Öppen undervisning och upphovsrätt

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

I denna anvisning hittar du information om lärarens upphovsrätt, om att avtala om det, studiematerialets öppenhet och användning av material. 

Vad gör man klokt i att komma ihåg om upphovsrätt?

 • I regel har läraren upphovsrätt till typiska studiematerial som han eller hon utarbetat. Upphovsrätt och användning av studiematerial i det egna arbetet eller annanstans förutsätter inga särskilda åtgärder.
 • Då man fogar material (bilder, texter, videor osv.) som tagits fram av andra till det egna studiematerialet ska man se till att man samtidigt inte bryter mot rätten hos materialets upphovsman. Vid behov ber man skriftligen av upphovsmannen om tillstånd att använda materialet.
 • I undervisningssamarbete och då man utarbetar digitala studiematerial kan det finnas anledning att på förhand avtala om upphovsrätt och hur den delas upp.
 • För undervisningen gäller både den rätt som finns i upphovsrättslagen och det avtal som ingåtts mellan Kopiosto och högskolor som möjliggör användning av material som omfattas av upphovsrätt i undervisningssyfte.
 • Förutom öppen forskning är universitetets mål även öppen undervisning, vilket främjas av en öppen distribution av undervisningsmaterial. Det tydligaste sättet att främja öppenhet är licensiering av studiematerial.
 • Studerandena behöver handledning också i upphovsrättsfrågor (att följa god vetenskaplig praxis).

Lärarens upphovsrätt och överenskommelse om det

Utgångspunkten är att universitetslärare har upphovsrätt till det material som de utarbetar. Upphovsrätt omfattas oftast till exempel olika Power Point-serier och undervisningsvideor liksom även texter som tagits fram i undervisningssyfte. Även olika övnings- och inlärningsuppgifter som är originella resultat av kreativt uttryck kan omfattas av upphovsrätt. Upphovsrätten skyddar skriftliga presentationer och resultat samt material med bilder, men inte däremot idéer till exempel om kursens struktur eller sätt att genomföra den eller texten i undervisningsplanen (beskrivning i studiehandboken) eller information eller idéer som sådana som ingår i kursmaterialet. I regel är tentamensfrågor som en lärare skrivit inte sådana verk som omfattas av upphovsrätt.

Att få upphovsrätt för studiematerial förutsätter därmed att det är ett originellt resultat av upphovsmannens kreativa uttryck. Upphovsrätten gäller tills det har gått 70 år efter upphovsmannens dödsår.

Eftersom det är läraren och inte universitetet som har upphovsrätt, lönar det sig för läraren att vara medveten om såväl de egna rättigheterna som ansvar i fråga om upphovsrätt: universitetet kan inte göra anmälan om upphovsrättsbrott å målsägandens vägnar eller häva avtal för rättsinnehavarens avtal, även om de skulle innehålla för honom eller henne oändamålsenliga upphovsrättsvillkor.

Upphovsrätt betyder att ett verk som du utarbetat som lärare och som omfattas av upphovsrätten inte får kopieras, spridas, användas eller fogas till annat material utan ditt samtycke. Därmed har upphovsmannen ensamrätt att:

 • besluta om framställande av exemplar;
 • besluta om att göra det tillgängligt för allmänheten och dess offentliga framförande;
 • besluta om ändring av verket och
 • sälja eller annars överlåta upphovsrätten eller delar av den.

Upphovsrättsinnehavaren kan rätt fritt avstå från sin upphovsrätt eller en del av den genom att avtala om det. Upphovsrätten kan överlåtas helt eller delvis och utan ersättning eller mot ersättning. Den till vilken upphovsrätten överlåts får inte ändra verket eller överlåta rätten till någon annan, om man inte även avtalat om detta med den som utarbetat studiematerialet.

I situationer där läraren använder studiematerial som han eller hon själv utarbetat i sitt arbete eller till exempel i en expertutbildning, behöver man inte avtala separat om upphovsrätt. Då studiematerial utarbetas tillsammans, då det utarbetas så att även andra kan använda det i undervisningssamarbete eller om man tar fram digitalt studiematerial som kan utnyttjas i större omfattning, är det bra att överväga behovet av att avtala om upphovsrätt. Särskilt viktigt är det att avtala om en rimlig ersättning av upphovsrätt eller nyttjanderätt för studiematerial i situationer där en lärare med visstidsanställning utarbetar studiematerial för en kurs för långvarigt bruk. Om läraren använder verk av andra i sitt studiematerial, har han eller hon själv ansvaret för att skaffa de behövliga tillstånden.

Då man avtalar om upphovsrätt kan man använda avtalsmallar (länk kommer senare).

Studiematerialets öppenhet

Förutom öppen forskning anser Helsingfors universitet att det är viktigt att studiematerial och undervisningen är öppna. I utbildningen utvecklas verksamhetsformer där universitetets undervisning och studiematerial är tillgängliga för medborgarna och som stöd för livslångt lärande till exempel genom MOOC-kurser och öppet videomaterial. Med hjälp av högklassiga studiematerial kan man även förmedla information om universitetets forskning åt samhället.

Gemensam användning och spridning av studiematerial är medel att förverkliga och främja utbildningsprogrammens och lärarnas samarbete mellan olika vetenskapsområden och riktningar.

Som lärare kan du främja öppenheten och tillgängligheten av de studiematerial som du utarbetat särskilt med hjälp av licensiering. Du hittar grundläggande information om licenser, om att lägga till licenser och öppen publicering i bibliotekets guide i öppen publicering. Du kan även göra det lättare att använda det studiematerial som du utarbetat genom att tydligt ange hur man kan avtala med dig om användning och bearbetning av materialet. Din fakultet och ditt läroämne kan också ha annan fungerande praxis som stöd för gemensam användning av studiematerial.

Observera att via Moodle borde man i regel ge tillträde till studiematerial även åt andra lärare så att sådana personer som inte deltar i bedömning inte har tillgång till studerandenas studieprestationer och inlärningsuppgifter i kursen (studerandenas dataskydd och sekretess för studieprestationer).

Bekanta dig också med Helsinfors universitets biblioteks webbplats för Öppet lärande! Mer information om de tjänster, det stöd och de råd som Helsingfors universitetsbibliotek erbjuder för universitetets undervisningsarbete finns i bibliotekets guide för stöd till undervisningen (endast på finska).

Andra personers upphovsrätt

I undervisningsarbete och då man utarbetar studiematerial kan läraren ha frågor om andra personers upphovsrätt. Då man utarbetar undervisningsmaterial ska man på samma sätt som då man skriver forskningspublikationer se till att

 • man hänvisar korrekt till de källor som används och skribenter
 • det finns en godtagbar orsak till användning av direkta citat (godtagbara orsaker för användning av citat är att åskådliggöra, tydliggöra och ge en bakgrund)
 • man har upphovsrättsinnehavarens samtycke/avtal för användning av verk eller studiematerial som utarbetats av andra, såsom bilder, Power Point-dior, YouTube-videor samt publikationer som man vill använda i undervisningssyfte eller delar av dem ELLER en licens som tillåter användning ELLER att användningen utgår från Kopiostos avtal om användning i undervisning.

Samtycke för användning av material som omfattas av upphovsrätt skaffas på förhand av upphovsmannen. Man kan till exempel avtala om användning per e-post, varvid man sparar e-postmeddelandena. Då man avtalar om användning är det bra att ta upp på vilket sätt och för hurdan studerandegrupp och under vilken tid används materialet. Upphovsrättsinnehavaren har rätt att begära en rimlig ersättning för användning av materialet, men ofta anses det inte behövligt att kräva ersättningar då man avtalar om användning i undervisningssyfte.

Studeranden har upphovsrätt till sina egna texter och alster, även sådana som har utarbetats på kurser utifrån uppdrag som lärare gett. Därmed ber man även om studerandens samtycke om man vill använda hans eller hennes studieprestation till exempel i undervisningen eller som exempel.

Det är tryggt att använda licensierat material. Fungerande praxis till exempel då man använder nätmaterial är att man genom sökfunktioner avgränsar de material som söks endast till material som delats med öppen licens. Här hittar du bra tips.

Undervisningssyfte har en mer omfattande nyttjanderätt som utgår från lagstiftningen och avtal.Kopiosto har genom avtal med högskolors representanter underlättat användning av material som omfattas av upphovsrätt i undervisning genom att tillåta en mer omfattande kopiering av publikationer och verk i undervisningssyfte. Även då ska man hänvisa korrekt till upphovsmannen och källan.

Se här hurdan slags användning som omfattas av avtalet.

Se här hur mycket du får kopiera under en kurs.

Kontrollera även här vad högskolornas kopieringslicens inte gäller.

I upphovsrättslagen konstateras att i undervisningsverksamhet får genom direkt upptagning av ljud eller bild för tillfälligt bruk framställas exemplar av offentliggjorda verk som framförs av lärare eller elever. På detta sätt framställda exemplar får inte utnyttjas för andra ändamål.

Digitala studiematerial, nätmiljöer och upphovsrätt

Nätundervisning och videoupptagning av undervisning

Enligt tillstånd från Kopiosto får läraren samla i en sluten kursplattform kursmaterial genom att kopiera och skanna inhemska och utländska vetenskapliga artiklar och utdrag från olika publikationer.

Enligt Kopiostos kopieringstillstånd får läraren också mindre utsträckning bearbeta och ändra text- och bildmaterial för att åskådliggöra något som lärs ut. Till exempel kan man i en undervisningssituation öva översättning av en text till ett annat språk eller bildbehandling eller lägga till i bilden eller texten betoningstecken eller varselmärken för att åskådliggöra det som undervisas. Vid bearbetning av material ska upphovsmannens moraliska rättigheter respekteras. Ändrings- och översättningsrätten gäller inte kompositioner eller utgivet studiematerial. Bearbetat material får inte delas ut på nätet

Man får göra en upptagning av en undervisningssituation eller en föreläsning och spara i den även de verk som du visat under undervisningssituationen, till exempel utdrag ut böcker. Du får förmedla upptagningen som videobild till en annan lokal eller lägga upp den på en sluten kursplattform för studerande som deltar i kursen.

Användning av nätmaterial

Även om material är fritt tillgängligt på nätet, får man nödvändigtvis inte använda det på vilket sätt som helst. Material som finns på nätet omfattas oftast av upphovsrätt. Att begränsa tillgång till materialet på nätet med lösenord gör det inte mer tillåtet att använda det, dvs. även om du skulle lägga upp material för en avgränsad studentgrupp i Moodle, kan det hända att du bryter mot upphovsrätten.

Gör så här när du använder nätmaterial:

 • Bekanta dig med licenser och använd i första hand öppet licensierade material.
 • Kontrollera på webbplatsen om den omfattas av nyttjanderättsvillkor. Om det inte finns några nyttjanderättsvillkor ska man fundera över vilka bestämmelser som ska tillämpas på materialet.
 • Om man kan tillämpa den finländska upphovsrättslagen på materialet, kan man följa de rättigheter som beskrivs i denna anvisning och det avtal som ingåtts med Kopiosto om användning i undervisningen.
 • Om man inte kan tillämpa den finländska upphovsrättslagen på materialet, ska man antingen ta reda på utifrån en lag som kan tillämpas på materialet om materialet får användas och hur, eller be om tillstånd att använda materialet av upphovsmannen. Man kan även kontrollera hos intressebevakningsorganisationer som beviljas avtalslicenser om material som producerats i andra länder kan användas enligt avtalade licenser.

Den som hämtar material från nätet till en del av sitt eget material ansvarar för anskaffning av tillstånd. Upphovsmannen har emellertid rätt att rikta sina krav i fråga om kränkning av sina egna rättigheter mot vilken som helst användare.

När man länkar till nätsidor kan en direkt länk som används för att gå vidare till andra sidor anses tillåten. Det är problematiskt att använda andra slags länkar. En god vana är att alltid be av webbplatsernas administratörer om tillstånd till länkning och man ska i synnerhet be om tillstånd då om man har tänkt använda en annan länk än sådan som styr direkt till en annan sida. Det lönar sig alltså inte att ladda ner webbplatser eller material i Moodle, utan om möjligt att med hjälp av en länk hänvisa kursens studerande till att använda den ursprungliga nätkällan.

Handledning av studerande i upphovsrättsfrågor

Det kan finnas anledning att handleda studeranden i att respektera upphovsrätt i alla studieperioder där studeranden tar fram skriftliga texter och presentationer med bilder eller elektroniska presentationer. Oftast räcker det med att ge grundläggande uppgifter samt att instruera i att följa god vetenskaplig praxis samt att undvika fusk och plagiering. Det är också bra att instruera i och uppmuntra till öppen publicering och licensiering. Det är ändamålsenligt att koppla instrueringen till kursens allmänna instruktioner. I Moodle-plattformen och på kurssidan kan man påminna om upphovsrätt för undervisningsmaterial eller ge information om öppen användning av undervisningsmaterial samt om andra studerandes rättigheter till de egna studieprestationerna. Om studeranden självständigt och på eget initiativ tar kopior för eget privat bruk och egna studier, är det fråga om privatanvändning som är tillåtet också enligt upphovsrättslagen.

Videoupptagningar av undervisning som görs av studerande kan ofta leda till otillåten spridning av undervisningsmaterial och presentationer som skyddas av upphovsrätt samt kränkning av integritetsskyddet för de övriga som är närvarande, så man borde inte spela in videor utan allas samtycke.

Man kan hänvisa studerande att bekanta sig med grundläggande principer för upphovsrätt till exempel med hjälp av material som producerats av Kopiosto och som lämpar sig för självstudier (länken finns i tilläggsinformationen)

Fusk och plagiat

Otillåtet lån och annan slags förseelse som gäller forskningsfusk och plagiat kan samtidigt utgöra kränkning av upphovsrätt. Läs anvisningar om fusk och plagiat här och anvisningar om god vetenskaplig praxis här.

Publicering och upphovsrätt

Upphovsrättsinnehavare till text och bild kan fritt avtala om publicering av dem. Förlagsavtal innehåller ofta villkor om överlåtelse eller överföring av upphovsrätt. 

Då du ingår förlagsavtal eller annars överlåter rättigheter, kom ihåg att behålla sådan nyttjanderätt så att du kan använda materialet på ändamålsenligt sätt i ditt eget arbete på universitetet. Om du inte behåller tillräcklig nyttjanderätt då du överlåter rättigheter, kan du nödvändigtvis inte senare ta med dina arbeten som en del av ditt eget undervisningsprogram och forskningsarbete. Det är även önskvärt att man behåller så pass omfattande nyttjanderätt att materialet kan på ändamålsenligt sätt användas på hela universitetet.

Mer information om upphovsrätt som gäller undervisningsarbetet

Universitetet ordnar personalutbildning om upphovsrätt som gäller undervisningsarbetet.

Juristen för studieärenden kan nås på adressen lakipalvelu-opintoasiat(at)helsinki.fi.

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.