Väitöskirjaohjauksen käytännöt

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Väitöskirjatutkimuksen ohjaajan tehtävä on tukea tohtorikoulutettavaa väitöskirjatutkimuksen toteuttamisessa ja tohtorintutkintoon sisältyvien opintojen suunnittelussa. Jokaisella tohtorikoulutettavalla on vähintään yksi pääohjaaja sekä mahdollisesti muita ohjaajia. Ohjaajien lisäksi kaikille tohtorikoulutettaville nimetään vastuuhenkilö, sekä seurantaryhmä, jonka tehtävänä on antaa tohtorikoulutettavalle palautetta ja tukea tutkinnon suorittamiseen, valvoa ohjauksen laatua ja tukea tohtorikoulutettavaa tulevan uran suunnittelussa.

Toimiva ohjaussuhde edellyttää sitä, että kaikki osapuolet sitoutuvat suhteeseen. On tärkeää, että osapuolien velvollisuuksista ja oikeuksista sekä ohjaajien keskinäisestä työnjaosta sovitaan yhdessä heti väitöskirjatyön alussa. Ohjaussuhteen yhteisten pelisääntöjen sopimisen tukena käytetään ohjaussopimusta, jota päivitetään väitöskirjatyön edetessä tarvittaessa.

Mitä tohtorikoulutettava voi odottaa ohjaajalta?

 • Ohjaaja vastaa siitä, että tohtorikoulutettava saa riittävää ja asiantuntevaa ohjausta itsenäiseen työskentelyyn.
 • Ohjaaja antaa ohjattavalleen säännöllisesti palautetta väitöstutkimuksesta ja valmistautuu tapaamisiin sovitusti.
 • Ohjaaja tuntee tohtoriohjelman tutkintorakenteen ja auttaa tohtorikoulutettavaa tohtorintutkintoon sisältyvien opintojen suunnittelussa.
 • Ohjaaja tukee väitöskirjatutkijan kiinnittymistä tiedeyhteisöön ja opastaa ohjattavaa esimerkiksi rahoituksen hakemisessa ja sopivien konferenssien löytämisessä.
 • Ohjaaja varmistaa osaltaan, että ohjattava omaksuu hyvän tieteellisen käytännön sekä yleiset ja oman tieteenalan eettiset säännöt.
 • Ohjaaja kertoo ohjattavalle hyvissä ajoin, jos ohjaussuhteeseen on odotettavissa isoja muutoksia.
 • Ohjaaja tukee tohtorintutkinnon valmistumista tavoiteajassa.

Mitä ohjaaja voi odottaa tohtorikoulutettavalta?

 • Tohtorikoulutettava on ensisijaisesti itse vastuussa tutkinnon suorittamisesta.
 • Tohtorikoulutettava pitää kiinni sovituista aikatauluista ja valmistautuu tapaamisiin huolella.
 • Tohtorikoulutettava on aktiivinen palautteen ja neuvojen pyytämisessä ja huomioi saamansa palautteen.
 • Tohtorikoulutettava edistää väitöskirjatyötä suunnitelmallisesti, omaksuu tieteenalan käytännöt ja pyrkii aktiivisesti löytämään tietoa ja osallistumaan tiedeyhteisön toimintaan.
 • Tohtorikoulutettava pitää ohjaajan ajan tasalla väitöskirjatutkimuksen etenemisestä ja keskustelee ohjaajan kanssa väitöskirjatyötä mahdollisesti viivästyttävistä tekijöistä. Ohjaajan on voitava suunnitella ajankäyttönsä joutumatta arvailemaan viivästyksen syitä tai kestoa

Lisää tietoa

Väitöskirjaohjauksen hyvistä käytännöistä ja ohjauksen vastuunjaosta saat lisää tietoa Opiskelijan ohjeet -palvelusta. Huomaathan myös, että sekä ohjaajien että tohtorikoulutettavien edellytetään tutustuvan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan verkkosivuilta löytyviin hyvää tieteellistä käytäntöä koskeviin ohjeisiin.