Individuella arrangemang

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Denna anvisning berättar om hur man ska agera som lärare om en studerande behöver individuella arrangemang som stöd för sitt lärande. Det finns mer information om att ansöka om individuella arrangemang och praktiska arrangemang i Instruktioner för studerande.

Vad är individuella arrangemang?

Med individuella arrangemang avses individuellt stöd för lärandet som främjat jämlikhet i studierna och tillgången till studier. En studerande som avlägger studier enligt universitetets examensfordringar eller en person som söker till utbildning kan få individuella arrangemang om han eller hon till exempel har en rörelsenedsättning eller sinneshandikapp, en fysisk eller psykisk sjukdom eller skada, ett problem som gäller läs- eller skrivfärdigheter eller en annan kognitiv svårighet. 

Individuella arrangemangen baserar sig på ett konstaterat behov som studenten kan påvisa med ett expertutlåtande eller genom att behovet framträder tydligt i samband med undervisningen. Arrangemangen är praktiska lösningar, i vilka det inte görs avkall på urvalsprovs- eller examensmålen eller på de kunskapsmål som ställts för studierna och enskilda studieperioder.

Individuella arrangemang kan till exempel vara:

 • extra tid i tentamen eller för att lämna in uppgifter
 • att läraren ger undervisningsmaterial till studenten på förhand 
 • användning av dator vid tentamen
 • ett mindre eller separat tentamensutrymme
 • alternativa sätt att genomföra studier

Du hittar en mer detaljerad beskrivning av individuella arrangemang vid tentamen på en skild sida

Hur agerar jag som lärare om en studerande behöver individuella arrangemang?

Studenten tar vanligen själv kontakt med läraren för en studieperiod ifall studenten behöver individuella arrangemang. Som lärare är din uppgift att enligt behov förhandla med studenten om de individuella arrangemang som behövs, till exempel om tilläggstid för inlämning av uppgifter eller om alternativa prestationssätt.  

Man gör inte avkall på de mål som ställts för studieperioden med individuella arrangemangen. Även om studeranden skulle behöva individuella arrangemang, är det centralt att han eller hon uppnår de mål som ställts för kursen. I oklara situationer kan du ta kontakt till kontaktpersonerna för tillgänglighet eller till studiepsykologerna i expertgruppen för individuella arrangemang. Tilläggsinformation om dessa finns i slutet av sidan. 

 Som lärare kan du vid behov be att studeranden ger en utredning om behovet av individuella arrangemang. Utredningen kan vara ett utlåtande av en yrkesperson inom hälsovården (för dyslexi räcker speciallärares intyg) eller en rekommendation från universitetets expertgrupp för individuella arrangemang. Man får inte ta en kopia över en utredning eller rekommendation som studeranden visar. Förvara inte heller de utlåtanden som studenten skickat elektroniskt. Använd konfidentiell e-post då du kommunicerar med studenten, ifall meddelandet innehåller identifierbar information om hälsotillstånd.  

Studentservicen har utsett kontaktpersoner för tillgänglighet. De upprätthåller uppgifter om de studerande som beviljats individuella arrangemang. Uppgifterna är sekretessbelagda, men vid behov kan du få av kontaktpersonerna för tillgänglighet information om vilka individuella arrangemang som rekommenderats för studeranden. Du får kontakt med kontaktpersonerna för tillgänglighet via adressen specialneeds@helsinki.fi.

 

Individuella arrangemang under undantagstillståndet

Undantagstillståndet och distanstudierna ställer nya krav på studerande. Det är centralt att det här tas i beaktande under kursplaneringen. Det kan kräva mycket tid och resurser att anamma nya sätt att studera och gå till väga på. Att utvärdera kursens arbetsmängd kan vara utmanande också för läraren. Utgångsläget är att distansstudier är mer krävande än närstudier för studerande. Det här är bra att komma ihåg med tanke på alla studerande.

Under undantagstillstånder kan individuella arrangemang se annorlunda ut än normalt. De studerande som har behövt tilläggstid under papperstentamina, behöver det med stor sannolikhet också under nättentamina. I en del av kurserna består prestationerna för tillfället av olika uppgifter istället för tentamina, och det kan uppstå behov av tilläggstid för inlämningen av uppgifterna.

En enskilds kurs tidtabell kan kännas slapp, men studerande kan gå många kurser samtidigt. Ifall alla kurser har veckovisa uppgifter, uppstår ett behov för tilläggstid för uppgiftshelheten.

Exempel:

 • Om det är mycket att läsa och skriva ökar behovet av tilläggstid
 • Uppmärksamhetsstörning försvårar självständigt arbete och vardagshantering. Ge alltså tydliga instruktioner. Ofta behövs tilläggstid i distansstudier. En del studerande kan dra nytta av grupparbeten.
 • Nervositet i sociala situationer eller olika former av autism kan försvåra grupparbete. Om en vanlig föreläsningskurs har ersatts med en stor mängd grupparbeten, kan individuella arrangemang behövas. Att övergå till distansmöten med videokontakt kan vara utmanande för en del studenter, vilket kan medföra att risken för att avbryta kursen ökar. Olika former av grupparbeten kan också i detta fall fungera som ett stöd i studierna.

Tips till lärare

 • Försäkra dig om att instruktionerna på nätplattformarna är tydliga (t.ex. korta meningar och exempel.
 • Följ med studerandenas belastning; studerande kan belastas av t.ex. mängden inlämningsuppgifter, oklara instruktioner, grupparbeten, tekniska utmaningar och/eller att arrangera sina distansstudier 
 • Försäkra dig om att kursens material finns lätt till hands
 • Förbered dig på flexibilitet gällande inlämning av uppgifter. Det är bra att fundera på en linjedragning på förhand
 • Fundera på alternativa prestationssätt på förhand
 • Ta lättare än normalt kontakt med studerande som verkar ha svårigheter med att hållas med i de tidtabeller som givits

Inspelning av föreläsningar 

På grund av lärarens upphovsrättsliga skydd är inspelning av föreläsningen endast tillåten om läraren har gett tillstånd till inspelningen. Därför måste studeranden begära separat tillstånd från läraren för varje kurs för att spela in föreläsningen. Läraren kan diskutera med studeranden om det är tillräckligt att bara spela in ljudet eller om bild behövs. I de flesta fall kommer enbart ljud att räcka om föreläsningsdiabilderna finns tillgängliga. 

I båda fallen ska inspelningen göras på ett sådant sätt att andra studerande inte syns eller hörs i inspelningen. I annat fall ska tillståndet även inhämtas från dessa studerande. Det viktiga är dock att alla studerande vet att föreläsningen spelas in, ingen syns på inspelningen och inspelningen inte kommer publiceras någonstans. Det är också rimligt att komma överens om att inspelningen avslutas direkt efter föreläsningen så att alla har möjlighet att ställa frågor eller diskutera om föreläsningen utan inspelning. 

Tillstånd för inspelningen bör begäras och ges skriftligt. I tillståndet bör det framgå att även om studenten har fått rätt att spela in föreläsningen för eget bruk, ger tillståndet inte studenten rätt att visa eller publicera inspelningen för utomstående. Även ett muntligt avtal om inspelning är giltigt, men i fall av missbruk är det svårt att bevisa ett muntligt avtal. 

Vad skall jag göra om en studerande behöver särskilt stöd för användningen av Sisu?

Om en studenrande inte kan använda Sisu på grund av tillgänglighetsbristerna i Sisu (till exempel på grund av synskadan), be hen att kontakta specialneeds@helsinki.fi. Kontaktpersonen för tillgänglighet och vid behov utbildningsplaneraren hjälper studeranden med att göra studieplanen och kursanmälningarna på distans eller som ett personligt möte. Studeranden behöver inte ett läkarintyg för att få särskilt stöd för användningen av Sisu.

Studerande har rätt till rimliga individuella arrangemang

När behovet av individuella arrangemang har påvisats har studenten rätt att få rimliga individuella arrangemang. Denna rättighet baserar sig på diskrimineringslagen (1325/2014, 15 §). Helsingfors universitets praxis baserar sig därtill på prorektorns beslut från år 2017. 

Att bygga upp undervisningen så tillgänglig som möjligt tjänar både läraren och studenten. Tillgäglighet kan innebära mångfald i undervisningen och alternativa examinationssätt. Rimliga individuella arrangemang, som baserar sig på den enskilda studentens individuella behov, bör erbjudas då de undervisningsarrangemang som byggts upp på förhand för alla studerande inte är tillräckliga med tanke på den sjukdom eller det handikapp som studenten har.  

Individuella arrangemangen är inte enbart på den enskilda lärarens ansvar, utan frågan är hurdana praktiska arrangemang ett utbildningsprogram eller universitetet kan erbjuda. Om arrangemangen tar mycket arbetstid i anspråk, diskutera om resurserna och alternativen till exempel med chefen för utbildningsprogrammet. Det är bra att fundera på frågan om rimliga individuella arrangemang då undervisningsplanerna görs upp samt även i relation till varje enskild kurs innan kursen startar. Att fundera på möjliga individuella arrangemang på förhand kan i väsentlig grad minska på de enskilda läraranas arbetsbörda.   

 Expertgruppen för individuella arrangemang har tagit fram vissa allmänna rekommendationer för hur man i undervisningen kan ta hänsyn till olika utmaningar som fördröjer studierna. Rekommendationerna hittas på sidan Rekommendationer för lärare om specialsituationer. 

Utmaningar kan uppstå då varje studerandes situation är individuell och färdiga lösningar inte alltid finns tillgägliga. Därför är det tidvis svårt att avgöra hurdanan individuella arrangemang som är ändamålsenliga, motiverade och rimliga. I dylika situationer kan du konsultera studiepsykologerna i expertgruppen för individuella arrangemang via adressen erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.  

Man kan minska behovet av individuella arrangemang med pedagogiska lösningar

Då man planerar undervisningen är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid vilka olika sätt en kurs kan avläggas på, så att de uppsatta kursmålen kan uppnås. Ju flera alternativa sätt det finns för att avlägga en kurs, desto färre individuella arrangemang behövs vanligen. Det är viktigt att fundera på dessa alternativ då undervisningsplanen läggs upp.   

Inom en enskild studieperiod är det möjligt att använda sig av av olika sätt att genomföra och bedöma studierna. Ett dylikt mångfald i undervisningen stöder lärandet hos alla studerande. Undervisningen kan således innehålla alternativa sätt att genomföra och bedöma studierna, bara de är i linje med kursens lärandemål. Om till exempel målet för studieperioden är att lära sig centrala teorier och begrepp inom området, kan kunnandet förutom en skriftlig tentamen även bedömas med en muntlig tentamen, essäer, dagböcker eller grupparbeten.

Även små pedagogiska lösningar kan minksa på behovet av individuella arrangemang och samtidigt vara till nytta för alla studerande. Dylika praktiska pedagogiska lösningar som gynnar alla studerande är till exempel:

 • Att ge föreläsningens huvuddrag eller svåra begrepp som kommer fram på föreläsningen på förhand åt studerandena. 
 • Undvik att tala under föreläsningen då studerandena måste göra anteckningar.
 • Tillräckligt med tid för att göra anteckningar.
 • Håll pauser under föreläsningen. 
 • Pausgymnastik rekommenderas!
 • Undvik att ge långa uppgiftsbeskrivningar. 
 • Gå igenom skriftliga instruktioner muntligt.

Du hittar fler tips som stöd för vissa specifika utmaningar i anvisningen med rekommendationer för speciella utmaningar i lärandet.

 

Individuella arrangemang i tentamenssituationer

Ofta betyder individuella arrangemang vid tentamina extra tid, användning av dator eller en separat tentamenslokal. Arrangemangen i tentamen baserar sig på konstaterat behov på samma sätt som andra individuella arrangemang. Detaljerade instruktioner för individuella arrangemang i tentamenssituationer hittar du på en skild sida

Då tenter planeras är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur de mäter kursens lärandemål. Till exempel kan strikta tidsbegränsningar snarare mäta studentens prosesseringshastighet eller stresstolerans än förståelse eller tillämpning av kunskap. Tidspress bidrar också till att öka behoven av individuella arrangemang. 

Expertgruppen för individuella arrangemang har get allmänna rekommendationer för tilläggstid i tentamina. Om en studerande behöver extratid för förhöret, rekommenderas 30 minuter för förhör som tar högst tre timmar och en timme för förhör som tar tre timmar eller mer. Eftersom individuella arrangemangen är avsett som individuellt stöd för studenten, kan även en längre tilläggstid vara motiverad. Om man under kursens lopp ordnar tenter som räcker under en halvtimme kan det vara befogat att istället för tilläggstid erbjuda ett alternativt prestationssätt som individuella arrangemang, till exempel essä eller muntlig tentamina. 

Om en studerande behöver individuella arrangemang, avtala i så god tid som möjligt med honom eller henne om sådana arrangemang eller sätt att genomföra kursen som är möjliga för studeranden för att uppnå kursmålen. Rådfråga vid behov studentservicens kontaktpersoner för tillgänglighet specialneeds@helsinki.fi  eller studiepsykologerna i expertgruppen för individuella arrangemang erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.

Kontaktpersonerna för tillgänglighet

Studentservicens närservicepunkter har utnämnda kontaktpersoner för tillgänglighet som du kan kontakta i frågor sm berör individuella arrangemang.
Tillägsinformation och kontakt med kontaktpersonerna får du via adressen specialneeds@helsinki.fi.

Kontaktpersonerna och deras enheter är följande:

Centrumcampus

Karoliina Korhonen, Kronohagen

Taru Kamke och Marianna Ruutala, Forsthuset

Piia Aidantausta, Porthania

Johanna Puustinen och Anita Holm, Brobergsterassen

Tipsa Saikko, tentservice Centrum

Gumtäkt

Hanna-Mari Kivinen, Gumtäkt

Jukka Nieminen, tentservice Gumtäkt och Vik

Mejlans

Veera Ala-Louko, Mejlans

Karoliina Pakkanen, tentservice Mejlans

Vik

Leena Suominen, Vik

Jukka Nieminen, tentservice Gumtäkt och Vik

Öppna universtetet

Anne Pääkkönen, Öppna universtetet

Expertgruppen för individuella arrangemang

Vid universitetet fungerar en av prorektorn tillsatt (länk) expertgrupp för individuella arrangemang, vars uppgift är att utforma praktiska anvisningar angående individuella arrangemang, handleda personalen i frågor som berör individuella arrangemang, samt vid behov delta i olika diskussioner och förberedelseuppgifter. Till expergruppen hör studiepsykologer, kontaktpersoner för tillgänglighet, pedagogiska experter, jämställhetsansvariga samt jurist. Kontakt med gruppen fås via adressen  erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.

Studerande kan ansöka om en skriftlig rekommendation från expertgruppen för individuella arrangemang. Du kan föreslå till en student att ansöka en rekommendation från expertgruppen till exempel i situationer då de utlåtanden som studenten visar upp inte har tillräckligt specifierade rekommendationer för individuella arrangemang, eller då en överenskommelse inte nås gällande arrangemangen. En rekommendation kan ansökas om även till exempel ifall studenten inte vill visa upp sina utlåtanden eller om hen har flera olika begränsningar eller sjukdomar, och individuella arrangemangen behövs upprepade gånger. Instruktioner för studerande innehåller närmare anvisningar om att ansöka om en rekommendation.

Expertgruppen för individuella arrangemang har tagit fram allmänna rekommendationer för hur man i undervisningen kan ta hänsyn till olika utmaningar som fördröjer studierna, dessa hittar du på sidan rekommendationer för speciella utmaningar i lärandet.

 

Nyttiga länkar till stödtjänster

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.