Arviointiin tyytymätön opiskelija ja oikaisumenettely

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoonsa arvostelupäätöksen perustelut. Täältä löydät ohjeet miten toimia, jos opiskelija vaatii arvosanansa oikaisua tai tietoa arvostelun perusteista.

Opintosuorituksen arvioinnin perusteleminen

Opiskelijalla on oikeus saada tietoonsa arvostelupäätöksen perustelut. Parhaimmillaan sekä arviointiperusteiden avaaminen opetussuunnitelmassa että arvioinnin yhteydessä annettava palaute auttavat opiskelijaa

 • oppimaan ja tunnistamaan osaamisensa kehittämiskohtia
 • ymmärtämään ja hyväksymään arvioinnin perusteita
 • havaitsemaan arvioinnissa mahdollisesti sattuneet virheet.

Opettaja voi antaa arviointiperusteet tiedoksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointiperusteet tai tieto arvosteluperusteiden saamisesta annetaan viimeistään tulosten julkistamisen yhteydessä. Suuren osallistujamäärän tenteissä yhteispalaute tentistä on mielekäs perustelutapa, ja toisaalta seminaarityöstä tai esseesuorituksesta tietoa arvosteluperusteista voi olla järkevä antaa yksilöpalautteena esimerkiksi sähköpostitse tai Moodlen välityksellä. Tärkeintä on, että opiskelijalla on tieto vähintään siitä, miten ja milloin hän voi saada tiedon arvosteluperusteiden soveltamisesta hänen opintosuoritukseensa.

Arviointiin tyytymätön opiskelija ja oikaisumenettelyt

Opiskelija voi olla tyytymätön opintosuorituksensa arviointiin. Kun opiskelija ilmaisee tyytymättömyytensä pyytämällä oikaisua tai muutoin tietoa arvostelun perusteista, hänellä on oikeus saada vastaus pyyntöönsä. Opiskelijalle annetaan vastaus hänen vaatimukseensa arvostelun muuttamisesta ja tarvittaessa lisätietoa arvostelun perusteista. Jos opettaja on nähnyt vaivaa perusteluiden laatimiseen arvioinnin ensivaiheessa, vähentää se tarvetta oikaisun vaatimiseen ja helpottaa oikaisupyynnön johdosta annettavan päätöksen laatimista. Opettajalle osoitettavan oikaisupyynnön määräaika on 14 päivää siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada tieto arvosteluperusteista.

Opiskelijan oikaisupyyntö on opettajalle tilaisuus tarkistaa, ettei arvioinnissa ole käynyt virheitä. Mahdolliset virheet arvioinnissa tai rekisteröinnissä korjataan, huolehtien samalla myös opiskelijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Opettajan ei tarvitse yksinomaan opiskelijan vaatimuksesta muuttaa tai laskea hyväksyttävän suorituksen vaatimuksia tai kohdella oikaisua vaatinutta opiskelijaa muista poikkeavasti. Jos opettajan mielestä arvostelun oikaisemiselle ei ole perusteita, opiskelijalle annetaan hänen oikaisupyyntöönsä kielteinen päätös perusteluineen. Vaikka opettaja ei katso arvostelun oikaisemisen olevan perusteltua, opiskelijan oikeuteen hakea oikaisua ja saada tietoa arvosteluperusteista tulee suhtautua myönteisesti. Usein lisätieto arviointiperusteista ja rakentava kommunikaatio johtaa siihen, että opiskelija tyytyy annettuun arvosteluun.

 
Opintosuorituksen arvioinnin perusteleminen
 

Oikaisuvaatimusosoitus

Kielteiseen päätökseen opiskelijalle liitetään tieto jatko-oikaisumahdollisuudesta yliopiston oikeusturvalautakunnalle. Tämä oikaisuvaatimusosoitus ilmaistaan esimerkiksi: ”Voit pyytää oikaisua tähän päätökseen Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö jätetään yliopiston kirjaamoon, tai sähköpostitse osoitteeseen hy-arkki@helsinki.fi tai Porthania PL 4 (postiosoite Kirjaamo ja arkisto, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto). Oikeusturvalautakunnalle osoitetussa oikaisupyynnössä on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan."

Oikaisupyynnön käsittely yliopiston oikeusturvalautakunnassa

Saatuaan opiskelijan oikaisupyynnön käsiteltäväkseen, oikeusturvalautakunnan esittelijä pyytää arvioinnin suorittaneen opettajan vastinetta oikaisupyynnössä esitettyihin vaatimuksiin ja tarvittavaa lisätietoa oikaisupyynnön käsittelemiseksi. Tyypillisesti oikeusturvalautakunnan käsittelyä varten tarvitaan opettajan lausunnon lisäksi opiskelijan opintosuoritus kuten tenttivastaus tai esseeteksti sekä tietoa opintojakson ohjeistuksesta ja arvosteluperusteista.

Oikeusturvalautakunta arvioi opettajan arvostelupäätöstä mm. yliopistolain ja yliopiston määräysten valossa (linkki tulossa) samoin kuin suhteessa opetussuunnitelmaan ja opiskelijalle annettuun ohjeistukseen. Oikeusturvalautakunnalta ei kuitenkaan voi hakea oikaisua tiedekuntaneuvoston hyväksymään opetussuunnitelmaan. Tiedekuntaneuvostolla on oikeus opetuksen osaamistavoitteiden määrittelyyn sekä arviointitavoista päättämiseen. Opetussuunnitelmaan ei myöskään voi hakea muutosta valittamalla siitä tuomioistuimeen.

Oikeusturvalautakunta voi hylätä tai hyväksyä oikaisupyynnön. Jos oikaisupyyntö hylätään, jää opettajan arviointipäätös voimaan. Jos oikaisupyyntö hyväksytään, palautetaan arviointipäätös arvioinnin suorittavan opettajan tehtäväksi.

Oikeusturvalautakunnan tehtävät ja yhteystiedot

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on

 • käsitellä opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemispäätöksiä sekä lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelua koskevat oikaisupyynnöt,
 • seurata tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen ratkaisuja tiedekunnissa opiskelijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi,
 • tehdä aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseksi,
 • antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä, sekä
 • käsitellä muita sellaisia opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä, joiden käsittely ei yliopistolain tai johtosäännön nojalla ole yliopiston muiden hallintoelinten tehtävä.

Oikeusturvalautakunnalle osoitettu posti toimitetaan yliopiston kirjaamoon,

 • Kirjaamo ja arkisto, Porthania PL 4 (Yliopistonkatu 3, 3.krs)  
 • Postiosoite: Kirjaamo ja arkisto, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto)
 • tai sähköisesti osoitteeseen hy-arkki(at)helsinki.fi