Examinarium - käyttöohje

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. Täältä löydät ohjeita järjestelmän käyttöön. Katso opiskelijoille suunnattu esittelyvideo Examinariumista.

Täältä löydät Examinariumiin liittyvät uutiset ja tiedotteet. 

Kysymysten suunnittelu

Taustaksi kysymysten suunnittelulle:

Tentti jakautuu aihealueisiin ja niiden sisällä oleviin kysymyksiin. Aihealueessa voi olla jokaiselle vastaajalle tenttiin tulevia kysymyksiä tai määritellä tietystä joukosta opiskelijalle arvottavat kysymykset.
Kysymystyyppejä on viisi: essee, monivalinta yhdellä oikealla vaihtoehdolla, monivalinta yhdellä tai useammalla vaihtoehdolla, aukkotehtävä ja väittämäkysymys.

Tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä liitetiedostosta. Liitetiedosto voi olla kuva tai pdf-tiedosto.

Vastaus kysymykseen voi olla tekstiä, johon voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja, kuten listoja. (Vastaukseen on mahdollista liittää liiteitä, mutta tällä hetkellä tenttikoneiden ohjelmistovalikoima rajoittaa tämän tyyppisiä vastauksia.)

Voit tehdä myös henkilökohtaisen tentin, johon eivät muut opiskelijat pysty ilmoittautumaan.

Kysymysten pedagoginen suunnittelu

Ohjeita soveltavien tenttikysymysten tekemiseen (pdf)
Mieti kunkin kysymyksen maksimipisteitä. Valitse rinnakkaisiksi, keskenään arpoutuviksi kysymyksiksi maksimipisteiltään samanarvoisia kysymyksiä.

Samaan aihealueeseen lisättävien kysymysten samanarvoisuuteen kannattaa myös kiinnittää huomiota, eli että eri kysymyksistä on yhtäläinen mahdollisuus saada paras arvosana tai hyväksytty suoritus.

Tentin lisääminen ja perustiedot

Katso video tentin teosta.

Kirjaudu selaimella Examinariumiin (suositeltu selain Mozilla Firefox). Jos Examinarium ei osaa määrittää sinulle oikeaa roolia, ota yhteyttä tukiosoitteeseen opetusteknologia @ helsinki.fi.

Tentin luominen

Valitse työpöydältä kohta ”Uusi tentti”.

Valitse tenttityyppi:

 • Yleinen tentti (avoin kaikille Oodissa ilmoittautuneille opiskelijoille).
 • Henkilökohtainen tentti (tentin perustiedoissa määritetään ne opiskelijat, jotka tentin voivat tehdä).

Oodin opintojakso
Seuraavaksi määritetään se Oodin opintojakso, johon tentti yhdistetään.

 • Kirjoita opintojakson koodia tai nimeä niin pitkään, että oikea opintojakso löytyy
 • Nimeä tenttisi mahdollisimman kuvaavasti.Oodin koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee tentin koodin ja nimen.
 • Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.

Tentin kieli
Tentin kieli -kohdassa määritetään opiskelijalle näytettävät tentin suorituskielet. Ei vaikuta käyttöliittymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.

Voit valita useamman kielen. Arviointivaiheessa tentaattori valitsee kyseisen tenttisuorituksen kielen.

Tallenna.

Täydennä tentin perustiedot

Opintojakson nimi, arviointiasteikko ja opintopisteet tulevat automaattisesti Oodista. (Tenttijän tentistä saamaa opintopisteitä voi arviointivaiheessa muuttaa.)

Suoritustyyppi
Kokonaissuoritukseksi merkittyjen tenttien arvioidut tentit lähetetään automaattisesti rekisteröitäväksi Oodiin. Jos automaattista rekisteröintijonoon vientiä ei haluta  tai opintojakson arvosana ei koostu pelkästään kyseisestä tentistä, valitaan suoritustyypiksi osasuoritus.

Tentaattorien ja arvioijien lisääminen
Tentillä voi olla useita tentaattoreita tai arvioija (arvioija ei voi tallentaa lopullista arviointia eikä muokata tenttiä).
Jos lisäät tenttiisi toisen tentaattorin / arvioijan, tulee hänen olla ensin kirjautunut järjestelmään.

Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentit liitteet
Tentin vastaamisessa tarvittavissa ohjelmistoissa-kohdalla rajataan tenttiminen tietyn tyyppisille koneille. Kaikilla koneilla on Pdf-dokumenttien lukuohjelma, Windows-laskin, Wordpad sekä Paint-ohjelmat. Tällä hetkellä Examinariumissa on vaihtoehdot:

 • ”Drawing table”: Kumpulassa kuudella koneella on piirtonäyttö laskemiseen ja piirrosten tekoon.
 • ”Finlex”, joka rajaa tenttitilaksi Aleksandrian K133 tilan, jossa koneilta on pääsy sivustolle www.finlex.fi
 • ”No Finlex”, joka rajaa tenttitilaksi muut kuin Aleksandrian K133-tilan (ei pääsyä sivustolle www.finlex.fi.)
 • ”Matlab, Geogebra, Marvin Suite, Origin, R, R Studio”, Kumpulassa osassa koneilla olevia erityisohjelmistoja.
 • ”No Matlab, Geogebra etc.” Kumpulan koneet, joissa erityisohjelmistoja ei ole.

Tenttiin voi liittää kaikille tenttijöille yhteisen liitteen
Käytä pdf-tiedostoja tai kuvia, jotka saadaan tenttikoneilla auki.
Katso lisätietoja laskemisesta, liitteistä ja lakiteksteistä tenteissä.

Tentin kopioiminen
Voit kopioida tentin tenttilista-näkymän kautta, valitsemalla kopioi ja sen alta yleinen vai henkilökohtainen tentti
Tämän jälkeen uudelle tentille määritellään tarpeelliset tiedot kuten nimi, opintojakso jne.

Kysymysten lisääminen

Kysymyksiä voi luoda suoraan tenttiin Kysymykset-välilehdellä tai hakea kysymyksiä kysymyspankista.

Kysymyspankki on kokoelma opettajan kysymyksistä. Kysymyspankkiin voi luoda suoraan kysymyksiä, jotka ovat käytettävissä kaikissa tenteissäsi.

Jos käytät samaa kysymystä useammassa tentissä, muutokset (pisteet poislukien) vaikuttavat kaikkiin tentteihin.
Kysymyksen omistajuuden voi jakaa. Kaikki omistajat pystyvät muokkaamaan kysymystä.

Kysymykset luokitellaan aihealueisiin

Aihealueeseen voi lisätä useita kysymyksiä, joista arvotaan opettajan määrittämä määrä kullekin tenttijälle. Aihealueen kysymysten pistemäärän tulee arvottaessa olla samansuuruinen.

Vaihtoehtoisesti aihealueisiin voi lisätä yhden tai useamman kysymyksen ilman arvontaa, jolloin samat kysymykset tulevat kaikille tenttijöille.
Tentissä kysymykset sivutetaan aihealueittain ja aihealueen nimi näkyy opiskelijalle.

Tentaattori voi luoda myös tenttejä, joissa on valinnaisia aihealueita, ja opiskelija tenttipaikkaa varatessaan valitsee, mitkä tentin valinnaiset aihealueet (esim. kirjat) hän tenttii. Tenttitilanteessa opiskelija saa vain niiden aihealueiden kysymykset, jotka hän on tenttipaikkaa varatessaan valinnut. Ja lisäksi pakollisten aihealueiden kysymykset, jos tentissä on sellaisia. Katso video valinnaiset aihealueet-toiminnosta.

Kysymyksiin voi lisätä avainsanoja, joiden avulla voit myöhemmin hakea kysymyksiä.

Voit liittää kysymykseesi liitetiedoston. Liite tulee olla pdf-tiedosto tai kuvatiedosto, jotta sen saa tenttikoneilla auki.

Essee-kysymyksen luominen

Kirjoita kysymys tekstikenttään. Voit muotoilla kysymystä editorilla (älä lisää kysymykseen www-linkkejä, sillä tenttikoneilta ei pääse muualle kuin tenttijärjestelmään).

Voit määrittää esseevastaukselle suosituspituuden. Pituus on vain suositus: järjestelmä ei rajoita opiskelijan tenttivastausten pituutta, mutta opiskelija pystyy vastausta kirjoittaessa vertaamaan omaa vastaustaan suositukseen.

Valitse arvosteluasteikko: pisteet tai hyväksytty-hylätty. Jos valitsit pisteet, määritä myös maksimipistemäärä.

Esseekysymykseen voi kirjoittaa arviointikriteerejä (kuten mallivastauksen) itselle tai toisille arvioijille.

Monivalintakysymyksen luominen

Monivalintakysymyksissä on kaksi vaihtoehtoa:

 • Yksi oikein: opiskelija voi valita vain yhden vastausvaihtoehdoista.
 • Monta oikein: opiskelija voi valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon ja pisteet määräytyy valittujen vaihtoehtojen yhteispistemäärän mukaan.

Kirjoita ja muotoile tenttikysymys editorilla.
Lisää vastausvaihtoehdot ja pisteet
Yksi oikein -kysymyksessä valitse oikea vastaus ja määritä kysymyksen maksimipisteet.
Monta oikein -kysymyksessä määritä vaihtoehdoille pisteet (positiiviset tai miinus-pisteet)

Aukkotehtävä

Yhdessä kysymyksessä voi olla monta aukkoa jotka opiskelija vastatessaan täyttää. Aukkojen vastaukset voivat olla tekstiä tai numeroita.
Katso ohjeet aukkotehtävän tekoon.

Väittämäkysymys 

Väittämäkysymyksessä tenttijä voi saada väärästä vastauksesta miinuspisteitä, jotka vaikuttavat tentin kokonaispisteisiin vähentävästi. Vastausvaihtoehdot ovat oletuksena Tosi, Epätosi ja En osaa sanoa; ja vaihtoehdot ovat muokattavissa. Vastausvaihtoehtojen järjestys on lukittu siten, että En osaa sanoa -vaihtoehto on aina alimmaisena. Katso ohjeet väittämäkysymyksen tekoon.

Kysymysten lisääminen kysymyspankista

Voit lisätä tenttiin aiemmin tekemiäsi kysymyksiä valitsemalla ”Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista”. 
Voit etsiä luomiasi kysymyksiä haku-toiminnolla kirjoittamalla kysymyksessä olevan sanan tai pätkän kysymyksestä, tai hakemalla opintojakson, tentin tai asiasanan mukaan.
Lisättyäsi kysymyksen tenttiin, voit tarvittaessa muokata sitä ”Asetukset” a ja ”Muokkaa”. Jos kysymys on käytössä useassa tentissä, muutokset kysymystekstiin, vastausvaihtoehtoihin (poislukien pisteet) ja liitetiedostoon päivittyvät kaikkiin tentteihin.

Tentin julkaisuasetukset

Tentin Julkaise-välilehden asetukset.

AIkataulu

Tenttiperiodin alkamis- ja päättymispäivät, eli ajanjakso jolle tenttiaikoja voi varata.
Kun tenttiin on ilmoittautumisia, tenttiperiodin lyhentämistä pitää pyytää osoitteesta opetusteknologia @ helsinki.fi.
Huomioi, ettei tenttiperiodi ole pidempi kuin opetustapahtuman kesto  WebOodissa.

Tentin kestossa on vaihtoehdot: 30 minuuttia, 55 minuuttia, 1t 25 minuuttia, 1t 55 minuuttia, 2t 25 minuuttia ja 2 t 55 minuuttia.
Tenttiajassa ei ole myöhästymisvaraa, ”puuttuva 5 minuuttia” on varattu tenttikoneelta poistumiseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraavalla tasatunnilla.

Julkaisuasetukset
Suorituskertojen enimmäismäärä ennen arviointia on oletuksena 1. Arviointi vapauttaa tentin uudelleen tentittäväksi, ja tentaattori voi vapauttaa suorituskerran opiskelijalle, mikäli hän on keskeyttänyt tentin. 

Osallistujat:
Jos valitsit tenttityypiksi ”Henkilökohtainen tentti”, lisää tenttiin myös jokainen opiskelija, joka saa varata tähän tenttiin aikoja.
Opiskelijan tulee olla kerran kirjautunut järjestelmään, jotta hänet voi määrittää osallistujaksi tenttiin. Henkilökohtaisessa tentissä ei vaadita Oodi-ilmoittautumista, varmista siis että opiskelijalla on oikeus opintojakson suorittamiseen.

Kun tentti on valmis, klikkaa sivun lopusta
”Tallenna ja julkaise” kun haluat avata tentin opiskelijoille.
”Tallenna”, jos tentit ei ole valmis julkaistavaksi tai muokkaat jo julkaistua tenttiä.

Esikatselussa voit katsoa, miltä tentti näyttää opiskelijalle. Kysymykset arpoutuvat myös esikatseluun.

Tenttivastausten arviointi

Yleistä
Saat kerran viikossa Examinariumista yleisistä tenteistä sähköpostiisi viikkokoosteen josta näet, onko tentteihisi ilmoittautunut opiskelijoita ja onko sinulla arvioitavana olevia tenttisuorituksia. Vaihtoehtoisesti kirjautumalla järjestelmään näet aina sen hetkisen tilanteen. Henkilökohtaisista tenteistä saat aina sähköpostiisi viestin, kun opiskelija on varannut tenttiajan ja kun tenttivastaus on arvioitavana.

Yliopiston kuulusteluohjesäännön mukainen arviointiaika on 1 kuukausi tenttipäivästä, minkä jälkeen tentin arvosanan tulisi näkyä opiskelijalle Oodissa. Jos opiskelijat käyvät tentissä harvakseltaan, voit siis kerätä arvioitavaa neljä viikkoa ja arvioida useamman vastauksen kerralla. Tallenteet tenttitilanteista on saatavilla kuukauden ajan.

Suoritukset-välilehti
Kirjaudu Examinarium-järjestelmään omilla tunnuksillasi https://examinarium.helsinki.fi.

Työpöydällä näet listan omista tenteistäsi. Taulukon sarakkeista näet, kuinka monta tenttisuoritusta odottaa tarkastustasi (Arvioimatta / Odottaa loppuarviointia) ja kuinka monta ilmoittautunutta on tentteihisi (Varaukset).

Valitse tentti. Suoritukset-välilehdellä näet tentit tarkastuksen eri vaiheissa olevat vastaukset:

Keskeytetyt tenttisuoritukset ja Tenttiin saapumattomat opiskelijat ovat omissa listoissaan. Keskeytetyille tenteille voit tarvittaessa vapauttaa suorituskerran valitsemalla otsikon ja ”Vapauta”.
Arvioitavana olevat tenttivastaukset (arviointia ei ole aloitettu tai se on kesken)

Arvioidut tenttivastaukset (arvosana on annettu, muttei vielä lukittu, joten tentaattori voi vielä muuttaa arviointia)
Lukitut tenttisuoritukset (arviointia ei voi enää muuttaa ja siitä on tiedotettu opiskelijaa).

Tenttivastauksen arvioiminen

Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti klikkaamalla opiskelijan nimeä.
Tenttivastauksen arviointi –näkymän yläreunasta näet mm. kuinka kauan opiskelija teki tenttiä ja onko hänellä aiempia tenttisuorituksia samaan tenttiin. Tämän alla ovat tenttikysymykset ja opiskelijan vastaukset.

Pudotusvalikosta voit merkitä kyseiselle kysymykselle pistemäärän (tai hyväksytty/hylätty, jos olet määritellyt sen kysymyksen arviointiskaalaksi).

Palaute opiskelijalle
Voit antaa opiskelijalle myös sanallista palautetta oikeaan yläkulmaan avautuvaan Anna palautetta -kenttään. Sulje palautelaatikko klikkaamalla punaista Piilota palaute -nuolta. Kommenttisi tallentuu automaattisesti.
Lopuksi valitse Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana. Voit tarvittaessa vaihtaa tentin suoritustyypin osasuoritukseksi sekä määritellä opintopisteet.

Arvioinnin tallentaminen

Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta. Examinarium vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy OK:lla. HUOM! Vasta Lukittu arviointi on valmis.

Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä.
Jos suoritus on merkitty kokonaissuoritukseksi, arvioinnin lukitseminen lähettää suorituksen automaattisesti rekisteröitäväksi Oodiin.

Osasuoritukset
Osasuoritukseksi merkittyjen tenttisuoritusten kohdalla opettaja kerää osasuoritukset yhteen ja toimittaa kokonaisarvosanan rekisteröintiin tai rekisteröi itse suoraan Oodiin.

Jos arviointi ei ole valmis, klikkaa Tallenna -painiketta ja voit tehdä arvioinnin loppuun saakka myöhemmin.

Arvioinnin jälkeen

Arvioidut tenttivastaukset löytyvät Examinariumissa 12 kuukauden ajan. Tämän jälkeen vastaukset arkistoituvat, eli poistetaan järjestelmästä. 
Mikäli tarvitset vastauksia ja arvosanatietoja tämän jälkeen, ota vastaukset ja arvioinnit talteen.

Arvosanajakauma
Examinarium-tenteistä ei muodostu automaattisesti arvosanajakaumaa kurssisivulle. Arvosanajakauman saa tentin Suoritukset-välilehdeltä lukituista tenttisuorituksista luotavasta Excelistä (valitse suoritukset ja ”Luo valituista suoritustiedoista raportti Excel-tiedostona”.) Arvosanajakauman laskemiselle luonteva ajankohta on esimerkiksi tenttiperiodin päättyminen tai pitkissä tenteissä lukukauden päättyessä. Arvosanajakauman voi julkaista opiskelijoille esimerkiksi kurssisivulla.

Edistyneemmät arviointitoiminnot

 • Suoritukset kysymyksittäin: mahdollisuus pisteyttää kaikki samaan essee-kysymykseen tulleet vastaukset kerralla. Ohje konsortion ohje-sivuilla.
 • Pika-arviointi: tentaattori voi määrittää usean suorituksen loppuarvosanan kerralla. Soveltuu tentteihin, joissa kaikki vastaukset on pisteytetty automaattisesti (monivalinta- ja aukkotehtävissä), kysymyskohtaisesti (esseet) tai arvioijan toimesta. Ohje konsortion ohje-sivuilla.
 • Automaattinen arviointi: Jos tentti sisältää vain automaattisesti arvioitavia kysymyksiä (monivalinta- ja aukkotehtäviä), arvosanoille voi määrittää prosenttirajat, jolloin Examinarium automaattisesti antaa opiskelijalle alustavan arvosanan. Prosenttirajojen soveltamisesta Oodin arvosana-asteikkoihin kannattaa kysyä ohjeita osoitteesta opetusteknologia (at) helsinki.fi. 

Tenttitilanteen kuvatallenteen tarkistaminen

Tenttitiloissa on tallentava tenttivalvonta, jonka avulla tenttitilanne voidaan tarkistaa jälkikäteen.

Tallenne näytetään vain kyseisen tentin tentaattorille. Tallenteen katsomiseksi ota yhteyttä opetusteknologia (at) helsinki.fi -osoitteeseen kuukauden sisällä tenttipäivästä.

Oodi-ohjeet

Jokainen tentti on linkitettävä Oodissa olevaan opintojaksoon.

Oodista tulevat tenttiin automaattisesti:

 • opintojakson nimi ja koodi
 • arvosana-asteikko
 • opintopisteet (tentaattori voi vaihtaa arviointivaiheessa)

Jotta opiskelija pystyy varaamaan tenttipaikan tenttitilasta yleiseen Examinarium-tenttiin, hänen tulee olla ilmoittautuneena Oodissa kyseisen opintojakson opetustapahtumaan.

Examinariumista tenttiaikaa varatessa hyväksytään opiskelijan Oodi-ilmoittautumiset niiltä opetustapahtumilta, jotka ovat voimassa tai tulevaisuudessa alkavia.

Onko opetustapahtuma tehty Optimessa?
Katso ohjeet Optime-ohjeista.

Jos Examinariumissa tehtävälle tentille tehdään oma opetustapahtuma, tyypiksi valitaan ”Examinarium (tenttiakvaario)”.

Toistaiseksi riittää, jos opiskelijalla on ilmoittautuminen mihin tahansa opintojakson opetustapahtumaan (joka on voimassa).

Rästi- ja uusintatentit
Rästi- ja uusintatenttien kohdalla opetustapahtuman kestoa voidaan pidentää siihen saakka, että tentit ovat ohi. Tai vaihtoehtoisesti rästi-/uusintatentille voidaan luoda oma opetustapahtumansa.
Suoritusmuodosta tulee mainita Oodissa. Opetustapahtuman Suoritustavat-kenttään lisätään seuraavanlainen teksti:

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tenttiminen-examinarium-te…

Studieform är tentamen i Examinarium. Anmäl dig först till undervisningshändelsen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium: https://studies.helsinki.fi/instruktioner/artikel/att-tenta-i-examinari…

Study method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: https://studies.helsinki.fi/instructions/article/taking-exams-examinari…

Henkilökohtainen tentti
Jos kyseessä on henkilökohtainen tentti (tentti tehdään jokaiselle opiskelijalle erikseen), opiskelijan tulee olla kirjautunut kerran osoitteeseen https://examinarium.helsinki.fi, jotta hänet voi määrittää tenttiin osallistujaksi. Opiskelijaa kannattaa ohjeistaa Oodissa kirjautumaan Examinariumiin ja tämän jälkeen ottamaan yhteyttä tentaattoriin (jotta hän tekee opiskelijalle tentin). Henkilökohtaisessa tentissä ei vaadita Oodi-ilmoittautumista, varmista siis että opiskelijalla on oikeus suorittaa kyseinen opintojakso.

Kokonaissuoritukseksi merkityt lukitut arvioinnit siirtyvät suoraan Oodiin rekisteröitäväksi. Jos tenttisuoritus on merkitty osasuoritukseksi, opettaja kerää osasuoritukset yhteen ja toimittaa kokonaisarvosanan rekisteriin tai rekisteröi suoraan Oodiin.

Tenttivierailusta

Examinariumissa on käytössä tenttivierailu-ominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijamme voivat tenttiä järjestelmään luodun tentin myös toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa (jossa on tenttivierailumahdollisuus sallittu).  

Tentaattoreille muualla tehdyt tentit näkyvät järjestelmässä samalla tavoin kuin omissa tenttitiloissa suoritetut. Jos tenteissäsi on jotain ohjelmistorajauksia, tenttiäsi ei mahdollisesti voi tehdä muiden korkeakoulujen tiloissa. Tämän vuoksi tieto ohjelmistovaatimuksista, piirtopöydistä tai Finlex-tietokannasta tulee laittaa tentin perustietoihin kenttään “Tenttivarauksen aikana näkyvä ohjeistus opiskelijalle”. 

Näin ohjelmistorajaukset vaikuttavat tenttivierailuun:  

 • No Finlex: ei vaikuta, vaan opiskelijat voivat tehdä tentin tenttivierailuna 
 • Finlex: ei ole käytössä muualla kuin Aleksandrian K133 -tilassa, ei voi tenttiä tenttivierailuna 
 • No Matlab, Geogebra etc.: kyseisiä ohjelmia saattaa olla käytössä joissain tenttitiloissa. Ohjelmisto kannattaa tarkentaa tenttivarauksen aikana näkyvissä ohjeissa ja opiskelijan tulee varmistaa kohdeyliopiston tilan tiedoista, että kyseinen ohjelmisto ei ole käytössä. 
 • Matlab, Geogebra, Marvin Suite, Origin, R, R Studio: osa ohjelmistoista saattaa olla käytössä joissain tenttitiloissa. Ohjelmisto kannattaa tarkentaa tenttivarauksen aikana näkyvissä ohjeissa ja opiskelijan tulee varmistaa kohdeyliopiston tilan tiedoista, onko kyseinen ohjelmisto  käytössä. 
 • Drawing table: saattaa olla käytössä joissain tenttitiloissa. Piirtonäytön tarve kannattaa tarkentaa tenttivarauksen aikana näkyvissä tiedoissa ja opiskelijan tulee varmistaa kohdeyliopiston tilan tiedoista, onko piirtomahdollisuus tilassa käytössä. 

Tenttivierailu on pilottivaiheessa, jonka aikana keräämme kokemuksia ja kehitämme tenttivierailuun liittyviä käytänteitä. 

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.