Tentit ja niiden järjestäminen

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Kuulusteluiden järjestäminen on yksi tapa arvioida opiskelijan osaamista. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa ilmoitetaan, mitkä ovat opintojakson suoritustavat ja miten niissä arvioidaan opiskelijoiden osaamista. Kuulustelutilaisuuksien ajankohdista päätetään opetussuunnitelma- ja opetusohjelmatyön yhteydessä. Kuulustelujen järjestämisessä noudatetaan Kuulusteluihin liittyviä periaatteita.

Kuulustelut voidaan jakaa opetukseen liittyviin kuulusteluihin ja annettavasta opetuksesta riippumattomiin kuulusteluihin. Opetukseen liittyvistä kuulusteluista esimerkkinä ovat luento-opetuksen aikana ja päätteeksi järjestettävät tentit. Opetuksesta riippumattomista kuulusteluista esimerkkinä ovat opetussuunnitelmaan kuuluvat opintojaksot, jotka opiskelija voi suorittaa tenttimällä kirjallisuuden tai muun oppimateriaalin.

Yleisissä kuulustelutilaisuuksissa suoritetaan sekä opetukseen liittyviä kuulusteluja, kuten luento-opetuksen uusintakuulusteluja, ja opetuksesta riippumattomia kuulusteluja, kuten kirjatenttejä.

Helsingin yliopistossa laajennetaan sähköisten arviointitapojen käyttöä. Ne tuovat joustavuutta opintojen suorittamiseen, kuulustelujen järjestämiseen ja mahdollistavat arviointitapojen monipuolisemman hyödyntämisen. 

Kuulusteluja voidaan järjestää eri muodoissa

 • Salitentti järjestetään tiettynä ajankohtana yliopiston tiloissa valvottuna kuulustelutilaisuutena. Opiskelijat ovat fyysisesti läsnä ja he tekevät tentin omalla laitteellaan (kannettava tietokone tai tabletti) Moodlessa, muussa sähköisessä oppimisympäristössä tai paperia ja kynää käyttäen. Opettaja voi päättää saako opiskelija käyttää kuulustelussa omia muistiinpanojaan tai oppimateriaalia tai onko opiskelijalla pääsy muille verkkosivuille tai laitteeseen tallennetuille dokumenteille tentin aikana. Mikäli tentti suoritetaan laitteella eikä pääsyä muille verkkosivuille kuin tenttialueelle sallita, voidaan salivalvonnan lisäksi opiskelijat ohjeistaa lataamaan laitteilleen ennen tenttiä Safe Exam Browser (SEB) –ohjelma.
 • Sähköisellä etätentillä tarkoitetaan joko tiettynä ajankohtana tai määritellyllä ajanjaksolla järjestettävää kuulustelutilaisuutta, joka toteutetaan sähköisessä oppimisympäristössä opiskelijan valitsemassa paikassa.
 • Examinarium-tentin ajankohdan opiskelija valitsee määritellyltä ajanjaksolta. Opiskelija on fyysisesti läsnä tenttitilassa, jossa käytetään tallentavaa kameravalvontaa. Kuulustelu toteutetaan sähköisessä Exam-tenttijärjestelmässä. Katso tarkemmin Sähköiset tentit.
 • Kuulustelu voidaan järjestää myös suullisena kokeena tai näyttökokeena.

Katso myös Suoritustavoista tukea muiden suoritusmuotojen ideoimiseen ja toteuttamiseen.

Tenttien tekemiseen Examinarium-tenttijärjestelmään tai Moodle-oppimisympäristöön löydät ohjeet alempaa.

Opettajan järjestämät kuulustelutilaisuudet

Opettajana vastaat opetukseesi liittyvien väli-, loppu- ja muiden kurssitenttien järjestämisestä ja valvonnasta. Ilmoita tenttien ajankohdista sekä niiden uusintakertojen määristä ja ajankohdista opiskelijoille viimeistään opetuksen alkaessa. Anna opiskelijoille riittävät tiedot ja ohjeet tenttiin valmistautumista ja suorittamista varten. Muun muassa tiedot sallituista materiaaleista tai apuvälineistä tulee kertoa etukäteen. Jos kuulustelussa on pakollisia tai läpäisyä edellyttäviä osia, jotka ratkaisevat sen, arvioidaanko muiden osien vastaukset, siitä tulee ilmoittaa opiskelijoille viimeistään kuulusteluun ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 10 päivää ennen kuulustelutilaisuutta.

Kuulustelutilaisuuden järjestäjänä huolehdit kuulustelutilaisuuden asianmukaisesta sujumisesta ja puutut mahdollisiin häiriö- ja vilppitilanteisiin, katso tarkemmin Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö.

Lisäksi sinun tulee järjestää opiskelijoille tarvittavat yksilölliset järjestelyt. Katso tarkemmin Yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt). Tarvittaessa saat apua tiedekuntasi esteettömyysyhdyshenkilöiltä.

Mikäli opetukseen liittyvä kuulustelu järjestetään opetuskerralla tai opettajan kanssa sovittuna ajankohtana, opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua siihen erikseen. Tässä tapauksessa riittää, että opiskelija on ilmoittautunut opetukseen. Mikäli opiskelijan tulee ilmoittautua erikseen myös opetukseen liittyviin kuulusteluihin, siitä tulee antaa ohjeet opiskelijoille.

Varsinaisen kurssi- tai lopputentin ja muiden opetukseen liittyvien tenttien lisäksi opiskelijoille tulee järjestää vähintään yksi uusintasuoritusmahdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinaisen tentin lisäksi tulee järjestää vähintään yksi tilaisuus, jossa kyseisen tentin voi suorittaa. Opettajana voit järjestää uusintakerran itse, tai voit sopia, että uusinta järjestetään yleisessä kuulustelutilaisuudessa.

Yleiset kuulustelutilaisuudet

Yleisessä kuulustelutilaisuudessa voidaan järjestää muun muassa luentokurssien rästi- ja uusintatenttejä sekä opetuksesta riippumattomia kuulusteluja, kuten kirjatenttejä. Yleisten kuulustelutilaisuuksien järjestämisestä vastaa Opetus- ja opiskelijapalvelut.

Kirjatentit ja muut vastaavat opetuksesta riippumattomat kuulustelut voivat olla suoritettavissa useammassa yleisessä kuulustelutilaisuudessa.

Opiskelija voi ilmoittautua suorittamaan opetuksesta riippumatonta kuulustelua useamman kerran. Vaikka opiskelija ei saavu ilmoittautumaansa kirjatenttiin, siitä ei seuraa sanktiota tai ilmoittautumiskarenssia.

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksytyn opintosuorituksen arvosanaa enintään kaksi kertaa.

Yleisten kuulustelutilaisuuksien ajankohdista ja kussakin tilaisuudessa järjestettävistä kuulusteluista päätetään opetussuunnitelma- ja opetusohjelmatyön yhteydessä. Tiedekunnalla tai koulutusohjelmalla on ennen opetuksen julkaisemista sovitut tenttipäivät. Kuulustelutilaisuudet voivat olla myös eri yksiköiden yhteisiä.

Yleiset kuulustelutilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti sähköisinä salitentteinä, jolloin opiskelija tekee tentin omalla laitteellaan.

Yleisissä kuulustelutilaisuuksissa voidaan suorittaa tiedekunnan päätöksen mukaisesti enintään neljä tuntia kestäviä opetuksesta riippumattomia kuulusteluja (poikkeuksena oikeustieteellisen alan viisituntiset tilaisuudet). Opettajana voit kuitenkin päättää oman tenttisi suoritusajan rajaamisesta esimerkiksi kahteen tai kolmeen tuntiin.

Kuulustelutilaisuuksien järjestelyistä vastaavat tenttipalvelut yhteistyössä koulutussuunnittelijoiden ja opintoneuvojien kanssa. Tenttipalvelut vastaavat yleisten kuulustelutilaisuuksien yksilöllisistä järjestelyistä.

 

Yleisen kuulustelutilaisuuden prosessi

Katso myös Opiskelijan ohjeesta tenttiminen yleisessä kuulustelutilaisuudessa.

Opiskelija ilmoittautuminen yleiseen kuulustelutilaisuuteen

 • Ilmoittautuminen alkaa viimeistään 20 päivää ennen kuulustelutilaisuutta ja loppuu 10 päivää ennen kuulustelutilaisuutta. Kesätentteihin (ajalla 11.6.-31.8.) ilmoittautuminen päättyy 31.5.
 • Opiskelija voi ilmoittautua korkeintaan kahden opintojakson tenttiin per kuulustelutilaisuus ilmoittautumisajan puitteissa. Jälki-ilmoittautumisia tentteihin ei oteta vastaan. Opettajana et voi antaa lupaa jälki-ilmoittautumiselle, mutta voit järjestää opiskelijalle oman kuulustelutilaisuuden niin halutessasi.
  • Opiskelijan ilmoittautuminen jälkikäteen voidaan hyväksyä vain, jos siihen on painava perustelu (kuten valmistuminen). Näissä tilanteissa tenttipalvelut ovat yhteydessä tiedekunnan koulutussuunnittelijaan ja päätös tehdään tapauskohtaisesti. Jos jälki-ilmoittautuminen tehdään, saat siitä tiedon tenttipalveluista tai tiedekuntasi koulutussuunnittelijalta.
  • Jos opiskelijalla on painava perustelu (kuten valmistuminen) tenttiä kuulustelutilaisuudessa useampaa kuin kahta opintojaksoa, opettajana voit antaa tähän luvan opiskelijan sitä pyytäessä. Opiskelijan tulee ottaa sinuun yhteyttä ja sopia asiasta kanssasi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos hyväksyt useamman kuin kahden opintojakson tenttimisen yhdessä kuulustelutilaisuudessa, lähetä siitä tieto kampuksesi tenttipalveluihin (katso kohta Yhteystiedot ja tuki).
 • Opiskelija voi perua ilmoittautumisensa Sisussa vain ilmoittautumisajan kuluessa.

Tentaattori toimittaa tenttikysymykset tenttipalveluihin  

 • Jos vastuullasi olevaan opintojaksoon on tullut ilmoittautumisia, saat ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse kysymyspyyntöviestin. Löydät ilmoittautumisia koskevat tiedot (kuten kielivalinnat) Sisun Opetukseni-kohdasta. Katso tarkemmin Sisu –ohjeet opettajalle.
 • Jos kyseessä on sähköinen salitentti, toimita tenttipalveluihin viimeistään kolme arkipäivää ennen kuulustelutilaisuutta linkki Moodle-alueelle, jossa on valmiina tentti kysymyspyyntöviestin ohjeistuksen mukaisesti tehtynä. Jos kyseessä on paperinen tentti, toimita tentin tenttikysymykset ja mahdolliset oheismateriaalit opiskelijoille jaettavassa muodossa (sähköpostin liitteenä Word tai PDF-tiedostona) niin ikään kysymyspyyntöviestin ohjeistuksen mukaisesti tenttipalveluihin viimeistään kolme arkipäivää ennen kuulustelutilaisuutta.  
  • Mikäli tentissä saa käyttää laskinta tai muita apuvälineitä ja/tai materiaalia, tulee sinun ilmoittaa asiasta opiskelijoille sekä myös tenttipalveluille Moodle-linkin/kysymysten toimittamisen yhteydessä.
 • Sähköisen salitentin tentti luodaan Moodleen tentti-aktiviteetilla. Joissakin tilanteissa myös tehtävä-aktiviteetti on mahdollinen. Opetusteknologiapalvelut (OTE) on tarvittaessa opettajan apuna tentin laatimisessa. Tarkemmat tarkemmin kohdasta Tenttien tekeminen Examinarium-tenttijärjestelmään tai Moodle-oppimisympäristöön.
 • Sähköisissä salitenteissä tenttipalvelut lisäävät Moodle-alueelle tentin asetukset (tenttiaika ja salasana) sekä Safe Exam Browser (SEB) -ohjelman käyttämiseen vaadittavat lataustiedostot (jos kyseessä SEB-tentti).

Kuulustelutilaisuuden kulku

 • Tenttipalvelut vastaavat yleisten kuulustelutilaisuuksien järjestelyistä ja informoivat opiskelijoita niissä tenttimisestä.
 • Kuulustelutilaisuuden alussa tenttipalvelut ovat opiskelijoiden tukena tentin aloituksessa. Tentin valvomisen suorittavat tentinvalvojat, jotka tarkistavat opiskelijan ilmoittautumisen ja henkilöllisyyden sekä puuttuvat mahdollisiin häiriö- ja vilppitilanteisiin.
 • Opiskelijan tulee palauttaa kuulustelutilaisuudesta poistuessaan kaikki vastauspaperit ja muut tilaisuudessa mahdollisesti jaetut luonnostelu- tai muut paperit. Normaalisti kysymyspaperit kerätään vastauspapereiden palautuksen yhteydessä, mutta joissakin koulutusohjelmissa kysymysten mukaan ottaminen on sallittua. Mikäli haluat, että tenttisi kysymyspaperit palautetaan, merkitse tieto selvyyden vuoksi kysymyspaperiin.

Kuulustelutilaisuuden jälkeen

 • Tenttipalvelut informoivat opettajia, jos kuulustelutilaisuudessa on ilmennyt jotakin poikkeavaa.
 • Tenttipalvelut toimittavat opettajalle tiedon osallistujista tiedekuntasi kanssa sovitun mukaisesti sekä paperisesta tentissä tenttivastaukset.
 • Opettajana arvioit tenttivastaukset ja ilmoitat tulokset opiskelijoille. Katso tarkemmin kohta Tenttitulosten arviointi, tallentaminen ja ilmoittaminen opiskelijoille.

 

Lisätietoja yleisten tenttien järjestämisestä saat oman kampuksesi tenttipalveluista ja tiedekuntasi koulutussuunnittelijoilta.

Tenttipalvelut:

Tentit Examinarium-tenttijärjestelmässä ja Moodle-oppimisympäristössä

Tästä löydät ohjeistuksen tentin laatimiseen Examinariumissa ja Moodlessa tentittäviin sali- ja etätentteihin. Katso myös tiedot koulutuksista kohdasta Yhteystiedot ja tuki.

Examinarium

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä opettajan etukäteen tekemän tentin joustavana ajankohtana. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone ja tallentava tenttivalvonta. Lisäksi tiloissa tehdään pistotarkastuksia. Examinarium-tentti sopii etenkin kirjallisuuskuulusteluihin, kypsyysnäytteisiin, henkilökohtaisiin tentteihin, mutta myös perinteisen salitentin korvaamiseen. Examinarium lisää opiskelun joustavuutta, ja vapauttaa opettajan erillisten kuulustelutilaisuuksien järjestämisestä pitkin lukuvuotta.

Helsingin yliopiston Examinarium-tenttitilat:

 

Keskustassa

Aleksandria 4. kerros, 16 paikkaa

Aleksandria kellarikerros K133, 16 paikkaa

kaikkien tiedekuntien käytössä: Porthanian esteetön tenttitila (1 paikka), käytössä yksilöllisiä järjestelyitä saaville opiskelijoille

Viikissä

Biokeskus 1, 4. kerros, 8 paikkaa

Infokeskus Korona, K1-kerros, 6 paikkaa

Kumpulassa

Chemicum 1. kerros A122, 12 paikkaa

Meilahdessa

Biomedicum 2B sh15, 16 paikkaa

Mikkeli

Yliopistokeskus, 1 paikka

Lahti

Niemen kampus, 1 paikka

 

Tenttitilojen kapasiteetti käyttöön nähden on hyvä. Parhaimmillaan tavallisena arkipäivänä tenttitiloissa pystyisi tenttimään noin 220 kolmen tunnin tenttiä ja lyhyempiä tenttejä paljon enemmän. Tenttitilat ovat auki korkeintaan kiinteistöjen aukioloaikojen mukaan (osa myös iltaisin ja lauantaisin).

Tenttiprosessi Examinariumissa
 • Opettaja luo tentin järjestelmään ja julkaisee sen (huomioithan että toteutus tulee olla ensin luotuna Sisussa).
 • Opiskelija ilmoittautuu tenttiin tai kurssiin Sisussa tiedekunnan normaalin käytännön mukaan ja varaa sen jälkeen paikan tenttijärjestelmästä. Onnistuneesta paikan varauksesta tulee sähköpostikuittaus opiskelijalle.
 • Opiskelija käy tenttimässä tentin tenttitilassa.
 • Opettaja arvioi tentin tenttijärjestelmässä (järjestelmä lähettää viikottain viestin tenttiin ilmoittautuneista opiskelijoista ja arvioimattomista tenteistä).
 • Palaute ja arvosana tulevat sähköpostitse opiskelijalle.

 

Lisätiedot ja tukea Exam-tenttien järjestämiseen:

Examinariumin käyttöohjeet

Tenttipalvelut:

 

Tentit Moodle-oppimisympäristössä

Moodle sähköisessä salitentissä

Tenttiminen tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä kahdella tavalla. Opiskelijan pääsyä muille verkkosivuille tai laitteeseen tallennetuille dokumenteille voidaan joko rajoittaa tai olla rajoittamatta. Jos pääsy rajoitetaan, opiskelija pääsee vain Moodle-alueen tentti-aktiviteettiin ja sinne mahdollisesti linkitetyille verkkosivuille (esim. sanakirja). Tämä tapahtuu niin, että Moodlen tentti-aktiviteettiin lisätään Safe Exam Browser (SEB) -ohjelman vaatimat asetukset ja opiskelijat lataavat laitteelleen ennen tenttiä Safe Exam Browser (SEB) -ohjelman. Tentin alussa opiskelija käynnistää SEB-ohjelman Moodlen tenttialueelta, jolloin hänen laitteensa (kannettava tietokone tai tabletti) siirtyy käyttämään SEB-ohjelman selainta. SEB-ohjelma rajoittaa laitteen vain Moodlen tentti-aktiviteettiin ja sinne mahdollisesti lisättyihin verkko-osoitteisiin ja näistä tenteistä puhutaan SEB-tentteinä. Jos opiskelijan pääsyä muille verkkosivuille ja laitteeseen tallennetuille dokumenteille ei rajoiteta, opiskelija tekee tentin normaalisti Moodlessa.

Yleisissä kuulustelutilaisuuksissa olevissa SEB-tenteissä tenttipalvelut ohjeistavat opiskelijoita ennen sähköisiä salitenttejä SEB-ohjelman lataamisesta sekä sen toimivuuden testaamisesta. Ohjeet SEB:in lataamiseen löytyvät Opiskelijan ohjeista. Tenttipalvelut myös vastaavat SEB-ohjelman asetustietojen lisäämisestä tentti-aktiviteettiin.

Opiskelijalla tulee olla käytössään laite, jolla kuulustelu on mahdollista suorittaa. Opiskelijan vastuulla on ladata laitteelleen hyvissä ajoin ennen kuulustelutilaisuutta mahdolliset ohjelmistot, joita tarvitaan kuulustelun suorittamiseen. Opiskelijan tulee lisäksi testata ohjelmistojen toiminta ennen kuulustelun alkamista.

Kuulustelutilaisuuteen tulee varata tarvittava määrä varalaitteita. Mikäli opiskelijan oma laite ei toimi, hänelle tulee antaa varalaite.

 

Opettajana luot tentin Moodleen tentti-aktiviteetilla tai tehtävä-aktiviteetilla

Jos kyseessä on itsesi järjestämä sähköinen salitentti, voit valita, teetkö tentin tehtävä-aktiviteetilla tai tentti-aktiviteetillä. Jos haluat käyttää tentissä SEB-ohjelmaa, tentti tulee tehdä tentti-aktiviteetilla. Saat apua Moodle-tiimistä tai kampuksesi tenttipalveluista Safe Exam Browserin (SEB) -ohjelman käytöstä.

Tentti-aktiviteetissa sinulla on käytettävissäsi valikoima erilaisia kysymystyyppejä, joista suurin osa on automaattisesti arvioitavia kysymyksiä. Lisäksi tentti-aktiviteetilla voi luoda esseetehtäviä, jotka arvioit itse. Jos tentti sisältää ainoastaan esseekysymyksiä eikä siinä käytetä SEB-ohjelmaa, voi tentti-aktiviteetin sijasta käyttää myös tehtävä-aktiviteettia.

Yleisissä kuulustelutilaisuuksissa tentti-aktiviteetti on suositeltava ja se on ehdoton, jos tentissä käytetään SEB-ohjelmaa. Yleisissä kuulustelutilaisuuksissa tenttipalvelut huolehtivat tentin Moodle-alueen aika-asetuksista, lisäävät salasanan sekä SEB-lataustiedoston, jos kyseessä on SEB-tentti. Tenttipalvelut huolehtivat, että tenttitilaisuudessa on tarvittava määrä varalaitteita. Tenttipalvelut vastaavat myös yksilöllisistä järjestelyistä.

 

Moodle etätentissä

Moodlessa pidettävä etätentti on tyypillisesti niin sanottu koti-/aineistotentti, jossa opiskelija tekee tentin vapaasti valitsemassaan paikassa oman laitteen ja verkkoyhteyden avulla.

Voit valita, teetkö tentin tehtävä-aktiviteetilla tai tentti-aktiviteetilla.

Tentti voi olla muun muassa:

 • esseetentti/kirjoitelma
 • automaattisesti tarkistettavat tehtävät, kuten monivalinnat
 • erilaisia kysymystyyppejä sisältävä tentti

Moodle mahdollistaa erilaisten tiedostojen palauttamisen, joten opiskelijan tehtävänä voi myös olla vaikkapa tallentaa lyhyt itse tehty video.

Tenttitulosten arviointi, tallentaminen ja ilmoittaminen opiskelijoille

Arvioi tentti opetussuunnitelman mukaisesti käyttäen asteikkoa 0-5 tai hyväksytty-hylätty. Lisätietoa arviointikriteereistä löydät täältä. Mikäli opiskelijalla ei ole kuulustelun edellyttämää opinto-oikeutta tai hän ei ole ilmoittautunut kuulusteluun asianmukaisesti, opiskelijan vastauksia ei arvioida. Lisätietoa arviointia ja kuulusteluja koskevista määräyksistä löydät täältä.

Opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan Sisussa, Examinariumissa tai Moodlessa riippuen opetuksessa käyttämästäsi alustasta ja arviointitavasta. Lisätietoa opintosuoritusten tallentamisesta löydät täältä.

Lisätietoa tenttitulosten tallentamisesta ja arviointiperusteiden kuvaamisesta löydät arviointia ja kuulusteluja koskevista määräyksistä.

Yhteystiedot ja tuki

Yleisten kuulustelutilaisuuksien järjestelyistä voit kysyä kampuksesi tenttipalveluista:

 

Moodle- ja Examinarium-tentit

Pedagogista ja teknistä tukea tentin laatimiseen saat Opetusteknologiapalveluista.

Ohjesivut: 

Tukiosoitteet

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.