Muut opetustyötä tukevat välineet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Käytössäsi on välineitä esimerkiksi yhteiseen tuottamiseen, ryhmätyöskentelyyn, opetuksen suunnitteluun sekä kyselyjen ja äänestysten toteuttamiseen.

Wiki

Wikit ovat verkkosivustoja, joissa voit helposti luoda ja muokata nettisivuja itsenäisesti tai yhdessä. Wikeillä voit tukea erityisen hyvin opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä oppimista, sillä opettajana voit esimerkiksi antaa opiskelijoillesi oikeudet muokata kurssin oppimateriaalia tai linkkilistoja tai tehdä ryhmätöitä. Voit myös julkaista wikin sisällön koko maailmalle.

Lisätietoa:
HY:n wikipalvelun tuki- ja koulutusmateriaalit
helpdesk@helsinki.fi

Presemo – helppo tapa aktivoida opiskelijoita!

Presemo on opetuksen aktivointityökalu, joka sopii opiskelijoiden aktivointiin esimerkiksi luennolla kysymyksin, äänestyksin tai keskusteluin. Presemo toimii parhaiten opetuksen aikaisessa aktivoinnissa suurillakin opiskelijaryhmillä. Opettaja saa koosteet helposti talteen. Presemoa voi tietysti hyödyntää opetuksen lisäksi myös muissa yleisötilaisuuksissa, konferensseissa, seminaareissa ynnä muissa tapahtumissa.

Presemoa käytetään verkkoselaimella, ohjelmistoasennuksia ei tarvita. Presemon käyttö onnistuu myös älypuhelimella ja tabletilla. Jokaisella opiskelijalla ei tarvitse olla omaa mobiililaitettaan, jos vastaaminen opetustilanteessa hoidetaan pienryhmissä (yksi laite per ryhmä).

Presemo-huoneita voivat hallinnoida Helsingin yliopiston (opetus)henkilökuntaan kuuluvat.

Lisätietoa:
Ohjeet opettajille
Lue käyttösäännöt ennen Presemon käyttöönottoa!
Tilaa uusi huone
opetusteknologia@helsinki.fi

Presemo instructions in English

Flinga

Flinga on eräänlainen verkkopohjainen valkotaulu, joka soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi yhteisölliseen tiedonrakentamiseen ja opiskelijoiden aktivointiin opetustapahtuman aikana. Flinga toimii verkkoselaimen kautta, joten sitä voi käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin kännykälläkin, kunhan saatavilla on verkkoyhteys.

Yliopistolaisilla on käytössään Flingan Campus-versio, joka sisältää kolme erilaista työkalua.

  • Flinga Whiteboardissa voidaan rakentaa esimerkiksi käsitekarttoja ja ryhmitellä viestejä halutulla tavalla.
  • Flinga Wall on helppokäyttöinen viestiseinä, jossa lähetetyt viestit voidaan järjestää joko saapumisjärjestyksen tai annettujen tykkäysten mukaan.
  • Activities sisältää lyhyitä pedagogisia käsikirjoituksia, jotka voidaan toteuttaa suoraan tämän toiminnon kautta. Aktiviteeteista voi ammentaa myös ideoita omien sessioiden suunnitteluun.

Flinga on kaikkien Helsingin yliopiston työntekijöiden ja opiskelijoiden käytössä. Flinga-sessioiden luominen ja hallinnointi onnistuu yliopistotunnuksilla osoitteessa hy.flinga.fi.

Sessioon osallistujat ohjataan osoitteeseen edu.flinga.fi ja annetaan heille sessiokohtainen access code, jonka Flinga luo automaattisesti.  Osassa mobiililaitteista pitää painaa ensin SEND-nappia, jotta viestin kirjoituskenttä ja muut työkalut tulevat näkyviin. Tämä koskee lähinnä kännyköitä. Katso video.

Flingassa on saavutettavuuden osalta puutteita, joihin ei ole toistaiseksi löydetty ratkaisua. Isoimpana ongelmana on, etteivät ruudunlukuohjelmat toimi sen kanssa. Tämä on huomioitava opetusta suunniteltaessa.

Flingan uusi ohje (syksy 2022)

Flingan videomuotoiset käyttöohjeet:
Kirjautuminen ja valikot
Flinga Wall
Flinga Whiteboardin kattava ohjeistus (session hallintatyökalut ja viestien lähettäminen)
Flinga Whiteboardin viestien lähettäminen ja hallinnointi
Flinga-viestien lähettäminen mobiililaitteella

Lisätietoa:
Skriptejä ja vinkkejä Flingan käyttöön.
opetusteknologia@helsinki.fi

Sähköiset lomakkeet

E-lomake on verkkolomaketyökalu, jonka avulla voit rakentaa, julkaista, muokata ja kopioida erilaisia kyselylomakkeita. Voit kerätä lomakkeella erilaista informaatiota: ilmoittautumisia, palautetta, tutkimusaineistoa, ennakkotietoja tai liitetiedostoja.

E-lomaketta käytetään verkkoselaimella. Yhtä verkkolomaketta voi laatia, ylläpitää ja käsitellä useampi henkilö. Lomakkeista on mahdollista laatia myös erikielisiä versioita. Lomakkeelle kertyneet vastaukset voit käsitellä E-lomakkeen omassa raporttinäkymässä tai siirtää helposti talteen omalle tietokoneellesi tai jatkokäsittelyä varten esimerkiksi Excel- tai SPSS-ohjelmistoihin. E-lomakkeen vastausaineistoista voit raportoinnin yhteydessä laatia halutessasi julkisia koosteita. E-lomake on luotettava ja turvallinen tapa informaation keräämiseen opettajille, hallintohenkilöstölle, tutkijoille sekä opiskelijoille.

Office365 Formsin avulla voit tehdä erilaisia kyselyitä, tietovisoja ja äänestyksiä erilaisten kysymystyyppien avulla. Löydät Formsin HY:n Office365 palvelusta

Sosiaalisen median käyttö opetuksessa

Yleisesti sosiaalisen median ja muiden kuin yliopistolla ylläpidettyjen alustojen käyttö mahdollistaa pedagogisesti kiinnostavia toteutuksia. Monesti opiskelijat myös pitävät siitä, että opetuksessa käytetään heille tuttuja välineitä. Muita kuin yliopiston tarjoamia palveluita käytettäessä tulee kuitenkin varmistua siitä että palvelua käytetään tietoturvallisesti ja että jokainen opiskelija tietää mihin tietojaan tallentaa. Tällä hetkellä HY:n tarjoamia sosiaaliseen mediaan rinnastettavia palveluita ovat Office365 pakettiin kuuluvat Skype for business, Teams ja Yammer sekä Wiki-alustat.

Huomioitavat asiat sosiaalisen median käytössä

Kurssia suorittavia opiskelijoita ei voida

  • *velvoittaa* käyttämään omaa nimeään julkisilla some-alustoilla,
  • yhdistämään henkilökohtaisia profiileitaan osaksi kurssin suoritusta esim. niin että opettaja ja/tai opiskelijat päätyvät väistämättä seuraamaan toisiaan palvelussa
  • luomaan uusia tilejä yliopiston ulkopuolisiin palveluihin, erityisesti jos ne edellyttävät henkilötietoja

Opiskelijoille tulee olla selvää

  • miten ja mihin alustoja käytetään,
  • mitä se heiltä edellyttää,
  • ja tarvittaessa tarjota vaihtoehtoinen korvaava kurssin suoritustapa tai mahdollisuus suorittaa vastaavat opinnot jollain toisella kurssilla.

Usein opiskelijat saattavat haluta pitää opiskelu- ja henkilökohtaiset profiilinsa erillisinä, mitä tulee kunnioittaa. Kurssin nimissä perustetut yhteiskäyttöiset tilit ovat yleisiä ja yleisesti ottaen ok. Käytännössä mikään palvelu ei ole ehdottomasti poissuljettu, mutta käyttö ja yhteiset pelisäännöt pitää miettiä palvelu- ja kurssikohtaisesti.

 

Eportfolio

Portfolio viittaa yleisesti ottaen kokoelmaan todisteita, jotka on kerätty yhteen, jotta niiden kautta voidaan hahmottaa ja demonstroida henkilön osaamisen kertymistä sekä oppimisprosessia tietyn ajanjakson aikana, tietyn aihealueen piirissä tai elämänmittaisen oppimisen jatkumoa. Portfolioissa voidaan todisteina käyttää monenlaisia dokumentteja: sekä valmiita että luonnostilassa olevia kirjoitusnäytteitä, valokuvia, videoita, tutkimusraportteja sekä esimerkiksi vertaisten, mentoreiden, opettajien tai työnjohtajien antamaa palautetta ja arviointeja. Siten portfoliot mittaavat ja demonstroivat oppimista tietyn ajan kuluessa. (Butler et al. 2006). 

Portfolioita voidaan kerätä itselle, opettajalle tai työnantajalle. Portfolioita on kategorisoitu muutamia erilaisia. Oppimisportfolio tai prosessiportfolio esittelee opiskelijan oppimista tietyn ajan kuluessa ja siihen voi olla myös keskeneräisiä tai harjoitustöitä arkistoituna. Lisäksi voidaan kerätä näyteportfoliota, jossa on kerättynä opiskelijan parhaat työt, jossa ei ole keskeneräisiä töitä ja joka siten sopii sinänsä työnhakuun. Lisäksi on erikseen ajateltavissa arvioitava portfolio, esim. yhden kurssin aikana kerättävä portfolio, joka on osa kurssin arviointia. Oman osaamisen tunnistamisen lisäksi portfolioita voidaan hyödyntää osaamisen arvioinnissa, joka antaa vaihtoehdon summatiiviselle arvioinnille. Koska portfoliossa arviointi voi sisältää useita arvioitavia kohteita, voi portfolio olla arviointina hyvinkin osaamista representoiva (Butler et al. 2006). Helsingin yliopistolla tehdään myös koko opiskelun ajan kestäviä nk. kandi- ja maisteriportfolioita, joihin voidaan kerätä reflektioita eri kursseilta ja eri vaiheissa opintoja.

Oppimisportfolio on laajempi kuin pelkkä oppimispäiväkirja: Portfolio on oppimisprosessin aikana koottu kokoelma suorituksia, töitä ja tehtäviä, joita analysoidaan syvällisesti (Lindblom-Ylänne et al. 2009). Portfoliotyöskentelyyn voidaan sisällyttää hyvinkin erilaisia tehtäviä. Voit lukea lisää Urapalveluissa käytetyissä, myös portfolioon sopivista tehtävistä alla olevien linkkien kautta.

Helsingin yliopistolla on kursseille käytössä kurssiportfoliotyöhön Pebblepad-ohjelma, jonka opettaja voi pyytää kurssilleen käyttöön ottamalla yhteyttä osoitteeseen opetusteknologia@helsinki.fi

Vastaavia CV:n kirjoittamiseen sopivia työkaluja, joita suosittelemme ovat mm. Microsoftin 0365:n suitesta löytyvä Sway, LinkedIn verkostoitumiseen ja osaamisen kuvaamiseen sekä Wix ja Strikingly erityisesti omien nettisivujen tekoon. Swayhin voit tutustua klikkaamalla O365-sähköpostissa OWA-nettiversiossa vasemmalla yläkulmassa menu-ikonia ja etsimällä sieltä oikean ohjelman.

Opettajien PebblePad eportfolio-ohjeet.

Lue lisää portfoliotyöskentelystä mm. uraohjaukseen liittyen.

Ideoita portfoliotehtäviin.

 

Muita lähteitä:

Butler, Philippa & Anderson, Bill & Brown, Mark & Simpson, Mary & Higgins, Andrew & Northover, Mark & Meyer, Luanna & Connor, Margaret & Lamont, Margaret & Wyles, Richard. (2006). A Review Of The Literature On Portfolios And Electronic Portfolios.

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. Toimittajat) (2009). Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOY pro.

Thinglink

Thinglinkillä voidaan luoda interaktiivista kuva- ja videomateriaalia tuomalla niihin esimerkiksi havainnointia ja oppimista tukevaa lisäinformaatiota (esim. kuvia, videota, tekstiä, ääntä tai verkkolinkkejä). Thinglink tukee myös 360-kuvien ja -videoiden käyttöä, jolloin voidaan hyödyntää ohjelman sisäänrakennettua VR-ominaisuutta. Useammasta kuvasta voidaan koostaa ns. tour-ominaisuudella linkitettyjä kuvasarjoja, mikä mahdollistaa esimerkiksi esittelykierroksien ja erilaisten interaktiivisten tarinoiden rakentamisen. Ohjelman koululisenssi on hankittu sekä yliopiston henkilökunnalle että opiskelijoille.

Thinglink on integroitu osaksi yliopiston Office365-pakettia ja sen käyttöönottoon löytyy alta ohjeistus, jossa käydään läpi ensimmäinen kirjautuminen ja ohjelman lisääminen Office365-valikkoon:

Kirjautuminen onnistuu jatkossakin https://www.thinglink.com/login -osoitteen kautta valitsemalla Log in with third party services-otsikon alta löytyvä Login with Microsoft -vaihtoehto ja käyttämällä yliopiston tunnuksia (käyttäjätunnnus@ad.helsinki.fi ja salasana).

Tällä Thinglink-kuvasarjalla pääset kokeilemaan 360-sisällön katselemista. Ensimmäisessä kuvassa on esillä erilaisia upotetun lisäsisällön muotoja. Kuvien välillä pystyy kulkemaan vihreiden nuolten avulla. 

Thinglinkin käytön opiskelu kannattaa aloittaa tällä ohjevideolla. Lisäohjeistusta Thinglinkin käyttöön löytyy heidän tukisivultaan.

Webinaaritallenteet:
Videotallenne Helsingin yliopiston Thinglink-pilotin aloituswebinaarista.

Videotallenne syksyn 2020 Thinglink-webinaarista, jossa Aleksi Komu kertoo ohjelman ominaisuuksista ja demoaa käytännössä sen käyttöä. 
 

Thinglinkin käyttäjille on tarjolla vertaistukiryhmä yliopiston Yammerissa.