Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Ohje koskee uusien koulutusohjelmien opiskelijoita sekä opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet uusiin koulutusohjelmiin.

Hyväksilukemisen keskeiset termit

Hyväksilukemisen muodot ovat korvaaminen ja sisällyttäminen:

 • Korvaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija korvaa koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja aiemmin hankkimallaan osaamisella. Sinun tulee opettajana verrata opiskelijan hankkimaa osaamista opinto­jakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin. Korvaaminen edellyttää sitä, että osaaminen vastaa opetussuunnitelmassa päätettyjä opintojaksojen tavoitteita ja sisältöjä. Voit vaatia opiskelijalta lisäsuorituksia vain, jos korvattava opintojakso on erityisen laaja ja opiskelijan aiemmat opinnot eivät kata opintojakson osaamistavoitteita
 • Sisällyttäminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen liitetään osaksi Helsingin yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opiskelijan hankkiman osaamisen tulee vastata koulutusohjelman opetus­suunnitelmassa edellytettyä opintojen tasoa ja osaamistavoitteita.

Opiskelijan hankkima osaaminen voidaan jakaa muodollisessa koulutuksessa ja muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittuun osaamiseen:

 • Muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tarkoittaa Helsingin yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa hyväksytysti suoritettuja opintoja. Opiskelija voi hyväksilukea muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon sekä Kielikeskuksessa ja Avoimessa yliopistossa suoritettaviin opintoihin.
 • Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tarkoittaa epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen kautta syntynyttä osaamista. Opiskelija voi hyväksilukea muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon.

Muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Voit opettajana hyväksilukea opintoja, joita opiskelija on suorittanut hyväksytysti Helsingin yliopiston jossain muussa koulutusohjelmassa, muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa. Näillä opinnoilla opiskelijan on mahdollista korvata koulutusohjelman opetussuunnitelmassa vaadittavia opintoja.

Kieliopinnoista ja digitaito-opintoja koskevat kaikissa koulutusohjelmissa seuraavat yhteiset periaatteet:

 • Korkeakoulututkintoon sisältyneet kieliopinnot korvaavat sellaisenaan tutkintoasetuksessa edellytetyt kielitaidon osoittamista varten vaadittavat opinnot.
 • Helsingin yliopistossa tai sen avoimessa yliopistossa suoritettu 3 opintopisteen laajuinen Opiskelijan digitaidot -opintojakso (tai aiempi tvt-ajokortti) korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen eikä korvaavuutta tarvitse erikseen hakea.

Jos opiskelija haluaa sisällyttää muualla suoritettuja opintoja sellaisenaan Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon, edellytyksenä on, että opinnot on suoritettu hyväksytysti jossain suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistoissa.

Voit hyväksilukea opiskelijan suorittamia opintoja myös siinä tapauksessa, että opinnot sisältyvät opiskelijan suorittamaan korkeakoulututkintoon. Tällöin on kuitenkin seuraavat hyväksilukemisen enimmäisopintopistemääriä koskevat rajoitukset:

 • Helsingin yliopistossa suoritettavaan alempaan korkeakoulututkintoon (kuten esim. HuK, LuK) voit hyväksilukea yhteensä enintään 90 opinto­pistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suoritettuun korkeakoulututkintoon.
 • Helsingin yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon (kuten esim. FM, KM) voit hyväksilukea yhteensä enintään 60 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suoritettuun korkeakoulututkintoon.
 • Helsingin yliopistossa lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa suoritettaviin tutkintoihin voit hyväksilukea yhteensä enintään 150 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suoritettuun korkeakoulu­tutkintoon.

Lisäksi on huomioitava seuraavat seikat, kun hyväksiluet tutkintoon sisältyneitä opintoja:

 • Yliopistossa suoritettuun alempaan korkeakoulututkintoon (kuten esim. HuK, LuK) sisältyneitä opintoja et voi hyväksilukea Helsingin yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon (kuten esim. FM, KM).
 • Yliopistossa suoritettuun alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon taikka ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja et voi hyväksilukea Helsingin yliopistossa suoritettavaan jatkotutkintoon (kuten esim. FT, VTT).
 • Opettajan pedagogiset opinnot voidaan hyväksilukea vain maisterintutkintoon. Pedagogisia opintoja ei voida hyväksilukea kandintutkintoon.

Seuraavia Helsingin yliopiston opintosuorituksia et voi lainkaan hyväksilukea aiempien suoritusten perusteella:

 • Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluva tutkielma (esim. kandidaatintutkielma)
 • Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva tutkielma (esim. pro gradu, maisterintutkielma); poikkeuksena kuitenkin lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien tutkielmat, jotka on mahdollista hyväksilukea opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla
 • Kypsyysnäyte
 • Väitöskirja

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Voit opettajana hyväksilukea osaamista, jonka opiskelija on hankkinut epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen kautta.

 • Epävirallista oppimista voi syntyä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa, työpaikkojen järjestämässä koulutuksessa tai vapaan sivistystyön koulutuksessa.
 • Arkioppimista voi syntyä esimerkiksi työkokemuksen, luottamustoimen tai harrastuksen parissa.

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksi­lukeminen on osaamisperustaista, ja opiskelijan tulee todentaa ja dokumentoida osaamisensa ja osoittaa, että hän täyttää hyväksiluettaville opinnoille asetetut osaamistavoitteet. Voit opettajana käyttää osaamisen arvioinnissa tenttejä, portfolioita, esseitä, raportteja, haastatteluja tai muita soveltuvia menettelyjä. Voit myös edellyttää, että opiskelija täydentää osaamista oppimis- tai muilla vastaavilla tehtävillä.

Huomaa, että muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittava osaaminen voidaan määritellä suoritustavaksi opetussuunnitelmassa. Tällainen on esimerkiksi harjoittelu. Kyse ei tällöin ole hyväksilukemisesta vaan normaalista opintojen suorittamisesta.

Toiminta yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnassa kuuluu muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittuun osaamiseen. Opiskelijan on mahdollista saada hallinto- ja opiskelijajärjestö­toimintaan osallistumisesta 2-5 opintopistettä kuhunkin tutkintoon. Asiasta on lisätietoa Opiskelijan ohjeissa. Opiskelijapalvelupisteet vastaavat opiskelijan hakemuksen käsittelystä ja opintopisteiden myöntämisestä yliopistossa päätettyjen yhteisten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelijalla vastuu hakea hyväksilukemista

Opiskelijalla on vastuu hakea aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista sekä todentaa osaamisensa. On suositeltavaa ottaa hyväksilukeminen esille opintojen alkuvaiheessa, kun opiskelija laatii henkilö­kohtaista opintosuunnitelmaansa.

Opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista kirjallisesti. Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • opintosuoritusote muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista
 • tieto minkä opintojakson opiskelija haluaa korvata aiemmilla opinnoillaan tai mihin tutkinnon osaan hän haluaa sisällyttää aiemmat opintonsa
 • kuvaus opintojen sisällöstä, esim. suoritetun opintojakson kuvaus kyseisen oppilaitoksen tai koulutusohjelman opintosuunnitelmasta
 • tarvittavat todistukset

Muut mahdolliset asiakirjat

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemista koskevaan hakemukseen opiskelijan on liitettävä lisäksi kuvaus siitä, kuinka hankittu osaaminen vastaa opintojen osaamistavoitteita.

Koulutusohjelman opetussuunnitelma sisältää tiedot siitä, onko tiettyjä muualla hankittuja osaamisia, jotka korvaavat systemaattisesti koulutusohjelman opintojaksoja tai –kokonaisuuksia. Opetussuunnitelmassa voi olla tietoja myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen muista menettelyistä.

Jos opetat yhteistutkinto-ohjelmassa, opintoja koskevista periaatteista on päätetty ohjelmaa koskevassa sopimuksessa ja opetussuunnitelmassa.

Hyväksilukemista voi hakea opiskelija, jolla on tutkinnonsuoritus­oikeus Helsingin yliopistossa ja joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Myös erikoistumiskoulutusta tai erikois­lääkäri-, erikoishammaslääkäri- tai erikoiseläinlääkärikoulutusta suorittava voi hakea hyväksilukemista. Avoimen yliopiston opinto-oikeuden ja erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneet voivat hakea hyväksilukemista aiemmin suoritettujen opintojen (muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen) perusteella koulutusohjelmien hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliseen vaihtoon lähtevän opiskelijan on etukäteen laadittava opintosuunnitelma ja sovittava alustavasti opintojen hyväksilukemisesta koulutusohjelmassaan. Opiskelijavaihdon päätyttyä opiskelijan tulee hakea opintojen hyväksilukemista mahdollisimman pian.

Työnjako hyväksilukemisessa

Kullakin opintojaksolla ja -kokonaisuudella on opetussuunnitelman mukainen vastaava opettaja, joka vastaa opintojen korvaamisesta, ellei koulutusohjelman opetussuunnitelmassa ole päätetty asiasta jollain muulla tavalla.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on tiedot siitä, millä tavalla opiskelija voi sisällyttää muualla suoritettuja opintoja tutkintoonsa ja mitkä ovat tähän liittyvät periaatteet.

Kielikeskus vastaa muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritettujen kieliopintojen hyväksilukemisesta opetus­suunnitelmien mukaisiin viestintä- ja kieliosaamisen opintoihin. Kielikeskus vastaa myös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta (korvaaminen ja sisällyttäminen) Kielikeskuksen omiin kielten opintokokonaisuuksiin.

Opiskelijan koulutusohjelma vastaa muiden kieliopintojen hyväksi­lukemisesta.

Keskeisiä periaatteita hyväksilukemisessa

Jos opiskelijan aiemmin hankkimalla osaamisella on mahdollista saavuttaa koulutusohjelman opetussuunnitelmassa asetut osaamistavoitteet, sinun tulee opettajana hyväksilukea opiskelijan osaaminen mahdollisimman täysimääräisenä.

Seuraavissa tapauksissa hyväksilukemista koskevaa hakemusta ei tarvitse ottaa käsiteltäväksi:

 • Opiskelija hakee hyväksilukemista opinnoille, joiden opintopistelaajuus ylittäisi tutkinnon enimmäislaajuuden. Tutkinnon laajuuden voi ylittää korkeintaan 10 prosentilla, jonka jälkeen summa voidaan vielä pyöristää seuraavaan viidellä jaolliseen lukuun. Kandidaatin tutkinto saa siis olla laajuudeltaan korkeintaan 200 opintopistettä ja maisterintutkinto 135 pistettä.
 • Opiskelija hakee hyväksilukemista yli kymmenen vuotta vanhojen opintosuoritusten perusteella.
 • Opintojakson vanhentumisaika alkaa opintojakson suorittamispäivästä, ja opintokokonaisuuteen ei voi käyttää kymmentä vuotta vanhempia opintojaksoja.
 • Opintokokonaisuuden vanhentumisaika alkaa opintokokonaisuuden viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivästä.

Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivän lukukauden loppuun asti.

 • Jos koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on päätetty lyhyemmästä kuin kymmenen vuoden vanhentumisajasta, tätä vanhempia opintoja sisältävää hakemusta ei tarvitse ottaa käsittelyyn.

Jos opiskelija hakee hyväksilukemista muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella, voit hyväksilukea opiskelijan osaamista vanhentumissäännöstä huolimatta.

Sinun tulee opettajana tehdä hyväksilukemista koskeva päätös kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelija on jättänyt hyväksilukemista koskevan hakemuksen. Tämä määräaika koskee kuitenkin vain muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella tehtävää hyväksilukemista. Jos opiskelija on jättänyt hakemuksensa kesäaikana 1.6.-31.8., hakemuksesta päättäminen voi kestää yli kuukauden.

Mikäli et hyväksy opiskelijan hakemusta, sinun tulee tehdä kielteinen päätös kirjallisesti ja ilmoittaa siitä opiskelijalle. Kielteisen päätöksen tulee sisältää perustelut sekä ohjeet oikaisumenettelystä. Opiskelijan on mahdollista hakea oikaisua päätökseen yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti.

Hyväksiluettavien opintojen arviointi ja niiden rekisteröinti

Kun hyväksiluet opiskelijan suorittamia opintoja, voit antaa niistä arvosanan vain, jos opinnot on arvioitu käyttäen samoja arvosana-asteikkoja kuin Helsingin yliopistossa: asteikot ovat 0-5 ja hyväksytty-hylätty. Lisäksi toisen kotimaisen kielen kirjallisen ja suullisen taidon arvosana-asteikko on hyvä taito-tyydyttävä taito-hylätty.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on päätetty kussakin opintojaksossa käytettävästä arvosana-asteikosta, ja sinun tulee käyttää tätä asteikkoa myös hyväksilukiessasi opintoja.

Kun sisällytät opiskelijan suorittamat opinnot Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon, voit antaa niistä arvosanan vain, jos opinnot on arvioitu käyttäen samoja arvosana-asteikkoja kuin Helsingin yliopistossa. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy siihen sisällytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti.

Jos arvioit, että opiskelijan osaaminen vastaavaa sisällöltään täysin korvattavaa opintojaksoa tai -kokonaisuutta, et voi vaatia opiskelijalta lisä­suorituksia. Korvaavuus rekisteröidään opiskelijalle korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden opintopistemäärällä. Korvaavuutta ei ole mahdollista rekisteröidä laajempana kuin korvattavan opintojakson laajuus.

Voit kuitenkin opettajana myöntää opiskelijalle osittaisen hyväksiluvun esimerkiksi silloin kun kyseessä on laaja opintokokonaisuus eivätkä opiskelijan aiemmat opinnot tai muu osaaminen kata koko kokonaisuutta. Tällöin opiskelijan tulee täydentää hyväksilukemispäätöksessäsi mainitulla tavalla osaamistaan ja/tai suorittaa puuttuvat osaamisalueet.

Hyväksiluettavat suoritukset kirjataan opiskelijarekisteriin siten, että suoritusmerkinnästä käy ilmi myös alkuperäisen suorituksen paikka ja suoritusaika.

Linkkejä

 • Yliopistolaki - Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukemisesta säädetään yliopistolaissa (558/2009, 44 §:n 3 mom.). Säännöksen mukaan opiskelija saa tutkintoa tai erikoistumiskoulutusta suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppi­laitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon tai erikoistumiskoulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon tai erikoistumiskoulutukseen kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.
 • Rehtorin päätös HY/496/00.00.06.00/2017, 19.6.2017: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Helsingin yliopistossa
 • Yliopiston opiskelijarekisterin ohjeet mm. hyväksilukemisten rekisteröinnistä

 

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.