Artificiell intelligens i undervisningen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Möjligheten att använda artificiell intelligens (AI) utmanar oss lärare till att förnya vårt sätt att planera inlärningen, utforma inlärningsuppgifter och bedöma studenterna. Syftet med denna anvisning är att ge dig som lärare bakgrundsinformation och idéer som stöd för planering av undervisningen. Innehållet kommer att uppdateras allteftersom vi får en bättre uppfattning om AI:ns konsekvenser för undervisningen och inlärningen och samlar på oss erfarenheter och god praxis.

Eftersom användningen av olika AI-applikationer kommer att bli en del av vår vardag och arbetslivet är det viktigt att ta hänsyn till den som en del av akademiska färdigheter och arbetslivsfärdigheter redan under studierna. Den sedvanliga goda hänvisningspraxisen gäller fortfarande, och att presentera AI-producerat innehåll som sitt eget utgör plagiering.

Universitetets riktlinjer för användning av AI

Den 16 februari 2023 publicerade Helsingfors universitets utbildningsråd riktlinjer för användning av artificiell intelligens i undervisningen (pdf).

Enligt riktlinjerna är det den ansvariga läraren för studieavsnittet som bestämmer i vilken omfattning som användning av AI tillåts på kursen. I mognadsproven är det däremot alltid förbjudet att använda AI.

Vad är artificiell intelligens och vad kan den göra?

I denna anvisning syftar artificiell intelligens framför allt på språkmodeller som konstruerats med hjälp av maskininlärningsmetoder (i synnerhet GPT) och de lättanvända och lättillgängliga användargränssnitt som bygger på dessa. När denna text skrivs talas det allra mest om ChatGPT – det mest avancerade och användarvänliga av de språkmodellsbaserade program som finns öppet tillgängliga. AI i sig producerar ingen ny information, utan genererar text genom att kombinera material som den tränats med (till exempel webbplatser).(1)

Artificiell intelligens styrs med hjälp av promptar och producerar sina svar utifrån dessa. Promptarna kan inkludera information som styr svaret i önskad riktning, till exempel en struktur eller en utgångstext. Styrkan hos AI-applikationer ligger i att de genererar svar med hjälp av ett omfattande och mångsidigt material. AI-lösningar som grundar sig på språkmodeller framställer text genom att sluta sig till nästa ord utifrån det material de tränats med. AI vare sig förstår vad texten betyder eller producerar ny information i egentlig mening. Därför ska vi förhålla oss kritiskt till resultaten och främst använda dem som stöd för idéer eller som bas för texter.

På det hela taget är kvaliteten på texter som AI-applikationer som ChatGPT producerar högre, ju allmännare och mer etablerad texttyp det handlar om. Till exempel haikuer är den riktigt bra på. Ju mer specifikt ämnesområde, desto större är sannolikheten att den AI-producerade texten innehåller faktafel eller håller låg kvalitet. AI-applikationer kan ofta skriva övertygande om ämnen på introduktionskursnivå, men kvaliteten kan svikta när det kommer till specifika vetenskapliga frågeställningar. Dessutom, om du ber ChatGPT att ange källorna för sin text genererar den texthänvisningar och källförteckningar som ser övertygande ut men som inte hänvisar till några faktiska källor – applikationen härmar helt enkelt texttypens konventioner.

Inlärningsuppgifter: undersök, utveckla och ge anvisningar

Artificiell intelligens styr vår planering av inlärningsuppgifter i en mer tillämpande riktning och mot en högre kompetensnivå (se Blooms taxonomi). När det blir enklare och snabbare att söka information, skiftas tyngdpunkten för inlärningen i stället till att analysera och utvärdera det innehåll som framtagits, motivera de egna tolkningarna och skapa ny kunskap. Då måste vi som lärare noggrant tänka över de inlärningsuppgifter vi ger till studenterna och vilken typ av instruering och instruktion de behöver. AI kan enkelt besvara en allmän essäuppgift eller öppen fråga eller åtminstone ge en bra grund att utgå ifrån. Därför blir det också viktigare att studenterna övar på korrekt hänvisningsteknik.

Artificiell intelligens kan också hjälpa studenterna att författa övertygande svar när de får i uppgift att reflektera över studiematerialet. Det räcker inte att be studenterna att föra inlärningsdagbok där de ska begrunda sina inlärningsutmaningar eller komma med kritiska resonemang. Denna texttyp är så väletablerad att till exempel ChatGPT kan till stor del göra uppgiften åt studenten om hen bifogar sina föreläsningsanteckningar till prompten och ber om en reflekterande sammanfattning.

Därför rekommenderas du som lärare att själv testa hur AI svarar på dina tilltänkta inlärningsuppgifter. Fundera sedan på hur du skulle kunna utveckla uppgifterna med anvisningar för att göra inlärningen mer meningsfull. Även många av exempeluppgifterna nedan går snabbare att besvara med AI:s hjälp. Därför gör du klokt i att planera uppgiften så att studenterna lär sig saker som ingår i kunskapsmålen för studieavsnittet, oavsett vilka metoder de använder.

Exempel på inlärningsuppgifter:

 • AI-genererad text får användas som grund för svaret, men studentens egna kommentarer och tankar måste tydligt skiljas åt från AI:s text.
 • Be studenterna att tillämpa informationen vid casebaserat lärande eller problembaserat lärande.
  • Som en del av uppgiften ska studenterna dokumentera sina frågor och följdfrågor till AI-applikationen. Samtidigt tränar studenterna på att använda artificiell intelligens som en del av informationssökningen och bedöma svaren kritiskt.
  • I uppgiften kan du inkludera källmaterial som studenterna ska använda sig av. De ska sedan rapportera sina lösningar och motiveringar på ett sätt som synliggör lärprocessen.
 • Det vetenskapliga skrivsättet gäller fortfarande: studenterna ska ange sina källor, tydligt markera direkta citat och uppge vilka som är deras egna kommentarer.
 • När studenterna ska sätta sig in i ett nytt tema och söker bakgrundsinformation, ställ följdfrågor som stöd för bearbetning av informationen. Du kan bland annat be studenterna att ange tillämpande exempel eller reflektera över frågeställningar som känns oklara. Här kan artificiell intelligens vara till hjälp, men uppgiften ska bara utgöra en liten del av kursen och/eller inte påverka bedömningen.
 • Processkrivande och respons under kursens gång
 • Begreppskartor och annan visualisering som en del av informationssökningsuppgifter. AI-applikationer kan också användas för att producera bilder (se t.ex. DALL·E 2), så testa gärna själv först för att se vad de kan göra.

Anvisning för användningen av artificiell intelligens

Grundprincipen utgår från att AI-genererad text, bildkonst eller annat material inte får läggas fram som ens egen. Man kan referera till AI-modellens eller den utnyttjade tjänstens namn och datumet då texten genererats. Studenten ansvarar själv för sin inlärningsuppgift och plagiering är förbjudet.

Läraren bör instruera studenterna till vilken grad det är tillåtet att använda artificiell intelligens i kursarbetena och hur användningen bör rapporteras:

 • Ta i instruktionerna upp ifall något särskilt användningssätt är rekommenderat eller förbjudet och resonera varför det är så till studenterna.
 • Tjänster som utnyttjar artificiell intelligens kan användas för flera olika ändamål, som t.ex. översättning, formulering av text eller till att komma upp med idéer. Studenterna kan även ha svårt att veta ifall någon tjänst använder AI i bakgrunden. Därför är det bra att instruera studenterna att inte bara referera till textkällorna utan även till de verktyg som användts för inlärningsuppgiften och att klargöra på vilka sätt verktygen har utnyttjats.
 • På motsvarande sätt kan du instruera hurudan användning av artificiell intelligens inte behöver rapporteras ifall det inte spelar någon roll för inlärningsmålen i uppgiften.

Gällande användningen av artificiell intelligens kan studenter instrueras t.ex. på följande sätt:

 • Separera den text som producerats av AI från din egen och lägg i referenserna till namnet på tjänsten som utnyttjats samt datumet då materialet genererades.
 • Dokumentera de program och användningssätt som du utnyttjat i uppgiften och på vilket sätt, t.ex. för att komma på idéer, granska språket eller modifiera texten.

Planering av kursen: tänk igenom lärprocessen

Det faktum att det blir enklare att söka information och besvara uppgifter kan leda till att studenterna inte lär sig lika mycket eller lika grundligt som om de själva skulle ha författat ett svar genom att läsa igenom en viss mängd bakgrundsinformation. Om du ger studenterna en uppgift som enkelt kan lösas med hjälp av AI, bör uppgiften inte ha stor påverkan på helhetsbedömningen av kursen.

Ur ett inlärningsperspektiv blir det som händer på kursen – utöver kunskapssökning – allt viktigare. Går det att synliggöra lärprocessen (vad och hur jag lär mig) mer för såväl studenterna som dig som lärare? Om studenterna lär sig mindre i kunskapssökningsskedet kan du bidra till inlärningen med andra uppgifter under kursens gång.

Exempel på uppgifter som hjälper studenterna att orientera sig i, förstå och tillämpa det aktuella ämnet:

 • Studiecirklar
 • Paneldebatter, rolldiskussioner
 • Arbete i seminarieform: föredrag, videor och studentledd undervisning, med efterföljande frågor från deltagarna
 • Du kan genomföra mindre mellanprov och frågor som bedöms automatiskt på Moodle precis som tidigare. Även om svaren går att hitta i kursmaterialet och på nätet kan proven användas som stöd för att gå igenom och repetera specifika frågor och teman. Dessutom får studenterna själva möjlighet att utvärdera sina kunskaper.

Exempel på hur inlärningen kan fördjupas efter kunskapssökningsskedet:

 • Flipped learning (se t.ex. Talbert 2017), där kunskapssökning och introduktion i temat sker under perioder av distansundervisning och kunskapen fördjupas och tillämpas tillsammans i närundervisningen
 • Kamratvärdering och självvärdering, där studenterna sätter sig djupare in i ämnesområdet i värderingsskedet
 • Webbdiskussioner som grundar sig på tidigare meddelanden och där du som lärare vid behov kan ställa följdfrågor för att styra diskussionen i en riktning som är central för lärandet
 • Projektkurser

Övrigt

Om du vill genomföra en tentamen där du säkerställer att studenterna behärskar centrala processer och begrepp utantill kan du välja mellan tentamina i Examinarium eller övervakade salstentamina på Moodle.

Artificiell intelligens kan också hjälpa dig vid planeringen av dina kurser. Du kan till exempel be AI om idéer till kursens omfattning eller låta den generera ett stort antal flervalsfrågor om ett valt ämne eller ett textmaterial som studenterna ska bedöma som en del av uppgiften.

 1. Än så länge finns det ingen fritt tillgänglig modell som har koppling till material på nätet i realtid. Till exempel ChatGPT vet inte mycket om sådant som har hänt efter 2021. Utvecklarna av ChatGPT har inte publicerat någon fullständig lista på material som de använt för att träna programmet, men du kan till exempel ta del av Alan D. Thompsons lärorika sammanfattning av träningsmaterialet för ChatGPT.
 2. Här är ett exempel på en hemtentamensuppgift av Bodo Steiner, lärare vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: ”I will generate a set of ChatGPT-generated essays on three topics, the students can choose a given essay that fits their interest, and then they will be tasked to write an essay themselves on the very same topic, discussing the strengths and weaknesses of the ChatGPT-generated essay.”

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.