Opintosuoritusten rekisteröinti

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Opintosuoritukset, opintokokonaisuudet ja opintojen hyväksiluvut rekisteröidään opiskelijapalveluissa yliopiston opintorekisteriin (Oodi) opettajan toimittamien tietojen perusteella.

Arvioinnin kirjaus WebOodissa ja Examinariumissa

Voit arvioida opiskelijan opintosuorituksen WebOodissa, josta arvosanat siirtyvät Opiskelijapalveluihin rekisteröitäväksi. Myös Examinarium -tenttijärjestelmässä tehtyjen opintosuoritusten arvostelun voit siirtää suoraan opiskelijapalveluihin rekisteröitäväksi. Arvosanoja ei tarvitse tämän jälkeen enää toimittaa sähköpostitse opiskelijapalveluihin. WebOodissa ja Examinariumissa voit arvioida vain opintojaksojen kokonaissuorituksia, et siis opintojaksoon kuuluvia osasuorituksia. Mikäli arvioimasi opetustapahtuman (esim. luentokurssi) nimi on eri kuin opintojakson, johon opetustapahtuma liittyy, kirjaathan arvioinnin lisätietoihin opetustapahtuman nimen (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Näin opiskelija saa suoritusrekisteriinsä tarkan tiedon suorittamastaan opinnosta. Suoritusta tarkentavat lisätiedot on hyvä merkitä mahdollisimman ymmärrettävästi ja huomioida, että tieto päätyy opiskelijan suoritusrekisteriin ja tutkintotodistukselle. 

Oodi-tuen sivuilla on tarkemmat ohjeet WebOodin arviointityökalun käyttöön. 

Arvosteluasteikoista löydät lisätietoa ohjeesta Arviointikriteerit ja -perusteet.  Huomioithan, että tenttien osalta opiskelijalle kirjataan arvosteluksi ei saapunut, jos hän ei ole saapunut tenttiin. 

Opintosuorituksen kielen määrittelyyn löydät ohjeet kieliperiaatteiden osiosta. 

 

Arvioinnin kirjaus rekisteröintipyynnöllä

Voit vaihtoehtoisesti toimittaa sähköpostilla opintosuoritukset rekisteröitäväksi Opiskelijapalveluihin. Rekisteröintipyyntöön tulee kirjata opintojakson nimi ja koodi, opettajan nimi, suorituspäivä, opintopistemäärä, opiskelijan nimi, opiskelijanumero, arvosana (myös hylätyt ja tenttien osalta ei-saapuneet), suorituskieli sekä mahdolliset lisätiedot. Arvosteluasteikon ohjeistuksen löydät ohjeesta Arviointikriteerit ja -perusteet ja opintosuorituksen kielen määrittelystä kerrotaan lisää kieliperiaatteiden osiossa. 

Mikäli arvioimasi opetustapahtuman (esim. luentokurssi) nimi on eri kuin opintojakson, johon opetustapahtuma liittyy, kirjaathan rekisteröintipyyntöön myös tiedon opetustapahtuman nimestä. Näin opiskelija saa suoritusrekisteriinsä tarkan tiedon suorittamastaan opinnosta. Suoritusta tarkentavat lisätiedot on hyvä merkitä mahdollisimman ymmärrettävästi ja huomioida, että tieto päätyy opiskelijan suoritusrekisteriin ja tutkintotodistukselle. 

Rekisteröintipyyntö on suositeltavaa lähettää oheisella mallipohjalla.

Opiskelijapalveluiden rekisteröintiosoitteet ovat:
avoin-register@helsinki.fi (Avoin yliopisto, katso lisäohjeet Avoimen yliopiston Moodlesta)
kruununhaka-register@helsinki.fi (valtiotieteellinen, soc&kom)
kumpula-register@helsinki.fi (matemaattis-luonnontieteellinen)
meilahti-register@helsinki.fi (lääketieteellinen)
metsatalo-register@helsinki.fi (humanistinen, teologinen)
porthania-register@helsinki.fi (oikeustieteellinen, kielikeskus)
siltavuori-register@helsinki.fi (kasvatustieteellinen)
viikki-register@helsinki.fi (bio- ja ympäristötieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasia, maatalous-metsätieteellinen)

Opiskelijapalvelu rekisteröi opintosuoritukset kuukauden sisällä niiden toimittamisesta. Huomaathan merkitä opintosuorituksen suoritusajankohdaksi loppukuulustelun tai tentin päivämäärän. Osasuorituksiin perustuvan kokonaisuuden suoritusajankohdaksi merkitään viimeisen osasuorituksen päivämäärä.

Hyväksytyn kuulustelun ja muun opintosuorituksen uusiminen

Opiskelijalla on oikeus uusia hyväksytty opintosuoritus enintään kaksi kertaa. Uusimismahdollisuus ei kuitenkaan koske alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvaa tutkielmaa tai väitöskirjaa. Mikäli opiskelija uusii kirjallisen opintosuorituksen kuten esimerkiksi harjoitustyön, esseen tai oppimispäiväkirjan, se tulee kirjoittaa merkittäviltä osin uudelleen tai uudesta aiheesta. 

 

Opintokokonaisuuksien rekisteröinti

Kun opiskelija on suorittanut kaikki tiettyyn opintokokonaisuuteen vaaditut opinnot, hänen on pyydettävä opinnoista kokonaisuusmerkintä. Merkintää pyydetään opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä. Ohjeet sekä koulutusohjelmakohtaiset lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö toimittaa koostamispyynnön (lomake tai sähköposti) koulutusohjelman Opiskelijapalvelun rekisteröintiosoitteeseen (ks. lista yllä). 

Annettua opintokokonaisuusmerkintää tai sen arvosanaa ei muuteta, vaikka opiskelija korottaisi kokonaisuuteen sisältyvää opintosuoritusta.  Jos opiskelija korottaa opintokokonaisuuteen sidottua opintojaksoa, tieto korotuksesta kirjataan kyseisen opintojakson lisätietokenttään. Onkin suositeltavaa, että opiskelija pyytää kokonaisuuden koostamista vasta varmistuttuaan, ettei halua korottaa siihen sisältyviä opintojaksoja. Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä opintosuoritusta kaksi kertaa. 

Vanhan koulutusrakenteen koulutusohjelmien opiskelijoiden kohdalla noudatetaan vielä tiedekunnan pysyväismääräyksiä ja/tai tiedekuntaneuvostojen päätöksiä, jotka voivat poiketa tästä ohjeesta. Lisätietoa vanhan koulutusrakenteen määräyksistä on siirtymäajan ohjeissa.  

Tulosten julkaiseminen ja oikaisupyyntö

Opintosuorituksen arvostelijan velvollisuus on julkaista määrätyt tiedot arvioinnista. Muistathan, että opiskelijan nimeä ei koskaan julkaista tulosten yhteydessä. Tarkemmat ohjeet ovat arviointia koskevien määräysten sekä tulosten julkaisun osiossa.  

Mikäli opiskelija ilmaisee tyytymättömyytensä opintosuorituksen arviointiin, löydät ohjeen oikaisumenettelyyn täältä: Arviointiin tyytymätön opiskelija ja oikaisumenettely

Rekisteröintien korjaukset

Mikäli havaitset virheen jo rekisteröidyssä opintosuorituksen arvosanassa tai haluat oikaista arvostelua muusta syystä, sinun tulee toimittaa sähköpostitse pyyntö korjata rekisteröintimerkintä koulutusohjelman Opiskelijapalveluihin.

Et voi kuitenkaan pyytää poistamaan rekisteristä jo suoritettuja tai hyväksiluettuja opintosuorituksia.

Tohtoriopintojen rekisteröinti

Kurssien, seminaarien ja tenttien rekisteröinti

Jos järjestät opetusta tohtoriohjelmassa, sinun tulee huolehtia opetuksen arvioinnista ja suoritusten rekisteröinnistä samalla tavoin kuin perusopetuksenkin osalta.

Muiden suoritusten ja kokonaisuuksien rekisteröinti

Iso osa tohtorikoulutettavien opintosuorituksista kertyy yleensä muutoin kuin perinteisen, kurssimuotoisen opetuksen kautta. Tavallisimpia esimerkkejä ovat konferenssiesitelmät, tutkimusvierailut ja julkaisut. Näiden opintojen hyväksymisestä ja rekisteröinnistä vastaa useimmiten tohtorikoulutettavan ohjaaja tai vastuuhenkilö. Mikäli et ole varma kuuluuko näiden suoritusten hyväksyminen tehtäviisi, voit aina tarvittaessa kysyä apua tohtoriohjelmasi suunnittelijalta.

Kun tohtorikoulutettavasi pyytää tällaisen opintosuorituksen rekisteröintiä, tarkista ensin mitä kyseisen opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii. Joillakin tohtoriohjelmilla on esimerkiksi opetussuunnitelmassa mainittu, että konferenssiesitelmästä voi myöntää opintopisteitä vasta, kun opiskelija on kirjoittanut aiheesta raportin.

Opintojaksojen kuvaukset ja opintopistemäärät sekä rekisteröintiin tarvittavat opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien tunnisteet löydät WebOodista kunkin tohtoriohjelman opinto-oppaasta. Tohtoriohjelmien opinto-oppaat on WebOodissa lajiteltu otsikon ”Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat” alle.

Tohtoriopintoihin liittyvät suoritukset ja opintokokonaisuudet rekisteröidään oman kotikampuksesi opiskelijaneuvonnan lähipalvelupisteissä.

Rekisteröintilomakkeet ja -ohjeet

Yksittäiset opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet ilmoitetaan rekisteröitäväksi tohtoriohjelmien omilla rekisteröintilomakkeilla. Usein tohtorikoulutettavat esitäyttävät lomakkeet itse ja lähettävät lomakkeen ohjaajalle / vastuuhenkilölle hyväksyttäväksi. Tohtorikoulutettava ja ohjaaja / vastuuhenkilö voivat myös täyttää lomakkeet yhdessä.

Tohtoriohjelmien rekisteröintilomakkeet ja tarkemmat ohjeet siitä, mitä tietoja rekisteröintipyynnöissä tulee ilmoittaa, löydät Opiskelijan ohjeet -palvelun ohjeesta tohtoriopintojen rekisteröinti. Muista sivustolle siirtyessäsi valita Opiskelijan ohjeiden koulutusohjelmavalikosta se tohtoriohjelma, jonka ohjeita ja rekisteröintilomakkeita haluat tarkastella.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.