Vitsord, bedömning och bedömningsgrunder

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Vitsordsskalor

I bedömningen av studieprestationer används skalan 0–5, där vitsordens betydelse är följande:

  • 5 = utmärkt
  • 4 = berömlig
  • 3 = god
  • 2 = nöjaktig
  • 1 = försvarlig
  • 0 = underkänd

I utbildningsprogrammets undervisningsplan kan det bestämmas att det i bedömningen av vissa studieprestationer kan användas vitsorden godkänd–underkänd.

Skriftliga och muntliga kunskaper i det andra inhemska språket bedöms med vitsorden ”goda kunskaper”, ”nöjaktiga kunskaper” och ”underkänd”. I bedömningen av andra studieprestationer vid Språkcentrum används vitsorden godkänd–underkänd.

I bedömningen av avhandlingar för lägre och högre högskoleexamen används skalan 0–5. Denna skala används i bedömningen av magisteravhandlingar, vars omfattning är 30/20 sp. I bedömningen av de avhandlingar för högre högskoleexamen som följer de tidigare examensfordringarna och vars omfattning är 40/20 sp används den skala som användes tidigare.

Vitsordet för en studiehelhet bestäms på basis av vitsorden för de studieavsnitt som ingår i studiehelheten så att varje studieavsnitt viktas enligt antalet studiepoäng. När vitsordet för en studiehelhet räknas ut beaktas endast studieavsnitt som har bedömts med skalan 0–5. Om över hälften av studiehelhetens studiepoäng har bedömts på annat sätt än med skalan 0–5, får studiehelheten vitsordet ”godkänd”.

I allmänhet sammanställs studiehelheterna och deras vitsord registreras i samband med att studenten lämnar in en ansökan om utexaminering i Sisu.

I bedömningen av doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar används vitsorden ”med beröm godkänd”, ”godkänd” och ”underkänd”.

Bedömning och kompetensbaserad undervisningsplan

I undervisningsplanen ska det anges vilka bedömningsmetoder och bedömningskriterier och vilken vitsordsskala som tillämpas vid bedömningen av ett studieavsnitt. Vid utarbetandet av beskrivningstexter för studieavsnitten i undervisningsplanen finns det skäl att se till att studenterna får tillräcklig information om bedömningskriterierna dvs. vilka kunskaper som motsvarar vilka vitsord.

Vid planeringen av metoderna och kriterierna för bedömning utgår vi från lärande- och kompetensmålen. En lyckad bedömning är inriktad på vad studenten ska lära sig och kunna, dvs. på hur lärandet syns i studentens prestationer.

Studentens prestation bedöms i förhållande till de kunskapsmål och bedömningskriterier som anges i undervisningsplanen, och vitsordet är inte beroende av andra studenters prestationer.

Vid bedömningen av studieprestationerna ska studenterna alltid behandlas lika.

Enligt universitetets ansvarsfördelning i fråga om utbildningens kvalitet ingår det i lärarens undervisningsuppdrag att ansvara för kvaliteten på undervisningssituationen och bedömningen av kunskaperna.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder är de kriterier som ligger till grund för lärarens bedömning av studentens kunskaper i tentamen. Bedömningsgrunderna är nära knutna till studieavsnittens kunskapsmål, som anges i undervisningsplanen. Modellsvar är en form av bedömningsgrunder.

Studenten har rätt att få veta bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats på hens studieprestation. Bekanta dig med bestämmelserna som gäller bedömning och publicering av tentamensresultat.