Opiskelun ohjaus, opettajatuutorointi ja hops-ohjaus

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Opettajan rooli opiskelijoiden ohjauksessa vaihtelee eri koulutusohjelmissa. Sinun tulee olla tietoinen oman koulutusohjelmasi tai yksikkösi käytännöistä. 

Jokainen opettaja ohjaa

Tutkintoihin sisältyvä akateeminen ohjaus, kuten opiskelijan opintosuunnitelmaan ja tutkielmien tekoon liittyvä ohjaus kuuluvat opetushenkilökunnan tehtäviin. Lisäksi opettajana olet vastuussa siitä, että opiskelijat saavat riittävästi ohjausta vastuukursseillasi.

Vastuu opiskelijoiden opiskelun ohjauksen kokonaisuudesta ja sujuvuudesta on koulutusohjelman johtoryhmällä. Konkreettista opiskelun ohjausta antavat opettajien lisäksi myös opintoneuvojat, koulutussuunnittelijat, uraohjaajat ja opintopsykologit.

HYPE tarjoaa koulutusta yliopistopedagogiikassa ja perusopintoihin kuuluva opintojakso ”Ohjaus yliopistossa ja opetusharjoittelu” edistää opettajien ohjausosaamista.

Rehtorin päätöksessä (2017) Linjaukset opintojen ohjauksesta ja opintojen etenemisen seurannasta Helsingin yliopistossa kuvataan ohjauksen yleiset periaatteet tarkemmin.

Opettajatuutorointi ja hops-ohjaus

Opettajatuutorointi

Opettajatuutori seuraa opiskelijoittensa opintojen etenemistä ja voi puuttua asiaan, jos opinnot eivät syystä tai toisesta etene. Opettajatuutoroinnin tavoitteena on sujuvan ja mielekkään opiskelun edistäminen. Opettajatuutoritoiminta otetaan käyttöön kaikissa Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa rehtorin päätöksellä viimeistään vuonna 2020.

Hops-ohjaus

Henkilökohtainen opintosuunnitelma on koko opiskeluajan kattava prosessi, joka tulee opiskelijan opintojen etenemistä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Opintosuunnitelman ohjauksella tarkoitetaan opiskelijan ohjaamista ja tukemista  tässä prosessissa. Hops-ohjaajina toimivat opettajat. Rehtorin päätöksen mukaan jokaiselle 2020 tai sen jälkeen aloittavalle opiskelijalle on nimettynä oma ohjaava opettaja tai opettajaryhmä, joka vastaa opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liittyvästä ohjauksesta. Opintosuunnitelmaan liittyvä ohjaus voidaan kytkeä opettajatuutorointiin. Kukin koulutusohjelma toteuttaa opintosuunnitelmaan liittyvää ohjaus- ja opettajatuutoritoimintaa omaan alaansa sopivalla tavalla.

Opintosuunnitelmien ohjauksen käytäntöjen suunnitteluun ja toteutukseen saa apua tiedekunnan pedagogiselta yliopistonlehtorilta. Myös toisten koulutusohjelmien käytäntöihin tutustuminen voi antaa hyviä ideoita.

Minun yliopistoni: Ensimmäisen opiskeluvuoden tukipalvelut -sivuilta arkisto- Flammasta löytyy lisätietoa tuutoroinnista ja opiskelijoiden ohjauksesta.

Sisu - opintosuunnitelman ja ohjauksen välineenä

Sisu -järjestelmä toimii opiskelijalle ja ohjaavalle opettajalle opintosuunnitelman sähköisenä välineenä. Syksyllä 2020 kaikki uudet opiskelijat laativat opintosuunnitelmansa Sisussa. Mikäli koulutusohjelma on perustanut Sisuun ohjausryhmän ohjaajineen ja ohjaajille on annettu tarvittavat käyttöoikeudet, myös Sisun ohjauksen työkaluja voidaan käyttää ohjaukseen. Mikäli taas ohjausryhmiä ei ole vielä muodostettu, opiskelijan on mahdollista tulostaa opintosuunnitelmansa Sisusta, ja sitä voidaan tarkastella yhdessä ohjaajan kanssa muilla tavoin.  

Syksyn 2020 aikana kaikkien koulutusohjelmien on tarkoitus ottaa käyttöön Sisun ohjaustoiminnallisuudet.

Mikäli ohjausryhmät on muodostettuna Sisussa, ohjaajat pääsevät tarkastelemaan ohjattaviensa opinto- ja ajoitussuunnitelmia ja kommentoimaan niitä. Sisun käyttöönoton edistyessä on myös mahdollista tehdä muokkausehdotuksia ja hyväksyä tai hylätä opiskelijan tekemiä ehdotuksia henkilökohtaiseksi opintojen rakenteeksi.

Ainoastaan ohjaaja näkee ohjausryhmänsä opiskelijoiden suunnitelmat, eikä muu opetushenkilökunta pääse tarkastelemaan opiskelijoiden tietoja ja suunnitelmia. Jos kaipaat ohjaustoiminnallisuuksista lisätietoja, ota yhteys ohjelmasi koulutussuunnittelijaan.

Tästä linkistä pääset kirjautumaan Sisuun

Ohjeet Sisun ohjausryhmien käyttöön ohjaajille

Muut ohjeet opettajille Sisun käyttöön

Ohjauksen tukikortit

Opiskelijoiden ohjauksen apuna voi käyttää erilaisia työkaluja, kuten näitä tukikortteja:

Ohjauksen tukikortit (pdf)

Tukikortit sisältävät kysymyksiä, jotka on rytmitetty kronologisesti yliopisto-opiskelijan tavanomainen akateeminen kasvu huomioiden. Ohjaaja voi poimia mielestään sopivia kysymyksiä HOPS-tapaamiseen yhdeltä tai useammalta kortilta tilannesensitiivisesti. Ohjaaja voi myös lähettää etukäteen opiskelijalle korteista kysymyksiä, joista ainakin olisi hyvä keskustella tapaamisessa.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.