Examinarium - instruktioner

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Välj annan undervisningsarrangör

Instruktioner för att göra och bedöma tentamina i Examinarium.

Examinarium är ett elektroniskt tentamenssystem där studerande kan göra en tentamen som läraren på förhand har gjort i systemet vid en tidpunkt de själva önskar. Tentamina görs i separata tentamenslokaler med dator och inspelande tentamensövervakning. Här hittar du instruktioner för användning av systemet

Planering av frågor

Som bakgrund för planering av frågor:
Tentamen är uppdelad i temaområden och frågor inom dem. Temaområdet kan innehålla frågor som ställs till alla som svarar på en tentamen eller så definieras frågor som lottas ut åt studeranden ur en viss grupp.

Det finns fem typer av frågor: essä, flervalsfrågor med ett rätt alternativ, flervalsfrågor med ett eller flera alternativ, fyll i luckorna-prov och påståendefrågor. Uppgiften består av en text och av högst en bifogad fil. Den bifogade filen kan vara en bild eller en PDF-fil.

Svaret på frågan kan vara en text där man kan göra enkla formuleringar, till exempel listor. (Det är möjligt att bifoga filer till svaret, men för närvarande begränsar tentamensdatorernas programvaruutbud den här typen av svar.)

Du kan också göra en personlig tentamen som andra studerande inte kan anmäla sig till.

Pedagogisk planering av frågor
Anvisningar för att göra tillämpade tentamensfrågor (PDF, på finska) 
Fundera över maximiantalet poäng för varje fråga. Välj motsvarande frågor som lottas ut sinsemellan som har samma värde i fråga om maximiantalet poäng.

Det lönar sig också att fästa vikt vid att de frågor som läggs till i temaområdet är lika värda, dvs. att man har samma möjlighet att få det bästa vitsordet eller en godkänd prestation för olika frågor.

 

Att lägga till en tentamen och basuppgifter

Logga in med en webbläsare i Examinarium (Mozilla Firefox rekommenderas som webbläsare). Om Examinarium inte kan definiera rätt roll åt dig, kontakta supportadressen opetusteknologia @ helsinki.fi.

Att skapa en tentamen
Välj ”Skapa ny tentamen” på arbetsbordet.

Välj tentamenstyp:
•    Tentamen (öppen för alla studenter som har anmält sig via Oodi).
•    Personlig tentamen (i tentamens basuppgifter begränsas de studenter som kan avlägga tentamen).

Studieperiod i Oodi
Nästa steg är att bestämma vilken studieperiod i Oodi som kopplas till tentamen.
•    Börja skriva studieperiodens kod eller namn tills programmet hittar rätt studieperiod.
•    Namnge din tentamen så beskrivande som möjligt. Koden från Oodi behöver inte upprepas i namnet. När studeranden bokar en tentamen ser han eller hon tentamens kod och namn.
•    Om tentamensfrågorna finns på flera olika språk ska också rubriken skrivas på alla de språk.

Tentamens språk
Under Tentamens språk definieras de prestationsspråk för tentamina som visas för studeranden. Det påverkar inte användargränssnittets språk, det kan användaren välja själv.

Du kan välja flera språk. I bedömningsskedet väljer tentatorn språk för tentamensprestationen i fråga.

Spara.

Komplettera basuppgifter för tentamen
Studieperiodens namn, bedömningsskalan och studiepoängen kommer automatiskt från Oodi. (Antalet studiepoäng som studenten får kan ändras i bedömningsskedet.)

Tentamenstyp
Tentamenssvar för tentamina som är markerade som helhetsprestationer skickas automatiskt till Oodi för registrering. Om du inte vill att prestationen ska skickas till den automatiska registreringskön eller ifall studieperiodens bedömning inte enbart utgår från tentamen i fråga, välj delprestation som prestationstyp.

Att tillägga tentatorer och bedömare
En tentamen kan ha flera tentatorer eller bedömare (bedömaren kan inte spara den slutgiltiga bedömningen eller redigera tentamen).
Ifall du lägger till en annan tentator/bedömare till din tentamen måste han eller hon först vara registrerad i systemet.

Specialkrav hos tentamensdatorerna och bilagor i tentamen
I fältet för programvara avgränsas vilken typ av dator som går att använda för tentamen. Det finns pdf-läsaren, Windows kalkylatorn och Wordpad och Paint program i alla datorn. För tillfället har Examinarium följande alternativ:

  • ”Drawing table” i Gumtäkts utrymmen finns det sex datorer med en ritplatta.
  • ”Finlex”, som begränsar tentamenslokalen till Aleksandrias K133-lokal, där sidan www.finlex.fi är tillgänglig.
  • ”No Finlex”, som begränsar tentamenslokalen till andra än Aleksandrias K133-lokal (ingen tillgång till webbplats www.finlex.fi).
  • ”Matlab, Geogebra, Marvin Suite, Origin, R, R Studio”: speciella programmen installerad i del av datorer i Gumtäkts utrymmen.
  • ”No Matlab, Geogebra etc.” datorerna i Gumtäkts utrymmen utan speciella programmen.

Det går att lägga till en bilaga som är gemensam för alla studenter som skriver tentamen
Använd PDF-dokument eller bilder som går att öppna med tentamensdatorerna.

Att kopiera en tentamen
Du kan kopiera en tentamen genom att välja ”kopiering” via tentamenslista-vyn och under den välja allmän eller personlig tentamen
Därefter definieras för den nya tentamen nödvändiga uppgifter såsom namn, studieperiod osv.

Att lägga till frågor

Du kan skapa frågor direkt under tentamens mellanflik för frågor eller söka efter färdiga frågor i frågebanken.

Frågebanken är en samling av dina egna frågor. Det går att skapa frågor direkt i frågebanken och sedan använda dem i alla dina tentamina.
Om du använder samma fråga i flera tentamina påverkar eventuella ändringar du gör (förutom poäng) alla tentamina.
Det går att deläga en fråga. Alla ägare kan redigera frågan.

Frågorna delas in i ämnesområden
Du kan lägga till flera frågor i ett ämnesområde och bland dessa lottas ut ett antal frågor som läraren bestämt för varje studerande som gör sin tentamen. Vid utlottningen ska antalet poäng för frågorna i ämnesområdet vara samma.
Alternativt kan man lägga till en eller flera frågor utan utlottning, varvid alla som gör sin tentamen får samma frågor.

I tentamen läggs frågorna upp enligt ämnesområde och ämnesområdets namn är synligt för studeranden.
Du kan lägga till i frågorna nyckelord som du senare kan använda till att söka frågor.

Du kan bifoga en fil till din fråga. Bilagan ska vara en PDF-fil eller en bildfil som man kan öppna med tentamensdatorerna.

Att skapa en essäfråga
Skriv frågan i textrutan. Du kan redigera vad du skriver i editorn (länka inte till www-adresser eftersom tentmensdatorerna bara har tillgång till tentamensprogrammet).
Du kan bestämma essäsvarens rekommenderade längd. Längden är bara en rekommendation: programmet begränsar inte tentamenssvarens längd, men studeranden kan jämföra sitt svar med rekommendationen.
Välj bedömningsskala: poäng eller godkänt–underkänt. Om du väljer poäng ska du också ange maxpoäng.
För essäfrågor kan du skriva bedömningskriterier (som ett modellsvar) för dig själv och andra bedömare.

Att skapa flervalsfrågor
Det finns två varianter av flervalsfrågor:
•    Ett rätt: studeranden kan endast välja ett av svarsalternativen.
•    Flera rätt: studenten kan välja ett eller flera svarsalternativ och poängen bestäms utgående från alternativens sammanlagda poängsumma.
Skriv och editera frågan i editorn.
Lägg till svarsalternativ och poäng

För frågor med ett rätt svar väljer du det rätta svarsalternativet och bestämmer frågans maxpoäng.
För frågor med ett eller flera rätta svar bestämmer du poängsummor för alla alternativ (positiva eller negativa poäng).

Text med luckor
En fråga kan ha flera luckor som studenten ska fylla i. Luckornas svar kan bestå av text eller siffror.
Se instruktioner för att skapa en uppgift med luckor (på finska) 

Att lägga till frågor från frågebanken
Du kan lägga till frågor som du skapat tidigare genom att välja ”Lägg till frågor från frågebanken”. 
Du kan söka efter frågor du skapat genom att använda sökfunktionen. Skriv något ord eller en fras ur frågan, eller studieperiodens namn, tentamens namn eller något av nyckelorden.
När du lagt till en fråga till din tentamen kan du vid behov redigera den genom att trycka på ”Inställningar” och ”Redigera”. Om frågan används i flera tentamina redigeras den i alla tentamina på en gång (med undantag för poäng som inte ändras i andra än den aktuella tentamen).

Att publicera en tentamen

Inställningar för tentamens Publicera-flik.

Tidtabell
Tentamensperiodens inlednings- och avslutningsdagar, det vill säga den tidsperiod under vilken det finns tentamenstider att boka.
När det finns anmälningar till tentamen kan du be opetusteknologia @ helsinki.fi om förkortning av tentamensperioden.
Observera att tentamensperioden inte får vara längre än studieavsnittet som det beskrivs i WebOodi.
Det finns sex alternativ för tentamens längd: 30 minuter, 55 minuter, 1 t 55 minuter, 1 t 25 minuter, 2 t 25 minuter eller 2 t 55 minuter.
Det finns ingen förseningsmarginal i tentamenstiden, ”de 5 minuter som saknas” är reserverade för att logga ut från tentamensdatorn så att nästa studerande kan inleda sin tentamen när klockan slår jämt.

Publiceringsinställningar
Som standard är maximiantalet prestationer före bedömning 1. Bedömningen frigör tentamen så att den kan tas om, och tentatorn kan frigöra en ny prestation åt studeranden om han eller hon har avbrutit tentamen.

Deltagare:
Ifall du väljer ”Personlig tentamen” som tentamenstyp ska du också lägga varje studerande som får boka tid till tentamen.
Studeranden ska ha registrerat sig i systemet för att kunna läggas till som deltagare i tentamen. För att skriva en personlig tentamen krävs ingen anmälan via Oodi, kontrollera alltså att studeranden har rätt att avlägga studieavsnittet.
När tentamen är färdig klicka i slutet av sidan
”Spara och publicera” när du vill öppna tentamen för studerandena.
”Spara” om tentamen inte är färdig för publikation eller om du redigerar en tentamen som redan har publicerats.

I förhandsgranskningen kan du se hur tentamen ser ut för studerandena. Frågorna lottas ut också för förhandsgranskningen

Bedömning av tentamenssvar

Allmänt
En gång per vecka får du från Examinarium per e-post ett veckosammandrag om allmänna tentamina där du ser om någon har anmält sig till din tentamen och om du har tentamensprestationer som väntar på bedömning. Alternativt ser du alltid den aktuella situationen om du loggar in i systemet. Du får alltid ett e-postmeddelande om personliga tentamina, då studeranden har bokat en tentamenstid och då tentamenssvaret kan bedömas.

Enligt universitetets tentamensinstruktion är bedömningstiden en månad från tentamensdagen, varefter studeranden borde kunna se vitsordet för sin tentamen i Oodi. Därmed kan du om studerandena gör tentamina sporadiskt samla material för bedömning under fyra veckor och bedöma flera prestationer på en gång. Videoupptagningarna från tentamenstillfället finns tillgängliga i en månad.

Prestationer-fliken
Logga in i Examinarium-systemet med dina egna koder https://examinarium.helsinki.fi.
På arbetsbordet ser du en lista över dina egna tentamina. I tabellens kolumner ser du hur många tentamensprestationer som väntar på din granskning (Svar som inte ännu bedömts / Väntar på slutgiltig bedömning) och hur många som anmält sig till dina tentamina (Bokningar).

Välj tentamen. Under fliken Prestationer ser du tentamenssvaren som är i olika granskningsskeden:
Avbrutna tentamensförsök: vid behov kan du frigöra åt dem en ny prestation genom att välja rubriken ”Frigör”. Den andra listan visar studerande som inte kommit på en tentamen.

Svar som ska bedömas (bedömningen har inte inletts eller inte ännu avslutats).
Bedömda tentamensvar (vitsord har getts, men det är inte ännu bekräftat, så tentatorn kan fortfarande ändra bedömningen).
Registrerade prestationer (bedömningen kan inte längre ändras och studeranden har informerats om resultatet).

Bedömning av tentamenssvar
Öppna den icke-bedömda tentamen genom att klicka på studerandens namn.
I den övre delen av vyn Bedömning av svaret ser du bland annat hur länge studeranden skrev sin tentamen och om han eller hon har tidigare tentamensprestationer för samma tentamen. Under det hittar du tentamensfrågorna och studerandens svar.
Du kan ge frågan poäng (eller godkänt/underkänt ifall du valt det som bedömningsskala) genom att klicka på rullgardinsmenyn.

Feedback till studeranden
Du kan också ge studeranden verbal feedback i fältet De studeranden feedback i högra övre hörnet. Du stänger rutan genom att klicka på den röda Dölj-pilen. Din kommentar sparas automatiskt.
Välj till slut ett vitsord i Tentamens vitsord-rullgardinsmenyn. Vid behov kan du byta tentamens prestationstyp till delprestation samt definiera studiepoäng.

Att spara bedömningen
Om bedömningen är färdig, klicka till slut på knappen Lås värderingen. Examinarium frågar ännu ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Bekräfta genom att klicka OK.
Studeranden får automatiskt ett meddelande om att bedömningen är gjord. Studerandena ser uppgifterna om bedömningen i systemet.
Om prestationen är angiven som en helhetsprestation skickas bedömningen automatiskt till Oodi för registrering efter att du låst den.

Delprestationer
I fråga om tentamensprestationer som angetts som delprestationer samlar läraren ihop delprestationerna och skickar helhetsvitsordet till registreringen eller registrerar den själv direkt i Oodi.
Om bedömningen inte är klar klickar du på Spara-knappen och slutför bedömningen senare.

Efter bedömningen
Bedömda tentamensprestationer sparas i Examinarium i 12 månader. Därefter arkiveras svaren dvs. de försvinner ur systemet. 
Om du behöver svar och uppgifter om vitsord efter detta måste du själv spara svaren och bedömningarna.

Vitsordsfördelning
Det skapas inte automatiskt en vitsordsfördelning på kurssidan efter Examinarium-tentamina. För de låsta bedömningarna får du en vitsordsfördelning i Excel via fliken Prestationer (välj prestationer och klicka på ”Skapa en rapport av valda prestationer (.xlsx)”.). Det faller sig naturligt att publicera vitsordsfördelningen till exempel vid tentamensperiodens slut eller i fråga om långa tentamina när terminen avslutas. Du kan publicera vitsordsfördelningen så att studerandena ser den till exempel på kurssidan.

Mer avancerade bedömningsfunktioner
•    Prestationer enligt frågorna: möjligheten att poängsätta alla svar på samma essäfråga på en gång. Anvisning på konsortiets instruktionssida.
•    Snabb bedömning: tentatorn kan bestämma slutvitsordet för flera prestationer på en gång. Lämpar sig för tentamina där alla svaren har poängsatts automatiskt (i flervals- eller fyll i luckorna-uppgifter), frågespecifikt (essäer) eller av bedömaren. Anvisning på konsortiets instruktionssida.
•   Automatisk bedömning Om tentamen endast innehåller frågor som bedöms automatiskt (flervals- eller fyll-i-luckorna-uppgifter), kan man definiera procentgränser för vitsorden, varvid Examinarium ger studerandena ett preliminärt vitsord. Det lönar sig att fråga om råd gällande tillämpningen av procentgränser på Oodis vitsordsskalor via adressen opetusteknologia (at) helsinki.fi. Anvisning på konsortiets instruktionssida.

Kontroll av bildupptagning från tentamen

I tentamenslokalerna finns inspelande tentamensövervakning som kan användas för att i efterskott kontrollera tentamenssituationen.
Upptagningen visas endast för tentatorn för tentamen i fråga. För att se upptagningen kontakta adressen opetusteknologia (at) helsinki.fi inom en månad från tentamensdagen

Oodi-instruktioner

Varje tentamen ska länkas till en studieperiod i Oodi.
Från Oodi skickas automatiskt för tentamen:
•    studieperiodens namn och kod
•    vitsordskala
•    studiepoäng (tentatorn kan byta ut i bedömningsskedet)
För att studeranden ska kunna boka en tentamensplats i en tentamenslokal för en allmän Examinarium-tentamen ska han eller hon ha anmält sig i Oodi för undervisningshändelsen för studieperioden i fråga.
Då tentamenstid bokas i Examinarium godkänns studerandens Oodi-anmälningar för de undervisningshändelser som är i kraft eller som börjar i framtiden.

Har undervisningshändelsen skapats i Optime?
Se anvisningar om Optime-instruktioner.
Om man skapar en egen undervisningshänselse för en tentamen som görs i Examinarium, väljs som typ ”Examinarium (tentamensakvarium)”.
Tills vidare räcker det om studeranden har en anmälan till vilken som helst undervisningshändelse (som är giltig) under studieperioden.

Ogjorda tentamina och omtagningar
I fråga om ogjorda tentamina och omtagningar kan undervisningshändelsens längd förlängas tills att tentamina är över. Alternativt kan man skapa en eget undervisningshänselse för ogjorda tentamina/omtagningar.
Sättet att göra tentamen ska nämnas i Oodi. I undervisningshändelsens fält Suoritustavat tentamina läggs till följande text:
Prestationssättet är Examinarium-tentamen. Anmäl dig först till undervisningshändelsen i WebOodi. Boka därefter en tentamenstid- och plats i Examinarium: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa
Studieformen är tentamen i Examinarium. Anmäl dig först till undervisningshändelsen i WebOodi. Boka sedan tid och plats för tentamen i Examinarium: https://studies.helsinki.fi/instruktioner/artikel/att-tenta-i-examinarium-tentakvariet 
Study method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: https://studies.helsinki.fi/instructions/article/taking-exams-examinarium-electronic-exam-rooms 

Personlig tentamen
Om det är fråga om en personlig tentamen (tentamen görs separat för varje studerande) ska studeranden ha loggat in på adressen https://examinarium.helsinki.fi så att han eller hon ska kunna definieras som deltagare i tentamen. Det lönar sig att instruera studeranden i Oodi att logga in i Examinarium och därefter kontakta tentatorn (så att han eller hon kan göra tentamen för studeranden). För att skriva en personlig tentamen krävs ingen anmälan via Oodi, kontrollera alltså att studeranden har rätt att avlägga studieavsnittet i fråga.

De låsta bedömningarna som registrerats som helhetsprestationer överförs direkt till Oodi för registrering. Om en tentamensprestation har registrerats som en delprestation samlar läraren ihop delprestationerna och skickar helhetsvitsordet till registret eller registrerar det själv direkt i Oodi.

Tentamensbesök

I Examinarium finns möjlighet till tentamensbesök. Detta innebär att tentamina som har skapats i systemet kan genomföras av våra studenter även i andra högskolors EXAM-tentamenslokaler (där det finns möjlighet till tentamensbesök).

För tentatorerna ser tentamina lika ut i systemet oberoende av om de har avlagts i en annan högskolas eller HU:s tentamenslokaler. Om en tentamen kräver viss programvara kan tentamen eventuellt inte avläggas i andra högskolors lokaler. Därför ska krav på programvara, ritplattor eller databasen Finlex uppges i basuppgifterna om tentamen, i fältet “Instruktioner som visas för studerande vid bokning”. 

Så påverkar krav på programvara tentamensbesök:

  • No Finlex: Ingen inverkan. Studenterna kan avlägga tentamen som tentamensbesök.
  • Finlex: Finns tillgängligt endast i K113 i Alexandria. Tentamen kan inte avläggas som tentamensbesök.
  • No Matlab, Geogebra etc.: Programmen kan vara tillgängliga i vissa tentamenslokaler. Specificera programvarorna i de anvisningar som syns när studenten bokar tentamen. Studenten ska i uppgifterna om högskolans lokal kontrollera att programmen inte finns tillgängliga.
  • Matlab, Geogebra, Marvin Suite, Origin, R, R Studio: En del av programvarorna kan vara tillgängliga i vissa tentamenslokaler. Specificera programvarorna i de anvisningar som syns när studenten bokar tentamen. Studenten ska i uppgifterna om högskolans lokal kontrollera att programmet finns tillgängligt.
  • Drawing table: Kan finnas tillgängligt i vissa tentamenslokaler. Specificera kravet på ritplatta i de uppgifter som syns när studenten bokar tentamen. Studenten ska i uppgifterna om högskolans lokal kontrollera att det finns möjlighet att använda ritplatta i lokalen.

Tentamensbesöket är nu inne i en testfas då vi samlar in respons och utvecklar praxis. Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter.

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.