Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija ja oikaisumenettely

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Opintosuorituksen arviointi ja arvosteluperusteet

Opiskelijalla on oikeus saada nähtäväksi kirjallinen tai muulla tavalla tallennettu opintosuorituksensa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu hänen opintosuoritukseensa.

Opettajan tulee antaa tieto arvosteluperusteista viimeistään tulosten ilmoittamisen yhteydessä. Opettaja voi antaa arvosteluperusteet tiedoksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkiksi suuren osallistujamäärän tenteistä voidaan antaa yleiset arvosteluperusteet  ja  seminaarityöstä tai esseesuorituksesta yksilölliset perusteet esimerkiksi sähköpostitse tai Moodlen välityksellä. Tärkeintä on, että opiskelijalla on tieto vähintään siitä, miten ja milloin hän voi saada tiedon arvosteluperusteiden soveltamisesta hänen opintosuoritukseensa.

Oikaisupyyntö opettajalle

Jos opiskelija on tyytymätön opintosuorituksensa arviointiin, hänellä on oikeus pyytää siihen oikaisua arvioinnista vastaavalta opettajalta suullisesti tai kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tietoonsa arvioinnin tulokset ja arvosteluperusteiden soveltamisen opintosuoritukseensa.

Opettajan on annettava oikaisupyyntöön perusteltu päätös kohtuullisessa ajassa. Mikäli opiskelija ilmoittaa, ettei tyydy oikaisupyynnön johdosta annettuun vastaukseen, opettajan tulee antaa päätös kirjallisena.

Jos arvioinnissa tai arvioinnin tuloksen tallentamisessa on tapahtunut virhe, opettaja hyväksyy tältä osin oikaisupyynnön ja korjaa virheen tai virheet. Korjaaminen turvaa osaltaan opiskelijoiden yhdenvertaisen  kohtelun.

Opettajan ei pidä yksinomaan opiskelijan vaatimuksesta muuttaa tai laskea hyväksyttävän suorituksen vaatimuksia tai kohdella oikaisua vaatinutta opiskelijaa muista poikkeavasti. Jos opettajan mielestä arvostelun oikaisemiselle ei ole perusteita, opiskelijalle annetaan oikaisupyyntöön kielteinen päätös perusteluineen.

Oikaisuvaatimusosoitus

Kielteiseen päätökseen liitetään tieto jatko-oikaisumahdollisuudesta yliopiston oikeusturvalautakunnalle. Tämä oikaisuvaatimusosoitus ilmaistaan esimerkiksi: ”Voit pyytää oikaisua tähän päätökseen Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö jätetään yliopiston kirjaamoon (postiosoite Kirjaamo ja arkisto, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto) tai sähköpostitse osoitteeseen hy-arkki(at)helsinki.fi. Oikeusturvalautakunnalle osoitetussa oikaisupyynnössä on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan."

Jatko-oikaisupyyntö oikeusturvalautakunnalle

Opiskelijalla on oikeus vaatia oikaisua opettajan oikaisupyynnöstä antamaan päätökseen yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa sitä, kun hän on saanut opettajan päätöksen tietoonsa. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jollei muuta näytetä, opiskelijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä ja päätöksen sisältäneestä sähköpostista kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Lähettämispäivää ei lasketa mukaan.

Oikaisupyynnön käsittely oikeusturvalautakunnassa

Saatuaan opiskelijan oikaisupyynnön käsiteltäväkseen oikeusturvalautakunnan esittelijä pyytää arvioinnin suorittaneen opettajan vastinetta oikaisupyynnössä esitettyihin vaatimuksiin ja tarvittavaa lisätietoa oikaisupyynnön käsittelemiseksi. Tyypillisesti oikeusturvalautakunnan käsittelyä varten tarvitaan opettajan lausunnon lisäksi opiskelijan opintosuoritus kuten tenttivastaus tai esseeteksti. Lisäksi tarvitaan tiedot  siitä, minkälaiset ohjeet opiskelijalle on annettu suorituksen tekemiseen, ja opintosuorituksen arvosteluperusteet.

Kun oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijan oikaisupyyntöä ja siihen liittyvää edellisessä kappaleessa mainittua materiaalia, lautakunta ottaa huomioon mm. yliopistolain ja yliopiston  määräykset samoin kuin opetussuunnitelman. Oikeusturvalautakunnalta ei kuitenkaan voi hakea oikaisua tiedekuntaneuvoston hyväksymään opetussuunnitelmaan. Tiedekuntaneuvostolla on oikeus opetuksen osaamistavoitteiden määrittelyyn sekä arviointitavoista päättämiseen. Opetussuunnitelmaan ei myöskään voi hakea muutosta valittamalla siitä tuomioistuimeen.

Oikeusturvalautakunta voi hylätä tai hyväksyä oikaisupyynnön. Jos oikaisupyyntö hylätään, jää opettajan tekemä arviointi voimaan. Jos oikaisupyyntö hyväksytään, oikeusturvalautakunta palauttaa asian opettajalle opintosuorituksen uudelleenarviointia varten.

Oikeusturvalautakunnan tehtävät ja yhteystiedot

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on

  • käsitellä opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemispäätöksiä sekä lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelua koskevat oikaisupyynnöt,
  • seurata tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen ratkaisuja tiedekunnissa opiskelijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi,
  • tehdä aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseksi,
  • antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä, sekä
  • käsitellä muita sellaisia opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä, joiden käsittely ei yliopistolain tai johtosäännön nojalla ole yliopiston muiden hallintoelinten tehtävä.

Oikeusturvalautakunnalle osoitettu posti toimitetaan yliopiston kirjaamoon,

  • Postiosoite: Kirjaamo ja arkisto, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
  • Sähköpostiosoite hy-arkki(at)helsinki.fi