Väitöskirjaohjauksen ongelmatilanteet

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Toimiva ohjaussuhde on tärkeä väitöskirjatyön valmistumisen kannalta. Jos koet, että sinun ja ohjattavasi toiveet tai tavoitteet eroavat toisistaan tai ohjaussuhteessa tulee eteen muita seikkoja, jotka hankaloittavat merkittävästi ohjattavasi väitöskirjatyötä, asia on hyvä hoitaa kuntoon mahdollisimman pian.

Mistä saan apua?

Jokaisessa ohjaussuhteessa esiintyy suurempia tai pienempiä ongelmia. Ensisijaisesti on hyvä selvittää huolellisesti, että kyse ei ole väärinkäsityksestä. Monet ristiriitaisista odotuksista johtuvat ongelmat voidaan selvittää ohjaajan ja ohjattavan välisissä keskusteluissa. On tärkeää, että keskustelet ohjattavasi kanssa avoimesti ja selkeästi. On hyvä ymmärtää, että ohjattavallasi voi olla eri näkemys ohjauksen tavoitteista ja käytännön seikoista. Tarkista että ohjattavasi ohjaussopimus on ajan tasalla ja että siinä on linjattu sekä ohjaajan (ohjaajien) että ohjattavan vastuut ja velvollisuudet. Huomioi, että eri ohjattavilla voi olla hyvinkin erilaisia tarpeita ja toiveita ohjauksen suhteen. Se, miten tiivistä ohjausta tohtorikoulutettava kaipaa, voi myös vaihdella väitöskirjaprojektin aikana.

Joskus ohjaussuhteessa on ongelmia, jotka eivät ratkea pelkästään ohjattavan kanssa puhumalla. Tällöin on hyvä hakea ongelmaan ratkaisua ulkopuolisen tahon avulla. Tällaisissa tilanteissa voit olla yhteydessä ohjattavasi tohtoriohjelmaan tai omaan esimieheesi. Kaikki ongelmatilanteet otetaan vakavasti ja niihin pyritään löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu nopeasti.

Tasa-arvo, epäasiallinen kohtelu, kiusaaminen ja häirintä

Ohjaus on hierarkkinen, ammatillinen työsuhde, jossa molemmat osapuolet kunnioittavat toistensa yksityisyyden rajoja. Ohjaussuhteen luonteeseen kuuluu asiallinen käytös ja toiminta puolin ja toisin.

Ohjaajan tulee kohdella kaikkia ohjattaviaan tasapuolisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että ohjattavia ei syrjitä esimerkiksi sukupuolen, syntyperän tai iän johdosta. Opintojen puitteet pyritään järjestämään siten, että erilaiset lähtökohdat eivät estä tutkinnon suorittamista. Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Yliopisto on julkaissut linjaukset epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseksi.

Tyypillisiä ohjauksen ongelmatilanteita

Ohjaussuhteessa saattaa ilmetä ongelmia esimerkiksi seuraavilla alueilla:

  • Opintojen viivästyminen: Mikäli asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa ilmenee ongelmia, on tilanne kartoitettava. Seurannalla ja sen yhteydessä tarjottavalla ohjauksella tiedekunnat ja tohtoriohjelmat tukevat opintojen etenemistä sekä tutkinnon valmistumista.
  • Odotukset: osapuolet eivät ole keskustelleet siitä, mitä kukin ohjauksella ymmärtää ja siltä odottaa, tai heidän odotuksensa ovat ristiriitaiset.
  • Tapaamiset: jompikumpi on tyytymätön tapaamisten määrään tai toivoisi toisen valmistautuvan paremmin tapaamisiin.
  • Palaute: tohtorikoulutettava toivoisi perusteellisempaa palautetta tai ohjaaja on tyytymätön siihen, miten tohtorikoulutettava ottaa palautteen huomioon.
  • Linjaratkaisut: ohjaaja ja tohtorikoulutettava eivät pääse yhteisymmärrykseen ratkaisuista tai eivät pysty viestimään, mitä toiselta odottavat. Myös useamman ohjaajan keskenään poikkeavat linjaukset saattavat vaikeuttaa työn etenemistä.
  • Ristiriidat tieteellisessä tutkimustyössä: näkemyserot tutkimuksen tieteellisestä sisällöstä, viitekehyksestä tai toteuttamisesta.