Arviointia ja kuulusteluja koskevat määräykset

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Opintosuorituksen arvostelijalla tulee olla sen vastaanottamiseen tarvittava asiantuntemus.

Kiinnitäthän huomiota mahdollisiin esteellisyystilanteisiin: arvostelua koskevat esteellisyyssäännökset eikä opintosuoritusta saa arvioida esteellinen henkilö. Esteellisyyttä koskeviin yliopiston ohjeisiin voit tutustua Flammassa.

Kuulustelussa saman henkilön tulee arvostella kaikki tiettyyn tehtävään annetut vastaukset, ellei muunlainen menettely ole kuulustelun laatuun nähden perusteltu. Kuulusteluissa, joiden arvostelu edellyttää poikkeuksellisen paljon harkintaa, tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää vähintään kahta arvostelijaa.

Kuulustelun järjestäminen ja ilmoittautuminen

Jos kyse on yleisestä kuulustelutilaisuudesta, jonka järjestämisestä vastaavat tenttipalvelut, on tärkeää noudattaa kuulusteluita koskevia yliopiston määräyksiä ja tiedekunnan antamia ohjeita.

Ilmoittautumisaika yleiseen kuulustelutilaisuuteen alkaa viimeistään 20 päivää ennen tilaisuutta, ja se päättyy 10 päivää ennen tilaisuutta. Huomaathan, että opettaja ei voi antaa opiskelijalle lupaa osallistua yleiseen kuulustelutilaisuuteen ilman, että opiskelija ilmoittautuu siihen vaadittavalla tavalla. Tämä on opiskelijan kannalta tärkeää, sillä mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut yleiseen kuulustelutilaisuuteen ilmoittautumisajan kuluessa, hän ei saa kysymyksiä tilaisuudessa.

Opettajien tulee toimittaa kuulustelutilaisuuden järjestäjälle kysymykset koostettuina opiskelijalle jaettavassa muodossa viimeistään kolme arkipäivää ennen yleistä kuulustelutilaisuutta. Opettajan tulee ilmoittaa tenttisaatteessa opintojakson perustiedot ja tiedot siitä, mitä materiaaleja opiskelijalla saa olla mukana kuulustelutilaisuudessa. Mikäli opiskelijalla on kuulustelutilaisuudessa hallussaan muita materiaaleja, kuulustelu voidaan hylätä. 

Jos kyse on omaan opetukseesi liittyvästä kuulustelutilaisuudesta, vastaat sen järjestämisestä ja valvonnasta itse. Opetukseen liittyvien kuulusteluiden ajankohdista sekä uusintakertojen määristä ja ajankohdista on ilmoitettava viimeistään opetuksen alkaessa. Opetukseen liittyvässä kuulustelussa tulee kuitenkin aina olla vähintään yksi uusimismahdollisuus.

Mikäli opetukseen liittyvä kuulustelu järjestetään opetuskerralla tai opettajan kanssa sovittuna ajankohtana, opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua siihen erikseen. Tässä tapauksessa riittää, että opiskelija on ilmoittautunut opetukseen. Mikäli opiskelijan tulee ilmoittautua erikseen myös opetukseen liittyviin kuulusteluihin, siitä tulee antaa ohjeet opiskelijoille.

Opettajan tulee antaa opiskelijoille riittävät ohjeet kuulustelua varten ja huolehtia kuulustelutilaisuuden asianmukaisesta sujumisesta.

Lisätietoa tenteistä ja niiden järjestämisestä löydät täältä

Kuulustelukysymykset ja kuulustelun kieli

Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa suomen tai ruotsin kieltä sekä saada kirjallisten kuulustelujen tehtävät ja opintoihin sisältyvät muut tehtävät ilmoittamallaan kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, ellei kuulusteltavan aineen laatu tai opetuksen luonne edellytä muuta. Jos tarkoituksesi on edellyttää ja arvioida kuulusteluun liittyvät tehtävät esimerkiksi englannin kielellä, muistathan tuoda tämän selkeästi esiin opetussuunnitelmassa eli kurssin opastekstissä.

Kuulusteltavasta kirjallisuudesta ja aineistoista päätetään opetussuunnitelmassa, eli huolehdithan jo opetusta suunnitellessa että arvioitava aineisto on kuvattu opastekstissä. Niistä sekä niihin tehdyistä muutoksista tulee ilmoittaa opiskelijoille yliopiston sähköistä järjestelmää käyttäen hyvissä ajoin.

Kuulustelun kysymykset laaditaan lähtökohtaisesti opetuskielellä. Opiskelijalla on yleensä oikeus vastata kysymyksiin haluamallaan kielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Mikäli monikieliseen koulutusohjelmaan kuuluva opetus on pidetty englannin kielellä, kuulustelun kysymykset laaditaan englanniksi. Tällöin opiskelija voi vastata kuulustelussa valintansa mukaisesti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli hän suorittaa kotimaiskielistä tutkintoa, mutta hänen tulee vastata englanniksi, mikäli hän suorittaa englanninkielistä tutkintoa.

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa kysymykset tehdään englanniksi ja opiskelijan tulee vastata niihin englanniksi.

Ruotsinkielinen opiskelija voi halutessaan pyytää suomenkieliseen opetukseen liittyvän kuulustelun kysymykset sekä ruotsiksi että suomeksi.

Mikäli opetus on annettu ruotsin kielellä, kuulustelun kysymykset laaditaan ruotsiksi. Suomenkielinen opiskelija voi valintansa mukaan vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Kaksikielistä tutkintoa (suomi/ruotsi tai ruotsi/suomi) suorittavan opiskelijan tulee vastata kysymyksiin opetuksen kielellä.

Lisätietoa tutkintojen ja opintojen suorittamisen kieliperiaatteista löydät täältä

Arvioinnin tuloksista ilmoittaminen ja arvosteluperusteiden kuvaaminen

Opettajan tulee arvioida opintosuoritus hyvissä ajoin ennen seuraavaa suoritustilaisuutta tai siihen ilmoittautumista, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa suorituspäivästä. Opettaja voi arvioida kesäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana tehdyt suoritukset kuukautta pidemmän ajan kuluessa.

Opiskelijan tulee saada tieto opintosuorituksen arvioinnista viimeistään kuukauden kuluessa suorituspäivästä lukuun ottamatta kesäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana tehtyjä suorituksia. Opiskelijan tulee saada sähköisestä tietojärjestelmästä tieto arvosanasta ja lisäksi arvosanajakaumasta, mikäli saman opintosuorituksen on tehnyt samalla kertaa vähintään viisi opiskelijaa.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisen kuulustelun tulokset ilmoitetaan kuuden (6) viikon kuluttua kuulustelusta.

Mikäli tuloksia ei julkisteta kurssisivulla, siellä tulee ilmoittaa tulosten julkistamispaikka, joka voi hyvin olla esimerkiksi kurssin Moodle-sivu. Tulosten tulee olla nähtävillä vähintään kolme viikkoa. Opiskelijaa yksilöiviä tietoja kuten opiskelijanumeroa tai opiskelijan nimeä ei saa ilmoittaa tulosten yhteydessä. Opettaja vastaa siitä, että arvosanajakauma on esitetty opiskelijoille. Jos useampi opettaja on arvioinut vastauksia, ilmoitetaan kaikkien opettajien nimet sekä se, minkä kysymysten arvioinnista kukin opettaja vastaa.

Ohjeet tulosten ja julkistamispaikan ilmoittamiseen kurssisivulla löydät täältä.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Viimeistään tulosten julkistamisen yhteydessä on ilmoitettava, missä kuulusteluvastaukset säilytetään sekä milloin ja missä opiskelija voi nähdä oman tarkastetun opintosuorituksensa. Opiskelijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada jäljennös vastauksistaan.

Kuulustelukohtaiset arvosteluperusteet julkistetaan viimeistään kuulustelun tulosten julkistamisen yhteydessä. Milloin yksityiskohtaisten arvosteluperusteiden laatiminen ja julkistaminen ei kuulustelun laadun tai osallistujien määrän vuoksi ole tarkoituksenmukaista, on kuulustelun tulosten julkistamisen yhteydessä ilmoitettava, millä tavoin opiskelija voi saada tietoonsa ne ja niiden soveltamisen omalla kohdallaan.

Arvosteluperusteiden julkistamisen tarkoituksenmukaisen julkistamisen tapa on opettajan harkinnassa. Arvosteluperusteiden julkistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi tenttipalautteen tai tenttipalautetilaisuuden muodossa, jos kyse on laajalle opiskelijajoukolle annettavasta palautteesta. Vastaanotolla annettava palaute voi olla toimiva, jos arvosteltavana on ollut vain muutamia opintosuorituksia. Vähimmäisvaatimus on kuitenkin, että opiskelijalle kerrotaan, millä tavoin arvosteluperusteet ja niiden soveltamisen omalla kohdalla voi saada tietoon.

Yleensä tenttikysymysten pitäminen salassa kuulustelun arvioinnin jälkeen ei ole mahdollista, ellei kyse ole psykologisen testin tapaisesta kuulustelusta, jonka luotettavuus voi kysymysten luovuttamisen vuoksi jatkossa vaarantua.

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksytyn opintosuorituksen arvosanaa enintään kaksi kertaa. Opetukseen liittyvän kuulustelun arvosanaa voi yrittää korottaa kaksi kertaa, mikäli siihen liittyy kaksi uusimiskertaa. Mikäli opetukseen liittyvään kuulusteluun liittyy vain yksi uusimiskerta, on korotusmahdollisuuksiakin yksi. Korotusmahdollisuus ei kuitenkaan koske alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvaa tutkielmaa tai väitöskirjaa. Mikäli opiskelija uusii kirjallisen opintosuorituksen kuten esimerkiksi harjoitustyön, esseen tai oppimispäiväkirjan arvosanaa, työ tulee kirjoittaa merkittäviltä osin uudelleen tai uudesta aiheesta.

Opintokokonaisuudesta annettua kokonaisarvosanaa tai suorituspäivämäärää tai jo annettua tutkintotodistusta ei muuteta korotetun arvosanan takia.

Kuulusteluun osallistuneen opiskelijan vastauksia ei arvioida, mikäli hän ei ole ilmoittautunut kuulusteluun asianmukaisesti tai hänellä ei ole kuulustelun edellyttämää opinto-oikeutta tai hän ei tutkinto-opiskelijana ole ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon.

Tenttivastausten ja tenttitulosten säilyttämisvelvoite ja salassapito

Muistathan, että kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut kuulustelut ja vastaavat opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Kun säilyttämiselle ei ole enää tarvetta tai perustetta, hävitetään tenttivastaukset tietosuojasta huolehtien.

Kuulusteluvastauksista ja niihin liittyvistä merkinnöistä ei saa antaa tietoa sivullisille eikä niitä saa julkistaa ilman asianomaisen opiskelijan lupaa. Kuulusteluvastauksia ei saa ilman opiskelijan lupaa käyttää opetus- ja tutkimustarkoituksiin siten, että opiskelijan tunnistaminen on mahdollista.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.