Yliopiston opiskelijapalautteen kokonaisuus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Opiskelijapalaute on osa yliopiston itsearviointia, koulutuksen laatujärjestelmää sekä opetuksen ja oppimisen tukea. Yliopiston opiskelijapalautteen kokonaisuudessa on huomioitu opintojen eri vaiheet, palautteen eri tasot yksittäisistä kursseista valtakunnallisiin kyselyihin sekä palautetiedon erilaiset käyttäjät (opiskelijat, opettaja ja koulutusohjelmat). Opintojen aikana kerätään palautetta kursseilla sekä opintojen eri vaiheissa olevilta opiskelijoilta koulutusohjelmittain (esim. HowULearn ja Kandipalaute). Opintojen jälkeen valmistuneille lähetetään valtakunnallinen Uraseurantakysely.

Helsingin yliopiston opiskelijapalautekokonaisuus

Palautetietoa hyödynnetään systemaattisesti opetustoiminnan johtamisessa, päätöksenteossa ja opiskelun ja opetuksen kehittämisessä. Palauteprosessissa on keskeistä huomioida sekä opetuksen että oppimisen kehittyminen. Tämä edellyttää palautetulosten läpikäymistä, tuloksiin perustuvien toimenpiteiden toteuttamista sekä valittujen toimenpiteiden vaikutusten seurantaa ja arviointia. Opintoasiainneuvosto (ONE) seuraa ja ohjaa Helsingin yliopiston opiskelijapalautekokonaisuuden kehitystä.

Valtakunnalliset opiskelijapalautekyselyt

Kandipalaute

Kandipalaute on yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yliopistojen koulutuksen kehittämisessä sekä valtakunnallisesti yliopistojen ohjauksessa. Kyselyn täyttävät kaikki alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat tai vastaavat opinnot suorittaneet yliopisto-opiskelijat.

Tutustu valtakunnallisiin tuloksiin opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

Tutustu Helsingin yliopiston tuloksiin ja lue lisää kandipalautekyselyistä koulutusohjelmien vuosiseurannan Flamma-työryhmäalueella (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Uraseurannat

Yliopistojen valtakunnallisten uraseurantakyselyiden tavoitteena on tuottaa kattavaa tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen ja työn suhteesta sekä yliopistokoulutuksen vastaamisesta työelämän osaamistarpeisiin. Maisterien uraseurannassa kohdejoukko on viisi vuotta aiemmin joko ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneet. Tohtorien sijoittumista tarkastellaan 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Tutustu Helsingin yliopiston tuloksiin ja lue lisää kyselyistä.

Helsingin yliopiston uraseurantakyselyvastauksiin perustuvasta Osaamistutka-applikaatiolla voit analysoida koulutuksen tuottaman osaamista ja työelämän osaamistarpeita.

Tutustu valtakunnallisiin tuloksiin yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston sivuilla ja opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen uraseurantasivulla.

Helsingin yliopiston yhteiset opiskelijapalautekyselyt

HowULearn-kyselyt

HowULearn-kyselyihin vastaaminen sisältyy kaikkien alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa 1.8.2017 alkaen suorittavien opintoihin. Kyselyiden väittämät perustuvat yliopisto-oppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. HowULearn antaa opiskelijalle tietoa ja palautetta oppimisen tueksi. Koulutusohjelmat voivat hyödyntää kyselyn tuloksia opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Laajempi kuvaus kyselyistä löytyy Flammasta. Siirry Flammaan lukemaan lisää HowULearn-kyselyistä.

HowULearn-kyselyihin vastataan UniHow-sovelluksessa, joka on Helsingin yliopiston käytössä oleva tutkimuspohjainen oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä.

International Student Barometer (ISB)

Ulkomaiset kandidaatti- maisteri- ja tohtoriopiskelijat sekä vaihto-opiskelijat arvioivat kokemuksiaan opinnoista, asumisesta, elämisestä ja tukipalveluista Suomessa. Kyselyn toteuttaa I-graduate, joka on koulutukseen erikoistunut kansainvälinen vertailu- ja tutkimusorganisaatio. Kyselyyn osallistuu samanaikaisesti useita yliopistoja sekä Suomessa että ulkomailla, mikä mahdollistaa opiskelijoiden kokemusten kansainvälisen vertailun.

Tutustu Helsingin yliopiston tuloksiin ja lue lisää ISB-kyselystä koulutusohjelmien vuosiseurannan Flamma-työryhmäalueella (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Kurssipalautejärjestelmä Norppa

Helsingin yliopistossa on 1.9.2021 alkaen käytössä palauteOodin korvaava kurssipalautejärjestelmä Norppa. Järjestelmä toimii automaattisesti valikoiduilla kurssityypeillä ja sisältää oletusarvoisesti Yliopisto-tason kysymykset. Näiden lisäksi koulutusohjelma ja/tai opettaja voi lisätä haluamansa omat kysymykset. Lisätietoja Norpasta löydät wikistä.

Lisäksi yliopistopedagogiikan keskus valmistelee tutkimusperustaista kurssin aikaista kehittämistä tukevaa ja vuorovaikutteista HowUStudya.

Tiedekuntien ja koulutusohjelmien omat palautekanavat

Valtakunnallisten ja yliopiston yhteisten opiskelijapalautteiden lisäksi koulutusohjelmilla ja tiedekunnilla voi olla omia palautekyselyitä. Koulutusohjelmissa voidaan hyödyntää myös ainejärjestöjen palautekyselyiden tuloksia sekä muita palautteidenantokanavia kuin kyselyt (esim opetuksen kehittämispäivät tai muut keskustelutilaisuudet).

Opettajan keräämä palaute omasta opetuksestaan

Kaikkia opettajia kannustetaan keräämään palautetta omasta opetuksestaan. Palautteen keruu ja hyödyntäminen otetaan huomioon opetustaitoa arvioitaessa (ks. opetustaidon arviointikriteerit) sekä Opettajan Akatemian valintakriteereissä.

Vinkkejä palautteen keräämiseen löydät täältä. Tutustu myös opettajan tietosuojaohjeeseen.

Opiskelijapalautteen käsittely

Opiskelijapalautteet koulutusohjelmien laadunhallinnassa

Kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmat arvioivat vuosittain toimintaansa ja muodostavat tilannekuvan ohjelman toimivuudesta. Opiskelijapalauteprosessin läpikäynti on osa arviointia. Arviointia varten yliopistopalvelut järjestää syksyisin tiedekunnittain opiskelijapalautetilaisuuden, jossa käsitellään valtakunnallisten opiskelijapalautteiden sekä yliopiston yhteisten palautekyselyiden tuloksia. Itsearvioinnin tuloksena koulutusohjelman johtoryhmä listaa ohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen seuraavana vuonna tarvittavat toimenpiteet ja resurssit. Lue lisää koulutusohjelmien vuosiseurannasta Flammasta.

Opetussuunnitelmakausi on kolme vuotta. Opetussuunnitelma laaditaan yliopiston yhteisen ohjeen ja aikataulun mukaan. Valmistelu ajoittuu opetussuunnitelmakautta edeltävälle lukuvuodelle. Koulutusohjelmat valmistelevat kolmivuotisen opetussuunnitelman lisäksi lukuvuosittaisen opetusohjelman, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa ohjelman opetuksen käytännön toteutuksesta. Opetussuunnitelman valmistelussa otetaan huomioon vuosiseurannassa todetut kehittämistarpeet ja hyödynnetään opiskelijapalautteet, opetuksesta kertyneet palautteet ja työelämäpalautteet. Lue lisää opetussuunnitelmatyöstä Flammasta.

koulutusohjelman johtoryhmä tekee vuosittain itsearvion palauteprosessin toimivuudesta. Opetussuunnitelman kehittämisessä käytetään palautejärjestelmistä saatavaa tietoa yhdistettynä opintojen etenemistietoihin.

 

Vuorovaikutteisuus opiskelijapalautteen käsittelyssä

  • Opettajan ja opiskelijoiden vuorovaikutus osana opetustapahtumia
  • Opetuksen kehittämistapahtumat ja käytännöt tiedekunnassa ja koulutusohjelmissa
  • Koulutusohjelmien vuosittainen tilannekuvakeskustelu
  • Koulutusohjelmajohtajien foorumit
  • Vararehtorin vierailut tiedekunnissa
  • Opintoasiainneuvoston ja tohtorikoulutuksen johtoryhmän käsittely

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.