Avoin opetus ja tekijänoikeudet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Tästä ohjeesta löydät tietoa opettajan tekijänoikeuksista ja niistä sopimisesta sekä oppimateriaalien avoimuudesta ja aineistojen käyttämisestä. 

Mitä tekijänoikeuksista kannattaa pitää mielessä?

 • Opettajalla on pääsääntöisesti tekijänoikeus laatimiinsa tyypillisiin oppimateriaaleihin. Tekijänoikeus ja opetusmateriaalin käyttö omassa työssä tai muualla ei edellytä erityisiä toimenpiteitä.
 • Liitettäessä muiden laatimia materiaaleja (kuvia, tekstejä, videoita ym.) omaan opetusmateriaaliin, on huolehdittava että ei samalla rikota materiaalin tekijän oikeuksia. Tarvittaessa pyydetään tekijältä materiaalin käyttöön lupa kirjallisesti.
 • Opetusyhteistyössä ja digitaalisia oppimateriaaleja laadittaessa voi olla tarpeen sopia tekijänoikeuksista ja niiden jakautumisesta etukäteen.
 • Opetusta varten on sekä tekijänoikeuslaista löytyvä oikeus että Kopioston ja korkeakoulujen välillä tehty sopimus, jotka mahdollistavat tekijänoikeuden alaisten materiaalien käytön opetustarkoitukseen.
 • Yliopiston tavoitteena on avoimen tieteen lisäksi avoin opetus, jota opetusmateriaalien avoin jakaminen edistää. Selkein tapa edistää avoimuutta on opetusmateriaalien lisenssimerkintä.
 • Opiskelijat tarvitsevat ohjausta myös tekijänoikeuskysymyksissä (hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen).

Opettajan tekijänoikeus ja siitä sopiminen

Yliopiston opettajalla on lähtökohtaisesti tekijänoikeus laatimaansa oppimateriaaliin. Tekijänoikeuden piirissä ovat yleensä esimerkiksi erilaiset kalvosarjat ja opetusvideot samoin kuin opetuskäyttöön laaditut tekstit. Myös erilaiset harjoitus- ja oppimistehtävät, jotka ovat luovan ilmaisun omaperäisiä tuloksia, voivat olla tekijänoikeuden piirissä. Tekijänoikeus suojaa kirjallisia ja kuvallisia esityksiä ja tuloksia, mutta ei sen sijaan ideoita esimerkiksi kurssin rakenteesta tai toteuttamistavoista tai opetussuunnitelmatekstiä (opinto-opaskuvaus) taikka kurssimateriaalin sisältämiä tietoja tai ideoita sellaisenaan. Lähtökohtaisesti opettajan laatimat tenttikysymykset eivät ole sellaisia teoksia, joita tekijänoikeussuoja koskisi.

Tekijänoikeussuojan saaminen opetusmateriaalille edellyttää siis, että se on tekijänsä luovan ilmaisun omaperäinen tulos. Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuodesta.

Koska tekijänoikeus on opettajalla eikä yliopistolla, kannattaa opettajan olla tietoinen niin omista oikeuksista kuin vastuistaan tekijänoikeuksien osalta: yliopisto ei voi tehdä asianomistajan puolesta ilmoitusta tekijänoikeusrikoksesta tai poistaa tekijänoikeuden haltijan sopimuksia, vaikka niissä olisi hänen tai hänen työnsä kannalta epätarkoituksenmukaisia tekijänoikeusehtoja.

Tekijänoikeus tarkoittaa, että opettajan laatimaasi tekijänoikeuden alaista teosta ei saa kopioida, levittää, käyttää tai liittää muuhun aineistoon ilman suostumustasi. Tekijällä on siis yksinomainen oikeus:

 • päättää teoksen kappaleiden valmistamisesta;
 • päättää teoksen saattamisesta yleisön saataviin ja sen julkisesta esittämisestä;
 • päättää teoksen muuttamisesta ja
 • myydä tai muuten luovuttaa tekijänoikeuksia tai osia siitä.

Tekijänoikeuden haltija voi varsin vapaasti luopua tekijänoikeudestaan tai osasta siitä sopimalla asiasta. Tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain ja ilman korvausta tai korvausta vastaan. Se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa muuttaa teosta tai luovuttaa oikeutta toiselle, ellei tästäkin ole oppimateriaalin laatijan kanssa sovittu.

Tilanteessa, jossa opettaja käyttää itse laatimiaan oppimateriaaleja työssään tai esimerkiksi asiantuntijakoulutuksessa, ei tekijänoikeuksista ole tarpeen sopia erikseen. Silloin, kun opetusmateriaalia laaditaan yhdessä, sitä laaditaan opetusyhteisyössä käytettäväksi muidenkin toimesta, tai kun laaditaan digitaalista ja laajemmin hyödynnettävää oppimateriaalia, on tekijänoikeuksista sopimisen tarvetta hyvä harkita. Erityisesti on tärkeää sopia tekijänoikeuksista tai oppimateriaalin käyttöoikeuden kohtuullisesta korvaamisesta tilanteessa, jossa määräaikaisessa työsuhteessa oleva opettaja laatii oppimateriaalia kurssille pitkäaikaiseen käyttöön. Jos opettaja käyttää opetusmateriaalissaan muiden teoksia, on hänen itse huolehdittava tarvittavien lupien hankkimisesta.

Tekijänoikeuksista sovittaessa voidaan käyttää sopimuspohjia (linkki tulossa).

Oppimateriaalien avoimuus

Helsingin yliopisto pitää avoimen tieteen ohella oppimateriaalien ja opetuksen avoimuutta tärkeänä. Koulutuksessa kehitetään toimintamuotoja, joissa yliopiston opetus ja koulutusmateriaalit ovat kansalaisten saatavilla ja elinikäisen oppimisen tukena esimerkiksi MOOC-kurssien ja avointen videomateriaalien välityksellä. Laadukkaan oppimateriaalin avulla voidaan välittää tietoa myös yliopiston tutkimuksesta yhteiskunnan käyttöön.

Oppimateriaalien yhteiskäyttö ja jakaminen ovat keinoja toteuttaa ja edistää koulutusohjelmien ja opettajien yhteistyötä tieteenalojen ja oppisuuntien välillä.

Opettajana voit edistää laatimiesi oppimateriaalien avoimuutta ja käytettävyyttä erityisesti lisensoinnin avulla. Perustietoa lisensseistä, lisenssimerkintöjen lisäämisestä ja avoimesta julkaisemisesta löydät kirjaston Avoimen julkaisemisen oppaasta sekä Tekijänoikeus ja lisenssit -sivustolta. Voit myös helpottaa laatimasi oppimateriaalin käyttöä merkitsemällä selvästi, miten kanssasi voidaan sopia aineiston käytöstä ja muokkaamisesta. Tiedekunnassasi ja oppiaineessasi voi olla myös muita toimivia käytäntöjä oppimateriaalien yhteiskäytön tueksi.

Huomaathan, että Moodlen kautta tulisi oppimateriaaleihin antaa pääsy muille opettajillekin lähtökohtaisesti siten, ettei kurssin opiskelijoiden opintosuorituksiin ja oppimistehtäviin ole pääsyä sellaisilla henkilöillä, jotka eivät osallistu niiden arviointiin (opettajan tietosuojaohje).

Tutustu myös Helsingin yliopiston kirjaston Avoin oppiminen -sivustoon! Helsingin yliopiston kirjaston tarjoamia palveluita, tukea ja neuvontaa yliopiston opetustyöhön löydät lisäksi kirjaston Opetuksen tuki -oppaasta.

Muiden tekijänoikeudet

Opetustyössä ja laadittaessa oppimateriaaleja opettajalle voi tulla vastaan kysymyksiä muiden tekijänoikeuksista. Opetusmateriaaleja laadittaessa on samaan tapaan kuin tutkimusjulkaisuja tehtäessä huolehdittava siitä, että

 • käytettäviin lähteisiin ja tekijään viitataan asianmukaisesti
 • suorien sitaattien käyttämiselle on hyväksyttävä tarkoitus (hyväksyttyjä tarkoituksia sitaatin käyttämiselle ovat havainnollistaminen, selkeyttäminen ja taustoittaminen)
 • muiden laatimien teosten tai opetusmateriaalien kuten kuvien, power pointkalvojen, youtube-videoiden, opetuskäyttöön haluttavien julkaisujen tai niiden osien käyttöön on tekijänoikeuden haltijan suostumus/sopimus TAI käytön salliva lisenssi TAI että käyttö perustuu Kopioston sopimukseen opetuskäytöstä

Suostumus tekijänoikeuden alaisen aineiston käytöstä hankitaan etukäteen tekijältä. Käytöstä voidaan sopia esimerkiksi sähköpostitse, jolloin sähköpostit säilytetään. Sovittaessa on hyvä tuoda esiin, millä tavoin ja minkä kokoiselle opiskelijajoukolle ja minkä ajan materiaali on käytössä. Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus vaatia kohtuullinen korvaus materiaalin käytöstä, mutta usein opetuskäytöstä sovittaessa korvauksia ei pidetä tarpeellisena vaatia.

Opiskelijalla on tekijänoikeus omiin teksteihinsä ja tuotoksiinsa, myös sellaisiin, jotka on laadittu kursseilla opettajan antamien tehtävänantojen perusteella. Niinpä myös opiskelijalta pyydetään suostumus, jos hänen opintosuoritustaan halutaan käyttää esimerkiksi opetuksessa tai esimerkkinä.

Lisensoitujen aineistojen hyödyntäminen on turvallista. Toimiva käytäntö on esimerkiksi verkkomateriaaleja hyödynnettäessä, että hakutoiminnoilla rajataan haettavat aineistot ainoastaan avoimella lisenssillä jaettuihin materiaaleihin. Täältä löydätä hyviä vinkkejä.

Opetuskäyttöön on lainsäädäntöön ja sopimukseen perustuva laajempi käyttöoikeus. Kopiosto on sopimalla korkeakoulujen edustajien kanssa helpottanut tekijänoikeuksien alaisten aineistojen opetuskäyttöä sallimalla laajemman julkaisujen ja teosten kopioinnin opetuskäyttöön. Tällöinkin on tekijään ja lähteeseen viitattava asianmukaisesti.

Katso täältä, millaisen käytön sopimus kattaa.

Katso täältä, kuinka paljon saat kopioida yhden kurssin aikana.

Ja tarkista vielä täältä, mitä korkeakoulujen kopiointilupa ei koske.

Tekijänoikeuslaissa on todettu, että lisäksi opetustoiminnassa saa äänen tai kuvan suoran talteen ottamisen avulla valmistaa kappaleita opettajan tai oppilaan esittämästä julkistetusta teoksesta opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi. Siten valmistettua kappaletta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Digitaaliset oppimateriaalit, verkkoympäristö ja tekijänoikeudet

Verkko-opetus ja opetuksen videointi

Kopioston lupaan perustuen opettaja saa koota suljetulle kurssialustalle kurssimateriaalia kopioimalla ja skannaamalla koti- ja ulkomaisia tieteellisiä artikkeleita ja otteita eri julkaisuista.

Kopioston kopiointiluvalla opettaja saa myös muokata tai muunnella teksti- ja kuvamateriaalia vähäisessä määrässä jonkin opetettavan asian havainnollistamiseksi. Esimerkiksi opetustilanteessa voidaan harjoitella tekstin kääntämistä toiselle kielelle tai kuvankäsittelyä tai liittää kuvaan tai tekstiin korostus- tai huomiomerkkejä havainnollistamaan opetettavaa asiaa. Materiaalia muokattaessa tulee kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia. Muuntelu- ja käännösoikeus ei koske sävellysteoksia eikä kustannettua oppimateriaalia. Muokattua materiaalia ei saa jakaa verkossa

Opetustilanteesta ja luennosta saat tehdä tallenteen ja tallentaa sille myös opetustilanteessa näyttämäsi teokset, esimerkiksi näyttämäsi otteet kirjoista. Tallenteen saat välittää videokuvana toiseen tilaan tai laittaa kurssille osallistuvien opiskelijoiden saataville suljetulle kurssialustalle.

Verkkoaineistojen käyttäminen

Vaikka aineistoa on vapaasti saatavilla verkossa, ei sitä välttämättä saa käyttää millä tavalla tahansa. Verkossa oleva aineisto on useimmiten tekijänoikeuden alaista. Aineiston saatavuuden rajoittaminen verkossa salasanalla ei tee käytöstä sallittavampaa eli vaikka lisäisit materiaalia rajatulle opiskelijajoukolle Moodlessa, voit loukata tekijänoikeuksia.

Toimi verkkoaineistoja käyttäessäsi seuraavasti:

 • Tutustu lisensseihin ja käytä ensi sijassa avoimesti lisensoituja aineistoja.
 • Tarkista verkkosivuilta, onko sivuilla käyttöoikeusehtoja. Jos käyttöoikeusehtoja ei ole, on mietittävä, mitä säännöksiä aineistoon tulee soveltaa.
 • Jos aineistoon voidaan soveltaa Suomen tekijänoikeuslakia, voidaan noudattaa tässä ohjeessa kuvattuja oikeuksia ja Kopioston kanssa tehtyä sopimusta opetuskäytöstä.
 • Jos aineistoon ei voida soveltaa Suomen tekijänoikeuslakia, on joko selvitettävä aineistoon soveltuvasta laista, saako ja miten aineistoa käyttää tai pyydettävä lupa aineiston käyttämiseen tekijältä. Sopimuslisenssejä myöntäviltä edunvalvontaorganisaatioilta voi myös tarkistaa, onko muissa maissa tuotettu aineisto käytettävissä sovittujen lisenssien mukaisesti.

Vastuu lupien hankkimisesta on sillä, joka ottaa verkosta materiaalia osaksi omaa aineistoaan. Tekijällä on kuitenkin oikeus kohdistaa vaatimuksensa omien oikeuksiensa loukkaamisen osalta ketä tahansa käyttäjää kohtaan.

Sivuja linkitettäessä voidaan pitää sallittuna suoraa linkkiä, jolla siirrytään toisille sivuille. Muunlaisten linkkien käyttäminen on ongelmallista. Hyvä tapa on kysyä aina sivustojen ylläpitäjältä lupa linkittämiseen ja lupaa on syytä kysyä varsinkin silloin, jos olet ajatellut käyttää muuta kuin suoraan toisen sivuille ohjautuvaa linkkiä. Moodleen ei kannata siis ladata sivustoja tai materiaaleja, vaan mahdollisuuksien mukaan ohjata kurssin opiskelijat linkin avulla alkuperäisen verkkolähteen käyttöön.

Opiskelijan ohjaaminen tekijänoikeuskysymyksissä

Opiskelijan ohjaaminen tekijänoikeuksien kunnioittamiseen voi olla tarpeen kaikilla opintojaksoilla, joissa opiskelija laatii kirjallisia tekstejä ja kuvallisia tai sähköisiä esityksiä. Useimmiten riittää perustietojen antaminen sekä ohjeistaminen hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen sekä vilpin ja plagioinnin välttämiseen. Avoimeen julkaisemiseen ja lisensointiin on hyvä ohjeistaa ja kannustaa myös. Ohjeistus on tarkoituksenmukaista liittää kurssin yleisiin ohjeisiin. Moodlealustalla ja kurssisivuilla voi muistuttaa opetusmateriaalien tekijänoikeuksista tai antaa tietoa opetusmateriaalien avoimesta käytöstä sekä muiden opiskelijoiden oikeudesta omiin opintosuorituksiinsa. Jos opiskelija itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ottaa kopioita omaa yksityistä käyttöä ja opiskelua varten, on kyse yksityiskäytöstä, joka on tekijänoikeuslainkin mukaan sallittua.

Opetustilaisuuksien videoiminen opiskelijan toimesta voi helposti johtaa sekä tekijänoikeuden suojaamien opetusmateriaalien ja esitysten luvattomaan levittämiseen sekä läsnäolijoiden yksityisyyden suojan loukkaamiseen, joten videointia ei tulisi tehdä ilman kaikkien suostumusta.

Opiskelijoita voi ohjata tutustumaan tekijänoikeuden perusasioihin esimerkiksi Kopioston tuottaman itseopiskeluun soveltuvan materiaalin avulla (linkki lisätiedoissa)

Vilppi ja plagiointi

Luvaton lainaaminen ja muunlainen tieteellisen vilpin ja plagioinnin alaan kuuluva laiminlyönti voi olla samalla myös tekijänoikeuden loukkaus. Tutustu vilppiä ja plagiointia koskeviin ohjeisiin täällä ja hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksiin täällä.

Julkaiseminen ja tekijänoikeudet

Tekstin ja kuvan tekijänoikeuden haltija voi sopia sen julkaisemisesta vapaasti. Kustannussopimukset sisältävät yleensä ehtoja tekijänoikeuksien luovuttamisesta tai siirtämisestä. 

Kun teet kustannussopimuksia tai muuten luovutat oikeuksia, muista säilyttää itselläsi sellaiset käyttöoikeudet, että voit käyttää aineistoa tarkoituksenmukaisella tavalla omassa työssäsi yliopistolla. Jos et oikeuksia luovuttaessa pidätä itselläsi riittäviä käyttöoikeuksia, et välttämättä pysty myöhemmin liittämään töitäsi osaksi omaa opetusohjelmaasi ja tutkimustyötäsi. Olisi myös suotavaa, että itsellä pidätetään niin laajat käyttöoikeudet, että aineisto on tarkoituksenmukaisella tavalla käytettävissä koko yliopistossa.

Lisätietoja opetustyöhön liittyvistä tekijänoikeuksista

Yliopisto järjestää opetustyöhön liittyvistä tekijänoikeuksista henkilöstökoulutusta.

Opintoasioiden lakimiehen tavoittaa osoitteesta lakipalvelu-opintoasiat(at)helsinki.fi.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.