Yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt)

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Tässä ohjeessa on kerrottu, miten toimia opettajana, jos opiskelija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä oppimisensa tueksi. Yksilöllisten järjestelyjen hakemisesta ja käytännön järjestelyistä löytyy lisätietoa Opiskelijan ohjeistaSyksystä 2021 Helsingin yliopistossa siirrytään käyttämään käsitettä yksilölliset järjestelyt erityisjärjestelyjen sijaan.  

Yksilölliset järjestelyt etäopiskelussa

Etäopiskelu asettaa kaikille opiskelijoille uudenlaisia vaatimuksia ja näiden huomioiminen kurssin rakentamisessa on keskeistä. Yksilöllisten järjestelyiden tarvetta vähentävät selkeät ohjeet ja aikataulut sekä kurssimateriaalien helppo saatavuus. Lähtökohtaisesti etäopiskelu on opiskelijalle vaativampaa kuin lähiopetus.  

Myös yksilölliset järjestelyt voivat olla erilaisia verkkokursseilla kuin lähiopetuksessa. Osassa verkkokursseista suoritukset koostuvat erilaisista tehtävistä tenttien sijaan, jolloin voi syntyä tarve lisäajalle tehtävien palautuksiin. Ne opiskelijat, jotka ovat tarvinneet paperitentteihin lisäaikaa, tarvitsevat sitä todennäköisesti myös verkkotentteihin.  Kurssikuvauksessa kannattaa ohjeistaa opiskelijoita ilmoittamaan yksilöllisten järjestelyn tarpeesta hyvissä ajoin, esimerkiksi ensimmäisen opetusviikon aikana. 

Seuraa opiskelijoiden kuormittumista ja kannusta opiskelijoita pitämään yhteyttä ja antamaan palautetta jo kurssin aikana. Yksittäisen kurssin kohdalla aikataulu voi tuntua väljältä, mutta opiskelijalla voi olla monta kurssia yhtä aikaa. Siten jos kaikkiin on esimerkiksi viikoittaisia tehtäviä, lisäajan tarve syntyy tehtävien kokonaisuudesta. Varaudu sallimaan joustoja tehtävien palauttamiseen, linjauksia joustoihin on hyvä miettiä jo etukäteen.

Mitä yksilölliset järjestelyt ovat?

Yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllistä oppimisen tukea, jolla edistetään yhdenvertaista opiskelua. Yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja suorittava opiskelija tai opiskelijaksi hakeva voi saada yksilöllisiä järjestelyjä, jos hänellä on esimerkiksi liikunta- tai aistivamma, fyysinen tai psyykkinen sairaus tai haitta, lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä ongelma tai muu kognitiivinen vaikeus. 

Yksilölliset järjestelyt perustuvat todettuun tarpeeseen, jonka opiskelija osoittaa asiantuntijalausunnolla tai niin, että tarve tulee muuten selkeästi esiin opetuksen yhteydessä. Järjestelyt ovat käytännöllisiä ratkaisuja, joilla ei tingitä valintakokeen tai tutkinnon tavoitteista eikä opinnoille ja yksittäisille opintojaksoille asetetuista osaamistavoitteista.

Yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi: 

 • lisäaika tentissä tai tehtävien palauttamisessa 
 • opetusmateriaalien antaminen opiskelijalle etukäteen 
 • tietokoneen käyttö tentissä  
 • pienempi tai erillinen tenttitila 
 • vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet tenttien yksilöllisistä järjestelyistä löydät erilliseltä sivulta. 

Opiskelijat eivät tarvitse suositusta tai selvitystä apuvälineiden, henkilökohtaisen avustajan tai opaskoiran käytöstä opetustilanteissa. Tenttiin liittyen opiskelija voi kuitenkin tarvita selvitystä, jotta hänelle voidaan järjestää erillinen tenttitila ja oikeus käyttää apuvälineitä tai henkilökohtaista avustajaa. Tämä tapahtuu tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilön kautta. 

Miten toimin opettajana, jos opiskelija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä?

Opiskelija ottaa yleensä itse yhteyttä opintojakson opettajaan, mikäli hän tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä.  Opettajana tehtäväsi on tarpeen mukaan neuvotella opiskelijan kanssa tarvittavista järjestelyistä, esimerkiksi lisäajasta tehtävien palautukseen tai vaihtoehtoisista suoritustavoista. 

Yksilölliset järjestelyt eivät tarkoita vapautuksia opintojaksolle asetetutuista tavoitteista. Vaikka opiskelija siis tarvitsisi yksilöllisiä järjestelyjä, olennaista on, että hän saavuttaa tavalla tai toisella kurssille asetetut, kurssikuvaukseen kirjatut tavoitteet. Epäselvissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöihin tai yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmän opintopsykologeihin. Lisätietoa näistä löydät tämän sivun lopusta.

Opettajana voit pyytää opiskelijalta nähtäväksi selvitystä yksilöllisten järjestelyjen tarpeesta. Selvityksen tulee olla terveydenhuollon ammattilaisen (lukivaikeudessa riittää erityisopettajan) lausunto tai yliopiston yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmän antama suositus. Opiskelijan näyttämästä selvityksestä tai suosituksesta ei saa ottaa kopiota. Älä säilytä myöskään opiskelijan sähköisesti toimittamia selvityksiä. Asioidessasi opiskelijan kanssa, käytä suojattua sähköpostia, jos viesteissä on yksilöityä terveyteen liittyvää tietoa.

Opiskelijapalvelupisteissä on nimetyt esteettömyysyhdyshenkilöt. He ylläpitävät tietoja niistä opiskelijoista, joille on myönnetty yksilöllisiä järjestelyitä. Tiedot ovat salassa pidettäviä, mutta voit tarvittaessa saada esteettömyysyhdyshenkilöiltä tietoja siitä, mitä yksilöllisiä järjestelyjä opiskelijalle on suositeltu. Esteettömyysyhdyshenkilöt tavoitat osoitteesta specialneeds@helsinki.fi.

Miten toimin, jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea Sisun käyttöön?

Jos opiskelija ei pysty käyttämään Sisua saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi (esimerkiksi näkövamman takia), ohjaa hänet ottamaan yhteyttä osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Esteettömyysyhdyshenkilö ja tarvittaessa koulutussuunnittelija auttavat opiskelijaa tekemään opintosuunnitelman ja ilmoittautumaan opetukseen etä- tai lähitapaamisessa. Opiskelija ei tarvitse lääkärintodistusta saadakseen erityistä tukea Sisun käyttöön.

Opiskelijalla on oikeus kohtuullisiin yksilöllisiin järjestelyihin

Kun tarve on osoitettu, opiskelijalla on oikeus saada kohtuulliset yksilölliset järjestelyt. Tämä oikeus pohjautuu yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014, 15 §). Helsingin yliopiston käytännöt perustuvat lisäksi vararehtorin päätökseen vuodelta 2021 (vaatii VPN-yhteyden ja kirjautumisen Helsingin yliopiston järjestelmään).

Opetuksen rakentaminen mahdollisimman saavutettavaksi palvelee sekä opettajaa että opiskelijaa.  Yksilöllisten järjestelyiden näkökulmasta saavutettavuus voi tarkoittaa opetuksen monimuotoisuutta ja vaihtoehtoisia suoritustapoja. Mikäli etukäteen kaikille opiskelijoille rakennetut opetusjärjestelyt eivät ole yksittäisen opiskelijan sairauden tai haitan näkökulmasta riittävät, hänelle on tarjottava kohtuulliset, yksilölliseen tarpeeseen perustuvat järjestelyt. 

Kohtuulliset järjestelyt eivät ole pelkästään yksittäisen opettajan vastuulla vaan kyse on siitä, minkälaisia käytännön järjestelyjä koulutusohjelma tai yliopisto voi tarjota. Mikäli järjestelyt vievät paljon työaikaasi, keskustele resursseista ja vaihtoehdoista esimerkiksi koulutusohjelmajohtajan kanssa. Kysymystä kohtuullisista yksilöllisistä järjestelyistä on hyvä pohtia opetussuunnitelmien laadinnan yhteydessä ja jokaisen kurssin kohdalla vielä erikseen ennen kurssien käynnistymistä. Mahdollisten yksilöllisten järjestelyjen miettiminen etukäteen voi olennaisesti vähentää yksittäisten opettajien kuormaa.   

Yliopistossa toimiva yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmä on tehnyt joitakin yleisiä suosituksia siitä, miten opetuksessa voidaan ottaa huomioon erilaisia opiskelua hidastavia haasteita. Suositukset löydät ohjeesta suosituksia oppimisen erityishaasteisiin.  Usein opiskelijoiden tilanteet ovat yksilöllisiä, eikä valmiita ratkaisuja yksilöllisiksi järjestelyiksi ole käytettävissä. Siten toisinaan on vaikea arvioida, millaiset järjestelyt olisivat tarkoituksenmukaisia, perusteltuja ja kohtuullisia. Tällöin voit konsultoida yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmän opintopsykologeja osoitteessa erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi

Pedagogisilla ratkaisuilla voi vähentää yksilöllisten järjestelyjen tarvetta

Opetusta suunnitellessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millä eri tavoilla kurssit on mahdollista suorittaa niin, että niille asetetut tavoitteet täyttyvät. Mitä useampi kurssin suoritusvaihtoehto opiskelijoille on tarjolla, sitä vähemmän yksilöllisiä järjestelyjä yleensä tarvitaan. 

Yksittäisen opintojakson sisällä on mahdollista hyödyntää erilaisia suoritus- ja arviointitapoja. Tällainen opetuksen monimuotoisuus tukee kaikkien opiskelijoiden oppimista. Opetuksessa voi siten olla vaihtoehtoisia suoritus- ja arviointitapoja, kunhan ne ovat linjassa kurssin oppimistavoitteiden kanssa. Esimerkiksi jos opintojakson tavoitteena on omaksua alan keskeisiä teorioita ja käsitteitä, osaamista voi arvioida kirjallisen tentin lisäksi suullisella tentillä, essein, päiväkirjoin tai ryhmätöin.

Pienetkin pedagogiset keinot voivat vähentää yksilöllisten järjestelyiden tarvetta ja hyödyttää samalla kaikkia opiskelijoita. Tällaisia opiskelijoille hyödyllisiä käytännön pedagogisia ratkaisuja ovat esimerkiksi:

 • luentorungon tai opetuksessa esille tulevien vaikeiden käsitteiden antaminen ennakkoon opiskelijoille 
 • puhumisen välttäminen luennon aikana silloin, kun opiskelijoiden on tehtävä muistiinpanoja 
 • riittävä aika muistinpanojen tekemiseen
 • luennon tauottaminen, taukoliikunta on suositeltavaa!
 • pitkien tehtävänantojen välttäminen  
 • kirjallisten ohjeiden läpikäyminen suullisesti

Lisää vinkkejä opetuksen tueksi löydät ohjeesta suosituksia oppimisen erityishaasteisiin.

Yksilölliset järjestelyt tenteissä

Yksilölliset järjestelyt tenteissä tarkoittavat yleensä lisäaikaa, tietokoneen käyttöä tai erillistä tenttitilaa. Järjestelyt perustuvat todettuun tarpeeseen kuten muutkin yksilölliset järjestelyt. Yksityiskohtaiset ohjeet yksilöllisistä järjestelyistä tenteissä löydät erilliseltä sivulta. 

Tenttejä suunniteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten niissä arvioidaan kurssin oppimistavoitteita. Esimerkiksi tiukkojen aikarajojen asettaminen tenttiin voi mitata enemmänkin opiskelijan prosessointinopeutta tai stressinsietokykyä kuin tiedon ymmärtämistä tai soveltamista. Aikapaine on myös omiaan lisäämään yksilöllisten järjestelyiden tarvetta.

Yksilöllisten järjestelyiden asiantuntijaryhmä on antanut yleissuosituksen tenttien lisäajoista. Kun opiskelija tarvitsee kuulusteluihin lisäaikaa, sitä suositellaan järjestettäväksi enintään 3 tuntia kestäviin kuulusteluihin 30 minuuttia ja vähintään 3 tunnin kuulusteluihin 1 tunti. Koska järjestelyt ovat opiskelijoiden yksilöllistä tukea, myös pidempi lisäaika voi olla perusteltu. Jos kurssilla järjestetään alle puolen tunnin tenttejä, lyhyen lisäajan antamisen sijaan toimivampi yksilöllinen järjestely voi olla vaihtoehtoinen suoritustapa, esimerkiksi essee tai suullinen tentti. 

Mikäli opiskelija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä tenteissä, sovi hänen kanssaan mahdollisimman hyvissä ajoin sellaisista järjestelyistä, jotka ovat opiskelijalle mahdollisia kurssin tavoitteiden saavuttamiseksi. Konsultoi tarvittaessa opiskelijapalvelujen esteettömyysyhdyshenkilöä specialneeds@helsinki.fi tai yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmän opintopsykologeja erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.

Esteettömyysyhdyshenkilöt

Opiskelijapalvelupisteissä ja tenttipalveluissa on nimetyt esteettömyysyhdyshenkilöt, joihin voit ottaa yhteyttä yksilöllisiin järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Esteettömyysyhdyshenkilöt ja heidän yksikkönsä ovat seuraavat: 

Keskustakampus

Karoliina Korhonen (kandiopiskelijat), Kruununhaka

Riku Niemi (maisteriopiskelijat), Kruununhaka

Taru Kamke ja Marianna Ruutala, Metsätalo

Piia Aidantausta, Porthania

Johanna Puustinen ja Anita Holm, Siltavuori

Paula Hattunen, tenttipalvelut Keskusta

Kumpula

Hanna-Mari Peurala, Kumpula

Jukka Nieminen, tenttipalvelut Kumpula-Viikki

Meilahti

Veera Ala-Louko, Meilahti

Karoliina Pakkanen, tenttipalvelut Meilahti

Viikki

Leena Suominen, Viikki

Mira Holopainen, tenttipalvelut Kumpula-Viikki

Avoin yliopisto

Anne Pääkkönen, Avoin yliopisto

Lisätietoja ja yhteyden esteettömyysyhdyshenkilöihin saat osoitteesta specialneeds@helsinki.fi.

Yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmä

Yliopistolla toimii vararehtorin asettama yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmä, jonka tarkoituksena on laatia käytännön ohjeistuksia yksilöllisiin järjestelyihin liittyen, ohjata henkilökuntaa yksilöllisiin järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä sekä olla tarvittaessa mukana erilaisissa keskusteluissa ja valmistelutehtävissä. Asiantuntijaryhmään kuuluu opintopsykologeja, esteettömyysyhdyshenkilöitä, pedagogisia asiantuntijoita, tasa-arvovastaava sekä juristi. Yhteyden ryhmään saat osoitteessa  erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.

Opiskelijat voivat hakea asiantuntijaryhmältä suositusta yksilöllisistä järjestelyistä. Voit ehdottaa opiskelijaa hakemaan suositusta asiantuntijaryhmältä esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelijan näyttämissä selvityksissä ei ole eritelty riittävästi mahdollisia yksilöllisiä järjestelyjä tai järjestelyistä ei päästä yksimielisyyteen. Suositusta voi hakea myös esimerkiksi silloin, jos opiskelija ei halua näyttää selvityksiä yksilöllisten järjestelyjen tarpeestaan tai jos hänellä on useita eri sairauksia tai haittoja, ja yksilöllisiä järjestelyjä tarvitaan toistuvasti. Lisätietoa hakemisesta löytyy opiskelijan ohjeissa

Yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmä on tehnyt myös yleisiä suosituksia siitä, miten opetuksessa voidaan ottaa huomioon erilaisia opiskelua hidastavia haasteita. Suositukset löydät ohjeesta suosituksia oppimisen erityishaasteisiin.

Hyödyllisiä linkkejä tukipalveluihin

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.