Tutkielman ohjaajan vastuut ja ohjaussopimus

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Ohjaaminen liittyy keskeisesti tutkinnon ja tutkielman osaamistavoitteisiin sekä arviointikriteereihin. Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaan opiskelijan tulee saada ohjausta sekä opintojen kuluessa että opinnäytetyön laadinnassa. Täältä löydät ohjeistuksen ohjauksen linjakkuuden varmistamiseksi.

Ohjauksen periaatteet

Rehtori päättää opintojen ohjauksen periaatteista, jotka sisältävät opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet. Koulutusohjelman opetussuunnitelman tulee sisältää ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta ja sen hyväksymistä ja päivittämistä koskevista käytännöistä. Tutustuthan tiedekuntasi opetussuunnitelmaan ja tutkielman arvosteluperusteisiin ohjauksen linjakkuuden varmistamiseksi.

Rehtorin päätöksessä ohjauksella tarkoitetaan opiskelijan tai tohtorikoulutettavan oppimisprosessin, muutoksen, harjaantumisen ja asiantuntijaksi kasvun tukemista. Ohjauksen kokonaisuus muodostuu tiedotuksesta, neuvonnasta, ohjauksesta ja erityisohjauksesta. Ohjausta ja neuvontaa voidaan järjestää ohjaajan johdolla ryhmässä, seminaarissa, ohjaajan organisoimassa opiskelijoiden tai tohtorikoulutettavien vertaisryhmässä tai erikseen sovittavana ohjaajan ja opiskelijan, tai ohjaajan ja tohtorikoulutettavan välisenä yksilötapaamisena. Ohjausta ja neuvontaa voidaan antaa Iisäksi sähköisesti esimerkiksi Moodlessa tai muiden opetuksessa käytettävien apuvälineiden avulla. 

Opetus- ja tutkimushenkilökunta antaa opetukseen ja tutkimukseen liittyvää ohjausta, joka vaatii opintojen ja tieteenalojen sisältöön liittyvää harkintaa, kuten henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) liittyvää ohjausta ja opinnäytetöiden ohjausta. 

Ohjausta ja neuvontaa annetaan kotimaiskielisissä ja monikielisissä koulutusohjelmissa opiskelijan äidinkielen mukaan suomeksi tai ruotsiksi, tai opiskelijan suostumuksen perusteella englannin kielillä tai muulla kielellä. Kun opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, ohjausta ja neuvontaa annetaan englannin kielellä, tai opiskelijan suostumuksen mukaan muulla kielellä. Englanninkielisessä maisteriohjelmassa ja tohtoriohjelmassa ohjaus voidaan antaa myös vain englannin kielellä.

Koulutusohjelman johtoryhmä vastaa siitä, että jokaiselle opiskelijalle nimetään opinnäytetyön ohjauksesta vastaava pääohjaaja sekä mahdollisesti muita ohjaajia. Myös työsuunnitelmassasi voidaan sopia ohjaukseen liittyvistä vastuista

Ohjaus vuorovaikutuksena ja ohjaussopimus

Ohjaus on vuorovaikutusta, jossa vastuut jakautuvat ohjaussuhteen osapuolten välillä. Usein ohjaamiseen liittyvät epäselvyydet johtuvat siitä, että ohjaussuhteen osapuolilla on eriävät odotukset ohjauksen sisällöstä ja vastuista eikä osapuolilla ole välttämättä tietoa toisen odotuksista. Voit pohtia ohjaamiseen liittyviä oikeuksia ja velvoitteita esimerkiksi seuraavan taulukon avulla.

 

 
OPETTAJALLA ON OIKEUS OPISKELIJALLA ON OIKEUS
 • ajallisesti rajattuun ja hallittavaan ohjausprosessin
 • päättää opintojakson/seminaarin toteuttamistavoista ja aikatauluista
 • edellyttää aktiivista työskentelyä ja osallistumista seminaarissa
 • saada ohjattavalta palautteen antamista varten riittävän ajoissa teksti ja tieto siitä mihin tutkimusprosessin vaiheisiin opiskelija erityisesti ohjausta tarvitsee
 • saada opinnäytetyön ja tutkimusprosessin suunnitelmallista ja riittävää ohjausta eli oikeus keskustella opinnäytteeseen liittyvistä asioista ja oikeus saada rakentavaa palautetta
 • tietää osaamistavoitteet etukäteen
 •  tietää arviointikriteerit etukäteen
 •  tietää aikataulut ja seminaarin pelisäännöt etukäteen
OPETTAJALLA ON VELVOLLISUUS

 • vastata opiskelijan tiedusteluihin ilman aiheetonta viivästystä
 • antaa ajoissa tiedot tutkielmaseminaarin aikatauluista, arviointiperusteista, osaamistavoitteista ja pelisäännöistä (käytännössä huolellinen opetussuunnitelmatekstin laatiminen)
 • vastata oppimisympäristön suunnittelusta ja hallinnasta
 • antaa ohjausta paitsi kirjalliseen työhön myös sen tuottamiseen liittyvään tutkimusprosessiin
 • ohjata hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimuseettisten kysymysten huomioon ottamisessa
 • antaa asiantuntemukseensa perustuvaa palautetta opiskelijan työstä ja lukea sekä kommentoida opinnäytetyön käsikirjoitusta
 • auttaa opiskelija jäsentämään toimintavaihtoehtoja
 • osallistua opinnäytteen ja opinnäyteprosessin arviointiin
OPISKELIJALLA ON VELVOLLISUUS

 • aktiiviseen osallistumiseen ja sitoutumiseen
 • annettujen ohjeiden noudattamiseen ja annettujen tehtävien tekemiseen
 •  sovittujen aikataulujen noudattamiseen
 • omasta tavoitteenasettelustaan ja työskentelystään vastaamiseen
 • tekstin toimittamiseen ajoissa ja ohjaustapaamisiin valmistautumisesta
 • oman opinnäytetyön perusratkaisujen itsenäisestä tekemisestä
 • ohjauksesta saadun palautteen vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen
 • hyödyntää / kerrata itsenäisesti aiemmin oppimaansa opinnäytetyötä laadittaessa

 

Ohjauksen linjauksista ja käytännöistä on hyvä keskustella tutkielmaprosessin alkuvaiheessa. Ohjaaja ja opiskelija voivat tehdä myös kirjallisen ohjaussuunnitelman, joka selventää ohjauksen ja tutkielman laatimisen aikataulua ja ohjauksen sisältöä. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää myös mahdollisissa ongelmatilanteissa ja aikataulun pettäessä.

Mitä ohjaajan on hyvä muistaa sisällyttää ohjaukseen

Kun ohjaat tutkielman tekijää, muista myös seuraavat asiat:

Tiedekunnissa voi olla omia päätöksiä ja ohjeita tutkielman ohjauksesta. Muistathan tutustua tiedekuntasi ohjeisiin.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.