Arviointia ja kuulusteluja koskevat määräykset

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Opintosuorituksen arvioija

Opintosuorituksen arvioijalla tulee olla sen vastaanottamiseen tarvittava asiantuntemus.

Arviointia koskevat esteellisyyssäännökset. Esteellinen henkilö ei saa arvioida opintosuoritusta. Esteellisyyttä koskevat yliopiston ohjeet löytyvät Flammasta.

Kuulustelussa saman opettajan tulee arvioida kaikki tiettyyn tehtävään annetut vastaukset, ellei muunlainen menettely ole kuulustelun luonteeseen nähden perusteltu. Kuulusteluissa, joiden arviointi edellyttää poikkeuksellisen paljon harkintaa, tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää vähintään kahta arvioijaa.

Kuulustelut ja kuulustelutilaisuudet

Kuulustelut voidaan jakaa annettavasta opetuksesta riippumattomiin kuulusteluihin ja opetukseen liittyviin kuulusteluihin. Opetuksesta riippumattomista kuulusteluista ovat esimerkkeinä opetussuunnitelmaan kuuluvat opintojaksot, jotka opiskelija voi suorittaa tenttimällä kirjallisuuden tai muun oppimateriaalin. Opetukseen liittyvistä kuulusteluista ovat esimerkkeinä luento-opetuksen aikana ja päätteeksi järjestettävät tentit ja verkossa toteutettuun opetukseen liittyvät tentit.

Kuulustelu voidaan toteuttaa tiettynä ajankohtana tai määritellyllä ajanjaksolla, ja se voidaan järjestää fyysisesti yliopiston osoittamassa tilassa tai etänä. Kuulustelu voidaan toteuttaa sähköisesti tai paperimuodossa tai näiden yhdistelmänä. Kuulustelu voidaan järjestää myös suullisena kokeena tai näyttökokeena.

Tilaisuus, jossa opiskelija voi suorittaa kuulustelun, on kuulustelutilaisuus. Se on yksi osaamisen arviointitilanne ja oppimistilanne.

Yleisten kuulustelutilaisuuksien järjestämisestä vastaa yliopistopalvelujen tenttipalvelut. Näissä tilaisuuksissa suoritetaan sekä annettavasta opetuksesta riippumattomia kuulusteluja että opetukseen liittyviä kuulusteluja, yleensä niiden uusintakuulusteluja.

Ilmoittautumisaika yleiseen kuulustelutilaisuuteen päättyy 10 päivää ennen tilaisuutta. Opettaja ei voi antaa opiskelijalle lupaa osallistua yleiseen kuulustelutilaisuuteen ilman, että opiskelija ilmoittautuu siihen vaaditulla tavalla. Jos opiskelija ei ole ilmoittautunut yleiseen kuulustelutilaisuuteen ilmoittautumisajan kuluessa, hän ei saa osallistua kuulustelutilaisuuteen eikä hän saa tehtäviä tilaisuudessa.

Opettajan tulee toimittaa kuulustelutilaisuuden järjestäjälle tehtävät koostettuina opiskelijalle jaettavassa muodossa viimeistään kolme arkipäivää ennen yleistä kuulustelutilaisuutta. Vastaavasti sähköisen salitentin tehtävien tulee olla valmiina tenttialustalla viimeistään kolme arkipäivää ennen yleistä kuulustelutilaisuutta, jotta tenttipalvelut voi varmistaa tehtävien toimivuuden ja tarvittaessa avustaa opettajaa.

Opettajan tulee ilmoittaa kuulustelutilaisuuden järjestäjälle, mitä materiaaleja ja missä muodossa kuulustelutilaisuudessa opiskelijalla saa olla mukanaan tai käytettävissään kuulustelun aikana. Lisäksi opettajan tulee ilmoittaa kuulustelutilaisuuden järjestäjälle opintojakson perustiedot sekä samat kuulustelun suorittamista koskevat ohjeet, jotka hän on antanut opiskelijalle.

Jos kyse on omaan opetukseesi liittyvästä kuulustelutilaisuudesta, vastaat sen järjestämisestä ja valvonnasta itse. Opetukseen liittyvien kuulusteluiden ajankohdista sekä uusintakertojen määristä ja ajankohdista on ilmoitettava viimeistään opetuksen alkaessa. Opetukseen liittyvässä kuulustelussa tulee kuitenkin aina olla vähintään yksi uusimismahdollisuus.

Jos opetukseen liittyvä kuulustelu järjestetään opetuskerralla tai opettajan kanssa sovittuna ajankohtana, opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua siihen erikseen. Tällöin riittää, että opiskelija on ilmoittautunut opetukseen. Jos opiskelijan tulee ilmoittautua erikseen myös opetukseen liittyviin kuulusteluihin, siitä tulee antaa ohjeet opiskelijoille.

Opettajan tulee antaa opiskelijoille riittävät ohjeet kuulustelua varten ja huolehtia kuulustelutilaisuuden asianmukaisesta sujumisesta.

Lisätietoa tenteistä ja niiden järjestämisestä löydät täältä

Kuulustelutehtävien ja -vastausten kieli

Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa suomen tai ruotsin kieltä sekä saada kirjallisten kuulustelujen tehtävät ja opintoihin sisältyvät muut tehtävät ilmoittamallaan kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, ellei kuulusteltavan aineen tai opetuksen luonne edellytä muuta.

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa kuulustelujen tehtävät annetaan englanniksi ja opiskelijan tulee vastata niihin englanniksi.

Ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa kuulustelujen tehtävät annetaan ruotsiksi ja opiskelijan tulee vastata niihin ruotsiksi.

Kieliaineissa tehtävät annetaan yleensä kyseisellä kielellä ja opiskelijan tulee vastata niihin samalla kielellä.

Opetukseen liittyvien kuulustelujen tehtävät annetaan lähtökohtaisesti samalla kielellä, jolla opetus on annettu.

  • Jos opetus on annettu suomen kielellä, ruotsinkielinen opiskelija voi halutessaan pyytää ja saada tehtävät sekä ruotsiksi että suomeksi ja vastata niihin ruotsin kielellä. Opiskelijan tulee kuitenkin ilmoittaa tästä hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen kuulustelutilaisuutta. Opiskelijan ilmoitus ruotsinkielisyydestä on riittävä.
  • Jos opetus on annettu ruotsin kielellä, tehtävät annetaan ruotsin kielellä. Suomenkielinen opiskelija voi vastata niihin suomeksi tai ruotsiksi.
  • Jos opetusta on annettu useammalla kuin yhdellä opetuskielellä, tehtävät voidaan antaa esimerkiksi sen mukaan, millä kielellä kyseinen osuus on annettu.
  • Jos kotimaiskielisessä tai monikielisessä koulutusohjelmassa opetus on annettu englannin kielellä, tehtävät annetaan englanniksi. Opiskelija voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli suorittaa kotimaiskielistä tutkintoa. Opiskelijan tulee kuitenkin vastata englanniksi, jos hän suorittaa englanninkielistä tutkintoa monikielisessä koulutusohjelmassa.
  • Jos opiskelija suorittaa kaksikielistä tutkintoa (suomi ja ruotsi tai ruotsi ja suomi), pääsääntönä on, että tehtävät annetaan ja niihin vastataan sillä kielellä, jolla opetus on annettu.

Lisätietoa opintojen ja tutkintojen kieliperiaatteista löydät täältä

Kuulustelutehtävien ja arvosteluperusteiden julkisuus sekä opiskelijoiden vastausten salassa pito

Kuulustelujen tehtävät ja arvosteluperusteet ovat pääsääntöisesti julkisia. Ne voivat olla salassa pidettäviä vain julkisuuslain 24 §:ssä mainituissa tilanteissa eli silloin kun tiedon antaminen niistä vaarantaa kuulustelun tarkoituksen toteutumisen tai niiden käyttämisen vastaisuudessa.

Jos tehtävien ja mahdollisesti myös arvosteluperusteiden salassa pidolle on julkisuuslain mukaiset perusteet, tehtävien ja arvosteluperusteiden salassa pitämisestä päättää tiedekuntaneuvosto. Päätös voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai tietyn tyyppistä opetusta. Salassa pidosta päätetään opetussuunnitelmaa tai sen muutoksia hyväksyttäessä.

Salassa pidettäviä tehtäviä ja arvosteluperusteita ei luovuteta muille kuin asianosaisille, joita ovat kyseisen opintojakson tai opetuksen arviointimenettelyyn osallistuneet opiskelijat ja opettajat sekä opintojakson tai opetuksen parissa työskentelevä hallintohenkilökunta. Kun opiskelija saa salassa pidettävät tehtävät ja arvosteluperusteet kuulusteluun osallistumisensa eli asianosaisjulkisuuden nojalla, hänelle tulee ilmoittaa, että hän on saamiensa tietojen osalta salassa pito- ja vaitiolovelvollinen. Hän ei myöskään saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.

Opiskelijoiden vastauksista ja niihin liittyvistä merkinnöistä ei saa yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 40 §:n mukaan antaa tietoa sivullisille eikä niitä saa julkistaa ilman asianomaisen opiskelijan lupaa. Vastauksia ei saa ilman opiskelijan lupaa käyttää opetus- ja tutkimustarkoituksiin siten, että opiskelijan tunnistaminen on mahdollista.

Kuulusteluvastausten arviointi ja arvosanan kirjaaminen

Jos kuulustelussa on pakollisia tai läpäisyä edellyttäviä osia, jotka ratkaisevat sen, arvioidaanko muiden osien vastaukset, siitä tulee ilmoittaa opiskelijoille viimeistään kuulusteluun ilmoittautumisen yhteydessä tai jos kuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua, viimeistään 10 päivää ennen kuulustelutilaisuutta.

Vastaukset arvioidaan opetussuunnitelmassa ilmoitetulla asteikolla. Arvioinnin tulos kirjataan opintotietojärjestelmään. Erityistapauksissa toimitaan seuraavasti:

  • Jos opiskelija saapuu paikalle salitenttinä järjestettävään kuulusteluun ja jättää joko kokonaan vastaamatta tai vastaa siten, että opettaja arvioi hänen vastauksensa hylätyksi, opiskelijalle kirjataan opintotietojärjestelmään hylätty arvosana. Jos kuulustelu järjestetään sähköisessä oppimisympäristössä ja opiskelija avaa sähköisen tenttialueen, mutta ei vastaa mitään tai vastaa siten, että opettaja arvioi hänen vastauksensa hylätyksi, opiskelijalle kirjataan opintotietojärjestelmään hylätty arvosana. On suositeltavaa, että käytettäessä Moodlea kuulustelu tehdään aktiviteetilla, joka tuottaa selkeän jäljen siitä, että opiskelija on avannut sähköisen tenttialueen.
  • Hylättyjä arvosanoja ovat 0 ja hylätty. Hylättynä arvosanana kirjataan 0, kun opintosuoritus arvioidaan opetussuunnitelman mukaan asteikolla 0-5. Hylättynä arvosanana kirjataan hylätty, kun asteikko on opetussuunnitelman mukaan hyväksytty-hylätty tai hyvä taito, tyydyttävä taito ja hylätty. Viimeksi mainittua asteikkoa käytetään toisen kotimaisen kielen opintojen arvioinnissa.
  • Jos opiskelija ei saavu paikalle salitenttinä järjestettävään kuulusteluun, opintotietojärjestelmään ei kirjata mitään. Jos kuulustelu järjestetään sähköisessä oppimisympäristössä, eikä opiskelija avaa sähköistä tenttialuetta, opintotietojärjestelmään ei kirjata mitään.

Kuulustelusta luopuminen ei ole mahdollista ja luopumista ei voi kirjata opintotietojärjestelmään. Jos opiskelija on nähnyt kuulustelun tehtävät, hänelle kirjataan opintotietojärjestelmään hänen vastauksistaan riippuen jokin arvosana joko asteikolla 0-5, hyväksytty-hylätty tai hyvä taito, tyydyttävä taito ja hylätty.

Arvioinnin määräaika ja tuloksista ilmoittaminen

Opettajan tulee arvioida opintosuoritus hyvissä ajoin ennen seuraavaa suoritustilaisuutta tai siihen ilmoittautumista, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa suorituspäivästä. Opettaja voi arvioida kesäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana tehdyt suoritukset kuukautta pidemmän ajan kuluessa. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisen kuulustelun tulokset ilmoitetaan kuuden (6) viikon kuluttua kuulustelusta.

Opettaja vahvistaa opintosuorituksen arvioinnin. Jos arvioijia on ollut useita, on ilmoitettava kaikkien arvioijien nimet sekä se, minkä tehtävän vastauksen arvioinnista kukin heistä vastaa.

Opiskelijan tulee saada tieto arvosanastaan opintotietojärjestelmästä. Jos opintosuorituksia ei kirjata opintotietojärjestelmään, suositeltavinta on antaa tieto opiskelijan arvosanasta ainoastaan opiskelijalle itselleen. Mikäli tämä on haasteellista esimerkiksi opiskelijoiden suuren määrän vuoksi, tiedot arvosanoista opiskelijanumeroittain voidaan ilmoittaa sähköisessä oppimisympäristössä siten, että tiedot ovat ainoastaan kyseiselle opintojaksolle tai opetukseen osallistuvien opiskelijoiden nähtävissä. Opiskelijoiden nimiä ei saa tässä yhteydessä ilmoittaa.

Opettajan tulee laatia arvosanajakauma, jos saman opintosuorituksen on tehnyt samalla kertaa vähintään viisi opiskelijaa. Opettaja voi valita tavan, jolla esittää arvosanajakauman. Jakauma voidaan esittää esimerkiksi diagrammina tai taulukkona. Arvosanajakaumassa ei saa esittää opiskelijanumeroita, opiskelijoiden nimiä tai muita opiskelijoita yksilöiviä tietoja.

Kuulusteluvastausten nähtäväksi antaminen ja arvosteluperusteiden julkistaminen

Tulosten ilmoittamisen jälkeen kuulusteluun osallistuneella opiskelijalla on aina oikeus saada omat vastauksensa nähtäviksi. Hänellä on myös oikeus saada tieto arvosteluperusteista ja niiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijalla tulee siis olla mahdollisuus tarkistaa, millä tavalla hänen vastauksiaan on arvioitu.

Viimeistään tulosten ilmoittamisen yhteydessä on myös ilmoitettava, missä kuulusteluvastaukset säilytetään sekä milloin ja missä opiskelija voi nähdä omat arvioidut vastauksensa. Opiskelijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada jäljennös vastauksistaan. Käytettäessä esimerkiksi sähköistä oppimisympäristö Moodlea opettajalla on mahdollisuus avata opiskelijalle hänen omat vastauksensa nähtäviksi.

Kuulustelukohtaiset arvosteluperusteet julkistetaan viimeistään kuulustelun tulosten ilmoittamisen yhteydessä.

Arvosteluperusteiden tarkoituksenmukainen julkistamistapa on opettajan harkinnassa. Arvosteluperusteiden julkistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi tenttipalautteen tai tenttipalautetilaisuuden muodossa, jos kyse on laajalle opiskelijajoukolle annettavasta palautteesta. Vastaanotolla annettava palaute voi olla toimiva, jos arvioitavana on ollut vain muutamia opintosuorituksia.

Milloin yksityiskohtaisten arvosteluperusteiden laatiminen ja julkistaminen ei kuulustelun luonteen tai osallistujien määrän vuoksi ole tarkoituksenmukaista, on kuulustelun tulosten julkistamisen yhteydessä ilmoitettava, millä tavoin opiskelija voi saada tietoonsa ne ja niiden soveltamisen omalla kohdallaan.

Opiskelijoiden vastaukset tulee säilyttää yliopistolain 44 §:n mukaisesti vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten ilmoittamisesta. Yliopiston ohjeet asiakirjojen säilyttämisestä ja hävittämisestä ovat luettavissa Flammassa.

Opintosuoritusten arviointia koskevasta oikaisumenettelystä on tietoja täällä.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.