Yksilölliset järjestelyt tenttitilaisuuksissa

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Yksilölliset järjestelyt ovat yksilöllistä oppimisen tukea, joita opiskelija saattaa tarvita esimerkiksi liikunta- tai aistivamman, jonkin pitkäaikaissairaudesta aiheutuvan haitan, lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvän tai kognitiivisen vaikeuden takia. Yksilölliset järjestelyt eivät ole syy tinkiä osaamistavoitteista, vaan niiden tarkoitus on tukea opiskelijaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Tällä sivulla kerrotaan yksilöllisistä järjestelyistä tenttitilaisuuksissa. Pääset takaisin muihin opetuksen yksilöllisiin järjestelyihin tämän linkin kautta.

Mitä tenttien yksilölliset järjestelyt voivat olla?

Lääkärintodistuksen tai vastaavan asiantuntijan lausunnon perusteella myönnettävät tenttien yksilölliset järjestelyt voivat olla esimerkiksi: 

 • Lisäaika tentissä

  • Yksilöllisten järjestelyiden asiantuntijaryhmä suosittelee alle 3 tunnin tentteihin 30 minuutin lisäaikaa ja vähintään 3 tunnin pituisiin tentteihin 1 tunnin lisäaikaa. Suosituksesta voidaan poiketa perustellusta syystä. 
  • Jos on pedagogisesti perusteltua järjestää lyhytkestoinen, alle puoli tuntia kestävä tentti, vaihtoehtoinen suoritustapa voi olla suositeltavampi  yksilöllinen järjestely kuin lyhyt lisäaika tenttiin.
  • Kuulustelutilaisuuden järjestäjä päättää, ajoitetaanko  yksilöllisiin järjestelyihin liittyvät lisäajat yleisen kuulustelutilaisuuden jälkeen vai sitä ennen. (Rehtorin päätös HY/4984/00.00.06.01/2021)
  • Huom! Lukivaikeuden perusteella lisäaikaa myönnetään vain lukemista ja kirjoittamista vaativiin tentteihin, ei esimerkiksi suullisiin tentteihin.
 • Tietokoneen tai muun apuvälineen käyttö tentissä  
 • Pienempi tai erillinen tenttitila
 • Vaihtoehtoiset suoritustavat 

Opetuksen yhteydessä järjestettävän lähitentin yksilölliset järjestelyt kuuluvat opettajan ja koulutusohjelman järjestettäväksi, paitsi jos opiskelijalla on oikeus erilliseen tenttitilaan. Lisäaika ei ole peruste erilliselle tenttitilalle. Tenttipalveluiden järjestämissä lähitentteinä suoritettavissa yleisissä kuulusteluissa vastuu yksilöllisten järjestelyiden toteuttamisesta kuuluu tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilölle. Jos opiskelija ei pysty suorittamaan tenttiä tenttisalissa ja hänellä on todennetut perusteet erilliselle tenttitilalle, opettajan kannattaa keskustella opiskelijan kanssa mitkä järjestelyt ovat hänelle hyödyllisiä ja olla tarvittaessa yhteydessä tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöön osoitteessa: specialneeds@helsinki.fi

Minkälaisen todistuksen opiskelija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyitä varten?

Yksilöllisistä järjestelyistä sovittaessa opiskelijan pitää esittää lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja yksilöllisten järjestelyiden tarve. Opiskelija voi näyttää myös Helsingin yliopiston yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmältä tai opintopsykologilta hakemaansa suositusta. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Yksilöllisiä järjestelyjä hakeva opiskelija voi esittää myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen.

Opiskelijalla ei ole oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin tenteissä, ennen kuin hän on esittänyt lääkärinlausunnon tai muun siihen rinnastettavan asiantuntijalausunnon.

Opettajana voit pyytää opiskelijalta nähtäväkseen todistusta, josta käy ilmi opiskelijan oikeus pyydettyihin yksilöllisiin järjestelyihin. Et kuitenkaan saa kopioida etkä säilyttää opiskelijan terveydentilaan liittyviä asiakirjoja. Opettajana et voi myöskään velvoittaa opiskelijaa näyttämään todistusta sinulle. Tällaisessa tilanteessa voit pyytää opiskelijaa hakemaan suositusta yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmältä, lisätietoa hakemisesta on opiskelijan ohjeissa. Jos opiskelija antaa luvan, voit myös olla itse yhteydessä tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöön ja kysyä opiskelijan oikeudesta pyydettyihin järjestelyihin: specialneeds@helsinki.fi. Muistathan kertoa oman nimesi sekä minkä tiedekunnan ja kurssin opettaja olet, niin voimme varmentaa henkilöllisyytesi!

Tenttipalveluissa säilytetään tietoja opiskelijoille suositelluista yksilöllisistä järjestelyistä sekä kopioita toimitetuista todistuksista ja lausunnoista. Jos opiskelija haluaa toimittaa todistuksen tai lausunnon tenttipalveluihin, tulee hänen sopia sen toimittamisesta tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilön kanssa seuraavan palveluosoitteen kautta: specialneeds@helsinki.fi. Opiskelija voi myös pyytää tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöä välittämään opettajalle tiedon suositelluista yksilöllisistä järjestelyistä. Diagnooseihin liittyviä tietoja tenttipalvelut ei välitä opettajille. 

Yksilölliset järjestelyt opetuksen yhteydessä järjestettävissä lähitenteissä

Yksilöllisten järjestelyiden vastuu lähitenteissä

Opetuksen yhteydessä järjestettävän lähitentin yksilölliset järjestelyt kuuluvat opettajan ja koulutusohjelman järjestettäväksi, paitsi jos opiskelijalla on oikeus omaan erilliseen tenttitilaan, josta vastaa tenttipalvelut. Opettajana sinun kannattaa kirjoittaa opiskelijoille ohjeet opetustapahtumien kuvauksiin yksilöllisten järjestelyiden pyytämistä varten. Ohjeista tulisi käydä ilmi ainakin mistä ja mihin mennessä opetukseen ja sen suoritustapoihin liittyviä yksilöllisiä järjestelyitä tulee pyytää. Lisäksi opiskelijoiden tulee yksilöidä tarvitsemansa yksilölliset järjestelyt, esittää niille perusteet tai viitata aiemmin esittämiinsä lausuntoihin. Opiskelijan kanssa kannattaa keskustella mitkä yksilölliset järjestelyt olisivat hänelle hyödyllisiä ja olla tarvittaessa yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön osoitteessa: specialneeds@helsinki.fi

Lisäaika

Helsingin yliopiston yksilöllisten järjestelyiden asiantuntijaryhmä suosittelee alle 3 tunnin tentteihin 30 minuutin lisäaikaa ja tasan tai yli 3 tunnin tentteihin 1 tunnin lisäaikaa. Suosituksesta voidaan poiketa perustellusta syystä.

Koulutusohjelma voi varata lisäaikaan oikeutetuille opiskelijoille tenttiä varten oman pienryhmätilan, jossa on pidempi tenttiaika kuin yleisessä tenttisalissa. Jos pienryhmätila omalla valvojalla ei ole mahdollinen, yleisen tenttisalin varausta jatkaa ja valvontaa pidentää tenttitilaisuuden lopusta.

Huom! Tenttipalvelut eivät välitä tentinvalvojia opetuksen yhteydessä järjestettäviin lähitentteihin.

Esteetön paikka tenttisalista

Tiedot esteettömistä rakennuksista ja tenttisaleista löydät tilavarauksen sivuilta. Opiskelijalle voi varata tenttisalista esteettömän ja/tai rauhallisen tenttipaikan. Opiskelijat saavat käyttää tenttitilaisuuksissa omia korvatulppia, jotka opiskelijan tulee kuitenkin pyydettäessä näyttää tentinvalvojalle.

Apuvälineet ja tarvikkeet

Opiskelijalla saa olla tenttisalissa mukana terveydellisistä syistä tarvitsemansa lääkkeet ja apuvälineet, jos ne eivät häiritse muiden opiskelijoiden tenttirauhaa. Jos kyseessä on paperitentti ja opiskelijalla on oikeus käyttää vastaamiseen tietokonetta, opiskelija tai sinä voitte olla yhteydessä tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöön tarvittavista järjestelyistä palveluosoitteessa specialneeds@helsinki.fi

Erillinen tenttitila

Jos opiskelija ei pysty suorittamaan tenttiä tenttisalissa, tulee hänen olla yhteydessä tenttipalveluihin hyvissä ajoin, mutta viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että voit aina myös keskustella ja sopia opiskelijan kanssa vaihtoehtoisista suoritustavoista osaamistavoitteet huomioiden.

Yksilölliset järjestelyt verkkotentissä esim. Moodle tai MOOC

Sinun kannattaa kirjoittaa opetustapahtumien kuvauksiin opiskelijoille ohjeet yksilöllisten järjestelyiden pyytämistä varten. Ohjeista tulisi käydä ilmi ainakin mistä ja mihin mennessä opetukseen ja sen suoritustapoihin liittyviä yksilöllisiä järjestelyitä tulee pyytää. Lisäksi opiskelijoiden tulee yksilöidä tarvitsemansa yksilölliset järjestelyt, esittää niille perusteet tai viitata aiemmin esittämiinsä lausuntoihin.

Lisäaika

Helsingin yliopiston yksilöllisten järjestelyiden asiantuntijaryhmä suosittelee alle 3 tunnin tentteihin 30 minuutin lisäaikaa ja tasan tai yli 3 tunnin tentteihin 1 tunnin lisäaikaa. Suosituksesta voidaan poiketa perustellusta syystä.

Opiskelija voi myös antaa sinulle luvan tarkistaa oikeutensa pyydettyihin yksilöllisiin järjestelyihin palveluosoitteesta: specialneeds@helsinki.fi tai pyytää tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöä vahvistamaan sinulle oikeutensa yksilöllisiin järjestelyihin. Opiskelijan tulee noudattaa kurssikuvauksessa annettua määräpäivää, mutta pyyntö yksilöllisistä järjestelyistä tulee lähettää viimeistään 10 päivää ennen tenttiä seuraavaan palveluosoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi

Opiskelija vastaa itse verkkotenteissä tarvittavista teknisistä välineistä, riittävästä verkkoyhteydestä sekä etätentin suorituspaikasta.

Yksilöllisten järjestelyiden vastuujako verkkotenteissä

Vastuu lisäajan merkitsemisestä verkkotenttiin kuuluu koulutusohjelmalle, kun opiskelijan oikeus lisäaikaan on todennettu. Huom! Oikeustieteellisen tiedekunnan välikuulusteluihin liittyvissä yksilöllisissä järjestelyissä opiskelijoita pyydetään olemaan yhteydessä osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi 

Tekninen ohje: lisäajan merkitseminen Moodle-tenttiin

Lisäaika Moodle-tenttiin merkitään seuraavasti. Avaa Moodlesta kurssin tenttisivu. Paina sivun oikeassa yläkulmassa ns. hammasratas-kuvakkeen viereistä pientä kolmiota, josta aukeaa alasvetovalikko. Valitse vaihtoehto "Osallistujien poikkeuspääsyt". Paina harmaata painiketta "Lisää osallistujille poikkeuspääsy tenttiin". Valitse lisäaikaan oikeutetun opiskelijan tiedot alasvetovalikosta. Pidennä opiskelijan tentin kestoa yleisen tenttiajan lopusta. Paina tallenna. Lisäaika kannattaa merkitä samalla kurssin kaikkiin tentteihin.

Yksilölliset järjestelyt yleisessä kuulustelussa (lähitentti)

Yksilöllisten järjestelyiden vastuu yleisessä kuulustelussa

Tenttipalveluiden järjestämissä lähitentteinä suoritettavissa yleisissä kuulusteluissa vastuu yksilöllisten järjestelyiden toteuttamisesta kuuluu tenttipalveluiden erityistenttivastaavalle. Opiskelijan tulee pyytää yksilöllisiä järjestelyitä hyvissä ajoin, mutta viimeistään 10 päivää ennen yleistä kuulustelua seuraavasta palveluosoitteesta: specialneeds@helsinki.fi

Jos opiskelijalle suositellaan vaihtoehtoisia tapoja tenttien suorittamiselle, vastuu suoritustavoista ja niiden toteuttamisesta kuuluvat sinulle ja koulutusohjelmalle.

Yksilölliset järjestelyt Examinarium-tentissä

Lisäaika

Yleisin yksilöllinen järjestely Examinarium-tentissä on lisäaika. Vastuu lisäajan merkitsemisestä Examinarium-tenttiin kuuluu sinulle ja koulutusohjelmalle, kun opiskelijan oikeus lisäaikaan on todennettu. Sinun kannattaa kirjoittaa opetustapahtumien kuvauksiin opiskelijoille ohjeet erityisjärjestelyiden pyytämistä varten. Ohjeista olisi hyvä käydä ilmi, että lisäaikaa pyydetään suoraan opettajalta tai koulutusohjelmasta ja opiskelijan tulee myös esittää perusteet pyytämiinsä järjestelyihin.

Jos opiskelija haluaa, hän voi myös antaa sinulle luvan tarkistaa oikeus pyydettyihin yksilöllisiin järjestelyihin palveluosoitteesta: specialneeds@helsinki.fi tai pyytää tenttipalveluiden erityistenttivastaavaa vahvistamaan sinulle oikeutensa yksilöllisiin järjestelyihin. Opiskelijan tulee noudattaa ohjeissa annettua määräpäivää, mutta pyyntö erityisjärjestelyistä tulee lähettää viimeistään 10 päivää ennen tenttiä seuraavaan palveluosoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi

Yksilöllisten järjestelyiden Examinarium-tenttitilat eivät ole tarkoitettu pelkkää lisäaikaa tarvitseville opiskelijoille. 

Tekninen ohje: lisäajan merkitseminen Examinarium-tenttiin

Opiskelijalle ei voi määritellä Examinariumissa henkilökohtaista tenttiaikaa, toisin kuin Moodlessa, mutta Examinariumissa opiskelija saa lisäajan käyttöönsä henkilökohtaisen tentin avulla.

Kuulustelijan tai koulutusohjelman tulee tehdä Examinariumissa lisäaikaan oikeutetuille opiskelijoille oma henkilökohtainen tentti. Jos tentin kesto on 30-145 minuuttia, opiskelijoille tehdään yksi henkilökohtainen tentti lisäajalla. Jos tentin kesto on pisin mahdollinen eli 175 minuuttia, opiskelijoille tehdään kaksi erillistä henkilökohtaista tenttiä, joissa lisäaika on huomioitu. 

Henkilökohtainen tentti tehdään niin, että yleinen tentti kopioidaan ja tallennetaan se yhtenä tai kahtena uutena henkilökohtaisena tenttinä. Tämän jälkeen tentin tai tenttien kestoa pidennetään niin, että uusi tenttiaika sisältää myös lisäajan. Jos tenttitapahtumia on kaksi, välissä tulee olemaan vähintään 5 min tauko.

Voit lisätä lisäaikaan oikeutetut opiskelijat henkilökohtaisen tentin osallistujiksi välilehdellä "Julkaisuasetukset" kohdassa "Lisää osallistujia". Tentti ei näy muille opiskelijoille. Henkilökohtaiseen tenttiin lisättyjen opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua tenttiin Sisussa ennen Examinarium-ilmoittautumista.

Esteetön tenttitila

Opiskelija löytää tiedot esteettömistä rakennuksista ja tenttisaleista seuraavan linkin kautta tilavarauksen sivuilta.
yksilöllisten järjestelyiden Examinarium-tenttitilat eivät ole tarkoitettu ainoastaan esteetöntä tenttitilaa tarvitseville opiskelijoille. 

yksilöllisten järjestelyiden Examinarium-tenttitilat

Jos opiskelija tarvitsee Examinarium-tentissä muita yksilöllisiä järjestelyitä kuin lisäajan tai esteettömän tenttipaikan, opiskelijan tulee olla yhteydessä tenttipalveluiden erityistenttivastaavaan osoitteessa: specialneeds@helsinki.fi

Tenttipalveluiden erityistenttitiloissa on Examinarium-koneita (Viikki ja Keskusta), joita voivat käyttää ne yksilöllisiin järjestelyihin oikeutetut opiskelijat, jotka he eivät voi suorittaa tenttiään yleisissä Examinarium-tiloissa.  

Ajanvaraus erityistenttitilojen Examinarium-koneille tapahtuu vastaavasti kuten tavallisille Examinarium-koneille. Ennen varauksen tekemistä opiskelijan tulee kuitenkin olla yhteydessä erityistenttivastaavaan palveluosoitteen kautta. 

Yksilöllisten järjestelyjen tenttitilat

Monet tenttien yksilölliset järjestelyt on mahdollista toteuttaa tenttisalissa tai vaihtoehtoisella suoritustavalla. Jos opiskelijalla on kuitenkin oikeus yksilöllisiin järjestelyihin, joita ei ole mahdollista muuten toteuttaa, opiskelija voi olla yhteydessä joko sinuun tai suoraan tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöön osoitteessa: specialneeds@helsinki.fi

Tenttipalveluissa on jaettuja tenttitiloja, jotka on varattu erillistä tenttitilaa tarvitseville opiskelijoille. Keskustakampuksen yksilöllisten järjestelyjen tenttitilat sijaitsevat Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3, 3. krs (esteetön pääsy hissillä tai Kaisa-kirjaston kautta). Vastaavia tiloja on myös muilla kampuksilla.

Jaetuissa tenttitiloissa voi tehdä monenlaisia tenttejä. Opiskelijan ottaa vastaan joko tenttipalveluiden henkilökunta tai yliopiston tuntipalkkainen tentinvalvoja. Tenttitiloissa on tallentava videovalvonta. Tiloissa on myös kutsunapit ja/tai mikrofoni, jolla saa tarvittaessa yhteyden valvojaan esimerkiksi vessassa käyntejä varten.

Yksilöllisten järjestelyjen tenttitiloja koskevat yhteydenottopyynnöt lähetetään tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöille osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi

Yksilöllisten järjestelyiden palveluosoite

Sekä tenttipalveluiden että opiskelijapalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöt tavoitat seuraavasta palveluosoitteesta: specialneeds@helsinki.fi

Jos viestisi sisältää arkaluontoisia tietoja, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostiyhteyttä.

Tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen löydät Helsingin yliopiston Helpdeskin internet-sivuilta.