Examinarium

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. Täältä löydät ohjeita järjestelmän käyttöön. Katso opiskelijoille suunnattu esittelyvideo Examinariumista.

Täältä löydät Examinariumiin liittyvät uutiset ja tiedotteet.

Katso täältä syksyn muistilista tentaattoreille

Kysymysten ja tenttien suunnittelu

Sinun tulee hyväksyä toiminnalliset evästeet nähdäksesi videon.

Taustaksi kysymysten suunnittelulle:

Tentti jakautuu aihealueisiin ja niiden sisällä oleviin kysymyksiin. Aihealueessa voi olla jokaiselle vastaajalle tenttiin tulevia kysymyksiä tai voit määritellä tietystä joukosta opiskelijalle arvottavat kysymykset.

Kysymystyyppejä on viisi: essee, monivalinta yhdellä oikealla vaihtoehdolla, monivalinta yhdellä tai useammalla vaihtoehdolla, aukkotehtävä ja väittämäkysymys. Tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä liitetiedostosta. Liitetiedosto voi olla kuva tai pdf-tiedosto.

Vastaus kysymykseen voi olla tekstiä, johon voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja, kuten listoja. (Vastaukseen on mahdollista liittää liiteitä, mutta tenttikoneiden ohjelmistovalikoima rajoittaa tämän tyyppisiä vastauksia.)

Voit tehdä myös henkilökohtaisen tentin, johon eivät muut opiskelijat pysty ilmoittautumaan.

Kysymysten pedagoginen suunnittelu

Ohjeita soveltavien tenttikysymysten tekemiseen (pdf)
Mieti kunkin kysymyksen maksimipisteitä. Valitse rinnakkaisiksi, keskenään arpoutuviksi kysymyksiksi maksimipisteiltään samanarvoisia kysymyksiä.

Samaan aihealueeseen lisättävien kysymysten samanarvoisuuteen kannattaa myös kiinnittää huomiota, eli että eri kysymyksistä on yhtäläinen mahdollisuus saada paras arvosana tai hyväksytty suoritus.

Opiskelijat eivät saa tuoda tenttitilaan mukanaan mitään, kuten muistiinpanoja tai tenttikirjallisuutta. Aineisto, joka on kaikille opiskelijoille yhteistä, voidaan liittää tiedostona tenttiin tai kysymykseen.

Kirjatentti Examinariumissa

Tentti, johon ei liity opetusta ja jonka suoritusajankohdan opiskelija voi valita vapaasti, soveltuu erinomaisesti Examinarium-tentiksi. Opettaja valmistelee ja julkaisee tentin vaihtoehtoisine kysymyksineen ennen lukuvuoden alkua, minkä jälkeen hän vain arvioi opiskelijoiden vastaukset esimerkiksi kerran kuukaudessa. Opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin Sisussa ja saavat samalla pääsyoikeuden Examinarium-tenttiin, arvioinnin jälkeen suoritustiedot haetaan automaattisesti Sisuun. (Katso tarkemmin kohdat Tenttivastauksen arviointi ja Sisu-ohjeet)

Kurssitentti Examinariumissa

Kurssitentti eroaa kirjatentistä siinä, että tenttiperiodi on lyhyempi ja rajatumpi. Uusintakertojen määrä on myös rajoitettu. Tästä syystä suositus on, että kurssitentin tenttiperiodi jaetaan Examinariumissa kahteen osaan: heti kurssin jälkeen olevaan lopputenttiin ja pienen arviointitauon jälkeen olevaan uusintatenttiperiodiin.
Katso interaktiivinen kuva kurssitentistä Thinglink-palvelussa.

Henkilökohtainen tentti Examinariumissa

Joissain opintojaksoissa tentit valmistellaan opiskelijakohtaisesti (esimerkiksi kypsyysnäytteet tai tentit, joissa valinnaisuutta on paljon ja tenttijöitä on vähän). Tällöin opiskelijoita ohjeistetaan ilmoittautumaan Sisussa ja ottamaan yhteyttä tentaattoriin, joka pyynnön perusteella luo henkilökohtaisen tentin. Järjestelmä ilmoittaa opiskelijalle, kun henkilökohtainen tentti on luotu ja tentaattorille heti, kun tentti on arvioitavana.

Tentin lisääminen ja perustiedot

Sinun tulee hyväksyä toiminnalliset evästeet nähdäksesi videon.

Kirjaudu selaimella Examinariumiin (suositeltu selain Mozilla Firefox). Jos Examinarium ei osaa määrittää sinulle oikeaa roolia, ota yhteyttä tukiosoitteeseen opetusteknologia @ helsinki.fi.

Voit katsoa videon tentin teon vaiheista myös Unitube-katsomossa.

Tentin luominen

Valitse työpöydältä kohta ”Uusi tentti”.

Valitse tenttityyppi:

 • Yleinen tentti (avoin kaikille Sisussa tiettyyn toteutukseen ilmoittautuneille opiskelijoille).
 • Henkilökohtainen tentti (tentin perustiedoissa määritetään ne opiskelijat, jotka tentin voivat tehdä).

Opintojakso:

 • Seuraavaksi määritetään se Sisun toteutus, johon tentti liittyy.
 • Kirjoita opintojakson koodia tai nimeä niin pitkään, että oikea toteutus löytyy ja valitse oikea toteutus listasta. Sisun toteutuksen tunnistaa siitä, että mukana on kurssikoodin lisäksi toteutuksen nimi ja kesto. Jos oikeaa toteutusta ei löydy, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan.
 • Examinarium näyttää vain käynnissä olevat ja kolmen kuukauden sisällä alkavat toteutukset. 

Tentin tiedot:

 • Nimeä tenttisi mahdollisimman kuvaavasti. Sisun koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee opintojakson koodin ja tentin nimen.
 • Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.

Tentin kieli:

 • Tentin kieli -kohdassa määritetään opiskelijalle näytettävät tentin suorituskielet. Ei vaikuta käyttöliittymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.
 • Voit valita useamman kielen. Arviointivaiheessa tentaattori valitsee kyseisen tenttisuorituksen kielen.

Tallenna.

Täydennä tentin perustiedot

Opintojakson nimi, arviointiasteikko ja opintopisteet tulevat automaattisesti Sisusta.

Suoritustyyppi

 • Examinariumissa kokonaissuoritukseksi merkityt, lukitut arvioinnit siirtyvät suoraan vahvistettuna Sisuun. Opettaja voi tarkastella niitä seuraavana päivänä opetuksen Arviointi-välilehdellä.
 • Jos automaattista Sisuun vientiä ei haluta  tai opintojakson arvosana ei koostu pelkästään kyseisestä tentistä, valitaan suoritustyypiksi osasuoritus. Jos tenttisuoritus on lukittu osasuorituksena, opettaja kirjaa kurssin loppuarvosanan Sisuun Arvioinnit-välilehdellä. 
 • Ks. Arviointi-kohdasta lisätietoja. 

Tentaattorien ja arvioijien lisääminen
Tentillä voi olla useita tentaattoreita tai arvioija (arvioija ei voi tallentaa lopullista arviointia eikä muokata tenttiä).
Jos lisäät tenttiisi toisen tentaattorin / arvioijan, tulee hänen olla ensin kirjautunut järjestelmään.

Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentit liitteet
Tentin vastaamisessa tarvittavissa ohjelmistoissa-kohdalla rajataan tenttiminen tietyn tyyppisille koneille. Jos tentissä on erityisvaatimuksia koneille, tästä kannattaa kertoa kohdassa "Tenttivarauksen aikana näkyvä ohjeistus opiskelijalle", koska tämä vaikuttaa siihen, mitä tiloja opiskelijoilla on käytettävissä ja mahdolliseen tenttivierailuun. Kaikilla koneilla on Pdf-dokumenttien lukuohjelma, Windows-laskin, Wordpad sekä Paint-ohjelmat. Tällä hetkellä Examinariumissa on vaihtoehdot:

 • ”Drawing table”: Kumpulan tenttikoneilla ja Viikin Infokeskuksen tenttitilassa on piirtonäyttö ja Xournal++ -ohjelma laskemista ja piirrosten tekoa varten.
 • ”Finlex”, joka rajaa tenttitilaksi Aleksandrian K133 tilan, jossa koneilta on pääsy sivustolle www.finlex.fi
 • ”No Finlex”, joka rajaa tenttitilaksi muut kuin Aleksandrian K133-tilan (ei pääsyä sivustolle www.finlex.fi.)
 • ”Matlab, Geogebra, ChemDraw, Origin, R, R Studio”, Kumpulassa osassa koneilla olevia erityisohjelmistoja.
 • ”No Matlab, Geogebra etc.” Kumpulan koneet, joissa erityisohjelmistoja ei ole.

Tenttiin voi liittää kaikille tenttijöille yhteisen liitteen. Käytä pdf-tiedostoja tai kuvia, jotka saadaan tenttikoneilla auki.
Katso lisätietoja laskemisesta, liitteistä ja lakiteksteistä tenteissä.

Tentin kopioiminen
Voit kopioida tentin tenttilista-näkymän kautta, valitsemalla kopioi ja sen alta yleinen vai henkilökohtainen tentti
Tämän jälkeen uudelle tentille määritellään tarpeelliset tiedot kuten nimi, opintojakso jne.

Kysymysten lisääminen

Kysymyksiä voi luoda suoraan tenttiin Kysymykset-välilehdellä tai hakea kysymyksiä kysymyspankista.

Kysymyspankki on kokoelma opettajan kysymyksistä. Kysymyspankkiin voi luoda suoraan kysymyksiä, jotka ovat käytettävissä kaikissa tenteissäsi.

Jos käytät samaa kysymystä useammassa tentissä, muutokset (pisteet poislukien) vaikuttavat kaikkiin tentteihin.
Kysymyksen omistajuuden voi jakaa. Kaikki omistajat pystyvät muokkaamaan kysymystä.

Kysymykset luokitellaan aihealueisiin

Aihealueeseen voi lisätä useita kysymyksiä, joista arvotaan opettajan määrittämä määrä kullekin tenttijälle. Aihealueen kysymysten pistemäärän tulee arvottaessa olla samansuuruinen.

Vaihtoehtoisesti aihealueisiin voi lisätä yhden tai useamman kysymyksen ilman arvontaa, jolloin samat kysymykset tulevat kaikille tenttijöille.
Tentissä kysymykset sivutetaan aihealueittain ja aihealueen nimi näkyy opiskelijalle.

Tentaattori voi luoda myös tenttejä, joissa on valinnaisia aihealueita, ja opiskelija tenttipaikkaa varatessaan valitsee, mitkä tentin valinnaiset aihealueet (esim. kirjat) hän tenttii. Tenttitilanteessa opiskelija saa vain niiden aihealueiden kysymykset, jotka hän on tenttipaikkaa varatessaan valinnut. Ja lisäksi pakollisten aihealueiden kysymykset, jos tentissä on sellaisia. Katso video valinnaiset aihealueet -toiminnosta. 
Kysymyksiin voi lisätä avainsanoja, joiden avulla voit myöhemmin hakea kysymyksiä.

Voit liittää kysymykseesi liitetiedoston. Liite tulee olla pdf-tiedosto tai kuvatiedosto, jotta sen saa tenttikoneilla auki.

Essee-kysymyksen luominen

Kirjoita kysymys tekstikenttään. Voit muotoilla kysymystä editorilla (älä lisää kysymykseen www-linkkejä, sillä tenttikoneilta ei pääse muualle kuin tenttijärjestelmään).

Voit määrittää esseevastaukselle suosituspituuden. Pituus on vain suositus: järjestelmä ei rajoita opiskelijan tenttivastausten pituutta, mutta opiskelija pystyy vastausta kirjoittaessa vertaamaan omaa vastaustaan suositukseen.

Valitse arvosteluasteikko: pisteet tai hyväksytty-hylätty. Jos valitsit pisteet, määritä myös maksimipistemäärä.

Esseekysymykseen voi kirjoittaa arviointikriteerejä (kuten mallivastauksen) itselle tai toisille arvioijille.

Monivalintakysymyksen luominen

Monivalintakysymyksissä on kaksi vaihtoehtoa:

 • Yksi oikein: opiskelija voi valita vain yhden vastausvaihtoehdoista.
 • Monta oikein: opiskelija voi valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon ja pisteet määräytyy valittujen vaihtoehtojen yhteispistemäärän mukaan.

Kirjoita ja muotoile tenttikysymys editorilla.
Lisää vastausvaihtoehdot ja pisteet
Yksi oikein -kysymyksessä valitse oikea vastaus ja määritä kysymyksen maksimipisteet.
Monta oikein -kysymyksessä määritä vaihtoehdoille pisteet (positiiviset tai miinus-pisteet)

Aukkotehtävä

Yhdessä kysymyksessä voi olla monta aukkoa jotka opiskelija vastatessaan täyttää. Aukkojen vastaukset voivat olla tekstiä tai numeroita.
Katso ohjeet aukkotehtävän tekoon.

Väittämäkysymys 

Väittämäkysymyksessä tenttijä voi saada väärästä vastauksesta miinuspisteitä, jotka vaikuttavat tentin kokonaispisteisiin vähentävästi. Vastausvaihtoehdot ovat oletuksena Tosi, Epätosi ja En osaa sanoa; ja vaihtoehdot ovat muokattavissa. Vastausvaihtoehtojen järjestys on lukittu siten, että En osaa sanoa -vaihtoehto on aina alimmaisena. Katso ohjeet väittämäkysymyksen tekoon.

Kysymysten lisääminen kysymyspankista

Voit lisätä tenttiin aiemmin tekemiäsi kysymyksiä valitsemalla ”Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista”. 
Voit etsiä luomiasi kysymyksiä haku-toiminnolla kirjoittamalla kysymyksessä olevan sanan tai pätkän kysymyksestä, tai hakemalla opintojakson, tentin tai asiasanan mukaan.
Lisättyäsi kysymyksen tenttiin, voit tarvittaessa muokata sitä ”Asetukset” a ja ”Muokkaa”. Jos kysymys on käytössä useassa tentissä, muutokset kysymystekstiin, vastausvaihtoehtoihin (poislukien pisteet) ja liitetiedostoon päivittyvät kaikkiin tentteihin.

Kysymyspankki

Kysymyspankissa on kaikki luomasi kysymykset (kaikista tenteistäsi) ja kysymykset joiden omistajuus on sinulle jaettu. Kysymyspankissa tentaattori voi myös valita kysymyksiä (esseet ja monivalinnat) tallennettavaksi XML-muotoiseen siirtotiedostoon, jonka avulla kysymykset voi viedä Moodlen kysymyspankkiin. Katso ohjeet kysymysten viemiseen Moodleen.

 

Tentin julkaisuasetukset

Tentin Julkaise-välilehden asetukset. Julkaistu tentti näkyy opiskelijoille (yleisessä tentissä valittuun Sisu-toteutukseen ilmoittautuneille ja henkilökohtaisissa tenteissä tenttiin määritellyille opiskellijoille). Tenttiajan voi varata vain julkaistuihin tentteihin. Tenttiä voi muokata myös julkaisun jälkeen, kuten lisätä kysymyksiä ja täydentää ohjeita. Katso lisätietoja keskeneräisen tentin julkaisemisesta blogin UKK-sivulta.

Aikataulut

Tenttiperiodin alkamis- ja päättymispäivät, eli ajanjakso jolle tenttiaikoja voi varata.
Kun tenttiin on ilmoittautumisia, tenttiperiodin lyhentämistä pitää pyytää osoitteesta opetusteknologia @ helsinki.fi. Hyvä käytäntö on määrittää tenttiperiodi korkeintaan yhtä pitkäksi kuin tenttiin valitun toteutuksen kesto (näkyy perustiedot-sivulla opintojakson nimi -kentässä).  

Tentin kestossa on vaihtoehdot: 30 minuuttia, 55 minuuttia, 1t 25 minuuttia, 1t 55 minuuttia, 2t 25 minuuttia ja 2 t 55 minuuttia.
Tenttiajassa ei ole myöhästymisvaraa, ”puuttuva 5 minuuttia” on varattu tenttikoneelta poistumiseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraavalla tasatunnilla. Katso lisätietoja tenttiajan määrittämiseksi blogin UKK-sivulta.

Jos opiskelijasi ovat oikeutettuja lisäaikaan tentissä, katso ohjeet sivulta Erityisjärjestelyt tenttitilaisuuksissa.

Julkaisuasetukset

Suorituskertojen enimmäismäärä ennen arviointia on oletuksena 1. Arviointi vapauttaa tentin uudelleen tentittäväksi, ja tentaattori voi vapauttaa suorituskerran opiskelijalle, mikäli hän on keskeyttänyt tentin. 

Lisää osallistujia: Jos valitsit tenttityypiksi ”Henkilökohtainen tentti”, lisää tenttiin myös jokainen opiskelija, joka saa suorittaa tämän tentin.

 • EXAM-käyttäjistä (suositus) –valinnalla saat haettua nimellä opiskelijoita, jotka ovat kirjautuneet joskus Examinariumiin.
 • Jos opiskelija ei ole aiemmin käyttänyt Examinariumia, voit rastia kohdan ”uutena opiskelijana” ja lisätä opiskelijan tenttiin hänen helsinki.fi –osoitteellaan (käyttäjätunnukseen liitetyllä sähköpostiosoitteella).
 • Henkilökohtaisessa tentissä ei tarkisteta Sisu-ilmoittautumista, mutta se tulisi rekisteröinnin vuoksi olla tehtynä. 

Kun tentti on valmis, klikkaa sivun lopusta
”Tallenna ja julkaise” kun haluat avata tentin opiskelijoille.
”Tallenna”, jos tentit ei ole valmis julkaistavaksi tai muokkaat jo julkaistua tenttiä.

Esikatselussa voit katsoa, miltä tentti näyttää opiskelijalle. Kysymykset arpoutuvat myös esikatseluun.

Tenttivastausten arviointi

Sinun tulee hyväksyä toiminnalliset evästeet nähdäksesi videon.

Voit katsoa videon Examinarium-tentin arvioinnista myös Unitube-katsomossa.

Yleistä
Saat kerran viikossa Examinariumista yleisistä tenteistä sähköpostiisi viikkokoosteen josta näet, onko tentteihisi ilmoittautunut opiskelijoita ja onko sinulla arvioitavana olevia tenttisuorituksia. Vaihtoehtoisesti kirjautumalla järjestelmään näet aina sen hetkisen tilanteen. Henkilökohtaisista tenteistä saat aina sähköpostiisi viestin, kun opiskelija on varannut tenttiajan ja kun tenttivastaus on arvioitavana.

Yliopiston kuulusteluohjesäännön mukainen arviointiaika on 1 kuukausi tenttipäivästä, minkä jälkeen tentin arvosanan tulisi näkyä opiskelijalle Sisussa. Jos opiskelijat käyvät tentissä harvakseltaan, voit siis kerätä arvioitavaa neljä viikkoa ja arvioida useamman vastauksen kerralla. Tallenteet tenttitilanteista on saatavilla kuukauden ajan.

Suoritukset-välilehti
Kirjaudu Examinarium-järjestelmään omilla tunnuksillasi.

Työpöydällä näet listan omista tenteistäsi. Taulukon sarakkeista näet, kuinka monta tenttisuoritusta odottaa tarkastustasi (Arvioimatta / Odottaa loppuarviointia) ja kuinka monta ilmoittautunutta on tentteihisi (Varaukset).

Valitse tentti. Suoritukset-välilehdellä näet tentit tarkastuksen eri vaiheissa olevat vastaukset:

 • Keskeytetyt tenttisuoritukset ja Tenttiin saapumattomat opiskelijat ovat omissa listoissaan. Keskeytetyille tenteille voit tarvittaessa vapauttaa suorituskerran valitsemalla otsikon ja ”Vapauta”.
 • Arvioitavana olevat tenttivastaukset -listassa on tentit joiden arviointia ei ole aloitettu tai se on kesken.
 • Arvioidut tenttivastaukset (arvosana on annettu, muttei vielä lukittu, joten tentaattori voi vielä muuttaa arviointia)
 • Lukitut tenttisuoritukset (arviointia ei voi enää muuttaa ja siitä on tiedotettu opiskelijaa). Vasta lukittu arviointi on valmis ja näkyy opiskelijalle.

Tenttivastauksen arvioiminen

Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti klikkaamalla opiskelijan nimeä.
Tenttivastauksen arviointi –näkymän yläreunasta näet mm. kuinka kauan opiskelija teki tenttiä ja onko hänellä aiempia tenttisuorituksia samaan tenttiin. Tämän alla ovat tenttikysymykset ja opiskelijan vastaukset.

Pudotusvalikosta voit merkitä kyseiselle kysymykselle pistemäärän (tai hyväksytty/hylätty, jos olet määritellyt sen kysymyksen arviointiskaalaksi).

Palaute opiskelijalle
Voit antaa opiskelijalle myös sanallista palautetta oikeaan yläkulmaan avautuvaan Anna palautetta -kenttään. Sulje palautelaatikko klikkaamalla punaista Piilota palaute -nuolta. Kommenttisi tallentuu automaattisesti. Palautteeseen voi liittää tiedoston (esimerkiksi pdf-tiedoston opiskelijan tenttipaperista vastauksineen).

Suoritustiedot

 • Arvioinnin lisätiedot -kentän tekstit eivät näy opiskelijalle eivätkä siirry Sisuun.
 • Jos tentille on määritetty arvioijia, "Lähetä sähköpostiviesti muille arvioijille" -kentällä voi lähettää sähköpostiviestin toisille arvioijille esimerkiksi oman arvioinnin valmistumisesta. Viestit eivät jää Examinariumiin talteen. 

Tentin arvosana 

 • Tentin arviointiasteikko tulee Sisusta, eikä sitä voi Examinariumissa vaihtaa.
 • Jos tentti on a) osasuoritus ja b) halutaan käyttää Sisusta poikkeavaa asteikkoa, arviointia joudutaan soveltamaan. Tärkeää tällöin on, että opiskelijat tietävät, miten Examinariumissa näkyvää arvosanaa tulee tulkita. Tiedon voi myös kirjoittaa opiskelijoille Examinariumin Palaute-kenttään.
  • Esimerkiksi: Jos opintojakson asteikko on 0-5 ja haluat arvioida tentin hyväksytty-hylätty -asteikolla, arvioi esimerkiksi 0=hylätty ja 1=hyväksytty. 
  • Jos opintojakson asteikko on hyväksytty-hylätty ja haluat arvioida tentin 0-5 asteikolla, ilmoita opiskelijoille pisterajat, mikä pistemäärä vastaa mitäkin arvosanaa. 
 • Jos tenttisuoritusta ei haluta arvioida ollenkaan Examinariumissa, valitse arvosanan sijaan "Ei arviointia". Tätä käytetään esimerkiksi tilanteissa, joissa tentti on keskeytynyt tai tentissä on ollut virhe.

Tentin suoritustyyppi

 • Examinariumin osasuoritukset eivät siirry Sisuun. Osasuoritukseksi merkittyjen tenttisuoritusten kohdalla opettaja kerää osasuoritukset yhteen ja kirjaa kokonaisarvosanan Sisussa. Asetusta voi muuttaa tarvittaessa tenttisuorituskohtaisesti, eli yksittäisen opiskelijan tentin voi lukita osa- tai kokonaissuorituksena. Osasuoritusta kannattaa käyttää: 

  • Kun tentin arvosana ei ole sama kuin Sisuun rekisteröitävä arvosana 
  • Haluat käyttää Sisun palaute-kenttää tai ”lisätiedot suoritusotteelle” -kenttää. 
  • Jos tentti on tehty vanhalle, Oodin opintojaksoon liitetylle tentille 
  • Tentin suorituskieli on muu kuin suomi / ruotsi / englanti / saksa 
  • Ei haluta muusta syystä käyttää automaattista arvosanan vahvistusta Sisussa 
  • Osasuorituksena lukittujen arviointien kirjauksessa voi käyttää apuna myös SIMUa eli Sisu-muunninta
 • Kokonaissuorituksena lukitut tenttisuoritukset siirtyvät Sisuun automaattisesti vahvistettuina seuraavin reunaehdoin: 
  • Tentin palautekentän tiedot eivät siirry Sisuun, vaan tentin kirjallinen palaute näkyy vain Examinariumissa. 
  • Opiskelija voi korottaa suoritustaan tenttimällä saman tentin uudelleen tai tenttimällä toisen, samaan toteutukseen liitetyn tentin. Korottaa voi myös tekemällä toiseen toteutukseen liitetyn tentin, jos toteutukset ovat Sisussa samalla arviointikohteella.  
  • Examinariumissa suoritukselle määritetty kieli rekisteröidään Sisussa opiskelijalle suorituskieleksi.  
  • Jos Examinarium-tentti on Sisussa oma suoritustavan osansa, voi suorituksen lukita Examinariumissa kokonaissuorituksena ja hyödyntää automaattista arviointia. (Tentti on tällöin Examinariumin näkökulmasta kokonaissuoritus, vaikka Sisun näkökulmasta kirjattava osasuoritus.) 
  • Jos saat sähköpostiisi viestin "Assessment transfer from Exam to Sisu failed", suoritusta ei ole voinut viedä Sisuun puuttuvien tai virheellisten tietojen vuoksi. 
  • Mahdollisten virhekirjausten ja muiden arvioinnin ongelmatilanteiden kohdalla ota yhteyttä osoitteeseen arviointi@helsinki.fi.  

Opintopistemäärä

 • Oletusopintopistemäärä haetaan tentille Sisusta 
 • Jos tentin opintopistemäärä on liukuva, Examinariumissa määritetään kyseisen suorituksen pistemäärä. Korottaa voi automaattista Sisuun kirjausta käyttäen, jos opintopistemäärä uusintasuorituksella on sama. Jos kyseessä on liukuvan opintopistemäärän täydennys, lukitaan tentti osasuorituksena ja kirjataan Sisuun erilliskirjauksena. 
 • Jos opintopistemäärä ei ole toteutuksella liukuva, pistemäärää ei tule Examinariumissa muuttaa. Jos lukittu opintopistemäärä on väärä, ei suoritusta voi kiinnittää tutkintoon.  

Arvioinnin tallentaminen

Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta. Examinarium vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy OK:lla. HUOM! Vasta Lukittu arviointi on valmis.

Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä: kysymyksistä saamansa pisteet, mutta ei kysymyksiä tai omia vastauksiaan, kokonaispisteet, kirjoitetun palautteen ja suoritustiedot.
Jos suoritus on merkitty kokonaissuoritukseksi, arvioinnin lukitseminen lähettää suorituksen automaattisesti vahvistettuna Sisuun.

Jos arviointi ei ole valmis, klikkaa Tallenna -painiketta ja voit tehdä arvioinnin loppuun saakka myöhemmin.

Arvioinnin jälkeen

Arvioidut tenttivastaukset löytyvät Examinariumissa 12 kuukauden ajan. Tämän jälkeen vastaukset arkistoituvat, eli poistetaan järjestelmästä. 
Mikäli tarvitset vastauksia ja arvosanatietoja tämän jälkeen, ota vastaukset ja arvioinnit talteen.

Arvosanajakauma
Arvosanajakauman näet tentaattorina Tentin yhteenvetosivulta. Opiskelijat näkevät saman toteutuksen tenttien arvosanajakauman Sisussa.

Edistyneemmät arviointitoiminnot

 • Suoritukset kysymyksittäin: mahdollisuus pisteyttää kaikki samaan essee-kysymykseen tulleet vastaukset kerralla. Katso ohjeet kysymyskohtaiseen arviointiin.
 • Pika-arviointi: tentaattori voi määrittää usean suorituksen loppuarvosanan kerralla. Soveltuu tentteihin, joissa kaikki vastaukset on pisteytetty automaattisesti (monivalinta- ja aukkotehtävissä), kysymyskohtaisesti (esseet) tai arvioijan toimesta. Katso ohjeet pika-arviointiin.
 • Automaattinen arviointi: Jos tentti sisältää vain automaattisesti arvioitavia kysymyksiä (monivalinta- ja aukkotehtäviä), arvosanoille voi määrittää prosenttirajat, jolloin Examinarium automaattisesti antaa opiskelijalle alustavan arvosanan. 

Tenttitilanteen kuvatallenteen tarkistaminen

Tenttitiloissa on tallentava tenttivalvonta, jonka avulla tenttitilanne voidaan tarkistaa jälkikäteen.

Tallenne näytetään vain kyseisen tentin tentaattorille. Tallenteen katsomiseksi ota yhteyttä opetusteknologia (at) helsinki.fi -osoitteeseen kuukauden sisällä tenttipäivästä.

Sisu-ohjeet

Jokainen tentti on liitettävä Sisussa olevaan toteutukseen, eli opetukseen tai tenttiin. Examinarium näyttää vain käynnissä olevat ja  kolmen kuukauden sisällä alkavat toteutukset. 

Sisusta tulevat tenttiin automaattisesti: 

 • opintojakson koodi ja opintojakson nimi-kenttään toteutuksen nimi ja voimassaoloaika  
 • arvosana-asteikko 
 • opintopisteet  

Varatakseen tenttipaikan yleiseen Examinarium-tenttiin, opiskelijan tulee olla ilmoittautuneena Sisussa samaan toteutukseen johon tentti on liitetty, ja toteutuksen on oltava käynnissä tai tulevaisuudessa alkava. Myös henkilökohtaiset tentit liitetään Sisun toteutukseen ja opiskelijoiden tulisi ilmoittautua Sisussa suorituksen rekisteröinnin vuoksi.   

 • Tentti tulee olla liitettynä aina kulloinkin / seuraavaksi voimassaolevaan Sisun toteutukseen, jotta yleisissä tenteissä opiskelijat pääsevät varaamaan tenttipaikan. HUOM! Jos toteutus on päättynyt, opiskelijat eivät enää löydä tenttiä Examinariumin Tentit-sivulta.
 • Useamman Examinarium-tentin voi liittää samaan toteutukseen (esimerkiksi kieliversioille omat tenttinsä, uusinnalle omansa tai henkilökohtainen tentti pidennettyyn tenttiaikaan oikeutetuille).  
 • Jos sama tentti liittyisi Sisussa useampaan toteutukseen tai opintojaksoon, täytyy jokaista varten tehdä Examinariumissa oma kopionsa tentistä. 

Onko toteutus tehty Optimessa?
Katso hallinnon ohjeet Optime-ohjeista.

Jos Examinariumissa tehtävälle tentille tehdään oma toteutuksensa, tyypiksi valitaan ”Akvaariotentti”.

Opiskelijalla on oltava ilmoittautuminen samaan toteutukseen kuin mihin tentti on liitetty.

Rästi- ja uusintatentit

Rästi- ja uusintatenttien kohdalla opetustapahtuman kestoa voidaan pidentää siihen saakka, että tentit ovat ohi. Tai vaihtoehtoisesti rästi-/uusintatentille voidaan luoda oma opetustapahtumansa.
Suoritusmuodosta tulee mainita Sisussa. Toteutuksen tietoihin lisätään seuraavanlainen teksti:

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu ensin Sisussa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista.

Studieform är tentamen i Examinarium. Anmäl dig först till undervisningen i Sisu. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium

Study method is online examination in Examinarium. First enroll in Sisu. Then make the time and place reservation in Examinarium.

Henkilökohtainen tentti
Jos kyseessä on henkilökohtainen tentti (tentti tehdään jokaiselle opiskelijalle erikseen ja nimetään ne opiskelijat jotka tentin näkevät), opiskelijan tulee olla kirjautunut kerran Examinariumiin, jotta hänet voi määrittää tenttiin osallistujaksi. Henkilökohtainenkin tentti liitetään Sisun toteutukseen.

Opiskelijaa tulisi ohjeistaa Sisussa kirjautumaan Examinariumiin ja tämän jälkeen ottamaan yhteyttä tentaattoriin (jotta hän tekee opiskelijalle tentin). Henkilökohtaisessa tentissä ei vaadita Sisu-ilmoittautumista, mutta se tulisi olla suorituksen rekisteröinnin vuoksi. Samalla tulee varmistettua, että opiskelijalla on oikeus suorittaa kyseinen opintojakso.

Kokonaissuoritukseksi merkityt lukitut arvioinnit siirtyvät suoraan vahvistettuna Sisuun. Jos tenttisuoritus on merkitty osasuoritukseksi, opettaja kerää osasuoritukset yhteen ja kirjaa kokonaisarvosanan suoraan Sisuun.

Tenttivierailusta

Examinariumissa on käytössä tenttivierailu-ominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijamme voivat tenttiä järjestelmään luodun tentin myös toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa (jossa on tenttivierailumahdollisuus sallittu).  

Tentaattoreille muualla tehdyt tentit näkyvät järjestelmässä samalla tavoin kuin omissa tenttitiloissa suoritetut. Jos tenteissäsi on jotain ohjelmistorajauksia, tenttiäsi ei mahdollisesti voi tehdä muiden korkeakoulujen tiloissa. Tämän vuoksi tieto ohjelmistovaatimuksista, piirtopöydistä tai Finlex-tietokannasta tulee laittaa tentin perustietoihin kenttään “Tenttivarauksen aikana näkyvä ohjeistus opiskelijalle”. 

Näin ohjelmistorajaukset vaikuttavat tenttivierailuun:  

 • No Finlex: ei vaikuta, vaan opiskelijat voivat tehdä tentin tenttivierailuna 
 • Finlex: ei ole käytössä muualla kuin Aleksandrian K133 -tilassa, ei voi tenttiä tenttivierailuna 
 • No Matlab, Geogebra etc.: kyseisiä ohjelmia saattaa olla käytössä joissain tenttitiloissa. Ohjelmisto kannattaa tarkentaa tenttivarauksen aikana näkyvissä ohjeissa ja opiskelijan tulee varmistaa kohdeyliopiston tilan tiedoista, että kyseinen ohjelmisto ei ole käytössä. 
 • Matlab, Geogebra, ChemDraw, Origin, R, R Studio: osa ohjelmistoista saattaa olla käytössä joissain tenttitiloissa. Ohjelmisto kannattaa tarkentaa tenttivarauksen aikana näkyvissä ohjeissa ja opiskelijan tulee varmistaa kohdeyliopiston tilan tiedoista, onko kyseinen ohjelmisto  käytössä. 
 • Drawing table: saattaa olla käytössä joissain tenttitiloissa. Piirtonäytön tarve kannattaa tarkentaa tenttivarauksen aikana näkyvissä tiedoissa ja opiskelijan tulee varmistaa kohdeyliopiston tilan tiedoista, onko piirtomahdollisuus tilassa käytössä. 

 

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.