Opintojen ja tutkintojen kieliperiaatteet

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Yleistä yliopiston kieliperiaatteista

Yliopiston kieliperiaatteet (pdf) rohkaisevat pohtimaan kielten käyttöä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Periaatteiden lähtökohtana on sujuva ja kaikki yliopistoyhteisön jäsenet huomioiva toiminta. Tavoitteena on kaksikielisyyden ja kansainvälisyyden yhteensovittaminen, kielenkäytön yhteisistä tavoista sopiminen ja kielellisen moninaisuuden hyödyntäminen yliopiston arjessa.

Yliopistolain 11 §:n mukaan Helsingin yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Yliopisto voi lain mukaan päättää lisäksi muun kuin suomen tai ruotsin kielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa.

Yliopiston rehtori päättää koulutusohjelman perustamisen yhteydessä siitä, millä kielellä tai kielillä ohjelmassa voi suorittaa tutkinnon.

Opintosuorituksen kieli

Opintosuorituksen kieli on kieli, jolla opiskelija suorittaa opintosuorituksen. Opintosuorituksen kieli voi olla muu kuin opetuskieli tai opiskelijan äidinkieli. Opettajana arvioimallesi opintojaksolle kirjataan opintotietojärjestelmään yksi suorituskieli. Jos opintojakso koostuu useista erikielisistä opintosuorituksista, opintojakson kieli on se kieli, jolla on suoritettu työmäärältään laajin osuus. Mikäli erikieliset opintosuoritukset ovat yhtä laajoja, päätät opintojakson arvioijana, mikä kieli kirjataan suorituskieleksi.

Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissaan suomen tai ruotsin kieltä sekä saada kirjallisten kuulustelujen tehtävät ja opintoihin sisältyvät muut tehtävät ilmoittamallaan kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Koulutusohjelman tai opintojakson luonne (esimerkiksi kieliopinnot) kuitenkin saattaa edellyttää, että opiskelijan tulee suorittaa opintoja tietyllä kielellä. Samoin englanninkielistä tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa pääosa opinnoistaan englanniksi.

Koulutusohjelmat ja opintosuoritusten kieli

Kotimaiskielisessä koulutusohjelmassa opetus annetaan suomeksi tai ruotsiksi ja opiskelija suorittaa opinnot pääosin samalla kielellä. Koulutusohjelmaan voi kuitenkin sisältyä englannin kielellä tai toisella kotimaisella kielellä annettua opetusta, jolloin opiskelija voi tehdä opintosuorituksensa suomeksi, ruotsiksi tai mahdollisesti englanniksi. Kieliaineissa opetus- ja suorituskielenä voi olla muu kuin suomi, ruotsi tai englanti.

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa opetus annetaan englanniksi ja opiskelijan tulee tehdä opintosuorituksensa englanniksi. Koulutus­ohjelmassa opiskelijan tulee suorittaa vähintään 75 % kaikista tutkintoonsa käytettävistä opintosuorituksista englannin kielellä. Opiskelijan tulee kirjoittaa myös tutkielmansa englanniksi.

Ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa opetus annetaan ruotsiksi ja opiskelijan tulee tehdä opintosuorituksensa ruotsiksi. Koulutusohjelmassa opiskelijan tulee suorittaa vähintään 75 % kaikista tutkintoonsa käytettävistä opintosuorituksista ruotsin kielellä. Opiskelijan tulee kirjoittaa myös tutkielmansa ruotsiksi.

Monikielisessä koulutusohjelmassa opetus annetaan pääsääntöisesti englanniksi ja opiskelija voi tehdä opintosuorituksensa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi riippuen siitä, minkä kielisen tutkinnon hän suorittaa. Jos opiskelija suorittaa englanninkielisen tutkinnon, hänen tulee suorittaa vähintään 75 % kaikista tutkintoon käytettävistä opintosuorituksista englannin kielellä. Opiskelijan tulee kirjoittaa myös tutkielmansa englanniksi.

Kotimaiskielisessä koulutusohjelmassa voi olla mahdollista suorittaa kaksikielinen tutkinto (suomi ja ruotsi tai ruotsi ja suomi). Opiskelijan tulee tehdä opintosuorituksensa pääsääntöisesti samalla kielellä, jolla opetus on annettu. Katso myös  kaksikielisyyden edistämisen työkalupakki.

Kuulustelutehtävien ja -vastausten kieli

Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa suomen tai ruotsin kieltä sekä saada kirjallisten kuulustelujen tehtävät ja opintoihin sisältyvät muut tehtävät ilmoittamallaan kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, ellei kuulusteltavan aineen tai opetuksen luonne edellytä muuta.

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa kuulustelujen tehtävät annetaan englanniksi ja opiskelijan tulee vastata niihin englanniksi.

Ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa kuulustelujen tehtävät annetaan ruotsiksi ja opiskelijan tulee vastata niihin ruotsiksi.

Kieliaineissa tehtävät annetaan yleensä kyseisellä kielellä ja opiskelijan tulee vastata niihin samalla kielellä.

Opetukseen liittyvien kuulustelujen tehtävät annetaan lähtökohtaisesti samalla kielellä, jolla opetus on annettu.

  • Jos opetus on annettu suomen kielellä, ruotsinkielinen opiskelija voi halutessaan pyytää ja saada tehtävät sekä ruotsiksi että suomeksi ja vastata niihin ruotsin kielellä. Opiskelijan tulee kuitenkin ilmoittaa tästä hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen kuulustelutilaisuutta. Opiskelijan ilmoitus ruotsinkielisyydestä on riittävä.
  • Jos opetus on annettu ruotsin kielellä, tehtävät annetaan ruotsin kielellä. Suomenkielinen opiskelija voi vastata niihin suomeksi tai ruotsiksi.
  • Jos opetusta on annettu useammalla kuin yhdellä opetuskielellä, tehtävät voidaan antaa esimerkiksi sen mukaan, millä kielellä kyseinen osuus on annettu.
  • Jos kotimaiskielisessä tai monikielisessä koulutusohjelmassa opetus on annettu englannin kielellä, tehtävät annetaan englanniksi. Opiskelija voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli suorittaa kotimaiskielistä tutkintoa. Opiskelijan tulee kuitenkin vastata englanniksi, jos hän suorittaa englanninkielistä tutkintoa monikielisessä koulutusohjelmassa.
  • Jos opiskelija suorittaa kaksikielistä tutkintoa (suomi ja ruotsi tai ruotsi ja suomi), pääsääntönä on, että tehtävät annetaan ja niihin vastataan sillä kielellä, jolla opetus on annettu.

Tutkintokieli

Yliopiston tutkintokielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kotimaiskielisissä koulutusohjelmissa opiskelijan tutkintokieli on suomi ja/tai ruotsi.

Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskelijan tutkintokieli on joko suomi, ruotsi tai englanti. Englanninkielistä tutkintoa suorittavan englannin kielen taito tarkistetaan ennen opintojen aloittamista.

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelijan tutkintokieli on englanti.

Ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa opiskelijan tutkintokieli on ruotsi.

Opiskelijalla voi olla mahdollisuus suorittaa koulutusohjelmassa kaksikielinen tutkinto. Tutkintokielet ovat tällöin suomi ja ruotsi tai ruotsi ja suomi.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.