Ylemmän korkeakoulututkielman tarkastus ja arviointi

Maisteri- tai lisensiaattiohjelman tutkielma on uusissa koulutusohjelmissa 30 op:n laajuinen kirjallinen työ, lukuunottamatta lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloja, joilla tutkielman laajuus on 20 op. Ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvän tutkielman tarkastukseen ja arviointiin liittyvät menettelyt ja ohjeet vaihtelevat koulutusohjelmittain. 

Koulutusohjelmakohtaiset ohjeet saa näkyviin valitsemalla koulutusohjelman yllä olevasta valikosta.

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmiin sisältyvä tutkielma

Ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy maisteriohjelmissa 30 op:n laajuinen kirjallinen tutkielma eli maisteritutkielma. Uusi 30 op:n tutkielma on aiempaa, vanhojen tutkintovaatimusten mukaista 40 op:n pro gradu -tutkielmaa suppeampi. Lisensiaattiohjelmissa eläinlääketieteen lisensiaatintutkielman sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen syventävien opintojen tutkielman laajuus on 20 op.

Tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5 (uusissa koulutusohjelmissa opiskelevat) tai approbatur-laudatur (vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat). Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosanaa ei oteta huomioon laskettaessa syventävien opintojen kokonaisarvosanaa.

Pro gradun, maisteritutkielman, lisensiaattitutkielman tai syventävien opintojen tutkielman tarkastaa kaksi tarkastajaa siten kun tiedekuntaneuvosto tarkemmin määrä. Nimeämiskäytännöt sekä tarkastajille asetetut kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat tiedekuntien ja koulutusohjelmien välillä, tarkastathan tiedot koulutusohjelmakohtaisista ohjeista.

Tutkielmassa opiskelijan tulee osoittaa kykyä tieteelliseen ajatteluun, tutkielman aihepiirin tuntemukseen, tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen kielenkäyttöön. Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisältyy tutkielman laadintaan liittyviä yksityiskohtaisempia määräyksiä ja ohjeita. Tutkielmasta laaditaan aina tiivistelmä, joka monissa koulutusohjelmissa tarkastetaan opiskelijan koulusivistyskielen kypsyysnäytteenä. Tutkielman tarkastuksen ja arvioinnin tulee keskittyä opiskelijan itsenäiseen osuuteen myös siinä tapauksessa, että tutkielma on osa laajempaa tutkimusprojektia tai ryhmätyötä.  

Tutkielman arviointiohjeet

Tiedekuntaneuvosto määrää tarkemmin tutkielman arvostelumenettelystä. Arvioidessasi ylempää korkeakoulututkielmaa käytä apuna koulutusohjelmakohtaista arviointimatriisia ja tutustu tarvittaessa myös työn rakenteen ja sisällön ohjeisiin. Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmat arvioidaan osa-alueittain numeerisesti ja tarvittaessa sanallisesti. Monissa koulutusohjelmissa kypsyysnäyte hyväksytään ylemmän korkeakoulututkielman tiivistelmästä. Uusien tutkielmien osa-alueiden numeerinen arviointi on tarkastajakohtaista. Jokaisen tarkastajan tulee muokata E-thesiksessä olevaa arviointilomaketta.

Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkund, jota käytetään opintojen ja opinnäytetöiden tarkastamisen yhteydessä tukemaan opiskelijan tieteellistä kirjoittamista. Arvioitavan tutkielman Urkund-raportti on tarkastajien luettavissa E-thesiksessä.

Ennen arviointia katso koulutusohjelmakohtaisista ohjeista:

  • palauttaminen ja tarkastusaikataulu
  • työn rakenne ja sisältö (opiskelijalle annetut ohjeet)
  • arvioinnin kriteerit/arviointimatriisi

Arviointia tehdessäsi:

  • tarkasta ja arvioi työ arviointimatriisia apuna käyttäen
  • tutustu Urkund-raporttiin E-thesiksessä
  • hyväksy mahdollinen kypsyysnäyte

Arviointiin voi liittyä erimielisyyksiä niin tarkastajien kesken, kuten myös opiskelijan ja tarkastajien välillä. Näihin tapauksiin tiedekunnilla ja koulutusohjelmilla on omat toimintaohjeensa.

Tutkielman hyväksyntä ja suoritusmerkinnän rekisteröinti

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tutkielman ja arvostelee sen, ellei se ole siirtänyt päätösvaltaa dekaanin nimeämälle arvostelulautakunnalle tai koulutusohjelman johtoryhmälle. Tiedekuntaneuvosto määrää tarkemmin tutkielman arvostelumenettelystä. Kun tutkielma on arvoitu ja hyväksytty, suoritusmerkintä kirjataan opiskelijapalveluissa opintorekisteriin viimeistään kuukauden kuluessa. Opiskelijan ei ole mahdollista vaihtaa opintosuuntaa sen jälkeen, kun tutkintoon kuuluva tutkielma on hyväksytty ja arvioitu.

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman opintosuoritusta ei ole mahdollista uusia. Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen saamansa arviointiin, hän voi tehdä tutkielman arvostelusta oikaisuvaatimuksen. Ohjeet oikaisuvaatimuksen laatimiseksi löytyvät Opiskelijan ohjeista.

Tutustuthan myös tutkielman julkisuutta, julkaisua sekä säilyttämistä koskeviin ohjeisiin.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.