Erityisjärjestelyt

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tässä ohjeessa on kerrottu, miten toimia opettajana, jos opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä oppimisensa tueksi. Erityisjärjestelyjen hakemisesta ja käytännön järjestelyistä löytyy lisätietoa opiskelijan ohjeista.

Erityisjärjestelyt etäopiskelussa

Etäopiskelu asettaa kaikille opiskelijoille uudenlaisia vaatimuksia ja näiden huomioiminen kurssin rakentamisessa on keskeistä. Erityisjärjestelyiden tarvetta vähentävät selkeät ohjeet ja aikataulut sekä kurssimateriaalien helppo saatavuus. Lähtökohtaisesti etäopiskelu on opiskelijalle vaativampaa kuin lähiopetus.  

Myös erityisjärjestelyt voivat olla erilaisia verkkokursseilla kuin lähiopetuksessa. Osassa verkkokursseista suoritukset koostuvat erilaisista tehtävistä tenttien sijaan, jolloin voi syntyä tarve lisäajalle tehtävien palautuksiin. Ne opiskelijat, jotka ovat tarvinneet paperitentteihin lisäaikaa, tarvitsevat sitä todennäköisesti myös verkkotentteihin.  Kurssikuvauksessa kannattaa ohjeistaa opiskelijoita ilmoittamaan erityisjärjestelyn tarpeesta hyvissä ajoin, esimerkiksi ensimmäisen opetusviikon aikana. 

Seuraa opiskelijoiden kuormittumista ja kannusta opiskelijoita pitämään yhteyttä ja antamaan palautetta jo kurssin aikana. Yksittäisen kurssin kohdalla aikataulu voi tuntua väljältä, mutta opiskelijalla voi olla monta kurssia yhtä aikaa. Siten jos kaikkiin on esimerkiksi viikoittaisia tehtäviä, lisäajan tarve syntyy tehtävien kokonaisuudesta. Varaudu sallimaan joustoja tehtävien palauttamiseen, linjauksia joustoihin on hyvä miettiä jo etukäteen. 

 

Mitä erityisjärjestelyt ovat?

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan yksilöllistä oppimisen tukea, jolla edistetään yhdenvertaisuutta opiskelussa ja opintojen saavutettavuudessa. Yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja suorittava opiskelija tai opiskelijaksi hakeva voi saada erityisjärjestelyjä, jos hänellä on esimerkiksi liikunta- tai aistivamma, fyysinen tai psyykkinen sairaus tai haitta, lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä ongelma tai muu kognitiivinen vaikeus. Järjestelyillä ei tingitä valintakokeen tai tutkinnon tavoitteista eikä opinnoille ja yksittäisille opintojaksoille asetetuista osaamistavoitteista.

Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi: 

 • lisäaika tentissä tai tehtävien palauttamisessa 
 • tietokoneen käyttö tentissä  
 • pienempi tai erillinen tenttitila 
 • vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat 

Opiskelijat eivät tarvitse suositusta tai selvitystä apuvälineiden, henkilökohtaisen avustajan tai opaskoiran käytöstä opetustilanteissa. Tenttiin liittyen opiskelija voi kuitenkin tarvita selvitystä, jotta hänelle voidaan järjestää erillinen tenttitila ja oikeus käyttää apuvälineitä tai henkilökohtaista avustajaa. Tämä tapahtuu tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilön kautta. 

Erityisjärjestelyjen tarpeen arviointi

Erityisjärjestelyt perustuvat todettuun tarpeeseen. Opiskelija neuvottelee tarvittavista opetuksen erityisjärjestelyistä ensisijaisesti yksittäisten opintojaksojen opettajien tai koulutusohjelman muun henkilökunnan kanssa. Opettajana voit pyytää opiskelijalta nähtäväksi selvitystä erityisjärjestelyjen tarpeesta. Selvityksen tulee olla terveydenhuollon ammattilaisen (lukivaikeudessa riittää erityisopettajan)  tai yliopiston erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmän antama. Opiskelijan näyttämästä selvityksestä tai suosituksesta ei saa ottaa kopiota.

Opiskelijapalvelupisteissä on nimetyt esteettömyysyhdyshenkilöt. He ylläpitävät tietoja niistä opiskelijoista, joille on myönnetty erityisjärjestelyitä. Tiedot ovat salassa pidettäviä, mutta voit tarvittaessa saada esteettömyysyhdyshenkilöiltä tietoja siitä, mitä erityisjärjestelyjä opiskelijalle on suositeltu.

Esteettömyysyhdyshenkilöt:

Paula Hattunen, tenttipalvelu Keskusta

Hanna-Maria Bärlund, Kruununhaka

Taru Kamke, Metsätalo

Sanni Ruuskanen, Porthania

Annukka Salminen, Siltavuori

Johanna Joensuu, Meilahti

Jukka Nieminen, Kumpula ja Viikki

Anne Pääkkönen, Avoin yliopisto

Lisätietoja ja yhteyden esteettömyysyhdyshenkilöihin saat osoitteesta specialneeds@helsinki.fi.

Erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmä

Joskus voi olla vaikea arvioida, millaiset erityisjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja. Tällöin voit konsultoida erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmän opintopsykologeja erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi. Joissain tilanteissa on syytä pyytää opiskelijaa hakemaan kirjallista suositusta Helsingin yliopiston erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmältä, lisätietoja opiskelijan ohjeissa

Erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmä on tehnyt myös yleisiä suosituksia siitä, miten opetuksessa voidaan ottaa huomioon erilaisia opiskelua hidastavia haasteita.

Suositukset löydät ohjeesta Suosituksia oppimisen erityishaasteisiin.

Pedagogisilla ratkaisuilla voi vähentää erityisjärjestelyjen tarvetta

Erityisjärjestelyillä ei tingitä opintojaksoille asetetuista tavoitteista. Vaikka opiskelija siis tarvitsisi erityisjärjestelyjä, olennaista on, että hän saavuttaa kurssille asetetut tavoitteet. Opetuksessa voi kuitenkin olla vaihtoehtoisia suoritus- ja arviointitapoja, kunhan ne ovat linjassa kurssin oppimistavoitteiden kanssa. Esimerkiksi jos opintojakson tavoitteena on omaksua alan keskeisiä teorioita ja käsitteitä, osaamista voi arvioida kirjallisen tentin lisäksi suullisella tentillä, essein, päiväkirjoin tai ryhmätöin. Ylipäätään opetuksen monimuotoisuus ja vaihtoehtoiset kurssien suoritustavat vähentävät erityisjärjestelyjen tarvetta. Samalla voidaan tukea kaikkien opiskelijoiden oppimista ja löytää käytännön ratkaisuja esimerkiksi, mikäli erillisiä tenttitiloja ole tarjolla kaikille.

Kaikille opiskelijoille hyödyllisiä ratkaisuja ovat esimerkiksi:

 • Luentorungon tai luennolla esille tulevien vaikeiden käsitteiden antaminen ennakkoon opiskelijoille. Voit esimerkiksi julkaista ne kurssin Moodle-kurssialueella tai Matskuissa.
 • Puhumisen välttäminen luennon aikana silloin, kun opiskelijoiden on tehtävä muistiinpanoja. Riittävä aika muistinpanojen tekemiseen.
 • Luennon tauottaminen. Taukoliikunta on suositeltavaa!
 • Pitkien tehtävänantojen välttäminen. Kirjallisten ohjeiden läpikäyminen suullisesti.

 Lisää vinkkejä opetuksen tueksi tiettyihin erityishaasteisiin liittyen löydät ohjeesta Suosituksia oppimisen erityishaasteisiin.

Erityisjärjestelyjä tenttitilanteissa

Mikäli opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä tenteissä, sovi hänen kanssaan mahdollisimman hyvissä ajoin sellaisista järjestelyistä, jotka ovat opiskelijalle mahdollisia kurssin tavoitteiden saavuttamiseksi. Konsultoi tarvittaessa opiskelijapalvelujen esteettömyysyhdyshenkilöä specialneeds@helsinki.fi tai erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmän opintopsykologeja erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.

Erityisjärjestelyt tenteissä tarkoittavat yleensä lisäaikaa, tietokoneen käyttöä tai erillistä tenttitilaa. Järjestelyt perustuvat todettuun tarpeeseen kuten muutkin erityisjärjestelyt. Niitä koskevat seuraavat lähtökohdat: 

 • Erityisjärjestelyitä käyttävä opiskelija ilmoittautuu tenttiin, kuten muutkin opiskelijat, tiedekunnan tai koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti. Perusperiaate on tarjota erityisjärjestelyt normaalissa tenttitilassa. Erityistenttitiloja on kaikilla kampuksilla. Pelkkä lisäaika ei yleensä riitä perusteeksi päästä suorittamaan tenttiä erityistenttitilassa. 
 • Mikäli opiskelija tarvitsee erillistä tenttitilaa, pyydä häntä ottamaan yhteyttä tenttipalveluihin viimeistään 10 päivää ennen tenttiä, sähköposti specialneeds@helsinki.fi.
 • Kun opiskelija tarvitsee vammansa, sairautensa tai muun syyn (esim. lukihäiriö) takia kuulusteluihin lisäaikaa, sitä suositellaan järjestettäväksi enintään 3 tuntia kestäviin kuulusteluihin 30 minuuttia ja vähintään 3 tunnin kuulusteluihin 1 tunti. Suositus koskee opintoja, ei valintakokeita. Tästä suosituksesta voidaan perustellusta syystä poiketa esimerkiksi, jos kyseessä on laajan aineiston aineistokoe tai opiskelijalla on useampi peruste erityisjärjestelyjen saamiseen.
 • Opiskelijalle voi tarjota mahdollisuutta sähköisen tentin tekemiseen.

Lisää vinkkejä opetuksen tueksi tiettyihin erityishaasteisiin liittyen löydät ohjeesta Suosituksia oppimisen erityishaasteisiin.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.