om det har bestämts flera bedömare för tentamen kan du i fältet ”Skicka e-post till övriga bedömare” skicka e-post till de andra bedömarna t.ex. för att meddela dem att din egen bedömning är slutförd. Meddelandena sparas inte i Examinarium.

Tentamens vitsord

 • Vitsordsskalan för tentamen hämtas från Sisu och kan inte ändras i Examinarium.
 • Om tentamen är a) en delprestation och b) du vill använda en skala som avviker från Sisu, måste bedömningen anpassas. Då är det viktigt att studenterna vet hur de ska tolka vitsordet som syns i Examinarium. Du kan också använda fältet ”Feedback” i Examinarium för att meddela studenterna om den anpassade bedömningen.
 • Exempel: Om studieavsnittets vitsordsskala är 0–5 och du vill bedöma tentamen på skalan godkänd–underkänd, ska du bestämma t.ex. att 0=underkänd och 1=godkänd. Om studieavsnittets skala är godkänd–underkänd och du vill bedöma tentamen på skalan 0–5, ska du meddela studenterna poänggränserna och vilket poängtal som motsvarar vilket vitsord.

 

Typ av prestation

 • Delprestationer i Examinarium överförs inte till Sisu. För tentamina som antecknats som delprestationer sammanställer läraren delprestationerna och registrerar helhetsvitsordet i Sisu. Vid behov kan inställningarna för en enskild tentamensprestation ändras, dvs. en enskild students tentamen kan låsas som del- eller helhetsprestation. Det lönar sig att använda delprestation

  • när tentamens vitsord inte är detsamma som vitsordet som ska registreras i Sisu
  • när du vill använda Sisus responsfält eller fältet ”Prestationens tilläggsinformation”
  • om uppgifterna för tentamen anger att det är fråga om ett studieavsnitt i WebOodi i stället för ett studiemoment i Sisu
  • om tentamens språk är ett annat än finska, svenska, engelska eller tyska
  • om du av någon annan anledning inte vill använda Sisus automatiska bekräftelse av vitsord.
  • Som hjälp vid registreringen av bedömningar som låsts som delprestationer kan du använda Sisu-konverteraren SIMU.
 • Tentamensprestationer som låsts som helhetsprestation överförs automatiskt som bekräftade till Sisu, med följande villkor:
  • Informationen i fältet för feedback överförs inte till Sisu, utan den skriftliga responsen på tentamen syns endast i Examinarium.
  • Studenten kan höja sitt vitsord genom att genomföra samma tentamen på nytt eller genom att genomföra en annan tentamen som är kopplad till samma studiemoment. Det går också att höja vitsordet genom att genomföra en tentamen som är kopplad till ett annat studiemoment, om studiemomenten har samma bedömningsobjekt i Sisu.
  • Språket som fastställts för prestationen i Examinarium registreras i Sisu som studentens prestationsspråk. 
  • Om Examinarium-tentamen är en egen del av prestationssättet i Sisu, kan prestationen låsas som helhetsprestation i Examinarium och den automatiska bedömningen kan användas. (Ur Examinariums perspektiv är tentamen då en helhetsprestation, även om den ur Sisus perspektiv ska registreras som delprestation.)
  • Om du får ett e-postmeddelande som lyder ”Assessment transfer from Exam to Sisu failed”, har prestationen inte kunnat överföras till Sisu på grund av bristfälliga eller felaktiga uppgifter.
  • Vid eventuella felregistreringar och andra problemsituationer i samband med bedömningen ska du kontakta arviointi@helsinki.fi

Studiepoäng

Studenterna ser vitsordsfördelningen för studiemomentets tentamina i Sisu.

Efter bedömningen
Bedömda tentamensprestationer sparas i Examinarium i 12 månader. Därefter arkiveras svaren dvs. de försvinner ur systemet. 
Om du behöver svar och uppgifter om vitsord efter detta måste du själv spara svaren och bedömningarna.

Vitsordsfördelning
Det skapas inte automatiskt en vitsordsfördelning på kurssidan efter Examinarium-tentamina. För de låsta bedömningarna ser du en vitsordsfördelning på "Sammandrag av tentamen" sidan. Du kan publicera vitsordsfördelningen så att studerandena ser den till exempel på kurssidan.

Mer avancerade bedömningsfunktioner
•    Prestationer enligt frågorna: möjligheten att poängsätta alla svar på samma essäfråga på en gång. Anvisning på konsortiets instruktionssida.
•    Snabb bedömning: tentatorn kan bestämma slutvitsordet för flera prestationer på en gång. Lämpar sig för tentamina där alla svaren har poängsatts automatiskt (i flervals- eller fyll i luckorna-uppgifter), frågespecifikt (essäer) eller av bedömaren. Anvisning på konsortiets instruktionssida.
•   Automatisk bedömning Om tentamen endast innehåller frågor som bedöms automatiskt (flervals- eller fyll-i-luckorna-uppgifter), kan man definiera procentgränser för vitsorden, varvid Examinarium ger studerandena ett preliminärt vitsord. Det lönar sig att fråga om råd gällande tillämpningen av procentgränser på Oodis vitsordsskalor via adressen opetusteknologia (at) helsinki.fi. Anvisning på konsortiets instruktionssida.

Kontroll av bildupptagning från tentamen

I tentamenslokalerna finns inspelande tentamensövervakning som kan användas för att i efterskott kontrollera tentamenssituationen.
Upptagningen visas endast för tentatorn för tentamen i fråga. För att se upptagningen kontakta adressen opetusteknologia (at) helsinki.fi inom en månad från tentamensdagen

Sisu-anvisningar

Varje tentamen ska kopplas till ett studiemoment i Sisu, dvs. till undervisning eller tentamen. Examinarium visar endast pågående studiemoment och studiemoment som börjar inom tre månader.

Från Sisu hämtas automatiskt följande uppgifter för tentamen:

 • studieavsnittets kod och, i fältet för kursens namn, studiemomentets namn och giltighetstid 

För att kunna boka en plats på en allmän tentamen i Examinarium ska studenten ha anmält sig i Sisu till samma studiemoment som tentamen är kopplad till, och studiemomentet måste vara pågående eller börja i framtiden. Även personliga tentamina kopplas till ett studiemoment i Sisu, och studenterna ska anmäla sig i Sisu så att prestationen kan registreras.  

 • Det går att koppla flera Examinarium-tentamina till samma studiemoment (t.ex. egna tentamina för olika språkversioner, omtagningar eller personliga tentamina för studenter med rätt till förlängd tentamenstid). 
 • Om samma tentamen är kopplad till flera studiemoment eller studieavsnitt i Sisu, måste en egen tentamen i Examinarium göras för vart och ett av dem.

Har studiemomenten skapats i Optime?
Se administrationens anvisningar på Optime-instruktioner.

Om ett studiemoment skapas för en tentamen som ska genomföras i Examinarium, väljs typen ”Akvarietentamen”.

Studenten måste ha anmält sig till samma studiemoment som tentamen är kopplad till.

Omtentamen

När det gäller omtentamina kan studiemomentet förlängas tills tentamina är över. Alternativt kan ett eget studiemoment skapas för dessa slag av tentamina.

Sättet att göra tentamen ska nämnas i Sisu. Lägga till följande text:
Prestationssättet är Examinarium-tentamen. Anmäl dig först till undervisningshändelsen i Sisu. Boka därefter en tentamenstid- och plats i Examinarium: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa
Studieformen är tentamen i Examinarium. Anmäl dig först till undervisningen i Sisu. Boka sedan tid och plats för tentamen i Examinarium: https://studies.helsinki.fi/instruktioner/artikel/att-tenta-i-examinarium-tentakvariet 
Study method is online examination in Examinarium. First enroll in Sisu. Then make the time and place reservation in Examinarium: https://studies.helsinki.fi/instructions/article/taking-exams-examinarium-electronic-exam-rooms 

Personlig tentamen

Om det är fråga om en personlig tentamen (tentamen utarbetas separat för varje student), ska studenten ha loggat in en gång på adressen https://examinarium.helsinki.fi för att hen ska kunna läggas till som deltagare i tentamen. Det är skäl att i Sisu instruera studenten att först logga in på Examinarium och därefter kontakta tentatorn (så att tentatorn kan göra en tentamen för studenten). Vid en personlig tentamen krävs inte tekniskt sett en anmälan i Sisu, men det rekommenderas för registreringen av prestationen. Samtidigt kan man kontrollera att studenten har rätt att genomföra studieavsnittet.

Låsta bedömningar som antecknats som helhetsprestationer överförs direkt som bekräftade till Sisu. Om tentamensprestationen har antecknats som delprestation, sammanställer läraren delprestationerna och registrerar helhetsvitsordet i Sisu på studiemomentets sida Bedömning.

.

Tentamensbesök

I Examinarium finns möjlighet till tentamensbesök. Detta innebär att tentamina som har skapats i systemet kan genomföras av våra studenter även i andra högskolors EXAM-tentamenslokaler (där det finns möjlighet till tentamensbesök).

För tentatorerna ser tentamina lika ut i systemet oberoende av om de har avlagts i en annan högskolas eller HU:s tentamenslokaler. Om en tentamen kräver viss programvara kan tentamen eventuellt inte avläggas i andra högskolors lokaler. Därför ska krav på programvara, ritplattor eller databasen Finlex uppges i basuppgifterna om tentamen, i fältet “Instruktioner som visas för studerande vid bokning”. 

Så påverkar krav på programvara tentamensbesök:

 • No Finlex: Ingen inverkan. Studenterna kan avlägga tentamen som tentamensbesök.
 • Finlex: Finns tillgängligt endast i K113 i Alexandria. Tentamen kan inte avläggas som tentamensbesök.
 • No Matlab, Geogebra etc.: Programmen kan vara tillgängliga i vissa tentamenslokaler. Specificera programvarorna i de anvisningar som syns när studenten bokar tentamen. Studenten ska i uppgifterna om högskolans lokal kontrollera att programmen inte finns tillgängliga.
 • Matlab, Geogebra, ChemDraw, Origin, R, R Studio: En del av programvarorna kan vara tillgängliga i vissa tentamenslokaler. Specificera programvarorna i de anvisningar som syns när studenten bokar tentamen. Studenten ska i uppgifterna om högskolans lokal kontrollera att programmet finns tillgängligt.
 • Drawing table: Kan finnas tillgängligt i vissa tentamenslokaler. Specificera kravet på ritplatta i de uppgifter som syns när studenten bokar tentamen. Studenten ska i uppgifterna om högskolans lokal kontrollera att det finns möjlighet att använda ritplatta i lokalen.

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.