Työelämä- ja asiantuntijuusopinnot ja urasuunnittelu

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Rehtorin päätöksen (22/2016) mukaan kaikkiin Helsingin yliopiston tutkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Päätöksen mukaan alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia, joiden laajuus on yhteensä vähintään 10 op ja näiden lisäksi tutkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Kaikkiin tohtorin tutkintoihin kuuluu urasuunnittelua ja säännöllisesti päivitettävä henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Urapalvelut tukee koulutusohjelmia asiantuntijuus-, urasuunnittelu- ja työelämäopintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Työelämä- ja asiantuntijuusopinnot

Urapalvelut suunnittelee työelämä- ja asiantuntijuusopintoja yhdessä koulutusohjelmien/vastuuopettajien kanssa ja osallistuu opetukseen. Urapalveluissa on myös nimetty yhteyshenkilö kaikille koulutusohjelmille (katso lista alempaa tältä sivulta). Voit ottaa yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi ja sopia tarkemmin yhteistyöstä. 

Urapalveluista löytyy alla oleviin teemoihin valmiita sisältöjä ja tehtäviä, joita voidaan räätälöidä koulutusohjelmaan sopiviksi.

 • Urasuunnittelu
 • Erilaiset teoreettiset lähestymistavat urasuunnitteluun
 • Itsetuntemus: osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, omien arvojen, motivaation ja vahvuuksien tunnistaminen, oman hissipuheen työstäminen
 • Valinnat ja päätöksenteko
 • Työllistyvyys ja asiantuntijuus: akateemisten työllistyvyyteen vaikuttavat tekijät
 • Muuttuva työelämä
 • Verkostoituminen
 • Vaihtoehtojen tuntemus
 • Uraseurannat ja sijoittumistieto sekä osaamistutka
 • Tulevaisuuden osaamistarpeet
 • Työnhaku: työnhakustrategiat, työnhakudokumentit, työhaastattelu

Urapalvelujen koulutuskalenterista löydät tiedot muun muassa niistä kursseista, joita urapalvelut on mukana tuottamassa.

Portfoliotyöskentely

Opiskelijoita voidaan tukea asiantuntijaksi kasvamisessa ja oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa myös portfoliotyöskentelyllä. Portfoliotyöskentelyn etuna on se, että tulevaisuuteen orientoivat teemat eivät ole pelkästään interventiomaisia opintojaksoja, vaan reflektio omasta oppimisesta kulkee opiskelijan mukana koko opintopolun ajan. Portfoliotyöskentely voi myös koota yhteen yksittäisiä osioita, kuten opintojen suunnittelua (hops), oman oppimisen reflektointia (HowULearn), urasuunnittelua, harjoittelun tai kansainvälisen vaihdon tavoitteiden asettamista ja raportointia sekä kertyvän osaamisen dokumentointia.

Ennen portfoliotyöskentelyyn ryhtymistä ohjelmassa tulisi miettiä, onko portfolio

 • reflektoiva, ehkä oppimispäiväkirjamainen dokumentti vai matka-, tavoite- ja kasvukertomus vai oman osaamisen kokoelma?
 • perusportfolio ja mahdollisesti elävä arkisto näytteitä vai näyteportfolio?
 • opiskelijan pääasiassa itselleen tekemä reflektoiva dokumenttikansio vai puolijulkinen myös vertaisille luettavaksi tehtävä kuvaus vai täysin julkinen myös esim. työnantajalukijalle tehty portfolio?
 • sisällöltään, muodoltaan ja laajuudeltaan ajoitettu ja tarkkaan ohjeistettu vai vapaasti tehtävissä?
 • palasteltu ja linkitetty tiettyihin opintojaksoihin ja -tapahtumiin vai irrallaan niistä? Kulkeeko portfolio mukana koko opintojen ajan vai onko se yhdessä periodissa tehtävä, esim. urasuunnitteluinterventiota tukeva tuotos?

Lisäksi tulee pohtia seuraavia näkökulmia:

 • Mikä on tekstin ja näytteiden sekä tekstin ja visuaalisuuden suhde? (sanotun kytkeminen näytteisiin, näytteiden tulkinta, yksittäisestä näytteestä/kokemuksesta laajempaan näkökulmaan omasta osaamiseen; mikä on tekstin ja liitteiden suhde)
 • Millä alustalla / välineellä portfolio tehdään? Tähän yliopisto tarjoaa käyttöön …
 • Kuka portfolion lukee ja kommentoi? Kuka sitä ohjaa? Mikä on työnjako opettajien, tutoropettajien, hops-ohjaajien ja opinnäytteiden ohjaajien välillä sekä opettajakunnan ja vertaislukijoiden välillä?
 • Mihin palaute kohdistuu? Tuotokseen vai prosessiin? Ja mitkä ovat palautteen kriteerit?

Työharjoittelu

Tämä ohje ei koske ammatillisten alojen kliinisiä harjoitteluja, opetusharjoitteluja, kirkollista harjoittelua, apteekkiharjoitteluja eikä eläinlääketieteen opiskelijoiden pakollista harjoittelua tai kliinistä työskentelyä, jotka järjestetään tiedekunnissa (lääketieteellinen, kasvatustieteellinen, teologinen, farmasia, eläinlääketieteellinen). Näiden alojen harjoittelut eivät myöskään ole yliopiston keskitetyn harjoittelutukijärjestelmän piirissä. Kaikki koulutusohjelmat voivat kuitenkin päivittää koulutusohjelman harjoitteluohjeet opiskelijan ohjeisiin.

Yliopiston urapalvelut koordinoi Helsingin yliopiston opiskelijoiden työharjoitteluja. Urapalvelut myöntää yliopiston harjoittelutuet, tekee harjoittelusopimukset ja neuvoo opiskelijoita, henkilökuntaa ja työnantajia harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Työharjoitteluohjeet opiskelijoille löydät Opiskelijan ohjeiden teemasta Harjoittelu.

Urapalveluiden vastuut harjoittelussa

 • Opiskelijoiden, henkilökunnan ja työnantajien yleisneuvonta työharjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.
 • Yliopiston harjoittelutukijärjestelmän hallinnointi: harjoittelutukien myöntö, tuettujen harjoittelusopimusten tekeminen, harjoittelun rahoituksessa neuvominen. Ks. ohjeet harjoittelutuen hakemiseen opiskelijoille. Harjoittelutukea myönnettäessä urapalvelut varmistaa, että harjoittelupaikka täyttää yleiset kriteerit. Lisäksi opiskelijat varmistavat koulutusohjelman harjoitteluvastaavalta harjoittelupaikan sopivuuden tutkintoonsa. Yliopiston harjoittelutukea ei myönnetä Helsingin yliopiston sisällä (ml. erillislaitokset) tehtävään harjoitteluun.
 • Harjoittelusopimusten toimittaminen ilman yliopiston tukea tehtävään harjoitteluun. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää ilman yliopiston tukea tehtävän harjoittelun tutkintoon, tulee koulutusohjelman harjoitteluvastaavan allekirjoittaa sopimus ja näin hyväksyä se osaksi opiskelijan tutkintoa.
 • Yleisten työharjoitteluohjeiden ja -materiaalien laatiminen.
 • Yliopiston tukeman harjoittelun seuranta ja raportointi (määrät, harjoittelupaikat, työnantajasektorit). Tiedekunta- tai koulutusohjelmakohtaista tietoa yliopiston tukemista harjoitteluista voi pyytää urapalveluilta.
 • Opiskelijoiden tukeminen harjoittelupaikkojen haussa.
 • Harjoittelupaikkailmoitusten julkaiseminen Rekrynetissä.
 • Yleisten harjoitteluinfojen järjestäminen. Jos koulutusohjelmassa järjestetään omia harjoitteluinfoja, urapalvelut voi tarvittaessa pyytää mukaan kertomaan esim. harjoittelun rahoituksesta.

Koulutusohjelman vastuut harjoittelussa

 • Koulutusohjelman harjoitteluvastaavan nimeäminen ja harjoitteluvastaavan vaihdoksista tiedottaminen urapalveluille.
 • Koulutusohjelmakohtainen harjoitteluneuvonta: esim. minkälaisia vaatimuksia koulutusohjelmassa on harjoittelupaikalle, harjoittelun opintojakson suoritustavoissa neuvominen. Koulutusohjelmakohtaisille harjoitteluohjeille on paikka Opiskelijan ohjeissa. Kyseiselle sivulle voi päivittää ohjeita esim. soveltuviin harjoittelupaikkoihin, harjoittelun kestoon ja harjoittelun raportointiin liittyen.
 • Harjoittelun opintojakson järjestäminen: osaamistavoitteiden määrittäminen, harjoittelupaikkojen hyväksyminen, harjoitteluraporttien tai muiden oppimistehtävien vastaanottaminen ja opintosuorituksen myöntäminen harjoittelusta.
 • Ilman yliopiston tukea tehtävän harjoittelun sopimusten allekirjoittaminen. Allekirjoituksellaan harjoitteluvastaava hyväksyy harjoittelun sopivaksi opiskelijan tutkintoon.
 • Halutessaan koulutusohjelmat voivat tehdä harjoitteluun liittyvää työnantajayhteistyötä, esim. jakaa ilmoituksia alalle soveltuvista harjoittelupaikoista suoraan opiskelijoille. Työnantajilta tulevat harjoittelupaikkatarjoukset voi myös ohjata Rekrynettiin, ilmoituksen voi jättää linkin kautta.

Lisätietoja urapalveluista: traineeships@helsinki.fi .

Työ- ja harjoittelupaikkojen sekä lopputyöaiheiden välitys yliopistolla

Helsingin yliopiston urapalvelut ylläpitää Rekrynet-ilmoitustaulua, jolla julkaistaan yliopiston opiskelijoille suunnatut työ- ja harjoittelupaikat. Ilmoitustaululla voidaan julkaista myös opinnäytetyön aiheita, joihin opiskelijoiden toivotaan tarttuvan. Urapalvelut moderoi ilmoitustaululla julkaistavia paikkatarjouksia ja arvioi niiden soveltuvuuden opiskelijoille. Tutustu julkaisukriteereihin

Rekrynet on osa Aarresaari.net-palvelua, joka on kaikkien Suomen yliopistojen yhteinen palvelu. Työnantajat voi ohjata ilmoittamaan paikkatarjouksistaan Aarresaari.net-palvelun kautta, jolloin ilmoituksen voi kohdentaa kaikkiin tai vain haluamiinsa yliopistoihin, tai yliopiston omien Hyödynnä työnantajapalveluja sivujen kautta vain Helsingin yliopistoon. 

Työnantajat voi ohjata kaikissa ilmoitteluun liittyvissä kysymyksissä ottamaan yhteyttä urapalveluihin, employerservices@helsinki.fi.

Uraseuranta ja sijoittumistieto

Tietoa siitä, miten opiskelijat ovat sijoittuneet työelämään löytyy useasta lähteestä.

Uraseurannat
Uraseurannoilla selvitetään vastaajien työllisyyttä, työuran kuvaa, työn ja koulutuksen vastaavuutta ja tyytyväisyyttä tutkintoon valmistumisen jälkeen. Uraseurannoilla pureudutaan myös työllistymiseen vaikuttaviin tekijöihin, työelämän osaamistarpeisiin ja siihen, miten yliopiston tutkinnot näihin vastaavat.

Ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraa seurataan viisi vuotta ja tohtoreiden uraa kolme vuotta valmistumisen jälkeen.

Töissä.fi
Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään. Sivustolta löydät tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät.

Helsingin yliopiston LinkedIn
LinkedIn tarjoaa paljon tietoa Helsingin yliopistosta valmistuneista ja opiskelijoista. Helsingin yliopiston LinkedIn-sivulta löytyy yli 70 000 Helsingin yliopistosta valmistuneen profiilit. Alumnien profiileja voit tarkastella käyttämällä joko valmiita kategorioita kuten asuinpaikka, työnantaja, ala, opinnot, taidot tai kirjoittamalla hakukenttään vapaita hakusanoja.

Urapalvelujen tuki ja palvelut opiskelijoille

Lisäksi Urapalvelut tarjoaa opiskelijoille henkilökohtaista uraohjausta ja työnhaku- ja harjoitteluneuvontaa sekä järjestää työnhaku- ja ura-aiheisia tapahtumia. Lisätietoa urapalvelujen tuesta opiskelijoille löydät täältä.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.