Alemman korkeakoulututkielman ohjaus

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Alempi tutkielma on 6 op:n laajuinen kirjallinen työ. Ohjaajana ohjaat opiskelijaa oppimaan tieteellistä ajattelua, tieteenalan ongelmien käsittelyä ja tieteellistä viestintää. 

Katso myös ohjeet tutkielman arviointiin ja tarkastukseen.

Ohjaajan muistilista

Selvitä tutkielman luonne tiedekunnassasi ja koulutusohjelmassasi. Alempi tutkielma on joissakin tiedekunnissa tai ohjelmissa määritelty kirjallisuuskatsaukseksi, jonka kautta opiskelija harjoittelee tutkimuskysymyksen rajaamista. Joissakin toisissa tiedekunnissa tai ohjelmissa se on määritelty suppeaksi empiiriseksi työksi.

Alemman tutkielman ohjaus on usein kanavoitu kandiseminaarin yhteyteen. Ohjaajana olet silloin samalla kandiseminaarin opettaja. Seminaarin yhteydessä toteutuvan ohjauksen vahvuus on se, että opiskelija saa opettajan yksilöohjauksen lisäksi ohjausta ja tukea vertaisryhmässä käydyistä keskusteluista. Edellytä opiskelijoilta läsnäoloa ja osallistuvaa työotetta seminaarissa tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi määräysten mukaisella tavalla.

Keskity tutkielman tekemisin avainkohtiin havainnollisten ja käytännöllisten neuvojen kautta. Ohjaat mitä todennäköisimmin ensikertalaista. Alempi tutkielma on usein ensimmäinen työ, jossa opiskelija harjoittelee tutkimusasetelman suunnittelua ja toteutusta. Opiskelijan kokemus itsenäisestä tiedonhausta ja tieteellisen tekstin kirjoittamisesta saattaa olla vielä vähäinen.

Tue opiskelijan tieteellisen kirjoittamisen harjoittelua esim. käyttämällä Urkundia seminaarityöskentelyssä

Jaa tutkielman edistäminen osiin ja aseta opiskelijoiden tutkielmatyöskentelylle aikataulu, jota seminaarikokoontumiset rytmittävät ja tukevat. Tutkielma valmistuu pala palalta seminaarin edistyessä. Sekä sinua että opiskelijoita tukevat prosessikirjoittamisen ohjeet (linkki tulossa). Ohjaajan rooli on kahtalainen: samalla, kun ohjaat päämäärätietoista prosessia, tuet opiskelijan omaa toimijuutta. Tutkielma on opiskelijalle usein aiheenvalinnasta alkaen läheiseltä tuntuva työ, jonka sytyttämä motivaatio ja pystyvyyden kokemus säteilevät parhaimmillaan kaikkeen opiskeluun ja elämään. 

Opettajana ohjaat seminaariryhmän keskustelua ja vertaispalautteen antoa. Edellytä opiskelijoilta rakentavaa, havainnollista ja tutkielman tekemistä konkreettisesti eteenpäinvievän palautteen antamista. Kannusta opiskelijoita kertomaan, mikä tuntuu vaikealta. Ratkaisujen pohtiminen yhdessä edistää koko ryhmän tutkielmien kehittymistä.

Opiskelija oppii tutkielmaa tehdessään ja seminaarityöskentelyssä monia geneerisiä ja asiantuntijataitoja (linkki tulossa, HYPE:n uuteen taulukkoon). Ohjaajana voit tukea opiskelijaa tunnistamaan opinnoissa karttuvaa osaamista nimeämällä työskentelyssä toteutuvia geneerisiä ja asiantuntijataitoja opetuksessasi ja ohjauksessasi sekä huomioida opiskelijoiden kehittyvää osaamista.

Osa seminaarin opetustunneista voidaan usein erottaa yksilöohjaustapaamisille, jotka voivat olla alemman tutkielman kohdalla lyhyehköjä. Ohjeista yksilötapaamiset siten, että opiskelija saapuu ohjaustapaamiseen valmistautuneena ja on edistänyt tutkielmaansa sovitulla tavalla. Keskity tutkielman edistymisen kannalta tärkeimpiin asioihin, ota opiskelijan kysymykset vakavasti ja kiitä opiskelijaa eteenpäinmenosta.

Opiskelijan tuen tarve on ajoittain suuri. Ohjaustilanteet ovat ajoittain haastavia. Keskustele omasta työmäärästäsi tarvittaessa kokeneiden kollegojen ja esimiehesi kanssa. Jos sinussa herää huoli siitä, että opiskelijan selvät pulmat tutkielman edistämisessä juurtuvat muista syistä, rohkaise opiskelijaa tuen piiriin.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.