Arviointikriteerit ja -perusteet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Oppimisen arvioinnin tulee perustua arviointikriteereihin. Käytettävä arviointiasteikko ja arviointiperusteet tulee kuvata opetussuunnitelmassa, joten muistathan huolehtia opastekstiä laatiessasi, että opiskelijalle annetaan siinä arviointiperusteista riittävästi tietoa. 

Arviointikriteerit

Opiskelija saa arvosanan oman suorituksensa perusteella, eikä arvosana ole riippuvainen muiden opiskelijoiden suorituksista. Opiskelijan osaamista verrataan arviointikriteereihin ja osaamistavoitteisiin, mikä edellyttää arviointikriteerien laatimista kurssille, jossa määritellään eri arvosanoja vastaava osaaminen.

Arviointimenetelmien ja -kriteerien suunnittelun peruslähtökohtina ovat oppimiselle ja osaamiselle asetetut osaamistavoitteet. Onnistunut arviointi kohdistuu siihen, mitä opiskelijan halutaan oppivan ja osaavan eli siihen, miten oppiminen näkyy opiskelijan suorituksissa.

Yliopiston koulutuksen laadun vastuunjaon mukaan opettaja vastaa opetustilanteen laadusta ja osaamisen arvioinnista osana opetustehtävää.

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava:

  • 5 = erinomainen
  • 4 = kiitettävä
  • 3 = hyvä
  • 2 = tyydyttävä
  • 1 = välttävä
  • 0 = hylätty

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan päättää, että määrättyjen opintosuoritusten arvostelussa voidaan käyttää arvosanoja hyväksytty - hylätty.

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito arvostellaan arvosanoilla hyvä taito, tyydyttävä taito ja hylätty. Kielikeskuksen muiden opintosuoritusten arvostelussa käytetään arvosanoja hyväksytty-hylätty.

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielman arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5. Tätä asteikkoa käytetään arvosteltaessa 1.8.2017 alkavien koulutusohjelmien tutkielmia, joiden laajuus on 30/20 op. Aiempien tutkintovaatimusten mukaisia tutkielmia, joiden laajuus on 40/20 op, arvosteltaessa käytetään aiemmin käytössä ollutta asteikkoa.

Väitöstutkimuksen ja lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään arvosanoja kiittäen hyväksytty, hyväksytty ja hylätty.

Arvosteluperusteet

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Tutustuthan arviointia ja kuulustelun tuloksien ilmoittamista koskeviin määräyksiin.