Jatko-opintojen rekisteriseuranta: ohjaajan ohjeet

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Helsingin yliopistossa on käytössä jatko-opintojen rekisteriseuranta, jonka yhteydessä seurataan väitöskirjatutkimuksen ja opintojen etenemistä kuuden vuoden kuluttua jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Seurannalla ja sen yhteydessä tarjottavalla ohjauksella yliopisto haluaa tukea ja edistää tohtorikoulutettavien väitöskirjatyön ja opintojen etenemistä sekä tutkinnon valmistumista.

Ketä rekisteriseuranta koskee?

Opiskelijarekisteri poimii rekisteristä keväisin ne tohtorikoulutettavat, joiden opinto-oikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta tai kauemmin. Lisäksi poimintaan otetaan mukaan tohtorikoulutettavat, joiden aiempien rekisteriseurantakierrosten yhteydessä saama lisäaika on päättymässä. Näille opiskelijoille asetetaan läsnäoloilmoittautumisesto seuraavalle lukuvuodelle.

Rekisteriseurantaan poimitut opiskelijat saavat helmi-maaliskuussa tiedekuntien jatko-opintopalveluista ohjeet päivittää opinto- ja tutkimussuunnitelmansa ja toimittaa ne hyväksyttäväksi. Tiedekunnasta riippuen ohjaajat ja/tai vastuuhenkilöt saavat suunnitelmat tarkistettavaksi joko jatko-opintopalvelujen kautta tai suoraan opiskelijoilta.

Jos ohjattavani on rekisteriseurannassa

Rekisteriseurannan tavoitteena on varmistaa, että ohjausjärjestelyt ovat kunnossa ja että väitöskirjatutkimus etenee suunnitellusti. Jos rekisteriseurannan yhteydessä huomataan, että tohtoriopintojen etenemisessä tai ohjausjärjestelyissä on ongelmia, tilanne on tärkeää selvittää ennen rekisteriseurantasuunnitelmien hyväksymistä.

Kutsu rekisteriseurantaselvitykset saatuasi ohjattavasi tarvittaessa ohjauskeskusteluun. Käy yhdessä ohjattavasi kanssa läpi väitöskirjatutkimuksen ja vaadittavien opintojen tämänhetkinen tilanne, mahdollisten viivästysten syyt sekä opiskelijan suunnitelmat työn loppuunsaattamisesta.

Mikäli ohjaussuhteessa on sellaisia ongelmia, jotka eivät ratkea kahdenkeskisellä keskustelulla, sekä sinä että ohjattavasi voitte tarvittaessa olla yhteydessä tohtoriohjelman suunnittelijaan tai tiedekunnan jatko-opintopalveluihin tilanteen selvittämiseksi.

Kuinka arvioin suunnitelmat?

Opiskelijoiden suunnitelmia tutkinnon loppuunsaattamisesta arvioidaan suhteessa jo tehtyyn työhön. Suunnitelmien tulee olla realistisia ja toteuttamiskelpoisia.

Kiinnitä huomiota aina ainakin näihin:

  • Onko esitetty aikataulusuunnitelma realistinen?
  • Ovatko ohjausjärjestelyt kunnossa?
  • Onko väitöskirjatutkimus edennyt suunnitellusti?
  • Ovatko mahdolliset viivästykset perusteltuja?
  • Jos opiskelija on saanut lisäaikaa jo aiemmin, onko työ tämän jälkeen edennyt sovitusti?

Mikäli kaikki on kunnossa, voit puoltaa suunnitelmien hyväksymistä ja lisäajan myöntämistä. Lisäaikaa on kerralla mahdollista myöntää enintään 3 vuotta.

Entä jos suunnitelmat ovat puutteellisia?

Lisäajan myöntämistä ei tule puoltaa, jos opiskelijan esittämät suunnitelmat tai selvitykset viivästysten syistä ovat mielestäsi puutteellisia tai ohjausjärjestelyissä on ongelmia. Mikäli suunnitelmia ei puolleta, opiskelijalle annetaan mahdollisuus täydentää hakemustaan. Jos suunnitelmia ei täydentämisenkään jälkeen voida hyväksyä, opiskelijalle annetaan kielteinen päätös ja asetettu läsnäoloilmoittautumisen esto pysyy voimassa.

Tyypillisiä syitä olla puoltamatta lisäaikahakemusta ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Huolimattomasti laaditut suunnitelmat
  • Ohjausjärjestelyjen ongelmat
  • Tohtoriopintojen heikko eteneminen ilman selkeää syytä

Kielteinen kanta on tärkeää perustella huolellisesti, jotta opiskelija ymmärtää miksi suunnitelmia ei ole hyväksytty ja voi halutessaan pyrkiä korjaamaan tilanteen.

Mistä saan neuvontaa rekisteriseurantaan liittyen?

Opiskelijoille annetut rekisteriseurantaan liittyvät ohjeet löytyvät Opiskelijan ohjeet -palvelusta. Myös ohjaajien on hyvä tarvittaessa tutustua opiskelijoiden saamiin ohjeisiin.

Rekisteriseurantaan liittyvissä kysymyksissä voit myös aina tarvittaessa kääntyä oman tiedekuntasi jatko-opintopalvelujen henkilökunnan puoleen. Jatko-opintopalvelujen yhteystiedot löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.