Arvosanat, arviointi ja arvosteluperusteet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Arvosana-asteikot

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava:

  • 5 = erinomainen
  • 4 = kiitettävä
  • 3 = hyvä
  • 2 = tyydyttävä
  • 1 = välttävä
  • 0 = hylätty

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan päättää, että määrättyjen opintosuoritusten arvioinnissa voidaan käyttää arvosanoja hyväksytty - hylätty.

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan arvosanoilla hyvä taito, tyydyttävä taito ja hylätty. Kielikeskuksen muiden opintosuoritusten arvioinnissa käytetään arvosanoja hyväksytty - hylätty.

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielman arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5. Tätä asteikkoa käytetään arvioitaessa maisteriohjelmien tutkielmia, joiden laajuus on 30/20 op. Arvioitaessa aiempien tutkintovaatimusten mukaisia ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmia, joiden laajuus on 40/20 op, käytetään aiemmin käytössä ollutta asteikkoa.

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy siihen käytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaan. Opintokokonaisuuden arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0–5. Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0–5, opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan hyväksytty.

Yleensä opintokokonaisuudet koostetaan ja niiden arvosanat kirjataan samalla, kun opiskelija jättää Sisussa valmistumispyynnön.

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen arvioinnissa käytetään arvosanoja kiittäen hyväksytty, hyväksytty ja hylätty.

Arviointi ja osaamisperustainen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa tulee kuvata opintojakson arvioinnissa käytettävät arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosana-asteikko. Opetussuunnitelman opintojaksojen kuvaustekstejä laadittaessa on syytä pitää huolta siitä, opiskelijoilla on riittävästi tietoa arviointikriteereistä eli eri arvosanoja vastaavasta osaamisesta.

Arviointimenetelmien ja -kriteerien suunnittelun peruslähtökohtina ovat oppimiselle ja osaamiselle asetetut osaamistavoitteet. Onnistunut arviointi kohdistuu siihen, mitä opiskelijan halutaan oppivan ja osaavan eli siihen, miten oppiminen näkyy opiskelijan suorituksissa.

Opiskelijan suoritus arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa ilmoitettuihin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, eikä annettava arvosana ole riippuvainen muiden opiskelijoiden suorituksista.

Opintosuoritusten arvioinnissa on opiskelijoita aina kohdeltava yhdenvertaisesti.

Yliopiston koulutuksen laadun vastuunjaon mukaan opettaja vastaa opetustilanteen laadusta ja osaamisen arvioinnista osana opetustehtävää.

Arvosteluperusteet

Arvosteluperusteilla tarkoitetaan niitä kriteerejä, joiden perusteella opettaja arvioi opiskelijan osaamista kuulustelussa. Arvosteluperusteet liittyvät kiinteästi opetussuunnitelmassa päätettyihin opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Mallivastaukset ovat yksi arvosteluperusteiden muoto.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteista ja niiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Tutustuthan arviointia ja kuulustelun tuloksien ilmoittamista koskeviin määräyksiin.