Individuella arrangemang vid tentamenstillfällen

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Individuella arrangemang är ett individuellt stöd i studierna, som studerande som har någon form av nedsatt funktionsförmåga, en skada som orsakats av långvarig sjukdom, läs- eller skrivsvårigheter eller någon annan form av nedsatt kognitiv förmåga kan behöva. Individuella arrangemang är ingen orsak att ge avkall på kunskapsmålen, utan syftet med arrangemangen är att de ska hjälpa studenten att nå sina mål.

Denna sida förklarar de individuella arrangemang vid tentamina. Den här länken tar dig tillbaka till en sida om andra individuella undervisningsarrangemang.

Vad innebär individuella arrangemang vid tentamina?

Individuella arrangemang som beviljas på basis av läkarintyg eller motsvarande expertutlåtande kan t.ex. vara:

 • Extra tid vid tentamen
  • Expertgruppen för individuella arrangemang rekommenderar att man får 30 minuter extra tid för tentamina som är kortare än 3 timmar och 1 timme extra tid för tentamina som räcker minst 3 timmar. Det går att avvika från rekommendationen av grundad anledning.
  • Om det är pedagogiskt motiverat att ordna en kort tentamen som räcker mindre än en halv timme, kan ett alternativt prestationssätt vara ett bättre individuella arrangemang än extra tid att skriva tentamen.
  • Den som ordnar tentamen bestämmer om den extra tiden ska placeras före det allmänna tentamenstillfällets början eller efter tillfällets slut. (Rektors beslut HY/225/00.00.06.00/2018)
  • Obs! Extra tid på grund av läs- eller skrivsvårigheter beviljas bara för tentamina som kräver läsning och skrivning, inte t.ex. för muntliga tentamina.
 • Användning av dator eller annat hjälpmedel vid tentamen 
 • Mindre eller avskilt rum vid tentamen
 • Alternativa prestationssätt

Individuella arrangemang vid undervisningsrelaterade tentamina som kräver fysisk närvaro hör till lärarens och utbildningsprogrammets ansvar, förutom om studenten har rätt att skriva tentamen i ett avskilt rum. Extra tid är inte en grund för avskilt rum. I fråga om de allmänna tentamina som ordnas av Tentamensservicen i form av fysisk tentamen ligger ansvaret för individuella arrangemangen hos Tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighet. Om studenten inte kan skriva tentamen i en tentamenssal och hen har påvisade grunder för sitt behov av ett avskilt tentamensrum, lönar det sig för läraren att tillsammans med studenten diskutera vilka individuella arrangemang hen har nytta av. Vid behov kan läraren kontakta Tentamensservicens kontaktpersonerna för tillgänglighet på adressen specialneeds@helsinki.fi.

Hurdant intyg behöver du för individuella arrangemang?

När man kommer överens om individuella arrangemang måste studenten visa upp ett utlåtande av en läkare eller annan hälsovårdsexpert, av vilket framgår funktionshindrets eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang. Studenten kan också visa upp en rekommendation av studiepsykologen eller av universitetets expertgrupp för individuel arrangemang om hen har fått en sådan. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. En student som ansöker om individuella arrangemang kan också visa upp studentexamensnämndens motsvarande beslut.

Studenten har inte rätt till individuella arrangemang vid tentamina förrän hen har lämnat in ett läkarutlåtande eller ett jämförbart expertutlåtande.

Som lärare kan du be att få se ett intyg av vilket framgår att studenten har rätt till de individuella arrangemang hen begär. Du får dock inte kopiera eller förvara dokument som hänför sig till studentens hälsotillstånd. Som lärare kan du inte heller kräva att studenten visar ett intyg för dig. I en sådan situation kan du be studenten begära en rekommendation hos expertgruppen för individuella arrangemang. Instruktioner för studerande har information om hur man går till väga. Om studenten ger sitt samtycke kan du också själv kontakta Tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighetpå adressen specialneeds@helsinki.fi och fråga om studentens rätt till de individuella arrangemang hen begär. Kom ihåg att uppge ditt namn och vilken fakultet och kurs du undervisar vid, så att vi kan verifiera din identitet!

Hos Tentamensservicen förvaras uppgifter om de individuella arrangemang som rekommenderats för studenter samt kopior av inlämnade intyg och utlåtanden. Om studenten vill lämna in ett intyg eller utlåtande till Tentamensservicen ska hen komma överens om det med den Tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighet via denna serviceadress: specialneeds@helsinki.fi. Studenten kan även be den Tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighetinformera läraren om de rekommenderade individuella arrangemangen. Tentamensservicen ger inte ut uppgifter om studenternas diagnoser till lärarna. 

Individuella arrangemang vid undervisningsrelaterade tentamina som kräver fysisk närvaro

Ansvaret för individuella arrangemang vid fysiska tentamina

Individuella arrangemang vid fysiska undervisningsrelaterade tentamina hör till lärarens och utbildningsprogrammets ansvar, förutom om studenten har rätt att skriva tentamen i ett eget avskilt rum. I det fallet ligger ansvaret hos Tentamensservicen. Det är skäl för dig som lärare att i beskrivningarna av undervisningstillfällena ge anvisningar för hur studenterna ska begära individuella arrangemang. Av anvisningarna ska det framgå åtminstone hos vem och inom vilken tidsfrist de ska begära individuella arrangemang som gäller undervisningen och prestationssätten. Studenterna ska dessutom precisera vilka individuella arrangemang de behöver, motivera dem eller hänvisa till tidigare utlåtanden som de har lämnat in. Det lönar sig att tillsammans med studenten diskutera vilka individuella arrangemang hen skulle ha nytta av. Vid behov kan läraren kontakta kontaktpersonen i tillgänglighetsfrågor på adressen specialneeds@helsinki.fi.

Extra tid att skriva tentamen

Helsingfors universitets expertgrupp för individuella arrangemang rekommenderar att man får 30 minuter extra tid för tentamina som är kortare än 3 timmar och 1 timme extra tid för tentamina som räcker 3 timmar eller mer. Det går att avvika från rekommendationen av grundad anledning.

För studenter som har rätt till extra tid kan utbildningsprogrammet reservera ett eget mindre grupprum där tentamenstiden är längre än i den allmänna tentamenssalen. Om det inte är möjligt att ordna ett grupprum med egen övervakare, kan den allmänna salens bokningstid och övervakningen förlängas i slutet av tentamenstillfället.

Obs! Tentamensservicen förmedlar inte övervakare för fysiska tentamina som ordnas i samband med undervisningen.

Tillgänglig skrivplats i tentamenssalen

Information om tillgängliga byggnader och tentamenssalar finns på lokalbokningens webbsida. Det går att reservera en tillgänglig och/eller lugn skrivplats för studenten i tentamenssalen. Vid tentamina får studenterna använda egna öronproppar, men de måste visa dem för övervakaren på begäran.

Hjälpmedel och tillbehör

Studenten får ha med sig i tentamenssalen sådana mediciner och hjälpmedel som hen behöver av hälsoskäl, om det inte stör de andra studenternas tentamen. Om det är fråga om en papperstentamen och studenten har rätt att svara med hjälp av en dator, kan studenten eller läraren be den Tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighet sköta arrangemangen. Kontakta den ansvariga på adressen specialneeds@helsinki.fi

Avskilt tentamensrum

Om studenten inte kan avlägga tentamen i tentamenssalen måste hen kontakta Tentamensservicen i god tid, senast 10 dagar i förväg. Kom ihåg att du alltid kan diskutera alternativa prestationssätt med studenten förutsatt att kunskapsmålen beaktas.

Individuella arrangemang vid webbtentamen, t.ex. Moodle eller MOOC

Det är skäl att i beskrivningarna av undervisningstillfällena ge anvisningar för hur studenterna ska begära individuella arrangemang. Av anvisningarna ska det framgå åtminstone hos vem och inom vilken tidsfrist de ska begära individuella arrangemang som gäller undervisningen och prestationssätten. Studenterna ska dessutom precisera vilka individuella arrangemang de behöver, motivera dem eller hänvisa till tidigare utlåtanden som de har lämnat in.

Extra tid att skriva tentamen

Helsingfors universitets expertgrupp för individuella arrangemang rekommenderar att man får 30 minuter extra tid för tentamina som är kortare än 3 timmar och 1 timme extra tid för tentamina som räcker 3 timmar eller mer. Det går att avvika från rekommendationen av grundad anledning.

Studenten kan också ge sitt samtycke till att du kontrollerar studentens rätt till individuella arrangemang på serviceadressen specialneeds@helsinki.fi eller be Tentamensservicens Tentamensservicens kontaktpersonerna för tillgänglighetbekräfta att hen har rätt till individuella arrangemang. Studenten ska följa tidsfristen som anges i kursbeskrivningen, men begäran om individuella arrangemang ska skickas senast 10 dagar före tentamen till serviceadressen specialneeds@helsinki.fi.

Studenten ansvarar själv för att hen har den tekniska utrustning som krävs för webbtentamen samt för att internetuppkopplingen är tillräcklig och hen har en plats där hen kan skriva distanstentamen.

Ansvarsfördelning vid individuella arrangemang i webbtentamina

När studentens rätt till extra tid har påvisats ligger det på utbildningsprogrammets ansvar att anteckna uppgiften om extra tid i webbtentamens uppgifter. Obs! I fråga om individuella arrangemang vid Juridiska fakultetens mellanförhör ska studenterna kontakta adressen specialneeds@helsinki.fi

Teknisk anvisning: anteckning om extra tid för tentamen i Moodle

För Moodle-tentamina antecknas den extra tiden så här: Öppna kursens tentamenssida i Moodle. När du klickar på den lilla triangeln bredvid kugghjulsikonen uppe till höger på sidan öppnar sig en rullgardinsmeny. Välj alternativet ”Användaråsidosättanden”. Klicka på den grå knappen ”Lägg till åsidosättande av användare”. Välj den student som har rätt till extra tid i rullgardinsmenyn. Förläng studentens tentamenstid från slutet av den allmänna tentamenstiden. Klicka på Spara. Det lönar sig att anteckna den extra tiden samtidigt för kursens samtliga tentamina.

Individuella arrangemang vid allmänna tentamina (fysisk tentamen)

Ansvarsfördelning vid individuella arrangemang i allmänna tentamina

I fråga om de allmänna tentamina som ordnas av Tentamensservicen i form av fysisk tentamen ligger ansvaret för individuella arrangemangen hos Tentamensservicens kontaktpersonerna för tillgänglighet. Studenten ska begära individuella arrangemang i god tid, dock senast 10 dagar före den allmänna tentamen, hos serviceadressen specialneeds@helsinki.fi

Om det rekommenderas att studenten avlägger tentamen på ett alternativt sätt ligger ansvaret för prestationssätten och deras genomförande hos läraren och utbildningsprogrammet.

Individuella arrangemang vid Examinarium-tentamen

Extra tid att skriva tentamen

Det vanligaste individuella arrangemanget i en Examinarium-tentamen är extra tid. När studentens rätt till extra tid har påvisats ligger det på lärarens och utbildningsprogrammets ansvar att anteckna uppgiften om extra tid i Examinarium-tentamens uppgifter. Det är skäl att i beskrivningarna av undervisningstillfällena ge anvisningar för hur studenterna ska begära individuella arrangemang. Av anvisningarna ska framgå att studenten ska begära extra tid direkt av läraren eller utbildningsprogrammet, och att studenten också ska motivera sin begäran.

Om studenten vill kan hen också ge sitt samtycke till att du kontrollerar studentens rätt till individuella arrangemang  på serviceadressen specialneeds@helsinki.fi eller be Tentamensservicens kontaktpersonerna för tillgänglighet bekräfta att hen har rätt till individuella arrangemang. Studenten ska följa tidsfristen som anges i anvisningarna, men begäran om individuella arrangemang ska skickas senast 10 dagar före tentamen till serviceadressen specialneeds@helsinki.fi.

De specialanpassade Examinarium-salarna är inte avsedda för studenter som endast behöver extra tid. 

Teknisk anvisning: anteckning om extra tid för Examinarium-tentamen

Till skillnad från Moodle går det inte att bestämma en personlig tentamenstid för studenten i Examinarium, men i Examinarium får studenten extra tid genom en personlig tentamen.

Tentatorn eller utbildningsprogrammet ska skapa en egen personlig tentamen i Examinarium för en student som har rätt till extra tid. Om tentamen räcker 30–145 minuter skapas en personlig tentamen med extra tid för studenten. Om tentamenstiden är den längsta möjliga dvs. 175 minuter, skapas två separata personliga tentamina där den extra tiden har beaktats. 

Den personliga tentamen skapas så att den allmänna tentamen kopieras och sparas som en eller två nya personliga tentamina. Därefter förlängs deras tentamenstid så att den extra tiden ingår i den nya tiden. Om det är fråga om två tentamina kommer det att finnas en paus på minst 5 min. mellan dem.

För att lägga till en student med rätt till extra tid som deltagare i en personlig tentamen ska du gå till ”Lägg till deltagare” på fliken ”Publicera”. Tentamen syns inte för de andra studenterna. Studenter som lagts till som deltagare i en personlig tentamen behöver inte anmäla sig till tentamen i Sisu före Examinarium-anmälan.

Tillgänglig tentamenssal

Studenten hittar information om tillgängliga byggnader och tentamenssalar på lokalbokningens webbsida https://tilavaraus.helsinki.fi/fi/opetustilat.
De specialanpassade Examinarium-salarna är inte avsedda för studenter som endast behöver en tillgänglig tentamenslokal. 

Specialanpassade Examinarium-salar

Om studenten i en Examinarium-tentamen behöver andra individuella arrangemang än extra tid eller en tillgänglig tentamenslokal, måste hen kontakta Tentamensservicens kontaktpersonerna för tillgänglighet på adressen specialneeds@helsinki.fi.

I Tentamensservicens specialanpassade tentamensrum finns Examinarium-datorer (Vik och Centrumcampus) som kan användas av de studenter med rätt till individuella arrangemang som inte kan avlägga sin tentamen i de allmänna Examinarium-salarna.  

Examinarium-datorerna i de specialanpassade tentamensrummen bokas på samma sätt som de vanliga Examinarium-datorerna. Innan bokningen görs ska studenten kontakta den Tentamensservicens kontaktpersonerna för tillgänglighet via serviceadressen. 

Specialanpassade tentamensrum

Många individuella arrangemang vid tentamina kan genomföras i tentamenssalen eller genom alternativa prestationssätt. Om studenten ändå har rätt till individuella arrangemang och de inte kan genomföras på annat sätt, kan studenten kontakta läraren eller ta direkt kontakt med den kontaktpersonerna för tillgänglighet på adressen specialneeds@helsinki.fi.

Tentamensservicen har specialanpassade tentamensrum som är reserverade för studenter som behöver skriva sin tentamen i ett avskilt rum. På Centrumcampus ligger det specialanpassade rummet i Porthania på adressen Universitetsgatan 3, 3:e våningen (tillgänglig med hiss eller via Kajsabiblioteket). Motsvarande rum finns också på andra campus.

I de specialanpassade tentamensrummen kan man avlägga många slags tentamina. Studenten blir mottagen av antingen Tentamensservicens personal eller en timavlönad tentamensövervakare. Rummet har övervakningskameror med inspelningsfunktion. Det finns också anropsknapp och/eller en mikrofon som man kan kontakta övervakaren med t.ex. för toabesök.

Om du har ett ärende som gäller de specialanpassade tentamensrummen ska du skicka en kontaktbegäran till Tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighet på adressen specialneeds@helsinki.fi.

 

Serviceadress för indiviuella arrangemang vid tentamina

Tentamensservicens och studentservicens kontaktpersonerna för tillgänglighet nås på serviceadressen specialneeds@helsinki.fi.

Om ditt meddelande innehåller känslig information rekommenderar vi att du använder krypterad e-post.

Närmare instruktioner för hur du använder skyddad e-post finns på universitetets Helpdesks webbplats.