Tentit ja niiden järjestäminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tentin järjestäminen on yksi tapa arvioida opiskelijoiden osaamista. Alla on kuvattu tenttimisen eri muotoja ja annettu ohjeita erilaisten tenttitilaisuuksien järjestämiseen. 

Tutustu myös kuulusteluja koskeviin määräyksiin.

Tukea muiden suoritusmuotojen ideoimiseen ja toteuttamiseen saat täältä.

Opettajan järjestämät kurssitentit ja muut tenttitilaisuudet

Opettajana vastaat opetukseesi liittyvien väli-, loppu- ja muiden kurssitenttien järjestämisestä ja valvonnasta. Tenttitilaisuuksien ajankohdista päätetään opetussuunnitelma- ja opetusohjelmatyön yhteydessä. Ilmoita tenttien ajankohdista sekä niiden uusintakertojen määristä ja ajankohdista viimeistään opetuksen alkaessa. Anna opiskelijoille riittävät tiedot ja ohjeet tenttiin valmistautumista ja suorittamista varten. Muun muassa tiedot sallituista materiaaleista tai apuvälineistä tulee kertoa etukäteen. Opettajana sinun tulee myös huolehtia tenttitilaisuuden asianmukaisesta sujumisesta ja puuttua mahdollisiin häiriö- ja vilppitilanteisiin.

Mikäli opiskelija on ilmoittautunut opetukseen, hänen ei lähtökohtaisesti tarvitse ilmoittautua erikseen opettajan järjestämiin tentteihin. Mikäli ilmoittautuminen kuitenkin vaaditaan, sinun tulee antaa opiskelijoille tästä selkeät ohjeet.

Opetukseen liittyvät uusintatentit

Varsinaisen kurssi- tai lopputentin ja muiden opetukseen liittyvien tenttien lisäksi opiskelijoille tulee järjestää vähintään yksi uusinta-/rästisuoritusmahdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinaisen tentin lisäksi tulee järjestää vähintään yksi tilaisuus, jossa kyseisen tentin voi suorittaa. Opettajana voit järjestää uusintakerran itse, tai voit sopia, että uusinta järjestetään yleisessä tenttitilaisuudessa.

Kirjatentit ja muut opetuksesta riippumattomat kuulustelut

Kirjatentit ja muut vastaavat opetuksesta riippumattomasta kuulustelut järjestetään tyypillisesti yleisen tenttitilaisuuden yhteydessä tai joustavammin sähköisesti. Kuulustelu voi olla suoritettavissa useammassa yleisessä tenttitilaisuudessa tai sähköisesti tietyn ajanjakson ajan.

Opiskelija voi ilmoittautua suorittamaan opetuksesta riippumatonta kuulustelua useamman kerran. Jos opiskelija ei saavu ilmoittautumaansa kirjatenttiin, siitä ei seuraa sanktiota tai karanteenia ilmoittautumiseen, ainoastaan merkintä ”Ei saapunut” opiskelijarekisteriin.

Yleiset tenttitilaisuudet

Yleisessä tenttitilaisuudessa voidaan järjestää mm. luentokurssien rästi- ja uusintatenttejä sekä opetuksesta riippumattomia kuulusteluja kuten kirjatenttejä.

Yleisten tenttitilaisuuksien ajankohdista ja kussakin tilaisuudessa järjestettävistä kuulusteluista päätetään opetussuunnitelma- ja opetusohjelmatyön yhteydessä. Kullakin tiedekunnalla tai koulutusohjelmalla voi olla oma säännöllisesti toistuva tenttipäivä tai tilaisuudet voivat olla myös eri yksiköiden yhteisiä.

Yleiset tenttitilaisuudet kestävät normaalisti neljä tuntia (poikkeuksena oikeustieteellisen alan viisituntiset tilaisuudet). Opettajana voit kuitenkin päättää oman tenttisi suoritusajan rajaamisesta esimerkiksi kahteen tai kolmeen tuntiin.

Tenttitilaisuuksien järjestelyistä vastaavat koulutussuunnittelijat, opintoneuvojat ja HY:n tenttipalvelut.

Tentin järjestämisessä huomioitavaa

Ilmoittautuminen ja kysymysten toimittaminen

 • Opiskelijan tulee ilmoittautua yleiseen tenttiin sähköisesti WebOodissa. Ilmoittautumisaika alkaa viimeistään 20 päivää ennen tenttitilaisuutta ja loppuu 10 päivää ennen tenttitilaisuutta. Kesätentteihin ilmoittautuminen päättyy 31.5.
 • Jälki-ilmoittautumisia tentteihin ei oteta vastaan.
 • Opiskelija voi ilmoittautua enintään kahteen tenttiin yhtä tenttitilaisuutta kohti. Tähän voidaan tehdä poikkeus vain painavin perusteluin.
 • Tilaisuuteen ei voi avata uusia opetustapahtumia ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen.
 • Opiskelija voi perua ilmoittautumisensa WebOodissa ilmoittautumisajan kuluessa.
 • Ilmoittautumisajan päätyttyä opintoneuvoja tai tenttipalvelut lähettää opettajalle kysymyspyynnön tenttiin liittyvine ohjeineen ja tietoineen. Voit seurata oman tenttisi ilmoittautumistilannetta myös itsenäisesti WebOodissa.
 • Opettajana sinun tulee toimittaa tenttikysymykset ja niihin liittyvät lisätiedot tenttitilaisuuden järjestäjälle tämän antaman ohjeistuksen mukaisesti viimeistään kolme arkipäivää ennen tenttitilaisuutta. Kysymykset ja mahdolliset oheismateriaalit tulee toimittaa tenttitilaisuuden järjestäjälle opiskelijoille jaettavassa muodossa.
 • Kirjaa kysymyspaperiin opintojakson perustietojen ja kysymysten lisäksi myös tiedot tilaisuudessa sallituista materiaaleista ja apuvälineistä. Mikäli tenttisi suoritusaika on rajattu, ilmoita kysymyspaperissa myös tentin kesto.

Tenttitilaisuus

 • Yleisten tenttitilaisuuksien valvojina toimivat sopimuksen mukaan tiedekunnan opetushenkilökuntaan kuuluvat henkilöt tai tenttipalveluiden koordinoiman valvojapoolin tentinvalvojat. Valvojia tulee olla vähintään kaksi tai muu riittävä määrä. Valvojat huolehtivat käytännön järjestelyistä ja opiskelijoiden ohjaamisesta tenttitilaisuudessa sekä puuttuvat mahdollisiin häiriö- ja vilppitilanteisiin.
 • Opiskelijalla saa olla tenttitilaisuudessa mukanaan kirjoitusvälineet, pieni määrä eväitä ja välttämättömät lääkkeet. Älykellon, matkapuhelimen ja muun vastaavan viestintälaitteen hallussapito tenttipaikalla on kielletty.
 • Mikäli tentissä saa käyttää laskinta tai muita apuvälineitä ja/tai materiaalia, tulee sinun opettajana ilmoittaa asiasta sekä opiskelijoille että tenttitilaisuuden järjestäjälle hyvissä ajoin ennen tenttitilaisuutta.
 • Opiskelijalla tulee olla mukanaan myös opiskelijakortti, ajokortti, passi tai muu henkilöllisyystodistus, jolla hän voi osoittaa henkilöllisyytensä. Mikäli opiskelija osoittaa henkilöllisyytensä älypuhelimeen ladatulla opiskelijakortilla, henkilötodistuksella tai ajokortilla, älypuhelin ei saa olla opiskelijan hallussa tentin aikana opiskelijan kirjoittaessa vastauksiaan. Älypuhelin tulee jättää muualle tenttitilaan, esimerkiksi opiskelijan laukkuun kuulustelutilan seinustalle. Opiskelija voi noutaa älypuhelimen lopetettuaan vastausten kirjoittamisen. Älypuhelimen noudettuaan opiskelija voi valvottuna täydentää vastauspapereihin ainoastaan yksilöiviä tietojaan kuten esimerkiksi opiskelijanumeronsa.
 • Opiskelijan tulee palauttaa tenttitilaisuudesta poistuessaan kaikki vastauspaperit ja muut tilaisuudessa mahdollisesti jaetut luonnostelu tms. paperit. Normaalisti kysymyspaperit kerätään vastauspapereiden palautuksen yhteydessä, mutta joissakin koulutusohjelmissa kysymysten mukaan ottaminen on sallittua. Mikäli haluat että tenttisi kysymyspaperit palautetaan, merkitse tieto selvyyden vuoksi kysymyspaperiin.

Lisätietoja

Lisätietoja yleisten tenttien järjestämisestä saat oman kampuksesi tenttipalveluista (citycentre-exams@helsinki.fi, kumpula-exams@helsinki.fi, viikki-exams@helsinki.fi, meilahti-exams@helsinki.fi) ja koulutussuunnittelijoilta.

 

Sähköiset tentit

Helsingin yliopisto tukee sähköisten tenttien järjestämistä. Sähköiset tentit luovat joustavuutta opintojen suorittamiseen, kuulustelujen järjestämiseen ja mahdollistavat arviointitapojen monipuolisen hyödyntämisen. Samalla paperisen työn määrä vähenee. Lisätietoa sähköisten tenttien järjestämisestä ja käytössä olevista järjestelmistä löydät ohjeesta Sähköiset tentit ja arviointi.

Tenttitulosten arviointi, rekisteröinti ja julkaiseminen

Arvioi tentti opetussuunnitelman mukaisesti käyttäen asteikkoa 0-5 tai hyväksytty-hylätty. Lisätietoa arviointikriteereistä löydät täältä. Mikäli opiskelija on jättänyt saapumatta tenttiin, kirjataan arvosanan tilalle merkintä ”Ei saapunut”. Mikäli opiskelijalla ei ole kuulustelun edellyttämää opinto-oikeutta tai hän ei ole ilmoittautunut kuulusteluun asianmukaisesti, opiskelijan vastauksia ei arvioida. Lisätietoa arviointia ja kuulusteluja koskevista määräyksistä löydät täältä.

Toimita opintosuoritukset rekisteröitäväksi opiskelijapalveluiden ohjeiden mukaisesti oman tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteen palveluosoitteeseen. Mikäli arvioit suoritukset (vain kokonaissuoritukset) WebOodissa tai Examinariumin kautta, siirtyy tiedot automaattisesti opiskelijapalveluihin ja rekisteröinti voidaan tehdä nopeammin. Lisätietoa opintosuoritusten rekisteröinnistä löydät täältä.

Ilmoita tentin tulokset kurssisivuilla tai muussa kurssisivuilla ilmoitetussa paikassa ennen seuraavaa saman kuulustelun suoritustilaisuutta tai viimeistään kuukauden kuluttua tenttitilaisuudesta. Ilmoita opiskelijoille sekä arvostelun tulokset arvosanajakauma että tenttikohtaiset arvosteluperusteet, tai se millä tavoin opiskelija voi saada ne tietoonsa. Kurssisivuilla esitettävät arvosanat näkyvät vain kirjautuneille, kyseiselle opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille. Lisätietoa tenttitulosten julkaisemisesta ja arviointiperusteiden kuvaamisesta löydät arviointia ja kuulusteluja koskevista määräyksistä.

Tentteihin liittyvät Helsingin yliopiston päätökset ja linkkejä ohjeisiin

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.