Tutkielman ohjauksen hyvät käytännöt

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tutkielman ohjaajana pääset seuramaan poikkeuksellisen läheltä opiskelijan kehittymistä tieteenalasi asiantuntijana. Tutkielman ohjaus on yliopiston osaamisperustaista opetusta, jota ohjaavat linjakkaan opetuksen käytännöt. Tästä ohjeesta löydät vinkkejä onnistuneeseen ohjausprosessiin.

Osaamisperustainen, linjakas ohjaus

Tutkielman ohjaus on yliopiston osaamisperustaista opetusta, jota ohjaavat linjakkaan opetuksen käytännöt. Osaamisperustainen linjakas opetus tarkoittaa, että opetuksen ja ohjauksen ratkaisuja ohjaavat osaamistavoitteet. Opetuksen toteutus, arviointi, oppimismenetelmät ja arviointimenetelmät perustuvat osaamistavoitteisiin.

Tutkielman ohjauksen hyvät käytännöt perustuvat linjakkuuden osalta siten niihin osaamistavoitteisiin, jotka on asetettu yliopistotasolla (linkki tulossa) ja täydennetty tiedekunnissa (linkki tulossa). Myös arviointikriteereistä on sovittu yliopistotasolla (linkki tulossa) ja täydennetty tiedekuntiin sopiviksi (linkki tulossa). Arvioinnin tehtävä on osoittaa, millä tasolla opiskelija on saavuttanut asetetut osaamistavoitteet.

Älä ohjaa, ennen kuin tunnet tutkielman osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Ohjauksesi tehtävä on ohjata opiskelijan oppimista osaamistavoitteiden saavuttamista kohti. Ohjauskeskusteluissa heijastuu usein se taso, jonka opiskelija toivoo saavuttavansa. Esimerkiksi ylemmän tutkinnon kohdalla arvosanalla voi olla merkitystä opiskelijan tohtoriopintokelpoisuuteen.

Opiskelija oppii tutkielmaa tehdessään ja seminaarityöskentelyssä monia geneerisiä ja asiantuntijataitoja (linkki HYPE:n uuteen taulukkoon). Ohjaajana voit tukea opiskelijaa tunnistamaan opinnoissa karttuvaa osaamista nimeämällä työskentelyssä toteutuvia geneerisiä ja asiantuntijataitoja opetuksessasi ja ohjauksessasi sekä huomioida opiskelijoiden kehittyvää osaamista. Voit rohkaista opiskelijaa pohtimaan, millä tavalla hän voi käyttää tutkielman kehittämää asiantuntemustaan työelämässä ja yleisesti yhteiskunnassa.

Ohjaussuhde

Tutkielman ohjaajan ja opiskelijan suhde on usein vuorovaikutteisempi ja tiiviimpi kuin muunlaisissa opetustilanteissa. Ohjaajana pääset seuramaan poikkeuksellisen läheltä opiskelijan kehittymistä tieteenalasi asiantuntijana. Opiskelijan opintojen ja elämän kokonaistilanne heijastuu usein ohjaustilanteisiin. 

Ohjaajana ohjaat laajaa prosessia, jonka kautta opiskelija tekee näkyväksi itselleen ja muille sitä osaamista, jota yliopistossa toteutunut oppiminen on saanut aikaan. Ohjaajan rooli on kahtalainen: samalla, kun ohjaat päämäärätietoista prosessia tutkielmalle asetettujen tavoitteiden suuntaisesti, tuet opiskelijan omaa toimijuutta. Tutkielma on opiskelijalle usein aiheenvalinnasta alkaen läheiseltä tuntuva työ, jonka sytyttämä motivaatio ja pystyvyyden kokemus säteilevät parhaimmillaan kaikkeen opiskeluun ja elämään. Ohjaajan työ on eettistä työtä.

Opiskelijan tuen tarve on joskus suuri. Ohjaussuunnitelma tukee ohjaajaa ja ohjattavaa hahmottamaan tutkielman ohjauksen vastuut ja oikeudetOhjaustilanteet ovat ajoittain haastavia. Keskustele omasta työmäärästäsi tarvittaessa kokeneiden kollegojen ja esimiehesi kanssa. Jos sinussa herää huoli siitä, että opiskelijan selvät pulmat tutkielman edistämisessä juurtuvat muista syistä, rohkaise opiskelijaa tuen piiriin.

Voit lukea ohjaussuhteesta lisää esimerkiksi teoksesta Vehviläinen, S. (2014): Ohjaustyön opas: Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus. Teos on saatavilla e-kirjana Helsingin yliopiston kirjastossa.

Hyvän tutkielman ohjauksen käytäntöjä

Tutkielmassa opiskelija toteuttaa moniosaisen tutkimusprosessin. Tutkielman ohjaus on siksi samalla projektinhallinnan ohjausta ja tukemista. Jäsennä prosessia opiskelijalle hallittavaan muotoon. 

Jaa tutkielman edistäminen osiin ja aseta opiskelijoiden tutkielmatyöskentelylle aikataulu. Sekä sinua että opiskelijoita tukevat prosessikirjoittamisen ohjeet (linkki tulossa). Usein opiskelija käy samaan aikaan tutkielmaseminaaria, jonka kokoontumiset rytmittävät ja tukevat työn edistymistä.

Ohjeista ohjaustapaamiset siten, että opiskelija saapuu ohjaustapaamiseen valmistautuneena ja on edistänyt tutkielmaansa sovitulla tavalla. Keskity tutkielman edistymisen kannalta tärkeimpiin asioihin, ota opiskelijan kysymykset vakavasti ja kiitä opiskelijaa eteenpäinmenosta. Anna havainnollisia ja käytännöllisiä neuvoja.

Tutkielman ohjaukseen kuuluu ohjaus hyvään tieteelliseen käytäntöön ja tutkimusetiikkaan. Opiskelija omistaa tutkielmansa tekijänoikeudet. Voit lukea ja kehottaa ohjattavaa lukemaan toisten ja omista tekijänoikeuksista esimerkiksi Kopiraittilan Korkeakoulu -sivulta: https://korkeakoulu.kopiraittila.fi/fi/etusivu