Ohjeet arviointiin eri järjestelmissä

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan Sisussa, Examinariumissa tai Moodlessa riippuen opetuksessa käyttämästäsi alustasta ja arviointitavasta. Tältä sivulta löydät yleisohjeet arviointiin eri järjestelmissä, linkit tarkempiin teknisiin ohjeisiin sekä tietoa arviointiin liittyvistä linjauksista. 

Opetuksen ja arvioinnin suunnitteluun löydät tukea ohjeesta Miten suunnittelen arvioinnin

Arvosteluasteikoista löydät lisätietoa ohjeesta Arviointikriteerit ja -perusteet.   

Opintosuorituksen kielen määrittelyyn löydät ohjeet kieliperiaatteiden sivulta.  

Arviointi Sisussa

Voit tarkastella Sisun Opetukseni-sivulla opetusta, johon sinut on merkitty opettajaksi tai vastuuopettajaksi. Opetusta, esimerkiksi luentosarjaa tai seminaarityöskentelyä, kutsutaan Sisussa toteutukseksi. Opetuksesi on toteutus opintojaksosta, joka on laajemmalla tasolla osa koulutusohjelman opetussuunnitelmaa

Kun suunnittelet opetustasi, sinun on tunnettava sekä opettamasi opintojakson että koko koulutusohjelman opetussuunnitelma, jotta pystyt kytkemään opetuksesi osaksi laajempaa kokonaisuutta. Samalla tavoin arviointi perustuu aina opintojakson osaamistavoitteisiin, jotka määritellään opetussuunnitelmassa. Lue lisää oppimisen ja osaamisen arvioinnista. 

Opintojaksolla voi olla erilaisia suoritustapoja, jotka voivat jakaantua osiin. Esimerkiksi saadakseen opintojakson suorituksen, opiskelija suorittaa luentokurssin sekä esseen. Opiskelija näkee opintojakson eri suoritustavat ilmoittautuessaan opetukseen Sisussa. 

Video-ohje opintosuoritusten arvostelun tallentamiseen Sisussa sekä pikavideo-ohje

Kuvalliset käyttöohjeet arvostelun tallentamiseen Sisussa

Pikaohje arviointiin 

 1. Valitse arvioitava toteutus Sisussa Opetukseni-sivulla ja siirry välilehdelle Arviointi. 
 2. Lisää arvosanat ja anna tarvittavat lisätiedot. Voit syöttää tiedot yksi opiskelija kerrallaan tai valita Massakirjaus-välilehden, jolla voit syöttää samat tiedot usealle opiskelijalle kerralla.
 3. Vahvista arvioinnit Tarkista ja vahvista-välilehdellä. 

Opintosuorituksen tieto näkyy opiskelijalle heti vahvistamisen jälkeen osasuorituksena. Suorituksista muodostuu opintosuunnitelmassa näkyviä kokonaissuorituksia arviointien vahvistusta seuraavana päivänä, jos opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osasuoritukset.  

Et voi muuttaa hyväksyttyä arvostelua itse enää vahvistuksen jälkeen. Mikäli huomaat virheitä tiedoissa arviointia syöttäessäsi, ota yhteyttä Arvioinnin tukipalveluihin (arviointi@helsinki.fi). Ethän vahvista arviointeja ennen kuin virhe on korjattu.  

Arvioinnin tuonti Sisuun excel-tiedostosta  

Voit tuoda arviointeja Sisuun myös excel-tiedostoa käyttäen. Tarkempi tekninen ohje löytyy Sisun käyttöohjeista

Arviointi Examinariumissa ja Moodlessa

Voit arvioida opiskelijan opintosuorituksen myös Moodlessa tai Examinariumissa, jos olet käyttänyt näitä opetuksen toteuttamisessa.   

Examinarium-tentit soveltuvat hyvin yksittäisten tenttien tai vapaasti valittavana ajankohtana suoritettavan loppukokeen alustaksi. Examinariumissa arvostelu avautuu, kun opiskelija on suorittanut tentin ja lähettänyt sen arvioitavaksi. Arvioinnit siirtyvät automaattisesti Examinariumista Sisuun, eikä niitä tarvitse vahvistaa Sisussa erikseen. Ohjeet arvioinnin tekemiseen löydät Examinariumin käyttöohjeista.  

Moodle soveltuu hyvin kurssien tai digitaalisten tenttien arvosteluun, jos käytössäsi on toteutuskohtainen Moodle-alue. Kun Moodle-alue on luotu kurssisivuilla ja Sisuun vietävä arvosana on Moodlen Arvioinnit-kohdassa Kurssiyhteenveto-sarakkeessa, voit viedä arvosanat suoraan Moodlesta Sisuun. Löydät tarkemman ohjeen arvostelun tallentamisen Moodle-ohjeista. Jos arvosana on Arvioinnit-kohdassa muussa sarakkeessa, voit hyödyntää Moodlesta saatavaa Exceliä ja kopioida tiedot siitä SIMUun. Tarkempi Excel-ohje löytyy arvostelun tallentamisen sivulta. Voit aina myös syöttää arvosanat suoraan Sisuun. Arvioinnin vahvistus tehdään Sisussa, jotta arvioijan henkilöllisyys voidaan varmentaa.  

Sisusta löydät Opetukseni-sivulla toteutukset, joihin sinut on merkitty opettajaksi tai vastuuopettajaksi. Toteutusten alta löydät opetuksen tarkemmat tiedot sekä välilehden Arviointi, jonne arvostelut ovat Moodlesta siirtyneet. Tarkista ja vahvista-välilehdellä vahvistat opintosuorituksen arvostelun. Tieto arvosanasta sekä arvosanajakaumasta siirtyy opiskelijoiden nähtäväksi heidän omiin tietoihinsa Sisussa. Samat tiedot siirtyvät automaattisesti myös kurssisivuille.  

Tarkempi ohje Moodlen arviointikirjan käyttöön löytyy Moodlen opettajan oppaasta.

Opintosuorituksen uusiminen ja arvosanan korotukset

Hylätyn opintosuorituksen uusiminen 

Jos opiskelija saa opintosuorituksesta hylätyn arvosanan, arvostelu kirjataan normaalisti käyttäen Sisua, Examinariumia tai Moodlea. Jos opiskelija uusii hylätyn suorituksen ja saa hyväksytyn arvosanan, tämä korvautuu automaattisesti hylätyn arvostelun päälle, kun kirjaat ja vahvistat arvostelun. Jos uusinta tapahtuu erillisen toteutuksen, kuten uusintatentin kautta, korotusta ei tarvitse kirjata alkuperäiselle toteutukselle, vaan voit käyttää uusintatentin toteutuksen arviointinäkymää.   

Hyväksytyn opintosuorituksen uusiminen 

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksytyn opintosuorituksen arvosanaa enintään kaksi kertaa. Opetukseen liittyvän kuulustelun arvosanaa voi yrittää korottaa kaksi kertaa, mikäli siihen liittyy kaksi uusimiskertaa. Mikäli opetukseen liittyvään kuulusteluun liittyy vain yksi uusimiskerta, on korotusmahdollisuuksiakin yksi. Korotusmahdollisuus ei kuitenkaan koske alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvaa tutkielmaa tai väitöskirjaa. Mikäli opiskelija haluaa korottaa kirjallisen opintosuorituksen kuten esimerkiksi harjoitustyön, esseen tai oppimispäiväkirjan arvosanaa, työ tulee kirjoittaa merkittäviltä osin uudelleen tai uudesta aiheesta.  

Hyväksytyn suorituksen uusinta arvioidaan yleensä erillisen toteutuksen kautta. Tällöin opiskelija ilmoittautuu Sisussa erikseen esimerkiksi yleiseen kuulustelutilaisuuteen, joka arvioidaan omana toteutuksenaan. Jos et löydä Opetukseni -sivulta uusinnan toteutusta ja arviointinäkymää, ole yhteydessä koulutusohjelmasta vastaavaan suunnittelijaan. Yhteystiedot löydät opetusohjelman ohjesivulta.

Arvioidun suorituksen korottaminen tai korjaaminen Sisun käyttöohjeessa.

Itsenäisen työskentelyn opintosuoritukset

Opiskelija voi valita opintojakson suoritustavaksi itsenäisen työskentelyn, jos näin on opetussuunnitelmaan kirjattu. Itsenäiselle työskentelytavalle luodaan Sisuun oma toteutus, jonka avulla opiskelija poimii opinnon opintosuunnitelmaansa ja ilmoittautuu samalla tavoin kuin muuhun opetukseen. Jos arvioit itsenäisen työskentelytavan suoritusta, muistuta opiskelijaa ilmoittautumaan Sisussa. Kun opiskelijan suoritus on valmis, löydät toteutuksen Sisusta Opetukseni-sivulta ja voit arvioida sen samalla tavalla kuin muunkin opetuksesi.   

Erilliskirjattavat opintosuoritukset 

Jos arvioit suoritusta, johon opiskelijoille ei avata ilmoittautumista Sisussa (esim. kypsyysnäytteet tai harjoittelut), arvostelu kirjataan Sisuun Arvioinnin tukipalveluissa erilliskirjauksena. 

Tohtoriopintoihin kuuluu yleensä paljon erilliskirjattavia suorituksia (esim. konferenssit, tutkimusvierailut ja julkaisut). Tohtorikoulututuksessa tulee lähtökohtaisesti sopia näistä suorituksista etukäteen ohjaajan tai vastuuhenkilön kanssa. Kun suoritus on tehty, väitöskirjatutkija esitäyttää rekisteröintilomakkeen ja toimittaa lomakkeen sekä mahdolliset liitteet ohjaajan tai vastuuhenkilön hyväksyttäväksi. Väitöskirjatutkijan ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista. Kun saat esitäytetyn lomakkeen, arvioi suoritus ja tarkista, että lomakkeelta löytyvät kaikki erilliskirjausta varten tarvittavat tiedot. Lähetä lomake sen jälkeen arvioinnin tukipalveluun (ks. sähköpostiosoite alla).

Lähetä erilliskirjattavat opintosuoritukset sekä alla kerrotut tiedot sähköpostitse osoitteeseen arviointi@helsinki.fi. Opintosuoritukset kirjataan Sisuun kuukauden sisällä niiden toimittamisesta.

Opintosuorituksen erilliskirjaamista varten toimitettavat tiedot:

 • opintojakson nimi ja koodi
 • opintojakson laajuus
 • opiskelijan nimi ja opiskelijanumero
 • arvosana
 • suorituskieli
 • suorituspäivä (=loppukuulustelun, tentin tai muun viimeisen suorituksen päivämäärä)
 • mahdollinen suorituksen lisätieto (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Huomioithan, että lisätieto tulee näkyville opiskelijan suoritusotteelle, joten kirjaa lyhyesti vain mahdolliset suoritukseen liittyvät oleelliset lisätiedot ja käytä vain ymmärrettäviä kirjoitusmerkkejä
 • suorituksen arvioija (opettaja/opettajat)

Huom! E-thesiksessä arvioitavista tutkielmista ei tarvitse tehdä erillistä kirjauspyyntöä. Tarkemmat ohjeet tutkielman arviointiin löydät E-thesiksen ohjeesta tarkastajille.

Tulosten julkaiseminen ja oikaisupyyntö

Opettajana sinun tulee arvioida opintosuoritus hyvissä ajoin ennen seuraavaa suoritustilaisuutta tai siihen ilmoittautumista, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa suorituspäivästä. Muistathan, että opiskelijaa yksilöiviä tietoja kuten opiskelijanumeroa tai opiskelijan nimeä ei saa ilmoittaa tulosten yhteydessä. Tarkemmat ohjeet ovat arviointia koskevien määräysten sekä tulosten julkaisun ohjesivulla.   

Opiskelijat näkevät opintosuorituksensa arvioinnin omissa suoritustiedoissaan Sisussa seuraavana päivänä arvioinnin vahvistamisesta. Suoritus näkyy opiskelijalle osasuorituksena välittömästi vahvistuksen jälkeen ja muuttuu seuraavan yön aikana opintojakson kokonaissuoritukseksi. Jos suoritus ei jostain syystä koostukaan automaattisesti kokonaissuoritukseksi, neuvo opiskelijaa ottamaan yhteyttä opiskelijapalveluihin. Mikäli opintojakso jakautuu Sisussa osasuorituksiin, opiskelijan tulee ensin suorittaa kaikki osat saadakseen opintojakson suoritusmerkinnän.

Toteutusten kurssisivuille muodostuu automaattisesti arvosanajakauma, jonka toteutuksen suorittanut opiskelija näkee kirjautuessaan sisälle sivuille.

Jos opiskelija ilmaisee tyytymättömyytensä opintosuorituksen arviointiin, löydät ohjeen oikaisumenettelyyn täältä: Arviointiin tyytymätön opiskelija ja oikaisumenettely.

Arvioinnin tietojen korjaaminen

Et voi pyytää kokonaan poistamaan opintorekisteristä jo suoritettuja tai hyväksiluettuja opintosuorituksia, mutta virheelliset kirjaukset voidaan korjata. Jos havaitset virheen jo vahvistamassasi opintosuorituksen arvostelussa tai arvostelua pitää muusta syystä oikaista, ole yhteydessä Arvioinnin tukipalveluihin (arviointi@helsinki.fi).

Opintosuorituksen täydentäminen 

Opiskelija voi tarvittaessa täydentää aiempaa opintosuoritustaan henkilökohtaisen suorituksen avulla. Henkilökohtaista suoritusta käytetään poikkeustapauksissa, joissa opiskelijan tarvitsee täydentää opintosuoritusta tai opintokokonaisuutta vastaamaan koulutusohjelman opetussuunnitelmassa kuvattuja osaamistavoitteita. Opintojen täydentäminen voi olla tarpeen esimerkiksi siirto-opiskelijalla, vanhoista tutkintovaatimuksista uuteen koulutusohjelmaan siirtyneillä tai opetussuunnitelmakauden vaihduttua kesken opintojen. Opiskelija sopii henkilökohtaisesta suorituksesta opintojakson tai opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa ja tekee hakemuksen Sisussa. 

Katso tarkemmat ohjeet henkilökohtaisen suorituksen prosessista ja arvioinnista

Opintokokonaisuuden koostaminen

Opintokokonaisuuksia ei tarvitse erikseen arvioida, jos kokonaisuuden sisältö on tutkintorakenteen mukainen. Opintokokonaisuuden sisältöön tarvitaan kokonaisuuden vastuuopettajan arvio vain siinä tapauksessa, jos opiskelija haluaa poiketa koulutusohjelman rakenteesta tai kokonaisuus vaatii muutoin erillistä hyväksyntää. Opiskelija hakee hyväksyntää Sisussa opintosuunnitelman kautta. Opiskelijapalvelut pyytävät opintokokonaisuuden arviointia opettajalta sähköpostitse. 

Lähtökohtaisesti perustutkinto-opiskelijoiden opintokokonaisuudet koostetaan valmistumisen yhteydessä opintohallinnossa, ellei opiskelija jostain syystä halua kokonaisuusmerkintää ennen tutkintonsa valmistumista. 

Tohtorintutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet tulee pääsääntöisesti koostaa ennen väitöskirjan esitarkastuksen käynnistämistä tai viimeistään ennen väittelyluvan myöntämistä.

Arvioinnin tuki

Saat tukea arviointiin ja arvioinnin eri järjestelmien käyttöön Arvioinnin tukipalveluista: arviointi@helsinki.fi.  

Opettajien Sisu-tuutorit päivystävät  Zoomissa 1.-30.11. tiistaisin klo 15-16 ja keskiviikkoisin klo 13-14.

Pedagogista tukea arvioinnin suunnitteluun saat yliopistopedagogiikan (HYPE) tuesta: info-hype@helsinki.fi.

Verkossa järjestettävä Digipedakahvila tukee opettajia verkkopedagogisissa ja teknisissä sekä jatkuvan oppimisen kysymyksissä. Lisätietoa Flamma-uutisessa.

 

 

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.