Opetusfilosofia ja opetuksen eettiset periaatteet

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Helsingin yliopiston opetuksen lähtökohdat on kirjattu yliopiston opetusfilosofiaan ja opetuksen ja opintojen eettisiin periaatteisiin. 

Lisätietoa yliopiston toimintaperiaatteista löydät intranet Flammasta.

Yliopiston opetusfilosofia

Opetusfilosofian kolme lähtökohtaa ovat: 

1) Opetus perustuu tutkimukseen

 • Kaikki opettajat tutkivat ja kaikki tutkijat opettavat.
 • Kaikki opiskelijat omaksuvat tutkimusperustaisen työtavan ja osallistuvat tutkimustoimintaan opintojensa kuluessa.

2) Yliopisto on korkeatasoinen oppimisyhteisö ja -ympäristö

 • Opiskelijat ovat yliopistoyhteisön aktiivisia ja vastuullisia toimijoita, jotka otetaan huomioon yksilöinä ja joiden panosta arvostetaan yliopiston kaikessa toiminnassa.
 • Opetus kehittää yliopistoa hyvinvoivana oppimisyhteisönä ja -ympäristönä.

3) Opetus tähtää oppimiseen

 • Opiskelun tavoitteena on syvällinen ja tarkoituksenmukainen oppiminen. Opetuksen onnistumisen kriteereinä käytetään oppimisen laatua ja mielekkyyttä sekä korkeatasoisia oppimistuloksia.
 • Opiskeltava aines, opetus- ja arviointimenetelmät sekä oppimateriaalit kehitetään ja valitaan niin, että ne tukevat merkityksellisten osaamistavoitteiden saavuttamista ja opiskelemisen mielekkyyttä.

Helsingin yliopiston opetusfilosofia on osa opetusta ja opintoja koskevaa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet sekä Helsingin yliopiston opetustehtäviin hakevien opetusansioiden arvioinnissa käytettävät opetustaidon arvioimisen kriteerit. Kokonaisuus palvelee yliopiston strategista suunnittelua ja käytännön opetustyötä niiden arvoperustana. Helsingin yliopiston opetusfilosofiaa käytetään opetuksen ja oppimisen kehittämisessä.

Lataa tästä Helsingin yliopiston opetusfilosofian kolmikielinen näköispainos (pdf).

Opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet on laadittu tekemään näkyväksi yliopistoyhteisön arvot ja ihanteet. Periaatteet auttavat yhteisten arvojen toteutumisen arvioinnissa. Niissä kuvataan eettisesti korkeatasoisen opetuksen ja opiskelun lähtökohdat ja tuntomerkit ohjenuoraksi opettajille, opiskelijoille ja muulle henkilöstölle.

Yliopisto-opetuksen ja -opiskelun kolme ihannetta ja niiden toteutumisen tunnusmerkit ovat:

Opiskelu ja opetus yhdistävät yliopiston kolme tehtävää

 • Opettamista ja tutkimista ei pidetä toistensa kanssa kilpailevana toimintana, vaan yliopistoyhteisössä kehitetään jatkuvasti erilaisia tapoja yhdistää ne niiden kummankin hyödyksi.
 • Tutkimukseen perustuva opettaminen on innostavaa, koska se antaa tilaisuuden jakaa ja tuottaa tutkimusideoita, välittää ja testata tutkimuksen tuloksia ja relevanssia sekä olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.
 • Opetus ja opiskelu toteutuvat kannustavassa ilmapiirissä, jossa eri osapuolten toimintaan suhtaudutaan arvostaen.
 • Opetusta ja opiskelua leimaavat vastuullisuus omasta toiminnasta, omaan työhön sitoutuminen ja muiden osuuden tunnustaminen.

Opiskelu ja opetus yhdistävät yliopiston toimijat

 • Opetus ja opiskelu mielletään koko työyhteisön keskeiseksi toiminnaksi, jonka toteuttamisesta ja laadusta kaikki ovat omalta osaltaan ja yhdessä vastuussa.
 • Opetus suunnitellaan ja toteutetaan ja opiskelu järjestetään tavalla, joka tukee yhdessä tekemistä ja avointa vuorovaikutusta.
 • Eri toimijoiden väliset suhteet perustuvat keskinäiselle luottamukselle ja kunkin ammattitaidon ja osaamisen arvostamiselle.
 • Opettajat ja opiskelijat sitoutuvat yhteiseen toimintaan ja tekevät parhaansa onnistuakseen kulloisessakin tehtävässä

Korkeatasoinen yliopisto-opetus ja -opiskelu ilmentävät yliopiston laatua yhteisönä

 • Opetusyhteistyöhön osallistuvien toiminta perustuu keskinäiseen kunnioittamiseen.
 • Yhdessä toimimista ja keskinäistä oppimista ja jakamista pidetään tärkeänä ja edistetään.
 • Toiminnassa otetaan huomioon osallistujien erilaiset tarpeet ja toiveet ja pyritään löytämään tapoja sovittaa ne yhteisiin tavoitteisiin.
 • Omaa toimintaa arvioidaan jatkuvasti eri kannoilta. Esitettyyn kritiikkiin ja parannusehdotuksiin suhtaudutaan avoimesti ja myönteisesti tarkastelemalla niitä kehittämistä edistävinä voimavaroina.

Eettisiä ongelmatilanteita

Yliopisto-opetuksessa ja -opinnoissa voi tulla eteen erilaisia yllättäviä vaikeuksia. Joskus osuvin tapa luonnehtia näitä tilanteita on kutsua niitä eettisiksi ongelmiksi.

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet -dokumentissa kuvataan joitakin tällaisia kysymyksiä sekä ehdotetaan, millaisia seikkoja niistä keskusteltaessa ja niitä selviteltäessä voi olla hyvä ottaa huomioon. Eettisiä ongelmatilanteita pohditaan neljällä alueella:

 • vapaus ja vastuut
 • opetuksen ja opiskelun kehittäminen
 • tutkimuksen ja opettamisen ristiriita
 • yliopisto työskentely-ympäristönä

Lataa tästä Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet kokonaisuudessaan (pdf).

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.