Tutkielman ohjauksen ongelmatilanteet

Tutkielmien ohjauksessa voi tulla vastaan ongelmatilanteita useista syistä. Täältä löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin sekä ohjeita, miten toimia ongelmatilanteissa.

Miksi tutkielman teko voi olla haastavaa

Tutkielmat ovat suhteellisen suuritöisiä, mikä tarkoittaa useita ohjaustapaamisia saman opiskelijan kanssa työn eri vaiheissa. Vaikka ohjausta olisi tarjolla kohtuullisen paljon, tutkielmien tekeminen edellyttää opiskelijalta aina kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Siksi tutkielmat ovat omiaan nostamaan esiin opiskelutaitoihin kuten ajanhallintaan, suunnitteluun tai aikaansaamiseen liittyviä haasteita tai puutteita. Itsenäisen työskentelyn haasteet voivat kytkeytyä myös opiskelijan elämäntilanteeseen.

Tutkielmien kirjoittamisessa voi olla vaiheita, joihin liittyy voimakkaitakin epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita. Opiskelijat saattavat yrittää ratkaista kokemaansa epämiellyttävyyttä siirtämällä tai tekemällä muuta, vaikka tietävätkin, ettei työ sillä tavalla valmistu. Siirtäminen ja viivyttely taas ovat omiaan vähentämään uskoa omaan osaamiseen ja motivaatio tutkielman tekemiseen laskee. Myös opiskelijoiden elämäntilanteet voivat tuoda omat haasteensa ja lisätä tutkielmien teon kuormittavuutta. Nämä opiskelutaitoihin, valmiuksiin ja elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat voivat siirtyä tavalla tai toisella ohjauksen ongelmiksi: esimerkiksi sovitut tapaamiset siirtyvät, tutkielmat eivät etene, opiskelija haluaa vaihtaa aihetta tai on tyytymätön saamansa ohjauksen määrään tai laatuun.

Miten toimia ohjaajana

Tutkielmien ohjauksen ongelmatilanteisiin sopivat samat yleiset ohjeet kuin mihin tahansa haastaviin ohjaustilanteisiin.

Opiskelijan ohjeiden Opiskelun tueksi –teemasta löytyy vinkkejä siitä, mitä opiskelija voi tehdä, jos tutkielman tekeminen kangertelee.

Mikäli opiskelijan omat keinot eivät riitä jumissa olevan työn käynnistämiseen tai ohjauksesi rajat tulevat vastaan, opiskelijan voi ohjata opintopsykologin vastaanotolle tai kirjoittamisen pienryhmään. Kielikeskus järjestää kursseja gradun kirjoittajille.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millä kielellä opiskelija voi laatia tutkielman? 

Tutkintoja ja opintoja koskevien linjausten (rehtorin päätös HY/495/00.00.06.00/2017HY/495/00.00.06.00/2017) mukaan opiskelijan tulee kirjoittaa kanditutkielma pääsääntöisesti omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelijan tulee tehdä tutkielma englannin kielellä.  Lisäksi koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisältyy tutkielman laadintaan liittyviä yksityiskohtaisempia määräyksiä ja ohjeita. 

Lisätietoa tutkintojen ja opintojen suorittamisen kieliperiaatteista löydät täältä.

Miten toimin, jos havaitsen vilppiä?

Tietoa ja toimintaohjeita löydät ohjeesta Vilppi ja plagiointi.

Voiko opiskelija vaatia toista ohjaajaa tai ohjaajan vaihtamista?

Tutkintoja ja opintoja koskevien linjausten (rehtorin päätös HY/495/00.00.06.00/2017HY/495/00.00.06.00/2017) mukaan ennen ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielman teon aloittamista tai viimeistään sen alkuvaiheessa opiskelijan tulee laatia tutkielman suunnitelma. Suunnitelma käsitellään ja hyväksytään koulutusohjelman opetus­suunnitelmassa määritellyllä tavalla. Suunnitelmassa tulee nimetä tutkielman ohjaaja tai ohjaajat. 

Opiskelija voi vaatia ohjaajan vaihtamista hyvin perustelluista syistä.  Jos tutkielman suunnitelma on hyväksytty ja opiskelija haluaa vaihtaa ohjaajaansa, opiskelijan tulee edellä mainitun määräyksen perusteella laatia uusi suunnitelma, joka käsitellään ja hyväksytään opetus­suunnitelmassa määritellyllä tavalla.