Opiskelijan uraohjaus ja mentorointi

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Uraohjaus linkittyy opiskelijan tulevaisuuteen orientoitumiseen ja urasuunnittelun teemoihin. Opiskelijoiden urasuunnittelun tuki koulutusohjelmissamme on usein asiantuntijuus- ja työelämäopinnoissa, mutta urasuunnittelun teemoja voidaan hyvin käsitellä myös pienryhmissä tai henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Tulevaisuutta koskevat kysymykset liittyvät opiskelijoilla usein identiteettiin ja asiantuntijuuteen, tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen sekä oman koulutuksen avaamiin työelämämahdollisuuksiin ja -vaihtoehtoihin. Urasuunnittelun kysymyksiä ovat myös muun muassa itselle merkityksellisten asioiden tunnistaminen, valintojen ja suuntautumisten pohtiminen ja itseluottamukseen liittyvät teemat.

Urapalvelut tarjoaa opiskelijoille henkilökohtaista uraohjausta ja työnhaku- ja harjoitteluneuvontaa sekä järjestää työnhaku- ja ura-aiheisia tapahtumia. Uraohjaus voi sisältää keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla pyritään edistämään ohjattavan urataitoja. Uraohjauksen tavoitteena on antaa opiskelijalle työkaluja vastausten selvittämiseen ja selkiyttää ajatuksia yhteisen keskustelun myötä.

Urapalvelujen tuki ja palvelut opiskelijoille

Opiskelijoiden uraohjaus
Opiskelijan voi ohjata uraohjaukseen, jos hän pohtii esim. seuraavia kysymyksiä:

  • omaan työtulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten työelämään liittyviä tavoitteita
  • erilaisia uravaihtoehtoja
  • omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan.

Uraohjaukseen tulee varata aika.

Walk in -työnhakuneuvonta
Jos opiskelija tarvitsee tukea työ- tai harjoittelupaikan hakuun, urapalvelut tarjoaa viikottain Walk in -työnhakuneuvontaa.  Walk in -neuvontaan voi tulla ilman ajanvarausta.

Think Career -tapahtumat, työpajat ja infot
Urapalvelut järjestää myös erilaisia tapahtumia, työpajoja ja infoja opiskelijoille. Tapahtumat ovat aina yhtä tiedekuntaa tai koulutusohjelmaa laajemmalle kohderyhmälle suunnattuja uramahdollisuuksia esitteleviä tapahtumia, kuten YK:n tai OECD:n uramahdollisuudet, tai työnhaun ja  urasuunnittelun taitoja kehittäviä työpajoja tai webinaareja, kuten Let's Learn LinkedIn tai Moniosaaja - tiivistä taitosi -tilaisuudet.

Lisätietoja saat Urapalveluista: careerservices@helsinki.fi

Mentorointi

Mentorointi on erinomainen tapa kasvattaa opiskelijoiden itsetuntemusta, verkostoja ja tietämystä työelämästä. Mentorointi on perustuu menetelmänä mentoroitavan eli aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Aktorin kysymykset, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, tavoitteellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen.

Mentoroinnista voi olla hyötyä tulevien uravaihtoehtojen pohtimiseen ja oman asiantuntijaidentiteetin selkiyttämiseen. Mentoroinnissa voidaan käsitellä esim. omien vahvuuksien, kehittämis- ja osaamisalueiden tunnistamista ja sanoittamista, erilaisia uravaihtoehtoja, urasuunnittelua sekä työnhakutaitoja.

Mentorointi sopii paitsi valmistumisvaiheeseen, myös aiempaan opintovaiheeseen.  Katso lisätietoa mentoroinnista Helsingin yliopistossa tuotetusta Mentoroinnin työkirjasta.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma

Ryhmämentorointiohjelmassa Helsingin yliopiston alumnit mentoroivat pientä opiskelijaryhmää (2-4). Ohjelma on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.  Ryhmässä opiskelijat pääsevät ammentamaan sekä mentorin osaamisesta, ymmärryksestä ja kokemuksesta että vertaisryhmän antamasta laajemmasta perspektiivistä ja tuesta.

Ohjelmaan haetaan opiskelijoita aktoreiksi syksyisin. Ohjelma käynnistystilaisuus järjestetään marraskuussa, ja ryhmät kokoontuvat noin kerran kuussa huhtikuun loppuun saakka. Ohjelman päätöstilaisuus on toukokuussa.

Koulutusohjelma voi myöntää opiskelijalle ryhmämentoroinnista opintopisteitä (1 op) urapalveluiden antaman todistuksen perusteella. Opiskelija saa todistuksen, kun hän on osallistunut aktiivisesti ohjelman tapaamisiin ja palauttanut erikseen määritellyt tehtävät hyväksytysti urapalveluille kauden päätteeksi. Koulutusohjelma päättää itse opintopisteiden myöntämisestä todistuksen perusteella (lisätietoja careerservices@helsinki).

Ohjelma on pyörinyt vuodesta 2012, ja siihen on tähän mennessä osallistunut liki 700 opiskelijaa yhdeksästä eri tiedekunnasta. Ohjelmaa koordinoi Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä Helsingin Alumnin kanssa. Lisätietoa ryhmämentoroinnista ja aikatauluista ohjelman verkkosivuilla.

Muut mentorointia järjestävät tahot

  • Suomen Mentorit ry:n mentoriohjelma: Ohjelmaan järjestetään haku kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lisätietoa Suomen Mentorit ry:n verkkosivuilta ja Facebookissa.
  • Ainejärjestöt: Mentorointia Helsingin yliopistossa järjestävät myös osa ainejärjestöistä ja jotkut osakunnat. Mentoroinnista voi kysyä suoraan oman alan ainejärjestöiltä, kaikki järjestöt löydät HYY:n verkkosivuilta.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.