Opettajan velvollisuudet ja oikeudet

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Yliopiston tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistoissa vallitsee tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus. Opettajan on kuitenkin noudatettava koulutuksen ja opetuksen järjestämisestä annettuja säännöksiä ja määräyksiä (Yliopistolaki 2 § ja 6 §). Opetuksen vapaus on siten ennen muuta sisällöllistä ja opetusmenetelmiä koskevaa vapautta: opettaja osallistuu osaamistavoitteiden määrittelyyn ja valitsee niiden kannalta tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät ja arviointitavat.   

Opettajan tulee tuntea ja noudattaa yliopiston opintoasioita koskevia määräyksiä. Esimerkiksi erityisjärjestelyitä, kuulusteluja, uusintamahdollisuuksia, vastaanottoja, ohjaamista ja vilppitapauksia sekä AHOT-arviointia koskevat päätökset sekä yliopiston pysyväismääräykset voivat liittyä jokaisen opetustehtävissä olevan töihin.

Opetusta koskevat määräykset Helsingin yliopistolla löydät tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännöstä sekä opetusta koskevista säädöksistä ja päätöksistä (vaativat kirjautumisen).

Tietosuoja opettajan työssä

Opettajana käsittelet tehtävissäsi usein opiskelijoiden henkilötietoja ja vastaat omaan työhösi liittyvistä tietosuojavelvoitteista. Tutkielman ohjaamiseen voi sisältyä myös opiskelijan opastamista tutkimukseen liittyvistä tietosuojakysymyksistä. Lue lisää tietosuojasta.

Julkisen vallan käyttäminen ja arvostelupäätösten perusteleminen

Huomaathan, että yliopiston opetus on julkisen vallan käyttöä. Opintosuorituksen arviointi on hallintopäätös, ja tärkein tapa huolehtia opiskelijan oikeuksien toteutumisesta on arvostelupäätöksen eli annettavan arvosanan perusteleminen. Opettajan tulee tarkoituksenmukaisella tavalla antaa tenttipalautetta tai palautetta seminaarityöstä, opinnäytetyöstä tai harjoittelusta esimerkiksi mallivastauksen, arviointimatriisin tai yksilöllisen suullisen tai kirjallisen palautteen avulla. Vähimmäisvaatimus on, että opiskelijalle ilmoitetaan miten ja milloin (esimerkiksi vastaanotolla tai tenttipalautetilaisuudessa) hän voi saada tiedon arvosteluperusteiden soveltamisesta hänen opintosuoritukseensa.  Opiskelijalla on oikeus asianmukaiseen kohteluun ja hyvään hallintoon opetuksessa ja siihen liittyvässä asioinnissa.

Opiskelijan muutoksenhakuoikeus

Opiskelija saa lain mukaan vaatia oikaisua arvosanasta ensiksi arvostelusta päättäneeltä opettajalta tai toimielimeltä ja sen jälkeen myös yliopiston oikeusturvalautakunnalta. Lisätietoa oikeusturvalautakunnasta löydät intranet Flammasta.

Opetuksen suunnitteluun osallistuminen ja opiskelijoiden neuvonta

Opettajana osallistut koulutusohjelman tai erillislaitoksen ohjeistamalla tavalla opetuksen suunnitteluun ja opinto-opastekstien laatimiseen. Opiskelijalla on osana opetussuunnitelmaa oikeus saada tieto kurssin osaamistavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja arviointitavoista. Opiskelijalla on oikeus luottaa saamaansa tietoon. Opettajalla on velvollisuus vastata opetukseen liittyviin opiskelijan asiallisiin yhteydenottoihin. Opetussuunnitelman eli kurssikuvausten huolellisella laatimisella ja osaamistavoitteiden sekä arviointiperusteiden kuvaamisen selkeydellä ja avoimuudella opettaja huolehtii osaltaan opiskelijan oikeuksien toteuttamisesta ja helpottaa arviointiin liittyvän päätöksenteon perustelemista. Mahdollisista opetuksen muutoksista tulee tiedottaa opiskelijoille hyvissä ajoin, ja opettajan on peruutus- ja muutostilanteissa oltava yhteydessä koulutusohjelmansa johtoon ohjeiden mukaisesti.

Salassapito ja julkisuus

Opiskelijan tenttisuoritukset eli esimerkiksi hänen laatimansa tenttivastaukset ja -tekstit ovat salassapidettäviä, samoin kuin niihin liittyvät sanalliset palautteet. Niitä käsiteltäessä tuleekin olla huolellinen ja varmistaa tietoturvallinen säilytys, ks. opettajan tietosuojaohjeet. 

Sen sijaan opinnäytetyöt eli tutkielmat ovat lain mukaan julkisia, eikä niitä voi omalla päätöksellä tai sopimuksella päättää salata. Mahdollista on dekaanin päätöksellä erityistapauksessa koota tutkielman salassapidettävät aineistot erilliseen liitteeseen. Tähän on hyvä jo opinnäytetyön ohjauksessa ja tutkielman aihetta ja aineistoa valittaessa kiinnittää opiskelijan huomiota. Tenttiarvosana on sekin julkinen tieto, joten tenttituloslistaa ei koske salassapitovelvollisuus.

Opetuksen julkisuus

Yliopistojen opetus on lain mukaan julkista. Perustellusta syystä yleisön pääsyä opetusta seuraamaan voidaan rajoittaa. Esimerkiksi opetustilan rajallinen koko taikka opetuksen luonne (esim. tenttitilaisuus, opiskelijan henkilökohtainen ohjaus) voi olla peruste yleisön pääsyn rajoittamiselle. Opetuksen julkisuus ei kuitenkaan tarkoita, että opiskelijalla olisi ilman opettajan suostumusta oikeutta tallentaa opetusta omaan käyttöönsä esimerkiksi videoimalla tai äänittämällä.

Turvallinen opiskeluympäristö ja häiriöihin puuttuminen

Opettajalla on oikeus turvalliseen työympäristöön, ja samoin myös opiskelijoilla turvalliseen oppimisympäristöön. Jos opettajalla herää huoli opiskelijan käyttäytymisestä opetustilanteiden ja ohjauksen yhteydessä, noudatetaan yliopiston epäasiallista kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseksi laadittuja toimintaohjeita. Ongelmatilanteissa on hyvä olla yhteydessä myös oman yksikön opintopalveluihin/opintoasiainpäälliköihin, joita opintoasioiden lakipalvelut tarvittaessa tukevat. Tärkeää on puuttua turvallisuutta ja oppimista häiritseviin tekijöihin. Jos opettaja havaitsee vilppitilanteen, puututaan siihen yliopiston ohjeiden mukaisesti.

Opetukseen liittyvät tekijänoikeudet

Opettajalla on tekijänoikeus laatimaansa opetusmateriaaliin. Yliopistossa niin tutkimus- kuin opetusaineistojenkin avointa saatavuutta ja yhteiskäyttöä pyritään edistämään opetuksen laadun kehittämiseksi ja opetusyhteistyön mahdollistamiseksi, tekijänoikeudet huomioiden.

Muiden tekijänoikeudet, myös opiskelijan tekijänoikeus omiin teoksiinsa, tulee ottaa huomioon opetusmateriaaleja laadittaessa. Tekijänoikeuksista opetuksessa löydät lisätietoa täältä

Sananvapaudesta

Opettajan ja opintohallinnon työntekijöiden täytyy julkisen vallan käyttäjinä kestää kovaakin kritiikkiä niin kauan kuin se on ilmaistu asianmukaisella ja asiallisella tavalla. Toisaalta myös opettajilla on oman sananvapautensa puitteissa oikeus esittää näkemyksiä sekä vastata opetusta koskevaan kritiikkiin ja kertoa oma näkemyksensä yliopistoyhteisön toimintaan liittyvistäkin asioista.

Opettajana voi tulla eteen tarve ohjata opiskelijaa kritiikin asianmukaisessa esittämisessä sekä asettaa käytävälle keskustelulle opetustilanteissa opetuksen tarkoituksen kannalta tarpeelliset puitteet. Opetusta ja opiskelua häiritsevää kritiikkiä ei tarvitse sietää, eikä nimittely, valehtelu, henkilöön käyvä arvostelu taikka uhkailu kuulu asianmukaiseen kritiikkiin. Opiskelijaa voidaan ohjata tutustumaan esimerkiksi epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemistä koskeviin yliopiston ohjeisiin.

Osallistuminen yliopiston ulkopuoliseen keskusteluun kannattaa tehdä harkiten. Kun opettaja käyttää sananvapauttaan, hänen ei käytännössä koskaan tulisi yksilöidä yksittäistä opiskelijaa tai kommentoida häneen liittyvää asiaa julkisessa keskustelussa siten että opiskelija on tunnistettavissa. Näin silloinkin, kun opiskelija itse tuo esiin salassapidettäviä tai luottamuksellisia tietoja tietoja itsestään. Mahdollisten kommenttien tulisi siten pysyä yleisellä tasolla kuvaten esimerkiksi toimintatapoja yleisesti.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.